"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

 

Erga ghix zmien il-Festa maghna billi taghzel il-gurnata li tixtieq tara jew inkella timxi bl-Ordni kif saru matul il-gimgha tal-Festa.


Ghazel il-gurnata billi tikklikja fuqha jew imxi bl-ordni wara xulxinIl-Hadd 21 ta' Lulju

It-Tnejn 22 ta' Lulju

It-Tlieta 23 ta' Lulju

 

Jum iz-Zghazagh

Il-Hadd 21 ta' Lulju

Saret Quddiesa ghaz-zghazagh fuq iz-Zuntier tal-Knisja. Din kienet quddiesa immirata specjalment ghaz-zghazagh. Kienet iccelebrata minn Fr. Alfred Sacco u inimata mill-grupp "Footprints". Wara l-Quddiesa dan il-grupp ta' Kuncert mir-repitorju tieghu u diski ohra popolari.

 

Fr. Alfred Sacco imexxi ic-Celebrazzjoni

 

In-Nies waqt il-Quddiesa flimkien mas-Sindku Roderick Spiteri

 

 

Il-Grupp "Footprints" jamima l-Quddiesa

 

Kuncert minn "Footprints" wara l-QuddiesaErga mur fuq 


_________________________________________________________________


 

 It-Tnejn 22 ta' Lulju

Illum sar il-Hrug ta' l-Istatwa ta' Kristu Re minn nicca ghal gol-Knisja. Wara kien hemm Marc mill-Banda Kristu Re. Meta l-marc jasal fi pjazza Sant`Ubaldeska sar it-Tlugh ta' l-Istatwa tal-Qalb ta` Gesu' fuq il-Kolonna fejn kien hemm spettaklu ta' nar mal-muzika. Il-marc tkompla sal-pjazza principali.

 

Il-Hrug ta' l-Istatwa


Video-clip :   Il-Hrug ta' Kristu Re minn nicca


___________________________________________________________


 

Il-Marc tat-Tnejn

Sar Marc madwar it-Toroq u fi tmiem dan il-marc giet imtella Statwa tal-Qalb ta' Gesu' fuq kolonna fil-Pjazza ta' quddiem il-Knisja ta' Sant'Ubaldeska (l-Ewwel Knisja Parrokjali f`Casal Paola)


.


(Video-clip)   It-Tlugh ta' Statwa tal-Qalb ta' Gesu fuq il-KolonnaVi

(Video-clip)    Wirja ta` Nar mal-Muzika quddiem il-Knisja storika ta` Sant'Ubaldeska


Erga mur fuq  

 

 

It-Tlieta  23 ta' Lulju :

Jum it-Tfal


(Video-clip)    Il-Festa tat-TfalErga mur lura      


__________________________________________________________________________________ 

L-Erbgha 24 ta' Lulju :

Marc organnizat mill-Kazin Socjali u Muzikali Kristu Sultan(Video-clip)   Il-Marc ta' l-Erbgha
Erga mur fuq  

___________________________________________________________


 

Il-Hamis 25 ta` Lulju  :

Il-Marc tal-Hamis


(Video-clip) Marc tal-Hamis u fi tmiemu giet imtella l-istatwa tal-GM Ant De Paule fuq il-Kolonna fil-Pjazza Principali li hi imsemmija ghal ismu.Erga mur fuq 


_________________________________________________________________

 

Il-Gimgha 26 ta' Lulju

(L-Ahhar Jum tat-Tridu)Sar il-Marc Tradizzjonali ta' Kristu Re .......  il-Banda Kristu Re ghamlet marc mat-Toroq Principali ta' Rahal Gdid u f`Nofs illejl itellet l-Istatwa ta' Kristu Re fuq il-Kolonna f'nofs il-pjazza.


(Video-clip)  Il-Marc Tradizzjonai tal-Gimgha. f`dan il-Clip hemm l-Inawgurazzjoni ta` Bandalora gdida, it-Tlugh Grandjuz ta` Kristu Re fuq il-Kolonna f`nofs il-Pjazza u Spetakklu ta' nar minn fuq il-Knisja Parrokjali.Erga mur lura  

_______________________________________________________ 

Is-Sibt 27 ta' Lulju 

(Lejliet il-Festa)

It-Translazzjoni Solenni tar-relikwa imexxija mill-ET Mario Grech (Isqof ta' Ghawdex)


Fit-8pm beda Korteo bil-Kuruni tar-Rand mill-ghaqdiet tal-Parrocca li wara tpoggew f`riglejn Kristu Re. Fl-antik il-kuruni tar-Rand kienu jinghataw lir-Re jew xi hadd rebbieh. Dawn iz-zewg titli joqghodu hafna ghal padrun taghna ....... Re-rebbieh 
Il-Bidu tal--KorteoIs-Sindku u l-Kunsilliera
Membri Parlamentari miz-zewg nahatIl-Kumitat ta` Hibernians FCSt John Ambulance Brigate


Erga lura      


__________________________________________________________________________________
 

 

Il-Hadd  28 ta' Lulju  :

Jum il-Festa


Bhal hafna irhula ohrajn, il-Marc ta' Jum il-Festa filghodu hu tradizzjoni. dan jikkonsisti f`Marc brijuz u ferrieh matul xi toroq principali tal-lokalita.

(Video-clip)  L-Marc Tradizzjonali tal-Hadd (Jum il-Festa) Filghodu u fi tmiemu, spettaklu ta` karti ikkuluriti u nar mal-muzika
________________________________________________________Il-Purcissjoni bl-Istatwa Titulari

(Video-clip)  Il-Hrug tal-Purcissjoni
(Video-clip)  Id-Dhul ta` Kristu Re lura fil-KnisjaErga lura  


___________________________________________________________________________________________

Members Area

Newest Members

Upcoming Events

Recent Blog Entries

Recent Photos