World of Carnivorous Plants

Carnivorous Plants Growing, Conservation and Knowledge

Rod Brocchinia a Catopsis

Rody Brocchinia a Catopsis patří mezi broméliovité rostliny, které jsou rozšířeny na amerických kontinentech (od jihu USA, přes Střední Ameriku a zasahují významně i do Ameriky jižní). Mezi broméliovité patří mimo jiných i rody Acantostachys, Aechmea, Alcantarea, Ananas, Androlepsis, Araeococcus, Ayensua, Billbergia, Brewcaria, Brocchinia, Bromelia, Canistropsis, Canistrum, Catopsis, Connellia, Cottendorfia, Cryptanthus, Deinacanthon, Deuterocohnia, Disteganthus, Dyckia, Edmundoa, Encholirium, Fascicularia, Fernseea, Fosterella, Guzmania, Hechtia, Pitcarnia, Tillandsia, Vriesea a mnoho dalších.


Některé nemasožravé druhy broméliovitých ve skleníku Fata Morgana v Praze


Epifyticky rostoucí Tillandsia sp. (patřící taktéž mezi broméliovité) v národním parku Everglades, Florida, USA, rostliny obsadily celý keř, téměř místo vedle místa (foto pořídil Honza Flísek na své cestě po Americe)
Foto Copyright © Jan Flísek (http://jflisek.carni planta.com/)

Brokchýnií je momentálně popsáno kolem 20 druhů, masožravost je však spolehlivě prokázána pouze u Brocchinia redu
cta. Dalším druhem, u kterého se masožravost předpokládá, je Brocchinia hechtioides, která osidluje stejné prostředí a území, jako dříve zmíněný druh. O masožravosti se uvažuje také u Brocchinia tatei, ale není prokázána. Masožravé druhy brokchýnií rostou povětšinou pouze v malé oblasti Guyanské vysočiny od JV Venezuely až po Kolumbii. To je také oblast Gran Sabany a stolových hor, kde se vyskytují další zajímavé endemické rostliny - heliamfory.

U rodu Catopsis je masožravost prokázána pouze u druhu Catopsis berteroniana. Rod Catopsis zahrnuje necelých 20 druhů povětšinou epifytických nebo litofytických rostlin. C. berteroniana roste epifyticky v rozsáhlých oblastech od jihu USA, přes střední až po jižní Ameriku.

Epifyt - rostlina, která roste na těle jiné rostliny ale necizopasí na ní
Litofyt - rostlina která je přizpůsobena životu na kamenech, kamenném podkladě


Další nemasožravé druhy broméliovitých, tropický skleník v Olomouci

Je možné, že při pozdějších výzkumech mohou být mezi masožravé zařazeny ještě některé další druhy brocchinií, případně další druhy jiných broméliovitých rostlin, vzhledem k velice podobné stavbě rostlinného těla a tudíž i využití "pasivní" masožravosti.

Brokchýnie vytvářejí povětšinou kompaktní růžice podlouhlých, jazykovitých listů, které vyrůstají ve stupních a vytváří tak u báze umělou vodní nádržku (ne u všech druhů je tomu však úplně stejně). Listy mají podélnou, nevětvenou žilnatinu a přirůstají od spodní části tzn., že horní části listů - špičky, jsou nejstarší. Tento způsob růstu umožňují tzv. meristémy, rostlinná dělivá pletiva.


Vlevo myrmekofilní druh Brocchinia acuminata, vpravo symbióza Utricularia nelumbifolia rostoucí v listové růžici Brocchinia micrantha (pražská botanická zahrada, skleník Fata Morgana)

Princip lapání kořisti je veskrze pasivní, stejně jako její následný rozklad. Hmyz usedne na listy, které bývají vztyčeny pod ostrým úhlem a bývají pokryty (B. reducta, B. hechtioides, další?) voskovou vrstvou, jakýmsi kluzkým popraškem, který se hmyzu nalepí na nohy a o to více klouže po povrchu listů. Kořist následně sklouzne do vodních nádrží u báze listů, kde se utopí. V této mírně kyselé tekutině žije velké množství bakterií, které se starají o rozklad organických látek a ty jsou následně vstřebávány povrchem listů brokchýnií.
Catopsis vytváří na svém těle několik vodních nádržek, ve kterých je kořist rozkládána pomocí baktérií a mikroskopických hub. Obsah nádržek je taktéž mírně kyselý.


Ukázková plocha s velkým množstvím brokchýnií (B. reducta, B. hechtioides, B. tatei, B. acuminata, B. micrantha...) a také heliamfor ve studené části skleníku Fata Morgana v Praze

Zajímavosti

Brocchinia Schult. & Schult.f. (1830)

V souèasnosti je tento rod zaøazován do podèeledi Pitcairnioideae. Rod byl pojmenován na poèest italského pøírodovìdce Giovanniho Battisti Brocchiho (1772-1826), jež byl znám láskou k pøírodním vìdám. Zemøel v Núbii (dnes jižní Egypt). 

Julius Hermann Schultes (1804-1840) spolupracoval se svým otcem Josefem Augustem Schultesem (1773-1831). Mimo jiné i na zaøazení tohoto rodu do 7. svazku „Systema Vegetabilium“ editovaného Roemerem & Schultesem, kde je rod Brocchinia zmiòován s dalšími 5 novými rody z oblasti Guyanské vysoèiny a východní Brazílie (Brocchinia, Cottendorfia, Dyckia, Encholirium, Hohenbergia a Navia)

Catopsis Griseb., Nachr. Königl. Ges. Wiss. Georg-Augusts-Univ. (1864)

Oznaèení rodu Catopsis vzniklo jako uznávaná náhražka pùvodního zaøazení a pojmenování rodu Tussacia Wild. Ex Beer (1856).

V souèasnosti je rod zaøazen do podèeledi Tillandsioideae. Pojmenování rodu vzniklo z øeckého ´kata´ = vysící dolù a ´opsis´  = objevující se, zjevující se, to vše v návaznosti na polohu semen, vzhledem k tomu, že funikuly (funiculus – pupeèník, spojení semen se semeníkem) jsou zahnuté a semena tak visí smìrem dolù.

 

Welcome

Recent Photos

Recent Videos

903 views - 0 comments

Recent Forum Posts

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.