Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

17. Parannukset, kehityskohteet ja hankkeet

Kyläkyselyn 2006 kysymysten 17 ja 18 mukaan suunnitellut kehityskohteet ja hankkeet ovat seuraavassa.
Käytettyjä lyhenteitä: kunta = Kirkkonummen kunta, SMS = Suomen mielenterveysseura, Veiky = Veikkolan kyläyhdistys
***********************************************************************************

Terveydenhoito
Kouluasiat
Asumisväljyys
Ympäristön laatu
Muut palvelutarpeet
Yrittäminen ja työpaikat

Viihtyvyyden lisääminen
Vesihuolto
Tiestö ja meluesteet
Kylätupa ja monitoimitila
Urheiluhalli ja muu seuratoiminta
Yhteistyö yli kuntarajojen
Kyläpiika tai kylärenki

Kyläsuunnitelman julkistaminen

Terveydenhoidon parannuskohteet

Kunnanhallituksen 8.12.99 asettama työryhmä on laatinut päiväkodin ja terveysaseman rakentamissuunnitelman Veikkolaan. Suunnitelmassa hyvinvointikeskukseksi toteutetaan vaiheittain vuoden 2008 loppuun mennessä. Hankkeesta on nyt toteutettu päiväkoti, mutta kunnalla ei ole jatkosta aikataulutettuja suunnitelmia. Hyvinvointikeskus muodostuisi seuraavista palveluista ja tiloista: terveysasema, neuvola, kotisairaanhoito, hammashuolto, kodinhoitajat, vanhusten huolto mm. päiväruokailu, vanhusten päiväkerho ja muutama palveluasunto.

Tilanne helmikuussa 2009: Valtuuston 26 jäsentä tekivät valtuustoaloitteen 6/2009 Veikkolan terveyskeskuksen "hyvinvointikeskuksen " hankesuunnitelman päivittämisestä vuoden 2009 aikana.

 

Toimenpiteet ja aikat

Hyvinvointikeskuksen tontti on Koskentorin päiväkodin vieressä.  Jatketaan edelleen keskusteluja ja neuvotteluja kunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa ns. rakennuttajamallin toteuttamisesta.

Yhteistyötahot: kunta, Veiky, alan yritykset
***********************************************************************************

Koulu- ja päiväkotiasiat

Uuden koulun pitäisi valmistua Veikkolaan v. 2010. Valmistumisaikataulu on vaarantunut pitkittyneen tontin valinnan tähden.

Opetuksen ongelmat:
Luokkakoot ovat liian suuret, erityis- ja klinikkaopetusta on liian vähän. Puheterapian ja muun tukiopetuksen tarve on kasvanut merkittävästi.


 

Toimenpiteet ja aikataulu

Varmistetaan, että koulu valmistuu vuoden 2011 aikana. 

Tilanne vuoden 2009 alussa:

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 30.10.2008 Vuorenmäen koulun ja päiväkodin sijoituspaikan edellyttämät asemakaavan muutostyöt.

Alueen kuvaus
Kaavamuutosalue sijaitsee Veikkolan keskustassa, Eerikinkartanontien länsipuolella. Alueella on voimassa Kirkkonummen kunnanvaltuuston 30.10.2003 hyväksymä Veikkolan asemakaava. Muutosalue käsittää osan Vuorenmäenpuisto nimisestä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueesta, yleisen pysäköintialueen, suojaviheralueen sekä osan Eerikinkartanontien liikennealueesta. Alueen pinta-ala on noin 10 hehtaaria.

Kaavamuutoksen tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi rakentaa Vuorenmäen koulu ja päiväkoti Vuorenmäenpuiston urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle.

Kaavamuutoksen kuvaus
Kaavamuutosehdotuksessa on n. 3 ha kokoinen osa Vuorenmäenpuiston urheilu- ja virkistyspalvelualueesta merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi Vuorenmäen koulua ja päiväkotia varten. Korttelin rakennusoikeudeksi on merkitty 8000 k-m2 ja kerrosluvuksi 2. Urheilu- ja virkistyspalvelualueelle on merkitty Veikkolan uusi urheilukenttä sekä sen tarvitsemat katsomo ja huoltotilat.
Turuntien ja Eerikinkartanontien risteyksen kohdalla olevaa yleistä pysäköintialuetta on laajennettu. Pysäköintialue on pääasiassa tarkoitettu liityntäpysäköintiin mutta sille voidaan sijoitta myös koulun tarvitsemia pysäköintipaikkoja sekä koulubussien pysäkki ja kääntöpaikka.

Opetusongelma:
Seurataan sitä, miten Aktiivi-instituutin tilojen käyttöönotto vaikuttaa luokkakokoihin ja erityis- ja klinikkaopetustilanteeseen.

Tilaongelma:
Y-tontteja pitää varata lisää päiväkoti- ja esikoulutiloiksi uusia osayleiskaavoja vahvistettaessa. Tutkimuksissa on todettu pienet korttelikoulut kaikin tavoin paremmiksi lasten kehittymisen ja turvallisuuden kannalta.

Yhteistyötahot: kunta, Veiky, Koti- ja kouluyhdistys

**********************************************************************

Asumisväljyys

Vanhalle asemakaava-alueelle on toivottu väljempää rakentamista. Rakennusten laatua ja ulkonäköä pitää parantaa ja maisemaa on suojeltava esimerkiksi alkuperäistä puustoa säilyttämällä. Asukkaiden pääsy rannoille on varmistettava. Rakennusviraston ohjeistusta ja lupaehtojen toteutumista on valvottava tarkemmin.

 

Toimenpiteet ja aikataulu

Veiky on päässyt kaavamuutosten lausuntorinkiin. Rakennusjärjestystä on täydennettävä, jotta Veikkolasta tulisi kestävä, kunnollinen, yhteensopiva ja ekologisesti järkevä asuinalue.

Yhteistyötahot: kunta/Veiky
**********************************************************************************************************************

Ympäristön laatu

Rantamaisemat ja alkuperäinen luonto säilytetään. Puita ei saa kaataa miten vain. Vanhoja taloja suojellaan. Vuorenmäen alue säilytetään luonnontilassa. Järvien hoitoa pitää jatkaa ja Kalljärven osalta tehostaa. Kunnan pitää lunastaa virkistysalueiksi kaavoitetut ranta-alueet. Kaavoituksen yhteydessä pitää huolehtia siitä, että kunnan omistamat järvenrantatontit jäävät kyläläisten käyttöön.

 

Toimenpiteet ja aikataulu
Jatkuva seuranta:
Maisematyölupien hakua ja lupaehtojen täyttämistä seurataan. Annetaan lausuntoja kunnalle.

Kun kyläyhdistys ja Kirves saavat syyskuussa 2006 lähetettyyn rantaraittialoitteeseen vastauksen, niin pyydetään kuntaa ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin tuhoutuneiden alueiden kunnostamiseksi.

Rehevöityviä järviä kunnostetaan hoitokalastuksella ja muilla toimilla. Kirves on tehnyt syyskuussa 2006 Kalljärven radikaalihoito -aloitteen. Kalljärven kunnostussuunnitelma pystytään laatimaan vasta, kun järven pohjatutkimus valmistuu.

Selvitetään kulttuuritoimen johtajan kanssa Pohjois-Kirkkonummella sijaitsevat säilytettäviksi arvioidut rakennukset ja muut kohteet sekä esitetään niiden lisäämistä rakennusjärjestykseen.

Yhteistyötahot: kunta, Veiky, Kirves, kalastuskunnat
*******************************************************************************************************************

Muut palvelutarpeet

Kunnan palvelupistettä kaivataan kylällä.  Koko perheen kahvilaa kaivataan sekä paikkaa, jonne voi mennä lastenvaunujen kanssa kahville. Koskentori pitää saada toimivammaksi ja elävämmäksi.
Liityntäpysäköintipaikkoja tarvitaan lisää Tuulensuun alueelle.

 

Toimenpiteet ja aikataulu

Kyläyhdistys on neuvotellut vuodesta 2006 kunnallisten palvelujen saamisesta kylälle. Kylätalolla on nähtävillä kunnan ilmoituksia ja kaavoja. Neuvotteluja jatketaan.

Liityntäpysäköinti on siirtynyt ns. SEO:n tontille, jonne tällä hetkellä mahtuu noin 30 autoa. Entisen huoltoaseman maa-ainesta joudutaan vielä vaihtamaan ja vasta tämän jälkeen koko alue on käytössä.  Toinen parkkipaikka on tielaitoksen suolavaraston ja koulun parkkipaikan välissä.

Uusi liikekiinteistö valmistuu Veikkolan keskustaan alkuvuodesta 2009. Siihen ovat todennäköisesti tulossa kahvila, apteekki, kampaamo, eläintarvikekauppa, kukkakauppa, fysioterapiayrittäjä ja muutama muu yrittäjä.

Yhteistyötahot: kunta, Veiky, yrittäjät
******************************************************************************************************************

Yrittäminen ja työpaikat

Teollisuusalueen käyttöä on tehostettava. Nykyinen teollisuusalue sijaitsee hyvällä paikalla, mutta rakennuskantaa pitää uusia vastaamaan paremmin yrittäjien tarpeita. Moottoritien ja Turuntien välistä teollisuusaluetta suunnitellaan laajennettavaksi Espoon rajalle asti.

Yritys- ja pienteollisuustonteista ja rakennuksista on pulaa. Sen vuoksi osa yrittäjistä on siirtynyt Nummelaan

Paikallisten yrittäjien tunnettuutta pitää lisätä ja uusia yrittäjä tukea.

 

Toimenpiteet ja aikataulu

Kyläyhdistys seuraa SEO:n tontin puhdistusta, rakennuksen purkamista ja liityntäpysäköintialueen rakentamista.

Kyläyhdistys selvittää yritystietoja ja Veikkolaverkon käyttötarpeita yhdessä TET-harjoittelijoiden kanssa. Luodaan maksullisia web-palveluja. Tutkitaan mahdollisuuksia aloittaa mainonta Veikkolaverkossa.

Onko osia teollisuusalueesta saatavissa kunnan omistukseen ja tehokkaampaan yrityskäyttöön? Voidaanko osa kuplahalleista korvata ajanmukaisilla yritystiloilla. Kyläyhdistys selvittää alueen omistajien kiinnostuksen muutosehdotuksiin.

Seurataan kyläyhdistyksen keväällä 2007 tekemän aloitteen käsittelyä Veikkolan osayleiskaavan laatimisen aientamisesta vuodesta 2010 ja maankäytön yhteissuunnittelun aloittamisesta Espoon ja Vihdin kanssa. Moottoritien ja Turuntien välistä teollisuusaluetta suunnitellaan laajennettavaksi Espoon rajalle asti.

Yhteistyötahot: kunta, Veiky, yrittäjät, Veikkolan koulu
********************************************************************************************************

Viihtyvyyden lisääminen

Rantaraitti-aloitteen etenemistä kunnan hallinnossa seurataan ja odotetaan vastausta. Venevalkamien saamista asukkaiden käyttöön odotetaan.
Asukaspuistoa ja koirapuistoa on toivottu kylälle.

Kyläläiset toivovat, että Veikkolan keskustaa siistitään ja Raitti kukkii - toimintaa laajennetaan.
Nuuksiota pitää hyödyntää kylän virkistysalueena ja rakentaa polkureitistö kylältä Nuuksioon.

 

Toimenpiteet ja aikataulu

Rantaraitit: Aloite jätetty päättäjille 20.9.2006

Kaavassa puistoalueeksi merkityt rantakaistat ovat useiden rantaoikeus-omistajien ja yksittäisten omistajien hallussa. Kunta on käynnistänyt lunastuskokouksia. Seurataan lunastusten edistymistä. Kyläyhdistys toivoo yhteistyötä SMS:n ja kunnan kanssa rantaraitin yhteyteen rakennettavasta rantapuistosta, joka toimisi asukaspuistona. SMS on hakenut v. 2007 maisematyöluvan rannan alueelle.

Raitti kukkii -työryhmä tekee siisteyskatselmuksen ja päättää vuoden 2009 suunnitelmista ja rumien kohteiden peittämisestä istutuksin. Seurataan suojeltavien puiden säilyttämistä.

Nuuksion hyödyntäminen kylän virkistysalueena:
Selvitetään ja helpotetaan pääsyä Nuuksion alueelle opastein ja kartoin. Metsähallitus on käynnistämässä ulkoilureitin rakentamisen Veikkolasta Solvallaan vuoden 2009 aikana  Hakeudutaan yhteistyöhön Vihdin kyläyhdistysten kanssa.

Veikkolan Koirakerhoa tuetaan koirapuistoaloitteen tekemisessä.

Yhteistyötahot: Kunta, Tielaitos, SMS, yritykset, Veiky ja perustettavat työryhmät
***********************************************************************************************************************************

Vesihuolto

Varmistetaan kunnallistekniikan valmistuminen asemakaava-alueella. Seurataan haja-asutusalueen kunnallisteknisiä ratkaisuja. Haja-asutusalueiden asukkaille järjestetään koulutustilaisuuksia uuden lainsäädännön mukaisesta jätevesien käsittelystä 

 

Toimenpiteet ja aikataulu
Seurataan tilannetta puolivuosittain.

Kunta on velvoitettu uhkasakon uhalla rakentamaan Veikkolan asemakaava-alueen kunnallistekniikka vuoden 2009 loppuun mennessä. Kunta on luvannut, että kunnallistekniikka valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä.

Tehdään kuntalaisaloite haja-asutusalueen vesihuoltosuunnitelmien tarkastamisen vesistöjen latvaosista lähtien etelää kohden. Seurataan ja tiedotetaan aloitteen käsittelyn etenemisestä.   Vesihuoltokoulutusta haja-asutusalueiden asukkaille jatketaan.

Yhteistyötahot: Kunta, Ympäristökeskus, Veiky, Kirves
*************************************************************************************************************************

Kaava-alueen tiet

Vastuu tiestöstä

Kaikilla kaava-alueen yleisessä käytössä olevilla teillä on vastuunalainen tienpitäjä, joka vastaa tien kunnosta ja käytettävyydestä. Suurin osa Veikkolan kaava-alueen teistä on yksityisteitä, joita pääsääntöisesti hoitavat tiekunnat. Kunta on ottanut nämä tiet hoitoonsa. Siihen kuuluvat auraus, liukkauden poisto ja tien kulutuspinnan hoito. Tästä huolimatta kaikki investoinnit ja vastuu tien kunnosta ovat edelleen tiekunnilla. Kunta avustaa niitä suuremmissa investoinneissa.
Kunta on rakentanut pienen osan Veikkolan kaavateistä lain mukaiseen kuntoon. Näiden teiden osalta on tehty tienpitopäätös, jolla tienpitäjän vastuu siirtyi kunnalle.

 

Toimenpiteet ja aikataulu
Tiestön siirto kunnan vastuulle
Jatkuva seuranta

Lamminjärven länsipuolella lain mukainen valmius on saavutettu noin vuonna 2009, jolloin tienpitäjän vastuu siirtyy kunnalle. Moottoritien pohjoispuolella valmius saavutettaneen vuosien 2007-2009 aikana. Turuntien pohjoispuoli on arvioitu olevan valmiina vuosina 2012-13 ja eteläpuoli vuonna 2011. Aikataulutiedot perustuvat arvioon ja voivat muuttua.

Yhteistyötahot: Kunta, Veiky

********************************************************************

Melusuojaus

Melusuojaus moottoritielle
Turunväylän Veikkolalle aiheuttama liikennemelu on yksi pahimmista meluhaitoista koko Suomessa. Tietä käyttää yli 30000 ajoneuvoa päivittäin. Veikkolan melutilanne on muuttunut viime vuosina pahasta katastrofaaliseksi ja tulee vielä lähivuosina pahenemaan.

 

Toimenpiteet ja aikataulu

Jatkuva seuranta

  • Kuntaa ja tielaitosta painostetaan melusuojauksen saamiseksi tielaitoksen rakennussuunnitelmaan ja valtion budjettiin. Melumittaukset pitää tehdä oikeasti eikä vain melumittausmallintamisena.
  • Tielaitoksella on rahaa selvitystyön aloittamiseen Uudenmaan melusuojausta vaativista kohteista. 
  • Kunta pyrkii sijoittamaan Perälänjärven alueen kunnallistekniikan rakentamisessa syntyvän maamassan melusuojaussuunnitelman mukaisesti melusuojaksi Turunväylän varteen.
  • Neuvotteluja jatkettiin mm. kunnan ja liikenneministerin kanssa.  Veikkolan melusuojaus on tiehallinnon teemapaketin ykkösryhmässä, mutta valtion budjetissa ei ole osoitettu määrärahoja kohteelle.
  • Kyläyhdistys jätti oikeuskanslerille 7.7.2008 kantelun meluntorjunnan laiminlyönnistä.

Yhteistyötahot: Kuntapäättäjät, Tielaitos, ympäristöministeriö, liikenneministeriö, kyläyhdistykset, Uudenmaanliitto, Veiky

Kylätalo, kyläpiika ja monitoimitila

Kylätalo vuokrattiin v. 2007 alusta kylän yhteisöjen käyttöön. Kyläpiika palkattiin EU-tuella 1.1.-31.10.2007. Kyläpiian ja talkooväen apua tarvitaan kylätalolla edelleen runsaasti.
Puuttuu monitoimitalo, joka olisi asukkaiden olohuone ja harrastetila.
Puuttuu myös
(Netti)kahvila, jonka kohderyhmänä ovat koululaiset ja äiti/lapsiryhmät sekä seniorit.

 

Toimenpiteet ja aikataulu

Tutkitaan mahdollisuuksia palkata kyläpiika/-renki erilaisin hanke- tai avustusrahoin.
Monitoimitila-työryhmä teki selvityksen: sopivaa tilaa ei löytynyt. Koulu- ja hyvinvointikeskustilan selkiinnyttyä palataan tähän asiaan.

Yhteistyötahot: Pomo-väst ry, Veiky, Monitoimiryhmä
******************************************************************************************************************

Urheiluhalli ja muu seuratoiminta

 Uusi urheilukenttä valmistunut. Latuverkoston kehittämisestä on annettu lausunto.

 

Toimenpiteet ja aikataulu

Osallistutaan muiden yhdistysten ja seurojen tempauksiin ja tapahtumiin.

Veikkola-päivän teemaehdotus: Palvelujen järjestäminen kehityskäytäväkuntien yhteistyönä. 

Yhteistyötahot:  VeVe, Vihdin, Espoon ja Kirkkonummen kunta, Veiky
********************************************************************************************************************

Yhteistyö yli kuntarajojen

Maakuntakaava edellyttää yhteistyötä yli kuntarajojen E18 moottoritien ns. Kehityskäytävä-alueen (Nummela-Veikkola-Hista) kehittämisessä.

 

Toimenpiteet ja aikataulu

Veikkolan kyläyhdistys uudistaa ja vahvistaa aloitettua palveluyhteistyötä kehityskäytäväalueen esimerkiksi koulu-, terveys-, liikenne-, kaavoitus- ja luontoasioissa silloin, kun ratkaisua ei löydy omasta kunnasta. Seuraamme pääkaupunginseudun yhteistyöselvityksen tuloksia ja Kirkkonummen kunnan PARAS-selvitystä sekä toimeenpanosuunnitelmaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta.

Kyläyhdistys antaa lausuntoja pääkaupunkiseudun kehyskuntia koskevissa asioissa.

Kyläyhdistys toimii muiden yhdistysten ja naapurikuntien kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Veiky vaikuttaa Länsi-Uudenmaan kylät ry:n toiminta-alueen laajentamiseksi Keski-Uudellemaalle, jotta yhdistyksestä tulee vahva maakunnallinen kehittäjä.

Yhteistyötahot: kunta, Uudenmaan maakuntaliitto, Länsi-Uudenmaan kylät ry, Veiky
**********************************************************************************************************************

 

Päivitetty 24.3.2008. Palaute tästä sivusta: veikkolaverkko@saunalahti.fi. Kerro palautteessasi tämän sivun nimi: Kylasuun_17.

 

Suunnitelman muille sivuille sisällysluettelon kautta tai seuraavista sivunumerolinkeistä:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

Linkit