"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

F'Casal Paola 

F'Casal Paola fejn l-istorja u tradizzjonijiet ta' l-imghoddi sa jkunu qeghdin jithaltu ma' l-Arti u l-Muzika fi Pjazza Antione De Paule nhar is-Sibt 19 ta' Ottubru 2019 


Il-Kunsill Lokali Paola li sa jkun qed jorganizza din l-attivita b'kolaborazzjoni ma' l-Ghaqda Socjali Muzikali Kristu Sultan Banda Paola u diversi entitajiet ohra. 

Il-Kunsill Lokali ta’ Raħal Ġdid flimkien mal-Għaqda Soċjali Mużikali Kristu Sultan Banda Paola reġgħu ngħaqdu biex jippreżentaw edizzjoni oħra tal-attività festiva “F’Casal Paola fi Pjazza Antoine De Paule - Lejla ta’ Storja, Arti u Mużika”  nhar is-Sibt, 19 ta’ Ottubru, mis-7 ta’ filgħaxija ‘l quddiem.

Din l-attività se terġa’ teħodna lura tul kważi 400 sena ta’ storja li sawret lil dan ir-raħal u li llum tista’ tgħid li sar belt kruċjali fin-nofsinhar ta’ Malta. Huwa għalhekk li matul din is-serata, l-istorja u t-tradizzjonijiet tal-imgħoddi se jkunu qegħdin jitħalltu mal-arti u l-mużika.

Dan se jsir billi l-ambjent ta’ Pjazza Antoine De Paule se jinbidel b’mod li jgħin lil dawk kollha li sejrin jattendu jidħlu fl-atmosfera u jmorru lura lejn żmien l-imgħoddi permezz ta’ re-enactments u t-teatru tat-triq fost oħrajn. 

Għalhekk sejrin nassistu għall-wasla tal-Gran Mastru Antoine De Paule u l-qari tal-bandu. Sejrin inkunu nistgħu wkoll nattendu għat-tieġ Malti kif kien isir f’dari. Se jkun hemm ukoll l-element mużikali bi gruppi folkloristiċi b’daqq ta’ mużika u għanjiet tradizzjonali Maltin flimkien ma’ żfin folkloristiku.

Diversi wirjiet f’partijiet differenti ta’ din il-pjazza se jkunu qegħdin jesebixxu xogħol ta’ arti, u sejrin inkunu nistgħu wkoll nammiraw xogħlijiet diversi ta’ artiġjanat Malti. Ma jonqsux ukoll wirjiet ta’ karettuni antiki li minnhom tant konna naraw fit-toroq Maltin ibiegħu kull tip ta’ prodotti agrikoli u oħrajn, kif ukoll karozzi antiki u klassiċi flimkien ma’ vetturi li kienu jintużaw fit-Tieni Gwerra Dinjija.

U waqt li dawk preżenti sejrin ikunu jistgħu jżuru x-Xelter ta’ żmien il-gwerra li se jkun imdawwal bid-dawl tax-xemgħa, se jkun hemm ukoll l-opportunità li wieħed jassisti u forsi wkoll jidħaq daħka sew bit-teatru tat-triq u bl-għana tradizzjonali minn għannejja popolari akkumpanjati minn kitarristi magħrufa. 

Ma jonqsox ukoll is-sehem ta’ diversi kantanti u żeffiena, waqt li dawk li jippreferu mużika b’laqta aktar serja jistgħu jattendu għall-kunċert fuq l-orgni fil-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re. Ittieħed ukoll ħsieb biex ikun hemm żona speċjali għat-tfal, waqt li għall-bejgħ se jkun hemm ikel tipiku Malti, xorb u ħafna aktar.

Se jkun hemm parkeġġ provdut fiż-żona ta’ Ġnien il-Mediterran kif ukoll tal-Grawnd ta’ Pace Grasso.

Kulħadd mistieden biex jattendi flimkien mal-familja u l-ħbieb tiegħu. Attrazzjoni oħra ġdida li se ssir din is-sena hija li matul is-serata se jkun hemm diversi rigali sbieħ x’jintrebħu minn dawk li jkunu preżenti.


Narawkom

FESTA  KRISTU  RE  2019

Lulju:  Dan hu x-xahar tal-Festa ta' Kristu Re. Ghal hafna l-Festa tfisser xoghol is-sena kollha u minhawn nirringrazzjaw lil dawk kollha li jahdmu sena shiha biex ikollna festa sabiha u li fejn fiha kulhadd jiehu gost.


Dalwaqt fuq din is-sit ser ikun hemm il-Programm shih tal-Festa Titulari ta' Kristu Re kemm programm ta' l-attivitajiet u Funzjonijiet fil-Knisja kif ukoll Festa esterna.


Nawguraw Festa sabiha u li fiha kulhadd jiehu gost


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Festa Kristu Re 2019

It-Tnejn 22 ta' Lulju :

Illum bdew il-Festi ghad Unur lil Kristu Re. Wara li saret il-Quddiesa, l-ghaqdiet tal-Parrocca ipprezentaw lil Kristu Re stilla tal-fidda b'sinajl ta Qima.

Ezatt wara sar il-Hrug tal-Vara Titulari fejn il-Banda Kristu Re laqat lil Padrun u wara lura fil-Knisja ghal qima tan-nies. Min hawn tkompla Marc madwar it-Toroq ta' Rahal Gdid u sar spettaklu fil-Pjazza ta' quddiem il-Knisja Storika ta' Sant'Ubaldeska fejn telghet l-Istatwa tal-Qab ta' Gesu segwit minn nar sinkronazizat mal-muzika.

It-Tlieta 23 ta' Lulju :

Illum iccelebrajna  "Jum it-Tfal" , il-gurnata taghhom fejn garrew fuq l-Ispalla Statwa zghira ta' l-Injam ta' Kristu Re, replika ta' l-Istatwa Titulari, mill-Museum tas-Subien sal-Knisja fejn saret Quddiesa apposta ghalihom flimkien ma prezentazzjoni tat-Tfal li tghammdu din is-Sena. Wara kellhom party u show ta' magician fiz-Zuntier tal-Knisja Parrokjali.

Wara sar marc madwar it-Toroq ta' Raħal Gdid minn Banda Kristu Re fejn tpoggiet l-Istatwa ta' Kristu Re u Sacerdot fuq il-Kolonna li hi Stawa antika xoghol Antonio Farrugia u li giet restawrata fis-Sena 2017.

L-Erbgha 24 ta' Lulju :

Illum sar marċ Brijuż madwar it-Toroq Prinċipali ta' Raħal Ġdid mill-Għaqda Soċjali Kristu Sultan, Banda Paola.

Fi Tmien dan il-marċ sar it-tlugħ ta' l-Istatwa ta' Kristu Re fi Triq tal-Borg. Waqt it-Tlugħ ta' Istatwa  tkandaw innijiet sagri u wara sar wirja ta' logħob tan-nar sinkronizzat mal-mużika.  

Il-Ħamis 25 ta' Lulju :

Illum sar Programm Vokali u Strumentali mill-Banda Paola tal-Għaqda Soċjali u Mużikali Kristu Sultan quddiem l-Istatwa ta ' Kristu Re ta' l-istess Għaqda fi Triq tal-Borg. fil-Programm Mużikali hadu sehem fih diversi Kantanti u siltiet ta' Mużika Popolari. Fi tmiem il-Programm tkompla b'marċ fejn l-Istatwa ta' De Paule ġiet imqedgħa fuq il-Kolonna fil-Pjazza imsemmija lil istess Granmastru li bena u ta' ismu lil Casal Paola. 

Il-Ġimgħa 26 ta' Lulju :

Illum kien l-aħħar jum tat-Tridu u l-Marċ Tradizzjonali tal-Ġimgħa li jkun mistenni ħafna mill-Pawlisti. Sar marċ madwar it-Toroq tal-Parroċċa mill-Banda Kristu Re fejn fi Tmiem il-Marċ Brijjuż sar it-Tlugħ ta' Kristu re fuq il-Kolonna fil-Pjazza Ant De Paule. Fi tmiem l-aħħar Jum tat-Tridu sar nar ta'-art u ta' l-ajrur flimkien ma nar sinkronizzat mal-mużika organizzat mis-Soċjeta Filarmonika GM Fra. Ant De Paule, Banda Kristu Re.

Jitkompla l-Friz  ......  u jitlesta

Il-Friz li jdawwar ic-cinta tal-Knisja jitkompla u jitlesta. Tnehhiet il-kliem ta' "Qaddis Qaddis Qaddis"  biex setgha jitkompla l-friz li issa u l-istess mad-dawra tal-Knisja kollha.   Xoghol mill-isbah li kompla jsebbah it-Tempju taghna. 

It-Tribuna

L-Akbar progett ghal dan iz-zmien huwa l-bini mill-gdid tal-Presbiterju u l-preparamenti ghal bini tat-Tribuna li fil-vicin ser tkun isebbah it-tempju taghna.

Thaffru erbgha toqob fondi ta madwar 8 metri fejn dahlet strudur ta' l-azzar u imtlew bil-konkos bhala pedamenti ghal erbgha kolonni lii fuqhom ser tkun qed tistrih it-Tribuna. Fl-ewwel gimgha ta' Frar beda t-thaffir, inqalet parti mill-art biex jitlesta l-Presbiterju. 

Il-Pedament bl-azzar ghat-tqeghid tal-Kolonni tat-Tribuna u l-bini tal-Presbiterju


Il-Pjazza Antoine De Paule inawgurata

Wara hafna hidma minn kulhadd issa sa fl-ahhar il-Pjazza Antoine De Paule hija inawgurata. Zgur li hija wahda mill-akbar pjazzez ta' gziritna u li ser taghmel gieh lil dan ir-Rahal li sar ic-cetru tan-Nofsinhar ta' Malta..

Il-Programm ta' l-inawgurazzjoni beda billi sar feature dwar il-Pjazza segit minn diskors tas-Sindku, is-Sur Domnic Grima u wara diskors mis-Segretarju Parlamentari, is-Sur Silvio Parnis fej irringrazzja li tant haddiema li hadmu biex dan il-progett setgha jsir.  Wara sar id-Diskors tal-Prim Ministru Dr.Joseph Muscat fejn semma li din il-lokalita ghandha importanza kbira specjalment minhabba li fiha hemm ghad ta' kummerc. Irringrazzja ukoll lil hafna biex dan il-Progett li kien hemm bzonnu setgha jsir u illum qed jigi inawgurat. 


Wara dawn id-diskorsi qosra sar il-ftuh ufficjali tal-Progett ta' rigenerazzjoni tal-Pjazza ta' Rahal Gdid fejn inkixfet irhama li tikkomemora din il-gurnata u sar riceviment. hafna hadu c-cans li joqghodu bilqeghda u jghidu kelma, igawdu l-arja friska ta' barra u jgawdu l-ambjent gdid li inholoq.


Issa l-importanti hu li nibzghu ghal din il-Pjazza , biex tibqa sabiha kif kienet fil-Jum ta' l-Inawgurazzjoni taghha.______________________________________________________________________________________________

 


__________________________________________________________________

Idhol live fil-Pjazza  :  Il-Pjazza bhalissa bi tlett kameras

Hibernians FC

IL-Kampjonar Premier spicca u t-team taghna hareg bl-unuri. Ghalkemm tlifna l-league u it-Trophy, izda gejna it-tieni fil-Kampjonat.


Nawguraw lit-team ta' Rahal Gdid ghas-Sena d-diehla.


_________________________________________________________________

Hidma ta' restawr u dekorazzjoni fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re.

Ix-xoghol fil-Knisja Parrokjali ma jieqaf qatt. Ghadu kemm inkixef bust iehor minn tnax ta' l-Appostli li qed idawwru l-Knisja. L-ahhar bust li tlesta huwa ta' San Bert. Tkompla ukoll il-frizz dekorat mad-dawra tal-Knisja.


Ix-xoghol fil-Knisja ma jispicca qatt imma bl-ghajnuna ta' hafna li ghandhom ghal qalbhom dan l-akbar tempju ta' Malta, ix-xoghol qed issir b`ritmu tajjeb.   

Balavostri tal-Kampnar  tal-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re li jridu jinbidlu minhabba l-hsara li fihom.

_______________________________________________________________________________________________


Is-Saltna online


________________________________________________________________________________________________


Matul dan ix-xahar ta' Mejju 2019 saru dawn l-aggornamenti  :

*    Jitkompla r-restawr fil-Knisja Parrokjali

*    Pjazza Ant De Paule

*    It-Tribuna


____________________________________________________________________________


Ahhar aggornament li sar  :   17 ta' Lulju  2019


____________________________________________________________________________

0:00/4:22