"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

 

FESTA  TITULARI TA' KRISTU RE 2012

 

Ikklikja fuq il-gurnata li tixtieq tara jew inkella ara kollox bl-ordni kif saru matul il-gimgha tal-Festa

Il-Hadd 15 ta` Lulju

It-Tnejn 16 ta` Lulju

It-Tlieta 17 ta` Lulju

L-Erbgha 18 ta` Lulju

Il-Hamis 19 ta` Lulju

Il-Gimgha 20 ta` Lulju (l-ahhar jum tat-Tridu)

Is-Sibt 21 ta` Lulju (Lejliet il-Festa)

Il-Hadd 22 ta` Lulju (Jum il-Festa) 

 

Il-Hadd 15 ta` Lulju  :  Jum iz-Zghazagh

Bolton Youth Choir  grupp ta` zghazagh mill-Ingilterra taghna 30 minuta ta` Kant fil-Knisja Parrokjali b`muzika folklorista taghhom u kant iehor. Wara dan il-Kuncert, il-Bolton Youth Choir anima l-Quddiesa tal-11am.

 

Quddiesa ghaz-zghazagh

Filghaxija saret Quddiesa specjali ghaz-zghazagh fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokjali minn Rev. Adrian Cassar u wara il-Grupp Milkmi ghamel Kuncert live ghal dawk prezenti specjalment iz-zghazagh.

 

Waqt il-Quddiesa fuq iz-Zuntier 

Il-Kor taz-zghazagh li organiza din l-attivita` u anima l-Quddiesa

Is-Sindku Roderick Spiteri  prezenti maz-zghazagh

 

 

Attivita` imtella miz-zghazagh wara l-Quddiesa bis-sehem tal-grupp "Milkmi"

 

 

Erga mur lura    

__________________________________________________________________________________

 

It-Tnejn 18 ta` Lulju  :   Il-Hrug ta` l-Istatwa ta` Kristu Re fil-Knisja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erga lura fuq    

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Wara l-Hrug ta` l-Istatwa Titulari sar marc brijuz fit-toroq organizzat mis-Socjeta` Fil. De paule, Banda Kristu Re u Partitarji De Paule , zghazagh fi hdan l-istess Socjeta.

 

Waqt il-briju tal-marc madwar it-toroq ta` Rahal Gdid

Inawgurazzjoni ta` l-ewwel bandalora minn sett ta` martri

Inawgurazzjoni ta` l-ewwel pilandra fil-pjazza n-naha ta` fuq

Inawgurazzjoni ta` pavaljun ta` l-injam fit-tarf ta` Triq l-Arkata

 

 

Erga lura   

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

It-Tlieta 17 ta` Lulju :            Jum it-Tfal

It-Tlieta 17 ta` Lulju kienet il-gurnata tat-Tfal fejn saret Purcissjoni ferrihija minn hdjnil-Museum tal-Bniet sal-Knisja Parrokjali ta` Kristu Re u saret Quddiesa specjalment ghalihom.

 

 

 

Erga lura   

 

It-Tlieta 17 ta` Lulju :                      Jum il-Familja

 

Wara l-attivita tat-Tfal, fuq iz-Zuntier sar programm ta` Kant u zfin immirat ghal familja kollha ........  kien hemm ukoll bejgh ta` ikel u xorb, li l-qliegh kollu li sar minn din l-attivita mar kollu ghal progett ta` karita

 

Mro David Sammut mal-Virtuosi Band

 

 

 

Erga mur lura

 

____________________________________________________________

 

 

Il-Marc ta` L-Erbgha                (Organizat mill-Ghaqda Zghazagh Pawlisti)

 

 

 

Erga mur lura    

 

________________________________________________________________________________________________________

Il-Hamis 19 ta` Lulju :              Il-Marc  u it-Tlugh  ta` De Paule fuq il-Kollona

Programm ta` marci brijuzi mill-Banda Stella Maris ta` tas-Sliema. Fi tmiem il-marc sar it-Tlugh ta` l-Istatwa tal-GM Fra Antoine De Paule fuq il-Kolonna fil-Pjazza. Il-Briju tal-marc gie organnizat mill-Ghaqda Zghazagh Pawlisti.

 

 

 

Il-Marc Tradizzjonali ta` l-ahhar jum tat-Tridu.

Il-Gimgha 20 ta` Lulju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoclips  :

 

Il-Marc Tradizzjonalki tal-Gimgha fejn issir it-Tlugh ta` Kristu Re fuq il-Kolonna

 

In-Nar ta` l-art  

 

Erga mur lura     

 

Is-Sibt 21 ta` Lulju          Lejliet il-Festa

 

Translazzjoni Solenni bir-Relikwa tas-salib Imqaddes madwar il-Knisja mmexxija minn Dun Vincenz Deguara , li din is-sena qed ifakkar il-50 Sena mis-Sacerdozju tieghu.

 

         

 

Erga mur lura     

 

 ----------------------------------------------------------

Fid-9pm fuq il-pjancier sar programm Muzikali u vokali kif ukoll b`efetti ta` dawl u nar sinkronizat ma` muzika live mill-Banda taht id-direzzjoni tas-Surmast David Sammut.

Il-President tal-Banda flimkien mal-Kapp il-Kan Dun Vincenz Cachia

Is-Sindku Roderick Spiteri waqt il-Kuncert

Mro David Sammut

 

 

 

(Aktar ritratti u videoclips dalwaqt)

Erga mur lura

 

 

JUM IL-FESTA

Il-Hadd 22 ta` Lulju 2012 :

Il-Marc Tradizzjonali ta` Folghodu

 

It-Trophy u l-Euro Challenge Cup waqt il-Marc ta` Filghodu

 

 

____________________________________________________________________________________

 

Quddiesa Solenni tal-Festa

 

Quddiesa imexxija minn Mons. Charles Scicluna

Kristu Re armat fil-Knisja bit-Trophy quddiemu waqt il-Quddiesa tal-Festa

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Il-Purcissjoni

 

 

 

Videoclips mahduma apposta ghal din il-website

 

Hrug tal-Purcissjoni fil-Festa ta` Kristu Re

    ____________________________________________________

 

Id-Dhul Trijonfali ta` Kristu Re lura fil-Knisja Parrokjali fuq zewg partijiet

 

 

      ____________________________________________________

Members Area

Newest Members

Upcoming Events

Recent Blog Entries

Recent Photos