PARROCCA SANT' ANDRIJA

Progetti Godda u Restawr

sena 2015 ...

MIEXI R-RESTAWR FUQ IL-KWADRU TA' SANTA MARIJA
Dawn ir-ritratti juru x-xoghol ta' restawr li qed isir fuq il-kwadru ta' Santa Marija mid-Ditta Re-Coop Ltd.  Hajr lil Prof Keith Sciberras u d-Ditta Re-Coop Ltd.

====================================


ZEWG KWADRI OHRA TA' PRETI JITTIEHDU GHAR-RESTAWR
Wara r-restawr tal-Kwadru Titulari kien imiss issa r-restawr ta' zewg kwadri ohra ta' Mattia Preti li jinsabu fil-Knisja Parorkkjali ta' Hal Luqa u l-Muzew Parrokkjali rispettivament.  Dawn huma l-kwadru ta' Santa Marija u dak tal-Missier Etern, li qabel kien jaghmel parti mill-altar ta' San Duminku.  Ix-xoghol tar-restawr gie fdata ghal darb'ohra lid-Ditta Re-Coop Limited.  fil-waqt li nirringrazzjaw lill-Kappillan tax-xoghol kbir li qed iwettaq b'risq dan il-patrimonju imprezzabbli, inheggu lill-parruccani sabiex joffru d-donazzjonijiet taghhom b'risq dawn il-progetti. 

Ritratti - R. Briffa u A.M. Cachia==========================================================MIEXI R-RESTAWR FUQ SAN FELICISSIMU MARTRI

Awwissu 2015Ir-restawr fuq il-Korp Sant ta' san Felicissimu miexi b'rittmu tajjeb hafna.  Fil-fatt, ir-restawratur Publio Magro irnexxilu isewwi l-hsarat u l-ixpakki fl-injam li kellha l-istatwa u issa wasal fil-fazi tal-irtukkar.  Il-Karnaggjon l-originali gie salvat biex b'hekk tinzamm l-originalita' tal-istatwa, opra mill-isbah tal-iskultur Pietro Paolo Azzopardi.  Huwa mistenni li dan ix-xoghol ta' restawr jitlesta sa' Novembru li gej.  

Ritratti - P. Magro


======================================================

RESTAWR TAS-SEDJA


Matul l-ahhar gimghat sar xoghol ta' restawr fuq is-sedja l-antika li qabel kienet tintuza ghall-qassisin waqt il-quddies.  Din giet xkatlata u ssewwiet il-hsara li kien hemm, waqt li giet illustrata mill-gdid u nhadmitilha targa apposata ghaliha biex tkun tista' tghola ghall-uzu tas-sacerdoti.  Grazzi lil dawk kollha li ghenu volontarjament, b'mod specjali lil Ganni Formosa u George Mifsud. 

Ritratt - A.M. Cachia


sena 2014 ...

IT-TITULAR TAL-PRETI JITTIEHED GHAR-RESTAWR

17.09.2014

Nhar l-Erbgha 17 ta' Settembru inqala l-kwadru titulari minn postu fuq l-Altar Maggur biex ittiehed gewwa l-laboratorju tad-Ditta Re-Coop sabiex isir ir-restawr mehtieg fuq din l-opra artistika.  Kien ilu jinhass il-bzonn illi l-kwadru jigi rrestawrat u ghalhekk il-Kappillan Dun Gordon Refalo ghamel rikoris ufficcjali gewwa l-Kurja Arciveskovili, liema rikors intlaqa' fil-jiem li ghaddew u minnufih saru l-arrangamenti mehtiega biex seta' jitnizzel minn postu u jittiehed ghar-restawr.  Grazzi lil helpers tal-knisja li taw l-ghajnuna taghhom specjalment lil Henry Galea li ha hsieb jarma l-armar necessarju.  

=================================================================

RESTAWR TA' ZEWG ANGLI

Matul l-ahhar gimgha t'Awwissu 2014 ittiehdu l-ahhar zewg angli kbar li kien fadal fil-kampnar sabiex jigu rrestawrati u jiehdu d-dehra li jixirqilhom.  Dan sabiex ikunu jistghu jintuzaw fil-festi solenni tal-Milied kif ukoll ghal Corpus Domini.  Ix-xoghol qed isir minn Andrew Bugeja.  

==================================================================


TIBDA L-INDURATURA FUQ IS-SOPRAPORTI TAL-GNUB

Il-process ta' nduratura fuq iz-zewg sopraporti tal-gnub li mistennija jizzanznu din is-sena fil-festa beda u jinsab fi stadju tajjeb.  Dan ix-xoghol  qed isir minn John Pace.  Se jinhietu wkoll zewg purtieri godda biex jiddendnlu ma' dawn is-sopraporti. 

sena 2013 ...

Xoghol ta' manutenzjoni fuq it-tieqa l-kbira tal-gallarija tal-knisja

Matul Novembru u Dicembru 2013 sar xoghol ta' manutenzjoni fuq it-tieqa l-kbira tal-gallarija li hemm fil-faccata tal-Knisja Parrokkjali.  Tqaxxret iz-zebgha l-antika, l-injam gie msahhah b'materjal apposta u mizbugh mill-gdid waqt li l-hgieg gie mibdul.  Huwa mistenni li dan ix-xoghol kollu jitlesta fi ftit tal-jiem ohra. 

 

===================================

Jibda r-restawr tas-Sopraporti tal-gnub

Lejn l-ahhar ta' Ottubru 2013 inbeda x-xoghol ta' restawr fuq zewg sopraporti kbar li sa qabel l-ahhar gwerra kienu jintramaw fuq il-bibien tal-gnub tal-knisja.  Inbeda xoghol ta' manutenzjoni biex jissewwew xi partijiet li kienu dghajjfa jew nieqsa, waqt li ngabret l-iskultura kollha taghhom halli tkun tista tinghaqad u titwahhal mill-gdid, waqt li jsiru l-partijiet mitlufa jew miksura.  Imbghad ikun imiss l-induratura taghhom biexx b'hekk ikunu kompluti minn kollox halli jergghu jiehdu d-dehra li jixirqilhom.

===================================================

 

 

Restawrat il-Kwadru ta' San Gakbu

Diversi hsarat li kellu l-kwadru

Matul is-sajf tal-2013 sar xoghol ta' restawr fuq il-kwadru ta' San Gakbu mir-restawratrici Sabine Azzopardi.  Dan il-kwadru tpitter minn Rafel Bonnici Cali u originarjament kien jinsab venerat fil-kappella ddedikata lil dan il-qaddis fil-limiti ta' Hal Luqa.  F'dawn l-ahhar snin sab postu fis-saqgristija tal-Knisja.  Matul is-snin garrab xi hsarat u ghalhekk kellu bzonn dawra biex jiehu d-dehra originali tieghu.  L-ispejjez kollha ghal dan ix-xoghol ingabru minn fost il-parruccani. 

Il-kwadru kif jidher lest wara r-restawr

================================================

 

Restawr tal-Vara ta' Sant'Andrija

Il-Hadd 7 t'April 2013 bdew l-ewwel preparamenti biex il-vara titulari ta' Sant'Andrija tigi restawrata fl-okkazjoni tal-mitt sena minn meta giet renovata minn Abraham Gatt (1913).  Ix-xoghol gie fdat f'idejn Publio Magro, li fil-jiem li gejjin ser ikun qed jezamina sewwa l-hsarat li ghandha l-vara u jaghtiha t-trattamenti mehtiega. 

Ritratti - K. Grima

=============================================

 

Manutenzjoni fil-kmamar tal-kampnar

F'nofs Mejju 2013 tlesta x-xoghol fuq lift gdid fil-kampnar tan-naha tal-Kuncizzjoni.  Dan se jibda jintuza biex ihaffef ix-xoghol waqt l-armar u z-zarmar tal-knisja fil-jiem tal-festa u ma ssix hsara bla bzonn fuq l-istatwetti u l-gandlieri tal-altari laterali. 

===================================

 

Matul l-ewwel xhur tas-sena 2013 tkompla x-xoghol fil-kmamar tal-kampnari.  trangaw l-armarji fejn jintrefghu l-istatwi tal-altari tal-festa u qed jinhadem lift gdid biex dan l-istess armar ikun jista' jittella minghajr tbatija zejda u ma ssir l-ebda hsara.

Matul Dicembru 2012 beda xoghol ta' manutensjoni fil-kmamar tal-kampnar tan-naha tal-Kuncizzjoni.  Qed isir xoghol fuq il-gebla biex titnaddaf u jigu maghzula l-affarijiet li hemm biex dawk l-oggetti tajbin jigu ppreservati b'mod aktar dicenti.

sena 2012 ...

Wara nuqqas ta' numru ta' snin, l-attenzjoni regghet daret fuq it-tribuna sagramentali li fl-antik kienet tintrama fis-solennita' ta' Corpus Domini fi Piazza Chiesa.  Fil-fatt, fuq inizjattiva tal-Grupp Voluntiea tal-Knisja u bil-kunsens tal-Kappillan Dun Gordon Refalo, nibet il-hsieb li din it-tribuna tigi restawrata sabiex b'hekk terga' tintrama' mill-gdid ghal din il-festa.  Dan kollu qed isir bl-isfond tal-ewwel centinarju tal-Kungress Ewkaristiku (1913) li Malta se tfakkar is-sena d-diehla.  Ghaldaqstant, tkun xi haga tassew xierqa illi l-festa ta' Corpus 2013 terga' tinghata d-dinjita' li jixirqilha ghal din l-okkazjoni specjali. 

Wara li nfethet ir-remissa biex naraw x'hemm ezatt ghamilna l-ewwel vjaggi bil-fdalijiet tal-injam tal-bazi ghall-kappella tac-Centru Parrokkjali biex jibda x-xoghol fuqhom.  Huwa mistenni li x-xoghol ta' restawr jibda lejn nofs Awwissu 2012 billi jissewwew il-partijiet imkissra, jinhadmu mill-gdid partijiet neqsin jew li gew mahruqa fis-snin tmenin u tinghata z-zebgha mill-gdid. 

================================================================

 

 

Xoghol ta' Manutensjoni

F'nofs Settembu 2012 inbeda x-xoghol ta' manutensjoni fuq is-sagristija tan-naha tar-Ruzarju.  Qed isir xoghol ta' tikhil fejn hemm bzonn, zebgha u tindif tal-gebla.  Sar ukoll xoghol ta' restawr fuq il-kaxxarizz fejn jinzamm l-apparat liturgiku ta' matul is-sena.  Kollox tlesta ghal nofs Novembru  ghall-festa Liturgika ta' Sant'Andrija.   

====================================================================================

 

Titranga kamra fi Triq 9 ta' April biex tintuza bhala  mahzen ghall-knisja

Matul Awwissu u Settembru 2012 sar xoghol ta' manutensjoni fuq garaxx li akkwistat il-parrocca fi Triq id-9 t'April 1942 biex fih jista' jintrefa' t-tuzell il-prim tal-festa kif ukoll numru ta' oggetti ohra li jintuzaw waqt il-funzjonijiet liturgici.  Ghal dawn l-ahhar snin it-tuzell kien qed jinzamm fil-Kappella tal-Vitorja (magenb dik tal-Ftajjar) u kien qed igarrab hafna hsarat minhabba l-umdita' eccessiva li hemm.  Ghalhekk gie deciz illi ghandu jigi uzat dan il-garaxx biex tigi evitata aktar hsara bla bzonn. 

==================================================================================

 

Manutenzjoni fuq il-bankijiet u siggijiet tal-knisja

Matul Settembru 2012 sar ukoll xoghol ta' tibdil fuq it-tapizzerija tal-knisja billi din kienet qed tispicca biz-zmien.  Inbiddlu l-kuxxinetti tal-bankijiet tal-knisja kif ukoll sar il-kisi mill-gdid ta' siggijiet li jintuzaw fis-sagristija. 

Ritratti - J. Grima