Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

11. Kaavasuunnitelmia

Omakotiasujien kylä

Veikkolan asemakaava-alueella on noin 770 omakotiasuntoa. Lisäksi kylän keskustassa on pienkerrostaloja ja rivitaloja.  Kirkkonummen kunnanhallitus päätti 8.6.1992, että Veikkolan asemakaava-alueella sallitaan tiiviimpää rakentamista tonteilla, jotka ovat kunnallistekniikan piirissä.

Jos kaikki kunnanhallituksen hyväksymän mitoituksen mukaiset asunnot rakennetaan, kylässämme tulisi olemaan 2020 omakotiasuntoa: Siis 1250 uutta asuntoa ilman uusia kaavamuutoksia! Vaikka Veikkolaa rakennettaisiin vain vahvistetulla asemakaava-alueella, niin tämän hetkinen asuntomäärä reilusti tuplaantuisi. Kunnan kaavateknikko arvelee, että noin 800 uutta omakotiasuntoa rakennetaan, joista noin puolet on sivuasuntoja olemassa oleviin omakotitaloihin. Haja-asutusalueellakin rakennetaan vilkkaasti.

Metsäkallion ja Kaskimäen kaavat ovat valmistuneet

Metsäkallion ja Kaskimäen alueella on vilkas talon- ja tierakentaminen käynnissä.  Osa tonteista on parturoitu valitettavasti täysin puuttomiksi. Kylämaiseman säilyttämiseksi tulisi rakennustoimissa ja rakennussäännöissä keskittyä entistä enemmän paikallisen puuston ja kasvuston säilyttämiseen.
http://
www.kirkkonummi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kirkkonummi/embeds/10110_Kaav_2890Metsakallio.pdf
http://www.kirkkonummi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kirkkonummi/embeds/2899_Kaav_2830Kaskimaki.pdf

Perälänjärven asemakaavaa työstetään

Perälänjärven kaavaa valmistellaan ja sen oletetaan tulevan  hyväksyttäväksi vuoden 2008 loppuun mennessä. Kaavamuutoksen tavoitteena on tehdä kaavamääräyksistä joustavimpia asuntojen lukumäärän, tonttien lohkomisen, kerrosluvun ja rakennusalojen suhteen edellä mainitun kunnanhallituksen 8.6.1992 tekemän päätöksen mukaisesti. Muutoksessa huomioidaan Uudenmaan maakuntakaavaan merkitty Espoo – Lohja ratalinja sekä Hiiden alueen ja Espoon välille suunniteltu siirtoviemäri.

Lisää tietoa pdf-tiedostosta (aukeaa uuteen selainikkunaan):
http://www.kirkkonummi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kirkkonummi/embeds/8575_Peralanjarven_OAS_su.pdf ja www.kirkkonummi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kirkkonummi/embeds/10470_Kaav_2907_Peralanjarvi_.pdf

Maakuntahallitus antoi Kirkkonummen kunnalle kokouksessaan 26.3.2007 lausunnon Perälänjärven asemakaavan muutosluonnoksesta:

"Asemakaavan muutosluonnos on vahvistetun maakuntakaavan mukainen lukuun ottamatta Espoo – Vihti –Lohja ratalinjalle osoitettua maankäyttöä. Alueiden varaaminen rakennuskortteleiksi rakennusaloineen ja samalla niiden osoittaminen alueen osaksi, joka varataan rautatiekäytävää varten, on kaavamerkintöinä ristiriitaista. Asemakaavan muutosluonnos on maakuntakaavan vastainen niiltä osin, kun AO- ja KTY-korttelialueita on osoitettu todennäköiselle ratalinjalle. Uudenmaan liitto puoltaa Perälänjärven asemakaavan laatimista luonnoksen pohjalta lukuun ottamatta korttelialueita, jotka todennäköisesti sijoittuvat maakuntakaavassa ohjeellisena osoitetulle Espoo – Vihti –Lohja radan linjaukselle."  

25.8.2008 maakuntahallitus lausui kaavaluonnoksesta seuraavaa:

"Ratalinjalle ei sallita rakennuskortteleita Kirkkonummen Perälänjärven kaavassa
Uudenmaan liitto huomauttaa toistamiseen Perälänjärven asemakaavamuutoksen laatijoita Espoo–Lohja-ratalinjaukselle esitetyistä rakennuskortteleista. Asemakaavan muutosehdotukseen rakentamisen määrää on vähennetty luonnosvaiheesta, mutta vähäinenkin alueiden varaaminen rakennuskortteleiksi on maakuntakaavan vastaista. Muilta osin liitto puoltaa kaavamuutoksen hyväksymistä, todetaan Kirkkonummen kunnalle annetussa lausunnossa.
Perälänjärven noin 117 hehtaarin suuruinen asemakaava-alue sijaitsee Kirkkonummen Veikkolassa Turunväylän pohjoispuolella."

Kyläyhdistys  seuraa ratalinjauksen  saamista asemakaavaan.

Korttelin 212 kaavamuutos toimitiloja ja viheralueita varten

Alue sijaitsee moottoritien pohjoispuolella rajoittuen länsiosasta Lamminpääntiehen Peräläntien risteyksen kohdalla. Muutos on hyväksytty Kirkkonummen yhdyskuntatekniikan lautakunnassa, mutta sitä ei ole hyväksytty lopullisesti keskeneräisten maapoliittisten neuvottelujen takia. Alueelle tulee myös merkitä junaradan linjaus ja varautua tarvittaviin tievarauksiin maakuntakaavan mukaisen asema-aluevarauksen sijoittumiselle.
http://
www.kirkkonummi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kirkkonummi/embeds/2893_Kaav_2737Veikkola212.pdf

Pohjois-Kirkkonummen kaavoitusohjelma 2007-2011

Kunnanvaltuusto hyväksyi 26.10.2006 kaavoitusohjelman vuosille 2007-2011. Alueelle on suunniteltu neljä asemakaavoituskohdetta.

1. Suonsyrjän alueen asemakaavan on tullut  vireille kulutuksella 14.5.2007. Kaavaan pitää saada riittävän kokoinen Y-tontti tai toimiva yhteys Kaskimäen kaavan Y-tonttiin mahdollisen korttelikoulun ja päiväkodin tiloja varten. http://w3.kirkkonummi.fi/kunnari/intrakun_k.nsf/3e12a7fcbc9e6736c22569d90040f1cd/29e1122acff8c137c22572d600301268/$FILE/_Suonsyrj%C3%A4%20kartta.pdf

2. Veikkolan uutta koulua varten on aloitettu kaavamuutosprosessi. Koulun sijoituspaikka selviää oheisesta kartasta.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Veikkolan uuden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman. Uusi koulu ja päiväkoti tulevat Veikkolan keskustan tuntumaan urheilupuistoon. Seuraavaksi hankkeessa on edessä kaavamuutos, sillä alue on kaavoitettu urheilukäyttöön.

Koulu ja päiväkoti sijoitetaan samaan rakennukseen. Koulu tulee olemaan nimeltään Vuorenmäen koulu ja päiväkoti Vuorenmäen päiväkoti. Koulussa tulee olemaan tilaa noin 350 oppilaalle ja päiväkodissa noin 150 lapselle. Mikäli hanke etenee suunnitellusti, uudet koulu-/päiväkotitilat otetaan käyttöön vuonna 2010.

3. Kylmälän osayleiskaavan laadinta käynnistetään 2008. Kaava-alueen pohjoisrajana lienee Veikkolan voimassa oleva osayleiskaavan raja. Tuleva suunnitelma sisältää mm. kevyenliikenteen väylät Kurkiston suuntaan. Alueeseen kuuluu kunnan omistamaa Kalljärven rantaa, joka tulee säilyttää osana Veikkolan urheilupuistoa.

4. Veikkolan teollisuusalueen osayleiskaava käynnistyy vuonna 2010. Nykyisen teollisuusalueen käytön tehostamisen pitää sisältyä uuten osayleiskaavaan. Tällä hetkellä pienteollisuus- ja yrittäjätilaa on Veikkolan asemakaava-alueella hyvin vähän. Tämän vuoksi ei ole riittävästi liike- ja pienteollisuustiloja.

Kuntalaisaloite: Maankäytön yhteissuunnittelu

Veikkolan osayleiskaavan laatimisen nopeuttaminen ja maankäytön yhteissuunnittelun aloittaminen Espoon ja Vihdin kanssa

Vihdin kunta on käynnistänyt Lohjan harjulta alkavan ja Kirkkonummen rajalle Veikkolaan päättyvän kehittämiskäytävän osayleiskaavan teon. Tavoitteena on määritellä valtateiden välisen maa-alueen maankäytön kehittyminen ja laajentuminen sekä määrittää alueen maankäytön rakenne. Alueelle on suunnitteilla yli 10.000 asukkaan taajama.http://www.vihti.fi/asu_rake/kaavoitus/kaava%200249/OAS290806.pdf

Espoo on valmistellut Hista-Siikajärvi-Nupuri osayleiskaavan maankäyttövaihtoehtoja jo muutaman vuoden ajan. Alueelle on suunniteltu runsaasti työpaikkoja ja palveluja, mm. terveys-, koulutus- ja virkistyspalveluja 20.000 asukkaan tarpeisiin. Espoon kaupungin teettämä, laaja selvitys alueesta valmistui 30.5.2005.

Veikkolan Kyläyhdistys teki maaliskuussa 2007 kuntalaisaloitteen, jossa se vaati Kirkkonummen kuntaa aloittamaan ennakoitua aiemmin kehittämiskäytävän osayleiskaavan laadinnan. Kehittämiskäytävä on noin viisi kilometriä pitkä ja kilometri leveä, Turunväylän ympärille muodustuva
alue. Kyläyhdistyksen mielipide on, että ennen kuntakohtaista asemakaavoitusta on tehtävä kuntien yhteistyönä yleiskaavatasoiset tarkastelut. Näin saavutetaan yhdyskuntarakenteen, liikenteen ja työpaikka-alueiden toteutuksen kannalta parhaat tulokset. Lisäksi alueen merkittävien virkistys- ja viheralueiden jatkuvuus voitaisiin säilyttää luonnonmukaisena nauhana kolmen kunnan alueella. Muodostuva, nauhamainen taajamakeskus tarjoaisi mahdollisuuden yli kuntarajojen ulottuvien terveys-, koulutus- ja valtakunnallisten palvelujen kehittämisen. 

 

Päivitetty 18.2.2008. Palaute tästä sivusta: veikkolaverkko@saunalahti.fi. Kerro palautteessasi tämän sivun nimi: Kylasuun_11.

 

Suunnitelman muille sivuille sisällysluettelon kautta tai seuraavista sivunumerolinkeistä:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 

Linkit