СОВЕТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

ажурирано од ОО НСДП Радовиш

Претходни раководства

1996-2000
Градоначалник: КИРЧО СУСИНОВ
Претседатели на Совет:     1. Влатко Гаврилов
                                                   2. Никола Туџаров

2000-2005
Градоначалник: Проф.Др.РИСТЕ КУКУТАНОВ
Претседатели на Совет:      1. Тошко Кукутанов
                                                    2. Доц.Др.Ристе Дамбов