World of Carnivorous Plants

Carnivorous Plants Growing, Conservation and Knowledge

 

Catopsis berteroniana (Schultes, Grisebach, katopsis Berterova)

Patøí mezi broméliovité rostliny a roste epifyticky v deštných pralesech Støední a Jižní Ameriky, v mangrovových porostech pøi pobøeží nebo v køovinatých nížinách na proslunìných místech. Mùžeme na nìj narazit do  výšky pøibližnì 1200 m. n. m. a to od jihu Floridy (USA), pøes Støední Ameriku, Karibik (napø. Antily) až po V Brazílii.


Národní park Everglades, Florida, USA, 2 epifyticky rostoucí jedinci Catopsis berteroniana jasnì viditelní v korunách stromù

U rostliny byla prokázána
nepravá masožravost, podobná té u brokchýnií - viz ZDE. Hmyz, který dosedne na listy rostliny po nich sklouzne do vodních nádrží u báze listù, kde se utopí a následnì je rozkládán za pomoci bakterií a mikroskopických hub. Tekutina v nádržkách má kyselou povahu (nízké pH). Jak již bylo výše zmínìno,
k vegetaci vyhledává porosty mangrovníkù, soubory køovin na oslunìných místech, svìtlejší èásti deštných pralesù.


Zaplavované mangrovníkové porosty národního parku Everglades, Florida, USA - lokality výskytu Catopsis berteroniana

Rùžice jsou mnoholisté, støíbøitì/šedì zelené. Listy jsou dlouhé 30-40 cm. Nádržka na vodu je u báze každého listu. Povrch listù je pokryt jako by pudrem/voskem, silnì se odlupující rostlinnou "pokožkou" (kutikulou). Tento povrch právì zpùsobuje nebo napomáhá "uklouznutí" a pádu hmyzu do vodních nádržek. Catopsis berteroniana je svìtlomilnou rostlinou (heliofyt).
Rostliny jsou samosprašné, semen vytváøí dostatek. Dospìlá rostlina však vykvete vìtšinou jen jednou, poté rostlina odumírá a její místo pøebírají dceøinné rùžice.
Klíèení a vývoj semenáèù je však velice pomalý a proto bývají rostliny množeny hlavnì vegetativnì, dìlením rùžic, které vznikají u báze dospìlých rostlin.


Catopsis berteroniana

Tato rostlina není ve sbírkách zatím pøíliš obvyklá, pøesto že se zdá, že její pìstování není pøíliš nároèné. Vyžaduje pouze dostatek tepla a svìtla a také vlhképrostøedí/ovzduší, proto jsou to rostliny vhodné napøíklad do pokojových vitrín. Zálivka se provádí rosením rostlin. Vzhledem k tomu, že se jedná o rostlinu epifytickou, není potøeba žádného substrátu, rostlinu staèí pøipevnit na kousek kùry, døeva nebo jinou vìtší rostlinu ve vitrínì, pokud ta má napø. døevitý kmínek a samozøejmì pokud to prostor umožní.


Zaplavené mangrovníky (vlevo) a vzrostlá, kvetoucí rostlina C. berteroniana v korunì stromu (vpravo) v národním parku Everglades na Floridì, USA


Park Everglades není plný jen rùzných druhù rostlin ale také velkého množství živoèichù, vlevo Aligator mississippiensis, vpravo želva druhu Chrysemys nelsoni


Endemický Ligus fasciatus ze stejné oblasti USA jako Catopsis berteroniana

Foto Copyright © Jan Flísek (http://jflisek.carni planta.com/)

 

Welcome

Recent Photos

Recent Videos

903 views - 0 comments

Recent Forum Posts

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.