"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

Casal Paola : Fil-Pjazza tan-Nies

_________________________________________________________________________________________________

NICCELEBRAW IL-FESTA TA' KRISTU RE

It-Tnejn 14 ta' Lulju :


Inghatat il-bidu tal-Festa b`quddiesa ta' l-Ghaqdiet fejn kull ghaqda offriet stilla tal-fidda lil Kristu Re u wara l-Quddiesa l-artist tal-Vara Titulari ofra d-disinn tal-Pedistall ghal istess vara biex taghdi ghal kummisjoni arti sagra. ladarba jghaddi ikun jista jibda x-xoghol fuqu. Wara l-Prezentazjoni l-istatwa artistika harget fuq iz-zuntier biex jinghata qima fost dawk prezenti u tpoggiet fil-Knisja ghal matul il-Festa.

It-Tlieta 15 ta' Lulju :


Marc mat-Toroq tal-Parrocca mill-Banda Sagra familia tal-Kalkara. Lejn tmiem il-marc itellghet fuq il-Kolonna fi Triq Lampuka l-Istatwa ta' Kristu Sacerdot/Re.

L-Erbgha 16 ta' Lulju :

L-Erbgha hu l-marc marbut ma' l-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan, Banda Paola. sar marc brijuz u fi tmienu sar it-Tlugh tal-Istatwa ta' Kristu Re fi Triq tal-Borg.

Il-Hamis 17 ta' Lulju :

Il-Hamis sar Programm Vokali u Strumentali mill-Banda Paola ta' l-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan. F`dan il-Programm hadu sehem fost l-ohrajn zewg kantanti Stabiliti , Neville Refalo u Corazon Mizzi. Fi Tmiem il-programm il-Banda marret hdejn l-Istatwa ta' De Paule u telghet fuq il-Kolonna fil-Pjazza.

Il-Gimgha 18 ta' Lulju :

Il-Gurnata ta' l-Ahhar Jum tat-Tridu , marbut hafna mal-marc Tradizjonali ta' Kristu Re. Marc li jigbed hafna nies lejn Rahal Gdid minhabba li hu l-aktar popolari fil-Festa taghna.

Dan il-marc beda fit-8pm u dar diversi Toroq fejn il-Banda Kristu Re daqqet marci brijjuzi. Lejn tmien il-marc kien hemm briju organnizat fejn f`nofs il-lejl telghet l-Istatwa ta' Kristu Re fuq il-Kolonna fil-Pjazza u wara saret Wirja ta-loghob tan-nar kemm sinkronizat mal-Muzika kif ukoll loghob tan-nar ta' l-art.

Is-Sibt 19 ta' Lulju :  (Lejlet il-Festa)

Lejlet il-Festa bdiet bit-Translazzjoni mill-Knisja ta' Santa'Ubaldeska sal-Parrocca fejn saret Koncelebrazzjoni Solenni. Wara sar il-marc li fi tmiemu tqeghdu Kuruni tar-rand f`riglejn Kristu Re mill-ghaqdiet tal-Parrocca.


Il-Programm ta' lejlet il-Festa tkompla bi Programm Muzikali u Vokali minn Banda Kristu Re u fi tmiemu saret Wirja ta' loghob tan-nar sinkronizzat mal-Muzika.

Il-Hadd  :   Jum il-Festa

F`Jum il-Festa Titulari, filghodu saret Quddiesa Koncelebrata tal-Festa u l-Panigierku sar mill-Kanonku Dun Nicholas J. Doublet. Wara l-Quddiesa tal-Festa saret Purcissjoni bis-Sagrament li marret il-Pjazza u ghaddiet minn quddiem il-Knisja Storika ta' Sant'Ubaldeska u lura fil-Knisja Parrokjali.

.....  fil-Festa ta' Kristu Re

Wara l-Purcissjoni bis-Sagrament hareg il-Marc Tradizzjonali ta' Filghodu fejn il-Banda Kristu Re daqqet Marci Ferrihija u Brijuzi mat-Toroq ta' Rahal Gdid.

.......  filghaxija saret il-Purcissjoni bl-Istatwa Titulari ta' Kristu Re.


Il-Pjazza Antoine De Paule inawgurata

Wara hafna hidma minn kulhadd issa sa fl-ahhar il-Pjazza Antoine De Paule hija inawgurata. Zgur li hija wahda mill-akbar pjazzez ta' gziritna u li ser taghmel gieh lil dan ir-Rahal li sar ic-cetru tan-Nofsinhar ta' Malta..

Il-Programm ta' l-inawgurazzjoni beda billi sar feature dwar il-Pjazza segit minn diskors tas-Sindku, is-Sur Domnic Grima u wara diskors mis-Segretarju Parlamentari, is-Sur Silvio Parnis fej irringrazzja li tant haddiema li hadmu biex dan il-progett setgha jsir.  Wara sar id-Diskors tal-Prim Ministru Dr.Joseph Muscat fejn semma li din il-lokalita ghandha importanza kbira specjalment minhabba li fiha hemm ghad ta' kummerc. Irringrazzja ukoll lil hafna biex dan il-Progett li kien hemm bzonnu setgha jsir u illum qed jigi inawgurat. 


Wara dawn id-diskorsi qosra sar il-ftuh ufficjali tal-Progett ta' rigenerazzjoni tal-Pjazza ta' Rahal Gdid fejn inkixfet irhama li tikkomemora din il-gurnata u sar riceviment. hafna hadu c-cans li joqghodu bilqeghda u jghidu kelma, igawdu l-arja friska ta' barra u jgawdu l-ambjent gdid li inholoq.


Issa l-importanti hu li nibzghu ghal din il-Pjazza , biex tibqa sabiha kif kienet fil-Jum ta' l-Inawgurazzjoni taghha.______________________________________________________________________________________________

Nhar is-Sibt 21 ta' Lulju, gimgha qabel il-Festa Titulari ta' Kristu Re ser tigi inawgurata l-Apside,  Pittura kolosali li tirraprezenta "Il-Glorja ta' Kristu Re" 

Ghal tlett ijiem parti mill-Pittura kienet ghal Wiri biex il-poplu pawlist u dawk kollha li huma dilettanti ta' l-Arti sagra ikunu jistghu jgawdi dan ix-xoghol sabih li fi ftit jiem ohra ser isebbah it-Tempju taghna.

Part mill-pittura ta' l-Apside u dettal mill-Pittura li ser isebbah il-Knisja taghna

L-Abbozz tal-Pittura ta' l-Apside.

Jekk l-erbgha pitturi tal-Kappelluni kienu kbar hafna, il-pittura mahsuba ghal apside ser tkun hafna akbar. Il-kobor ta' Knisja taghna tiflah ghal dawn il-pitturi meqjusa l-akbar ta' Malta.


Il-Glorja ta' Kristu Re


Bhalissa qed issir ix-xoghol ta' manutenzjoni minn barra u gewwa tal-apside biex tigi iddekorata minn din il-pittura li ghal dawn il-jumejn ser ikun hemm l-abbozz tal-pittura ghal wiri quddiem l-artal maggur fil-Knisja biex il-Pawlisti u dawk kollha li jhobbu l-arti ikunu jistghu jaraw ix-xoghol li jmiss.

L-abbozz fid-dettal

Il-Parti centrali tal-Pittura ser ikun hemm it-Trinita Qaddisa bi Kristu bhala r-Re bil-kuruna fuq rasu u bil-Ktieb tal-hajja kif insibu fl-Apokalissi bl-Alpha u l-Omega , l-ewwel u l-ahhar ittra ta' l-alfabet Grieg li jfissru l-Bidu u t-tmien , Kristu bhala il-bidu u t-tmiem ta' kollox.

Hdejn Kristu ser ikun hemm Alla l-Missier u l-Ispirtu s-Santu taht simbolu ta' hamiema kif deher fil-Maghmudija ta' Kristu u meta nizel fuqhom l-Ispirtu s-Santu. Fuq bidla mill-abbozz prezentat fuq xewqa tal-Kummisjoni arti sagra ser jizdied ukoll San Gwann Battista, l-prekursur ta' Kristu qed jindika b`subajh lejn Gesu bhala l-haruf t`Alla.   

Fin-naha tal-lemin tal-Pittura insibu lil San Pawl bhala missierna fil-fidi u Mara li tirraprezenta lil Malta imlibsa bis-Salib tal-Kavallieri u bit-tarka f`idejha bl-arma tal-kungress Ewkaristiku li kien sar f`Malta fl-1913 u li t-Tempju taghna huwa Monument ta' dan il-Kungress. filfatt it-Titular inbidel minn Qalb ta' Gesu' ghal Kristu Re u fil-Furjana sar Monument lil Kristu Re xoghol Antonio Sciortino.


Ftit l-isfel insibu nixxiegha ta' ilma hierga mit-Trinita li tfisser il-grazzji  (fl-iskrtittura insibu is-sebgha eghjun ta' grazzja) u hemm in-naghag  (li jirraprezentaw il-Bniedem) jiehu minn din il-grazzja hierga minghand Alla.


Zgur li din il-Pittura Kbira ser tkompli isebbah it-tempju taghna, hsieb mill-isbah b`sinifikat specjali b`disinn u xoghol ta' l-Artist Bravu,  l-Ghawdxi Manuel Farrugia,  li sissa taghna hafna xoghol sabih. 


Mhux il-boghod meta l-armar ma' l-apside jinzel u titfacca opra ta' arti li ser taghmlilna Gieh u inkunu kburin.


Matul iz-zmien meta l-abbozz gie esebit fil-Knisja Parrokjali biex kulhadd kellu cans jarah kemm jekk Pawlist u kemm jekk thobb l-Arti Sagra.


Bhalissa ghalina dan huwa l-isbah zmien ghax qed naraw il-hin kollu it-tempju taghna jisbieh u jinbidel.


________________________________________________________________________________________________

Il-Programm shih tal-Festa Titulari ta' Kristu Re li ser tigi iccelebrata f`Rahal Gdid lejn l-ahhar tax-xahar.


Ikklikja fuq l-istampa biex tara l-Programm  (Aghti cans sakemm jitla l-Programm kollhu minhabba li huwa kbir)Il-Pjazza Antoine De Paule  ......  ix-xoghol avvanzat u kwazi komplut

Bhalissa x-xoghol fil-Pjazza ewlenija ta' Rahal Gdid huwa avvanzat sew.  Bhalissa ix-xoghol issa tkompla ghal Triq li mill-pjazza taghti ghal Triq Hal Luqa. Din it-triq bhalissa hi maghluqa sakemm isiru l-bankini godda u t-Triq tinkesa bil-briks biex tkompli max-xoghol li sar fil-Pjazza. Qed issir ukoll ix-xoghol fil-Pjazza n-naha ta` fuq billi qed jitpoggew bhal mini biex minhemm jghaddu s-servizzi kollha. Fi ftit gimghat ohra l-pjazza tkun lesta.

 • Tqeghid tad-dawl ghal-Pjazza
  Tqeghid tad-dawl ghal-Pjazza
 • Tqeghid tal-bricks ghat-Triq
  Tqeghid tal-bricks ghat-Triq
 • Waqt ix-xoghol li qed issir quddiem il-Knisja Parrokjali
  Waqt ix-xoghol li qed issir quddiem il-Knisja Parrokjali
 • Struttura li qed tinbena quddiem il-Knisja biex jigbor l-ilma ghal Funtani ta quddiem il-Knisja
  Struttura li qed tinbena quddiem il-Knisja biex jigbor l-ilma ghal Funtani ta quddiem il-Knisja
 

Idhol fis-sezzjoni "Pjazza Ant. De Paule"   biex tara l-progress pass pass li sar fil-Pjazza


__________________________________________________________________

Idhol live fil-Pjazza  :  Il-Pjazza bhalissa bi tlett kameras

Hibernians FC

Ahbarijiet dwar il-Kampjonat Premier ezatt malli johorgu inkluz trasferimenti u preparazzjoni ghal 

Kampjonat Malti tal-futbol ghal istagun 2018/19


Nawguraw lit-team ta' Hibernians FC 


Kampjonat Premier 2018-2019

Ghadu kemm beda l-Kampjonat Premier li fiz-zewg loghbiet li laghab it-team taghna kellu zewg rebhiet minn zewg lobghiet, dan ifisser li sa issa Hibernians FC ghandu punti massimi. Rebha kontra Pieta Hotspurs u kontra Valletta FC. Bhalissa l-Kampjonat waqaf ghal ftit minhabba li t-Team Nazzjonali Malti hu impenjat b'loghba Internazzjonali u issa b`hemm il-Kampjonat jerga jkompli gimgha ohra, b`loghba kontra Floriana fl-14 ta' Settembri fis-7pm fil-Grawnd Nazzjonali ta' Ta Qali.

Il-Loghba li jmiss :


Stqarrija ufficjali - Hibernians Football Club: 2018/19


Hibernians FC jhabbru li hatru li-taljan Stefano Sanderra bhala coach ghall-istagun 2018/2019.

Sanderra, li huwa minn Ruma u ghandu 51 beda l-karriera ta’ 27 sena u mexxa diversi timijiet go pajjizu fosthom Potenza, Forsinone, Cosenza, Messina U19, Latina Calcio, Salernitana, Catanzaro, Viterbese u Sambenedettese. Mat-tim tal-Aquila rebah il kampjonat tas-Serie D kif ukoll zewg promozzjonijiet mat-tim ta’ Latina.
Bhala assistent tal-Coach Taljan, il–Club hatar lil Ryan Pulis li minkejja li ghadu zaghzugh diga kien involut ma’ timijiet tal-Premier bhal Tarxien Rainbows u Hamrun Spartans.

Il-klabb ikkonferma lil Mario Muscat bhala Goalkeepers Coach, li bl-esperjenza kbira tieghu fil-futbol lokali u l-avventura li kellu l-istagun li ghadda meta gie fdat bit-tmexxija tat-Tim fl-ahhar fazi tal-iStagun, se jkun spalla importanti fl-istaff tekniku.


Fir-Ritratt jidhru: Ryan Pulis Assistent Coach, Stefano Sanderra Head Coach u Mario Muscat Goalkeepers Coach


_________________________________________________________________

Hidma ta' restawr u dekorazzjoni fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re.

Ix-xoghol fil-Knisja Parrokjali ma jieqaf qatt. Ghadu kemm inkixef bust iehor minn tnax ta' l-Appostli li qed idawwru l-Knisja. L-ahhar bust li tlesta huwa ta' San Bert. Tkompla ukoll il-frizz dekorat mad-dawra tal-Knisja.

Bhalissa qed issir xoghol kbir biex tisewwa xi hsara li kien hemm fl-Apside. Minhabba li kien jidhol l-ilma , allura infethu l-fili kollha tal-post u qed jinkesa b`tahlita specjali, garantita li l-problema tissolva biex imbghad wara issir pittura kbira li tikkomplimenta li diga sar mill-artist Manuel Farrugia.


Ix-xoghol fil-Knisja ma jispicca qatt imma bl-ghajnuna ta' hafna li ghandhom ghal qalbhom dan l-akbar tempju ta' Malta, ix-xoghol qed issir b`ritmu tajjeb.   

Balavostri tal-Kampnar  tal-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re li jridu jinbidlu minhabba l-hsara li fihom.

_______________________________________________________________________________________________


Is-Saltna online


________________________________________________________________________________________________


Matul dan ix-xahar ta' Lulju 2018 saru dawn l-aggornamenti  :

*    Jitkompla r-restawr fil-Knisja Parrokjali

*    Programm tal-Festa 2018

*    Inawgurazzjoni tal-Pjazza Ant De Paule

*    Il-Festa Titulari ta' Kristu Re


____________________________________________________________________________


Ahhar aggornament li sar  :   25 ta' Lulju  2018


____________________________________________________________________________

0:00/4:22