"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

L-Ghid il-Kbir 2018

Wahda mill-Festi l-Kbar tal-Knisja Kattolika huwa l-Ghid il-Kbir li fir-Rahal Gdid jigi iccelebrat bil-kbir. Sa minn kmieni in-nies johorgu fit-Toroq biex jaraw id-Dimostrazzjoni bl-Istatwa fost il-ferh ta' kulhadd specjalment it-tfal , ferhanin bil-helu ta' l-Ghid specjalment dawk tradizzjonali bhalma huma bajd ta' l-Ghid tac-Cikkulata u figoli.

Hafna irgiel  .......  hasra ma issirx girja ghan-nisa biss halli huma ukoll ikollom dan ic-cans sabih, jigru bl-istatwa ta' Kristu Irxoxt u fit-tarf tal-girja jitgholla l-fuq, sinifikat ir-rebha li Kristu ghamel fuq il-mewt.

Fis-sahra ta' l-Ghid issir quddiesa animata bil-qari mill-iskrittura li jenfasizza it-triq tal-Lhud sa ma wasal il-Messija.


Zmien sabih u kulhadd jistenna din il-festa ghax iggib mhux biss ferh fit-tfal izda ukoll fl-adulti.


______________________________________________________

L-Ahhar Pittura Kbira ghal Kappelluni

Fil-Festa ta' San Pawl ta' din is-sena giet inawgurata pittura ohra minn erbgha li fihom jidher lil Kristu bhala Re. L-ahhar pittura minn sett ta' erbgha biex issa huwa lest.

F`din il-Pittura hemm is-suggett ta' Gesu' , eta zghira, jilqa lis-Slaten Magi, fejn wiehed mir-rigali li offrewlu kien id-deheb, ir-rigal bhala Re.


Din il-Pittura sabiha, il-Pittur Manuel Farrugia ghamel lil Gesu' ta' madwar sentejn qed jilqa ir-rigali li offrewlu in-nies li gew mill-boghod. Fiha bara is-Slaten Magi hemm ukoll diversi personaggi li jaghmlu din il-Pittura sabiha u mimlija, fosthom il-Madonna u San Guzepp, izda c-centru taghha huwa Gesu tfajjel.


Din il-Pittura ta' daqs kbir taghlaq il-progett tal-Kappelluni li issa huma lesti.