World of Carnivorous Plants

Carnivorous Plants Growing, Conservation and Knowledge

Červen 2010

06.06.2010 - Pod louhé době slunečný víkend bez děště. A tak kromě drobného odreagování na squoshi v sobotu dopoledne jsme se všichni věnovali zvelebování naší zahrady. V neděli večer se všichni už jen plazíme.... už aby zase sprchlo....

 
Na rašeliništi mi vykvetla mochna bahenní (Potentilla palustris), zajímavá to bylina, stejně jako zajímavý květ...

 

 
4 různé klony Sarracenia leucophylla - vlevo ´Schell´s Ghost´ a ´Tarnok´, vpravo dva běžné klony...
Nový přírůstek se zcela novou láčkou - Sarracenia leucophylla f. heterophylla - celozelený mutant s bílou fenestrací

 
Několik špirlic ve světle zapadajícího slunce...

 
Pinguicula crystallina ssp. hirtiflora s pěknou žilnatinou se na slunci začala vybarvovat do červena, začíná také kvést, vpravo něco mexických "salátů"


Drosera capensis na pěkně vysokém kmínku, v loňském roce jsem přestal odstřihávat staré uschlé listy a rostliny si z nich udělaly pěkně hustý a pevný krunýř.... a vpravo nově vytvořená část zahrady s koniferami... howgh

Červen 2009
28.06.2009 - Přidána stránka s několika základními informacemi a fotografiemi Pinguicula elongata. Stejně tak je tomu i u rostlin Heliamphora tatei var. tatei a H. heterodoxa. Vše jsou to nové přírůstky do sbírky.
 
Pinguicula elongata 
Nové přírůstky: Heliamphora tatei var. tatei a H. heterodoxa
 
Heliamfory ve vitríně společně s láčkovkami: zleva H. minor, H. heterodoxa a H. tatei

 
 
 
19.06.2009 - Vykvetly další dvě mexické tučnice (už je jich opravdu jen pár, které mi zatím nekvetly, když nepočítám ty, které se mi podařilo zabít...). Jednou z nich je Pinguicula spec. Sumidero I, druhou potom Pinguicula ´I Hauntil´. Také se pěkně rozrůstá jedna z mých nejzajímavějších tučnic Pinguicula macrophylla a rozjely se naplno i bohatě kvetoucí Pinguicula heterophylla × moctezumae. Opětovně také vykvetla Pinguicula spec. ANPA A.
 
Silně stočené okvětní plátky u Pinguicula spec. Sumidero I
 
Pinguicula ´I Hauntil´
 
Obří listy chudolisté růžice Pinguicula macrophylla
 
Téměř plevelná Pinguicula heterophylla × moctezumae
 
Pinguicula spec. ANPA A
 
17.06.2009 - Doplnil jsem další fotografie u Nepenthes ampullaria.
 
07.06.2009 - Pořád se něco děje a jsou chvíle, kdy je více času na update stránek, jindy naopak času schází, protože jsou i jiné veselé jarně letní aktivity, pro které může člověk opustit počítač.
Také jsem však dnes přesadil některé bublinatky do pálených květináčů od Šárky, tak jsem zvědav. Do nového šly Utricularia alpina, U. reniformis, U. longifolia a U. cv. ´Jitka´.
 
Nepenthes sibuyanensis vytváří jednu láčku za druhou na velmi dlouhých úponkách, navíc se dobře daří i rostlině, která vyrazila z jejích kořenů (vlevo); N. ramispina mi vytváří stále jen horní láčky, zato pravidelně, láčky navíc drží značně dlouhou dobu; N. ampullaria a její typickábaňatá láčka s miniaturním víčkem (vpravo)
 
Nepenthes bicalcarata "red flush" se svými typickými dvěma "hadími" zuby na spodní straně víčka; N. burbidgeae - juvenilní láčka bělo-zelené barvy
Pinguicula albida kvete téměř nepřetržitě, tady je další poupě vyrůstající bezprostředně po předchozích dvou květech (vlevo);  P. primuliflora mi tak často nekvete, ale její květy jsou však naprosto perfektní (vpravo)
 
...a tady je květ P. primuliflora v plné kráse...
 
Heliamphora minor se mi ve vitríně utěšeně rozrůstá, jen tak dále, třeba si jednou pořídím nějakou další rostlinu jiného druhu...

Červen 2007

30.06.2007 - Včera se na skok zastavili, na svých cestách po masožravých rostlinách a jejich pěstitelích, Mirek Zacpal, Markéta Aubrechtová a 3 další "turisté".

29.06.2007 - Rozhodl jsem se na svých stránkách podpoøit úsilí slavné expedice Altaj - Cimrman, chystané na letošní srpen a chystající se pojmenovat vrchol v Altaji po našem zneuznaném géniovi svìtového významu, po Járovi Cimrmanovi. (viz banner výše). Více informací se dozvíte po kliknutí na něj.

27.06.2007 - Nìco málo informací o "probouzení" mexických tuènic ze zimních rùžic jsem pøidal SEM.

26.06.2007
- Každý den se nìco dìje a pøichází nìco nového. Dnes to byl balíèek od Zdeòka Aksamita, který mi poslal dva nové druhy tuènic - Pinguicula grandiflora ssp. rosea z okolí Grenoblu ve Francii a Pinguicula moranensis z oblasti Puerto del Aire ve státì Veracruz v Mexiku. K tomu ještì semena Drosophyllum lusitanicum. Prostì paráda!


Pinguicula grandiflora ssp. rosea a Pinguicula moranensis ´PDA´

25.04.2007
- Vytvoøil jsem další stránky se základními informacemi a fotografiemi mých prozatím 17 hybridních mexických tuènic. K nalezení jsou ZDE.


24.06.2007
- Jsem pevnì rozhodnut! Nikdy se nechci živit rozmnožováním a prodejem rostlin! A to jsem dnes pøepíchaval jen pouhých 91 semenáèù špirlic. Nechám to profíkùm, jako test trpìlivosti to nebylo špatné, ale znám i jednodušší a veselejší zábavu. Poznatky a informace jsem shrnul na této stránce.


Smrt všem semenáèùm!

24.06.2007
- Pokraèuji v doplòování dalších fotografií k jednotlivým tuènicím, stále jich však zbývá ještì asi polovina. Vypadá to na delší dobu, než jsem pùvodnì èekal, ale rozhodnì se tím stránky opìtovnì vylepší. Dosavadní úpravy naleznete ZDE. No a mimo to pìknì kvetou Drosera rotundifolia drobnými, bílými kvítky.23.06.2007
- Nafotil jsem dnes všechny tuènice a vybrané fotografie postupnì budu pøidávat k informacím o jednotlivých rostlinách SEM. Snažím se také doplòovat aspoò nìkteré drobné postøehy z kultivace. První rostliny, které to "postihlo" jsou Pinguicula acuminata a Pinguicula ´Aphrodite´.
DODATEK 23.00 hod. - fotografie a informace jsou doplnìny už u pøibližnì dalších 15 tuènic. Pokud bude zítra èas, doplním další.


21.06.2007 - Vèera jsem si pøivezl od Mirka Srby další rostlinu - S. leucophylla, lokalizovaná na Floridì. Pìknì velká potvory. Nejvyšší láèka 68 cm. Uvidíme na podzim, až bude v nejlepší vegetaèní kondici. Putovala na balkon za ostatními. I mucholapkám se venku pìknì daøí, po prvotním šoku ze slunce se už vzpamatovaly a rostou do velikosti, barevnosti a krásy.


Vzhledovì a barevnì naprosto odlišná rostlina S. leucophylla od té, kterou mám od Fandy

Zleva: D. muscipula ´Dentata´, D. muscipula ´Sawtooth´ a D. muscipula ´Red Sawtooth - Bohemian Garnet´

17.06.2007 - Co øíct, Shrek 3 stál za starou baèkoru, je vidìt, že nastavovaná kaše není nejlepším øešením a tak druhý díl zùstává nepøekonán. Místo rozjímání nad kulturou, jsem doplnil nìkolik informací k Brocchinia reducta ZDE a postupnì zaèal pøidávat fotografie k jednotlivým špirlicím (prozatím k S. alata a k varietám S. flava) ZDE.

16.06.2007
- Celý den jsem s klukama strávil v Brnì na autodromu a od rána sledovali rozjížïky, tréninky a závody (Formula Master, BMW 1 Challange, Škoda Octavia Cup, sportovní vozy a FIA WTCC).


Zleva: Formule Master, Ondra a Lamborghini, jeden ze sporákù

"Náš skoro firemní" tým ACA Racing v Octavia Cupu získal skvìlé umístìní - Erik Janiš vyhrál, k tomu pøibyla ještì další místa (3., 5. a 10.).


Vlevo: Své pole position ztratil Erik Janiš již v první zatáèce a skoro celý závod dotahoval Matìjovského a pìknì si ho chystal, uprostøed: s takovým rozdílem nakonec Erik zvítìzil, zatímco se jeho bratr chystal na 24 hodin Le Mans s Tomášem Engem. Vpravo: odreagování po vítìzném závodì

Zato èeský motocyklový závodník Lukáš Pešek bohužel nedokonèil ani první kolo v BMW 1 Challenge. Uvidím zítra, zda se dostanu více k masožravkám.


Vlevo: Lukáš Pešek startující z prvního místa, do druhého kola už neprojel, a dva sportovní vozy

15.06.2007 - Zase utekl další týden na cestách, nemìl jsem èas skoro na nic. I když jsem si pìknì užil u paintballu, zasažen pouze dvakrát. Jinak nebyl moc èas na masožravky, navíc teplota je v našem bytì opìt extrémní, díky naší neodizolované pùdì máme v bytì nádherné vedro a ve vitrínì ještì vìtší, bìžnì kolem 33 °C. Tuto situaci budu øešit ale až se pøestìhujeme a bude to mít smysl. Jinak jsem pøidal jednou zase nìjaké informace o rostlinách (P. albida, P. filifolia).


Pinguicula albida a Pinguicula filifolia

10.06.2007 - Zaèínám si myslet, že mùj východní parapet je zaèarovaný. 29.05. jsem vysel cca 160 èerstvì posbíraných semen vlastnoruèních køížencù P. hemiepiphytica x ibarrae a dnes jsem si všiml, že už vesele klíèí alespoò 20 z nich. Nechci se ale radovat pøedèasnì. Znám svou úspìšnost pøi výsevech temperátních tuènic. Snad budu u mexických úspìšnìjší.

04.-10.06.2007 - Celý týden jsem byl mimo, tudíž nebyl èas cokoliv aktualizovat, navíc nastaly neoèekávané komplikace doma a tak jsem volný èas vìnoval pøedevším rodinì. Takže alespoò krátce. Delší dobu jsem byl domluven s Mirkem Srbou na tom, že ho navštívím nejen na botanické fakultì a ve sklenících botanické zahrady v Praze Na Slupi s bombastickými Nepenthes, Darlingtoniemi, Sarraceniemi a Heliamphorami, které mi vždy berou dech, ale také u nìj v Chomutovì, abych si koneènì prohlédl jeho sbírku masožravých rostlin, pøedevším špirlic.


N. truncata obøích rozmìrù, kvetoucí trsy Heliamphora sp. a D. californica

Celá akce byla skvìlá a jak množství rostlin ve sklenících botanické zahrady, kterou jsem v Mirkovì doprovodu navštívil už potøetí, tak obzvl᚝ jeho rostliny byly úchvatné. A tak jsem si opìtovnì pøivezl další rostliny, které obohatily mou sbírku doma.


Jeden z Mirkových skleníkù a pohled na èást sbírky špirlic

Nejnovìjšími pøírùstky jsou tak Sarracenia oreophila ´Small Form´, S. flava var. ornata ´Horyna´ x oreophila a [S. purpurea ssp. venosa x (flava x purpurea)] x oreophila. Obzvláštì oba poslednì zmínìní køíženci jsou naprosto úchvatní. Pøièemž ornata x oreophila je zcela božská rostlina, které by se po vizuální stránce tìžko hledala konkurence.


Nadílka od Mirka Srby: S. oreophila ´Small Form´, [S. purpurea ssp. venosa x (flava x purpurea)] x oreophila a S. flava var. ornata ´Horyna´x oreophila

Nebylo to však všechno, co jsem si pøivezl. Díky neúnavnému Martinu Spoustovi, který mì vždy pøekvapí svými zdroji a rostlinami jsem získal ještì ssp. Pinguicula longifoliacaussensis, Pinguicula elisabethiae, Utricularia Jitka a Pinguicula lutea, která však nepøežila cestování vozidlem ve vysokých teplotách tohoto týdne pøesto, že jsem si ji na noc nosil do hotelu a pøes den mìl v kanceláøi s klimatizací.


Utricularia ´Jitka´, P. longifolia ssp. caussensis a P. elisabethiae od Martina Spousty

03.06.2007 - Škaredý víkend, je sice relativnì teplo, ale v podstatì poøád prší. Zase tolik to nevadí, budu lenošit. Èíst a hrát. Rostlinám na balkonì to viditelnì nevadí a napøíklad špirlice láèkují voda nevoda, teplota neteplota. Na obrázcích níže zleva: pìt druhù flav pohromadì: èervená - S. flava var. flava, oranžová - S. flava var. cuprea ´Red Lid´, zelená - S. flava var. cuprea ´Olive Copper Top´, modrá - S. flava var. rugelii, fialová - S. flava var. ornata, klon ´Horyna´, stejná rostlina je i na prostøedním obrázku. Výška láèek u tìchto rostlin je od 35 do 45 cm, což považuji za úspìch, vzhledem k tomu, že to jsou všechno mladé rostliny. Jejich pùvod je mezi rostlinami Mirka Srby.


 Na obrázku vpravo potom dva naprosto rozdílné klony S. oreophila - v levém rohu malá forma pùvodem od Mika Kinga, vedle ní potom rostlina bìžné velikosti od Mirka Srby

02.06.2007 - Dnes jsem dával dohromady zase jednou evidenci masožravek, tuènic a špirlic. Zabralo mi to pìkných pár hodin. Nicménì k dispozici už mám data za prvních pìt mìsícù letošního roku. Zajímavé to bude spíš pøi dlouhodobém srovnání, za rok, za dva.


S. rubra ssp. alabamensis, S. alata, S. rubra ssp. jonesii

S. rubra ssp. rubra, S. rubra ssp. wheryi

01.06.2007
- Mezinárodní den dìtí jsem oslavil tím, že jsem si koupil DVD Stalingrad, 1. díl, hlavnì kvùli tomu, že v tìchto starých filmech je vidìt spousta originální techniky; PC hru Tomb Raider Aniversary, vydanou k 10. výroèí této poèítaèové série s Larou Croft v "hlavní roli" a také dlouho oèekávanou novou knihu od J. R. R. Tolkiena - Húrinovy dìti, kterou dával 30 let dohromady jeho syn Christopher.

 

Welcome

Recent Photos

Recent Videos

932 views - 0 comments

Recent Forum Posts

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.