World of Carnivorous Plants

Carnivorous Plants Growing, Conservation and Knowledge

Aktivní spolupracovníci

Nìkteré informace bych nebyl schopen buï vùbec získat a nebo jen s velkými obtížemi, pøípadnì bych nebyl schopen pøi svém výtvarném citu a umìní nìkteré pro stránky ani stvoøit. Nìco také není možné díky pracovní nebo rodinné zaneprázdnìnosti, pøípadnì proto, že jsem za svého života nenavštívil tak velké množství pøírodních lokalit masožravých rostlin a nemohl tedy ani poøídit zajímavé fotografie a nebo získat na místì nìkteré zajímavé informace.

Proto jsem rád, že mám kolem sebe lidi, na které je spolehnutí a kteøí jsou schopni dìlat spoustu vìcí ve svém volném èase bez nároku na jinou nežli morální odmìnu. Nyní jsou to pøedevším:

  • Fanda Malý - znalec problematiky zákonodárství a vùbec styku a jednání s úøady, o rostlinném donátorství ani nemluvím
  • Martin Famìra - pìstitel rosnatek a tvùrce map výskytu a lokalit rostlin na tomto webu, kterých doufám bude postupnì díky jeho aktivitì a nadšení pøibývat
  • Honza Flísek - dlouholetý pìstitel masožravých rostlin, jejich velký fanda a pøíznivec, který procestoval neuvìøitelné množství lokalit pøirozeného výskytu masožravých rostlin, aby na místì posbíral zajímavé poznatky a nafotil množství unikátních fotografií, které které zaujmou nejen skvìlou popisností, ale mnohdy také pøímo umìleckou kompozicí lokalit i rostlin na fotografiích - navštivte také jeho stránky na: http://jflisek.carniplanta.com/, navíc je Honza vždy ochoten se o své poznatky podìlit

 

Welcome

Recent Photos

Recent Videos

932 views - 0 comments

Recent Forum Posts

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.