Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

10. Minne ja millä matka?

Veikkolaisten matkat kyläkyselyn 2006 mukaan

Pääkaupunkiseutu kutsuu

Veikkolalaisten tekemistä matkoista ylivoimaisesti suurin osa suuntautuu pääkaupunkiseudulle, pääosin Espooseen ja Helsinkiin, mutta jonkin verran myös Vantaalle. Veikkolalaisten matkakohteista, olipa kyse työ – tai vapaa-ajanmatkoista, pääkaupunkiseutu on ylivoimaisesti tärkein suuntautumiskohde. Se oli myös toisiksi ja kolmanneksi tärkein kohde, liikuttiinpa millä moottoriajoneuvolla tahansa. Jopa taksimatkoista suurin osa suuntautui Helsinkiin.

Toiseksi tärkeimpänä suuntana oli Nummela, jossa veikkolalaiset ovat perinteisesti hoitaneet kauppa-asiansa. Muut kohteet hajosivat melko tasaisesti siten, että Kirkkonummen kirkonkylään, Masalaan ja muihin pienempiin kyliin mentiin satunnaisesti. Kirkkonummen eri osiin matkustetaan Veikkolasta paljon vähemmän kuin esimerkiksi Espooseen tai Helsinkiin. 

Kevyen liikenteen väyliä kaivataan lisää

Kevyt liikenne pysyttelee pääasiassa Veikkolan rajojen sisäpuolella. Sen voi olettaa johtuvan kevyenliikenteen väylästön suppeudesta, joka ulottuu vain Veikkolan keskustan taajamaan. Tämän vuoksi kulkeminen pyörällä Espoon tai Nummelan suuntaan on melko harvinaista. Jalan tai pyörällä liikutaankin enimmäkseen kotoa palveluihin tai harrastuksiin kylille. Kesäaikaan lisääntyy liityntäliikenne pyöräillen ja kävellen Turuntien linja-autopysäkeille. Kylän sisäisen kevyenliikenteen suosiota lisäävät suhteellisen lyhyet etäisyydet kylän laitamilta kaupalliseen keskukseen.    
Nuoret harrastavat kotikylässä

Veikkolalaisesta nuorisosta alta lukioikäiset näyttäisivät pysyttelevän kotikylässään sen suomien harrastusmahdollisuuksien puitteissa. Muutamat matkustanevat Nummelaan. Sen sijaan lukioikäiset ja sitä vanhemmat suuntaavat etenkin viikonloppuisin pääkaupunkiseudulle, useimmiten Helsinkiin. Koska perusharrastuksiin löytyy Veikkolasta hyvin mahdollisuuksia, ei pääkaupunkiseutu vedä alle 16-vuotiaita puoleensa. Vain erikoisemmat harrastukset sekä ostokset tehdään pääkaupunkiseudulla. Vain harva nuori matkustaa oman auton ja kelvollisten joukkoliikenneyhteyksien puuttuessa Kirkkonummen kirkonkylään tai Masalaan. 

Veikkolasta maailmalle

Mielenkiintoinen havainto on, että taksilla matkustetaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle verraten vähän. Kaikkiaan vain yksi taksin käyttäjistä toi esille aikeensa käyttää taksia lentokentälle mennessään. Eräänä syynä tähän voi tosin olla taksimatkojen suhteellinen kalleus sekä se, että Helsinki-Vantaan lentoaseman perusparannuksen myötä pitkäaikaiseen pysäköintiin varattuja tiloja on rakennettu lisää. Lisäksi Pohjolan liikenne tarjoaa kerran tunnissa kulkevan tahdistetun yhteyden Veikkolasta Espoon Lommilan kautta lentokentälle.

Junalla Veikkolaan?

Oikoratasuunnitelma Espoo-Salo Veikkolan kautta

Helsingistä Karjaan kautta Turkuun kulkevan rantaradan oikaisusta on tehty 1970-luvulta alkaen selvityksiä, joista tällä hetkellä merkittävin on Espoo-Salo-oikorata, ELSA. Hanke on nostettu uudelleen esille ja siitä on valmistunut esiselvitys eri reittivaihtoehtoineen. Vuonna 2002 Vihti ja Lohja toivat esille uuden, lähinnä paikallisliikenteen käyttöön tarkoitetun radan rakentamisen Lohjanharjulta Espooseen.

Vuoden 2005 lopulla valmistui esiselvitys uudesta Espoosta Lohjan kautta Saloon kulkevasta oikoradasta. Sen linjausta oli kuitenkin muutettu alkuperäistä pohjoisemmaksi siten, että se sijoitettaisiin samaan liikennekäytävään Turunväylän kanssa. On arvioitu, että uuden rautatien rakentaminen Espoosta Saloon tulisi maksamaan suunnilleen saman verran kuin nykyisen rantaradan peruskorjaus. Uudesta oikoradasta on tarkoitus tehdä kauttaaltaan kaksiraiteinen ja sähköistetty.

Uudenmaan v. 2006 vahvistetussa maakuntakaavassa on varattu tilaa oikoradalle Veikkolan kautta. Esisuunnitelma löytyy Internetistä osoitteesta http://www.uudenmaanliitto.fi/files/595/arvi04.pdf

Ratahallintokeskuksen Helsinki-Turku Rautatieyhteys Esiselvitys ja vaikutusten arviointi löytyvät Internetistä osoitteesta http://www.rhk.fi/tutkimus/RHK_loppuraportti.pdf.

Pysäkki Veikkolaan

Henkilöliikenteelle on alustavien suunnitelmien mukaan tarkoitus avata asemat tai seisakkeet Koskenmäkeen, Histaan, Veikkolaan, Huhmariin, Nummelaan, Muijalaan ja Lohjalle. Suunnitteilla olevan radan linjaus noudattelee Veikkolassa Turunväylän pohjoispuolta. Se kulkee kylän pohjoisosan läpi Perälän ja Lamminjärven välistä kannasta myötäillen. Veikkolan seisake sijoittuisi Turunväylän pohjoispuolelle, luultavimmin Lamminpääntien ylikulun tuntumaan. Alustavien arvoiden mukaan paikallisliikennettä olisi osuudella Helsinki-Lohja. Turkuun menevät pikajunat pysähtyisivät luultavasti Espoon ja Salon välillä vain Nummelassa/Lohjalla.  

Mitä junarata merkitsee Veikkolassa?

Veikkolan kyläkyselyyn vastanneista henkilöistä vain 47 otti kantaa ratahankkeeseen. Heistä  30 kannatti radan rakentamista ja 17 oli sitä vastaan. Rautatie hyväksytään vain siinä tapauksessa, että junat pysähtyvät Veikkolassa ja yhteyksiä Helsingin, Lohjan ja Turun suuntaan on riittävän runsaasti. Toisaalta kannanotoissa näkyi selvä huoli Veikkolan tulevaisuudesta: yksikään vastanneista ei halunnut kylään mahtipontista kerrostalorakentamista.

Vaihtoehtona liikenneongelmiin nähtiin kasvun rajoittaminen: kun ei rakenneta lisää taloja, ei tule liikennettäkään. Rautatien vastustajat toivoivat parannuksia nykyisiin linja-autopalveluihin. Niitä voitaisiin parantaa lisäämällä vuoroja ja järjestämällä tarvittaessa liityntälinjoja Leppävaaran ja Espoon asemille. Myös liityntäpysäköintiin toivottiin lisää paikkoja. Vastauksissa korostui YTV:n merkitys: muutamat näkivät eräänä vaihtoehtona liikennepaineiden purkamiselle Kirkkonummen liittymisen välittömästi osaksi YTV-aluetta.

Enemmistö vastanneista kannatti ratahanketta. He vaativat kuitenkin linjauksen kulkemista hieman syrjemmältä ja meluhaittojen huomioon ottamista. Tiheitä junavuoroja pidettiin hyvänä asiana.  Rataa kannatetaan, koska se purkaisi nykyisiä Turunväylän ruuhkia ja parantaisi liikenneyhteyksiä Veikkolasta Helsinkiin ja toisaalta Turun suuntaan.

Kirkkonummen yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätös 16.2.2006:
”Kirkkonummen kunta suhtautuu kriittisesti Espoo-Vihti-Lohja –radan rakentamiseen, koska se vaarantaa kaupunkiradan rakentamisen Kirkkonummen keskustaan ja pirstoo Veikkolan kylätaajaman sekä vaarantaa Nuuksion kansallispuiston luonnonrauhan radasta seuraavan asunto- ja työpaikkarakentamisen johdosta.”

Veikkolalaiset odottavat mielenkiinnolla, milloin juna tulee Veikkolaan. 

 

Päivitetty 15.7.2007. Palaute tästä sivusta: veikkolaverkko@saunalahti.fi. Kerro palautteessasi tämän sivun nimi: Kylasuun_10.

Linkit