"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

It-Tribuna

Wara kwazi 60 sena fuq il-karta, wasal iz-zmien li t-Tribuna ghall-Parrocca ta' Kristu Re tibda x-xoghol biex sa sena tkun kompluta.


(Aktar dettaliji u ritratti iktar tard)

_________________________________________________________________________________________________

NICCELEBRAW IL-FESTA TA' KRISTU RE

It-Tnejn 14 ta' Lulju :


Inghatat il-bidu tal-Festa b`quddiesa ta' l-Ghaqdiet fejn kull ghaqda offriet stilla tal-fidda lil Kristu Re u wara l-Quddiesa l-artist tal-Vara Titulari ofra d-disinn tal-Pedistall ghal istess vara biex taghdi ghal kummisjoni arti sagra. ladarba jghaddi ikun jista jibda x-xoghol fuqu. Wara l-Prezentazjoni l-istatwa artistika harget fuq iz-zuntier biex jinghata qima fost dawk prezenti u tpoggiet fil-Knisja ghal matul il-Festa.

It-Tlieta 15 ta' Lulju :


Marc mat-Toroq tal-Parrocca mill-Banda Sagra familia tal-Kalkara. Lejn tmiem il-marc itellghet fuq il-Kolonna fi Triq Lampuka l-Istatwa ta' Kristu Sacerdot/Re.

L-Erbgha 16 ta' Lulju :

L-Erbgha hu l-marc marbut ma' l-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan, Banda Paola. sar marc brijuz u fi tmienu sar it-Tlugh tal-Istatwa ta' Kristu Re fi Triq tal-Borg.

Il-Hamis 17 ta' Lulju :

Il-Hamis sar Programm Vokali u Strumentali mill-Banda Paola ta' l-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan. F`dan il-Programm hadu sehem fost l-ohrajn zewg kantanti Stabiliti , Neville Refalo u Corazon Mizzi. Fi Tmiem il-programm il-Banda marret hdejn l-Istatwa ta' De Paule u telghet fuq il-Kolonna fil-Pjazza.

Il-Gimgha 18 ta' Lulju :

Il-Gurnata ta' l-Ahhar Jum tat-Tridu , marbut hafna mal-marc Tradizjonali ta' Kristu Re. Marc li jigbed hafna nies lejn Rahal Gdid minhabba li hu l-aktar popolari fil-Festa taghna.

Dan il-marc beda fit-8pm u dar diversi Toroq fejn il-Banda Kristu Re daqqet marci brijjuzi. Lejn tmien il-marc kien hemm briju organnizat fejn f`nofs il-lejl telghet l-Istatwa ta' Kristu Re fuq il-Kolonna fil-Pjazza u wara saret Wirja ta-loghob tan-nar kemm sinkronizat mal-Muzika kif ukoll loghob tan-nar ta' l-art.

Is-Sibt 19 ta' Lulju :  (Lejlet il-Festa)

Lejlet il-Festa bdiet bit-Translazzjoni mill-Knisja ta' Santa'Ubaldeska sal-Parrocca fejn saret Koncelebrazzjoni Solenni. Wara sar il-marc li fi tmiemu tqeghdu Kuruni tar-rand f`riglejn Kristu Re mill-ghaqdiet tal-Parrocca.


Il-Programm ta' lejlet il-Festa tkompla bi Programm Muzikali u Vokali minn Banda Kristu Re u fi tmiemu saret Wirja ta' loghob tan-nar sinkronizzat mal-Muzika.

Il-Hadd  :   Jum il-Festa

F`Jum il-Festa Titulari, filghodu saret Quddiesa Koncelebrata tal-Festa u l-Panigierku sar mill-Kanonku Dun Nicholas J. Doublet. Wara l-Quddiesa tal-Festa saret Purcissjoni bis-Sagrament li marret il-Pjazza u ghaddiet minn quddiem il-Knisja Storika ta' Sant'Ubaldeska u lura fil-Knisja Parrokjali.

.....  fil-Festa ta' Kristu Re

Wara l-Purcissjoni bis-Sagrament hareg il-Marc Tradizzjonali ta' Filghodu fejn il-Banda Kristu Re daqqet Marci Ferrihija u Brijuzi mat-Toroq ta' Rahal Gdid.

.......  filghaxija saret il-Purcissjoni bl-Istatwa Titulari ta' Kristu Re.


Il-Pjazza Antoine De Paule inawgurata

Wara hafna hidma minn kulhadd issa sa fl-ahhar il-Pjazza Antoine De Paule hija inawgurata. Zgur li hija wahda mill-akbar pjazzez ta' gziritna u li ser taghmel gieh lil dan ir-Rahal li sar ic-cetru tan-Nofsinhar ta' Malta..

Il-Programm ta' l-inawgurazzjoni beda billi sar feature dwar il-Pjazza segit minn diskors tas-Sindku, is-Sur Domnic Grima u wara diskors mis-Segretarju Parlamentari, is-Sur Silvio Parnis fej irringrazzja li tant haddiema li hadmu biex dan il-progett setgha jsir.  Wara sar id-Diskors tal-Prim Ministru Dr.Joseph Muscat fejn semma li din il-lokalita ghandha importanza kbira specjalment minhabba li fiha hemm ghad ta' kummerc. Irringrazzja ukoll lil hafna biex dan il-Progett li kien hemm bzonnu setgha jsir u illum qed jigi inawgurat. 


Wara dawn id-diskorsi qosra sar il-ftuh ufficjali tal-Progett ta' rigenerazzjoni tal-Pjazza ta' Rahal Gdid fejn inkixfet irhama li tikkomemora din il-gurnata u sar riceviment. hafna hadu c-cans li joqghodu bilqeghda u jghidu kelma, igawdu l-arja friska ta' barra u jgawdu l-ambjent gdid li inholoq.


Issa l-importanti hu li nibzghu ghal din il-Pjazza , biex tibqa sabiha kif kienet fil-Jum ta' l-Inawgurazzjoni taghha.______________________________________________________________________________________________

 


__________________________________________________________________

Idhol live fil-Pjazza  :  Il-Pjazza bhalissa bi tlett kameras

Hibernians FC

Ahbarijiet dwar il-Kampjonat Premier ezatt malli johorgu inkluz trasferimenti u preparazzjoni ghal 

Kampjonat Malti tal-futbol ghal istagun 2018/19


Nawguraw lit-team ta' Hibernians FC 


Kampjonat Premier 2018-2019

Ghadu kemm beda l-Kampjonat Premier li fiz-zewg loghbiet li laghab it-team taghna kellu zewg rebhiet minn zewg lobghiet, dan ifisser li sa issa Hibernians FC ghandu punti massimi. Rebha kontra Pieta Hotspurs u kontra Valletta FC. Bhalissa l-Kampjonat waqaf ghal ftit minhabba li t-Team Nazzjonali Malti hu impenjat b'loghba Internazzjonali u issa b`hemm il-Kampjonat jerga jkompli gimgha ohra, b`loghba kontra Floriana fl-14 ta' Settembri fis-7pm fil-Grawnd Nazzjonali ta' Ta Qali.

_________________________________________________________________

Hidma ta' restawr u dekorazzjoni fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re.

Ix-xoghol fil-Knisja Parrokjali ma jieqaf qatt. Ghadu kemm inkixef bust iehor minn tnax ta' l-Appostli li qed idawwru l-Knisja. L-ahhar bust li tlesta huwa ta' San Bert. Tkompla ukoll il-frizz dekorat mad-dawra tal-Knisja.

Bhalissa qed issir xoghol kbir biex tisewwa xi hsara li kien hemm fl-Apside. Minhabba li kien jidhol l-ilma , allura infethu l-fili kollha tal-post u qed jinkesa b`tahlita specjali, garantita li l-problema tissolva biex imbghad wara issir pittura kbira li tikkomplimenta li diga sar mill-artist Manuel Farrugia.


Ix-xoghol fil-Knisja ma jispicca qatt imma bl-ghajnuna ta' hafna li ghandhom ghal qalbhom dan l-akbar tempju ta' Malta, ix-xoghol qed issir b`ritmu tajjeb.   

Balavostri tal-Kampnar  tal-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re li jridu jinbidlu minhabba l-hsara li fihom.

_______________________________________________________________________________________________


Is-Saltna online


________________________________________________________________________________________________


Matul dan ix-xahar ta' Lulju 2018 saru dawn l-aggornamenti  :

*    Jitkompla r-restawr fil-Knisja Parrokjali

*    Programm tal-Festa 2018

*    Inawgurazzjoni tal-Pjazza Ant De Paule

*    Il-Festa Titulari ta' Kristu Re


____________________________________________________________________________


Ahhar aggornament li sar  :   08 ta' Dicembru  2018


____________________________________________________________________________

0:00/4:22