"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

FESTA  KRISTU  RE  2019

Lulju:  Dan hu x-xahar tal-Festa ta' Kristu Re. Ghal hafna l-Festa tfisser xoghol is-sena kollha u minhawn nirringrazzjaw lil dawk kollha li jahdmu sena shiha biex ikollna festa sabiha u li fejn fiha kulhadd jiehu gost.


Dalwaqt fuq din is-sit ser ikun hemm il-Programm shih tal-Festa Titulari ta' Kristu Re kemm programm ta' l-attivitajiet u Funzjonijiet fil-Knisja kif ukoll Festa esterna.


Nawguraw Festa sabiha u li fiha kulhadd jiehu gost


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jitkompla l-Friz  ......  u jitlesta

Il-Friz li jdawwar ic-cinta tal-Knisja jitkompla u jitlesta. Tnehhiet il-kliem ta' "Qaddis Qaddis Qaddis"  biex setgha jitkompla l-friz li issa u l-istess mad-dawra tal-Knisja kollha.   Xoghol mill-isbah li kompla jsebbah it-Tempju taghna. 

It-Tribuna

L-Akbar progett ghal dan iz-zmien huwa l-bini mill-gdid tal-Presbiterju u l-preparamenti ghal bini tat-Tribuna li fil-vicin ser tkun isebbah it-tempju taghna.

Thaffru erbgha toqob fondi ta madwar 8 metri fejn dahlet strudur ta' l-azzar u imtlew bil-konkos bhala pedamenti ghal erbgha kolonni lii fuqhom ser tkun qed tistrih it-Tribuna. Fl-ewwel gimgha ta' Frar beda t-thaffir, inqalet parti mill-art biex jitlesta l-Presbiterju. 

Il-Pedament bl-azzar ghat-tqeghid tal-Kolonni tat-Tribuna u l-bini tal-Presbiterju


Il-Pjazza Antoine De Paule inawgurata

Wara hafna hidma minn kulhadd issa sa fl-ahhar il-Pjazza Antoine De Paule hija inawgurata. Zgur li hija wahda mill-akbar pjazzez ta' gziritna u li ser taghmel gieh lil dan ir-Rahal li sar ic-cetru tan-Nofsinhar ta' Malta..

Il-Programm ta' l-inawgurazzjoni beda billi sar feature dwar il-Pjazza segit minn diskors tas-Sindku, is-Sur Domnic Grima u wara diskors mis-Segretarju Parlamentari, is-Sur Silvio Parnis fej irringrazzja li tant haddiema li hadmu biex dan il-progett setgha jsir.  Wara sar id-Diskors tal-Prim Ministru Dr.Joseph Muscat fejn semma li din il-lokalita ghandha importanza kbira specjalment minhabba li fiha hemm ghad ta' kummerc. Irringrazzja ukoll lil hafna biex dan il-Progett li kien hemm bzonnu setgha jsir u illum qed jigi inawgurat. 


Wara dawn id-diskorsi qosra sar il-ftuh ufficjali tal-Progett ta' rigenerazzjoni tal-Pjazza ta' Rahal Gdid fejn inkixfet irhama li tikkomemora din il-gurnata u sar riceviment. hafna hadu c-cans li joqghodu bilqeghda u jghidu kelma, igawdu l-arja friska ta' barra u jgawdu l-ambjent gdid li inholoq.


Issa l-importanti hu li nibzghu ghal din il-Pjazza , biex tibqa sabiha kif kienet fil-Jum ta' l-Inawgurazzjoni taghha.______________________________________________________________________________________________

 


__________________________________________________________________

Idhol live fil-Pjazza  :  Il-Pjazza bhalissa bi tlett kameras

Hibernians FC

IL-Kampjonar Premier spicca u t-team taghna hareg bl-unuri. Ghalkemm tlifna l-league u it-Trophy, izda gejna it-tieni fil-Kampjonat.


Nawguraw lit-team ta' Rahal Gdid ghas-Sena d-diehla.


_________________________________________________________________

Hidma ta' restawr u dekorazzjoni fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re.

Ix-xoghol fil-Knisja Parrokjali ma jieqaf qatt. Ghadu kemm inkixef bust iehor minn tnax ta' l-Appostli li qed idawwru l-Knisja. L-ahhar bust li tlesta huwa ta' San Bert. Tkompla ukoll il-frizz dekorat mad-dawra tal-Knisja.


Ix-xoghol fil-Knisja ma jispicca qatt imma bl-ghajnuna ta' hafna li ghandhom ghal qalbhom dan l-akbar tempju ta' Malta, ix-xoghol qed issir b`ritmu tajjeb.   

Balavostri tal-Kampnar  tal-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re li jridu jinbidlu minhabba l-hsara li fihom.

_______________________________________________________________________________________________


Is-Saltna online


________________________________________________________________________________________________


Matul dan ix-xahar ta' Mejju 2019 saru dawn l-aggornamenti  :

*    Jitkompla r-restawr fil-Knisja Parrokjali

*    Pjazza Ant De Paule

*    It-Tribuna


____________________________________________________________________________


Ahhar aggornament li sar  :   17 ta' Lulju  2019


____________________________________________________________________________

0:00/4:22