Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

15. Veikkolan nykyiset vahvuudet ja heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat tulevaisuudessa

Nelikenttäanalyysi (SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

VAHVUUDET

Luonto lähellä
• Alueella on useita järviä, kallioita, isoja metsäalueita ja Nuuksion Kansallispuisto
• Maalaismaisemat viljapeltoineen reunustavat kylän aluetta
• Loistavat liikunta- ja ulkoharrastusmahdollisuudet

Hyvä sijainti
• Hyvät ja nopeat liikenneyhteydet Helsinkiin
• Pääkaupungin läheisyys, joten kaikki suurkaupungin tapahtumat ovat helposti saavutettavissa

Kyläläisten yhteishenki
• Kylähenki – vahva yhdessä tekemisen perinne – talkoohenki
• Kylämäisyys säilynyt – aito kylä – maalaisidentiteetti
• Lapsiystävällinen, turvallinen ja rauhallinen kylä

Kulttuuri & perinteet
• Vanha, hieno kulttuurimaisena, kartanot, Haapajärven kirkko ja parantola
• Kylällä on pitkä historia
• Perinnejuhlat

Pieni Suuri Kylä
• Inhimillinen mittakaava
• Ei liian pieni, mutta ei liian suurikaan
• Asumismuotona pientalot, neliöhinnat edullisia (vertaa Helsinki, Espoo)
• Tilavat tontit

Elinkelpoinen kylä
• Vireä, aktiivinen ja kasvava kylä
• Väestörakenne tasapainossa, kaikki ikäryhmät edustettuna
• Hyvä toimintaympäristö, aktiiviset urheiluseurat, asukkailla hyvät vaikuttamismahdollisuudet
• Uusi, upea koulu
• Lähes kaiken voi hankkia omasta kylästä

HEIKKOUDET

Kunta keskittyy rantaradan varren kehittämiseen
• Kunnallinen päätöksenteko tapahtuu kaukana kylästä, Veikkola on kunnan kehittämisstrategian ulkopuolella
• Sijainti kunnan reuna-alueella, kuntaa kehitetään kuntakeskuksen ympärillä keskustassa ja rantaradan varrella

Liian voimakas kasvu
• Liian nopea väestönkasvu – palvelut tulevat perässä
• Liian tiivis rakentaminen uusilla alueilla

Terveys- ja  päivähoitopalvelujen niukkuus
• Ruuhkautuneet terveys- ja neuvolapalvelut
• Päivähoitopaikoista puutetta
• Hyvinvointikeskuksen suunnittelu viipyy

Ahtaat koulutilat
• Liian pienet koulutilat uudessa upeassa koulussa
• Liian suuret oppilasryhmät
• Lukion puute

Tilojen puute
• Tilat nuorisolle ja vanhuksille puuttuvat

Kunnan palvelujen puute
• Kevyen liikenteen väylät kylän keskustasta etelään ja itään puuttuvat

Muiden palvelujen puute
• Pesula, suutari, perhekahvila ja rautakauppa 

Turunväylän meluntorjunta
• Moottoritien melu ja meluvallien puute

Ympäristö
• Yhteisiä rantoja pilattu rakentamalla
• Kunnallistekniikka viivästynyt monilla alueilla
• Kylämaisemaa pilattu turhilla puiden kaadoilla
• Ympäristöviranomaiset lepsuja
• Roskaisuus kylän keskustassa

Yritystoiminnan vähyys ja työpaikkojen puute
• Yritystoiminnalle liian vähän mahdollisuuksia ja pienyritystiloja
• Puute työpaikoista omalla kylällä

MAHDOLLISUUDET

Paras kylä
• Loistava asuinpaikaksi, maksimoi kylämäisyyden edut, minimoi kaupunkimaisuuden haitat.
• Kylä väljästi rakennettu, puistomainen pientaloalue
• Veikkolasta vuoden kylä
• Virtuaalitapahtumien kylä
• Osallistuvat asukkaat ja voimistuva kylähenki
• Hyvä imago
• Nuoret juurtuvat tai  palaavat kotikylään, sukupolvien kylä
• Vauras ja koulutettu asujaimisto
• Taiteellista toimintaa runsaasti – Veikkolan raitti (vrt. Tuusulan Rantatie)

Hyvien palvelujen kylä saavutettaisiin mikäli
• Kylätalo kokoaisi ihmiset
• Hyvinvointikeskus valmistuisi riittävin resurssein
• Seniorien ihanneasumisratkaisuja kehitettäisiin
• Rakennettaisiin uusi koulu (nykyinen on toimiva, mutta pieni)
• Nopea junarata ratkaisisi liikenneruuhkat 

Portti Nuuksioon
• Väylä Nuuksion puistoon – luontoimago kylälle
• Järvien kunto paranee
• Istutetaan puita ja hoidetaan luontoa

Työpaikkoja
• Tiloja yrittäjille ja uusia työpaikkoja, esim. matkailupalvelu- ja lähiruokayrittäjille

Meluton ja hajuton ympäristö
• Moottoritie tunneliin tai riittävät meluvallit
• Kaatopaikkahajut kuriin

Yhteistyö yli kuntarajojen
• Kunta verkottuisi vahvemmin lähikuntien kanssa ja suhtautuisi myönteisesti Veikkolan asukkaiden luomaan kehitysstrategiaan
• Nummela-Veikkola-Hista -kehityskäytäväalueella toimivat kunnat ja yhteisöt muodostaisivat  yhteistyökykyisen toimintaverkoston ja kehittäisivät yhdessä alueen palveluja ja tieverkostoa.

UHAT

Kylämäisyys katoaa
• Sallitaan liian tehokas rakentaminen pienille tonteille
• Otetaan viheralueet muuhun käyttöön
• Talkoohenki kuolee
• Y-tonttien puute koulu- päivähoito- ja terveyspalvelutaloja varten
• Kylä muuttuu nukkumalähiöksi, jonne rakennetaan kerrostaloja
• Uudet asukkaat eivät viihdy, eivät tervehdi tai tutustu naapureihin ja elämä muuttuu kaupunkimaisemmaksi
• Levottomuus ja rauhattomuus nostavat päätään.

Luonnon läheisyys häviää
• Luonto häviää tiiviin rakentamisen myötä
• Luonto, järvet saastuvat
• Tuhotaan vanhaa kylämiljöötä
• Kaadetaan metsiä
• Rakennetaan rannat täyteen
• Kaatopaikkaa laajennetaan
• Melu määrä lisääntyy: autot, juna, lentokoneet
• Liikenne ruuhkaantuu, moottoritie E18 liikenne kasvaa rajusti Lohja-Nummela-Helsinki välillä
• Junarata pilaa ympäristön ja aiheuttaa kasvupaineita

Palvelut tukkeutuvat
• Koulutilojen niukkuus ja suuret oppilasmäärät aiheuttavat opettajien väsymistä, opetuksen laadun heikkenemistä, oppilaiden häiriköinnin lisääntymistä ja oppimistulosten huononnusta.
• Terveys- ja päivähoitopalvelujen niukkuus ja ruuhkaantuminen jatkuu aiheuttaen asukkaiden terveydelle ja työssäkäynnille vakavia ongelmia.

 

Päivitetty 18.2.2008. Palaute tästä sivusta: veikkolaverkko@saunalahti.fi. Kerro palautteessasi tämän sivun nimi: Kylasuun_15.

 

Suunnitelman muille sivuille sisällysluettelon kautta tai seuraavista sivunumerolinkeistä:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

Linkit