PAWS / Plovdiv Animal Welfare Society

ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ - ПЛОВДИВ


The Mayor of Devin investigated for forged documents

The "Echo" newspaper

Police are currently investigating a signal against the mayor of Devin - Cvetalin Penkov, accusing him of forging official  documents. The investigation was triggered by his former spouse Anna Koleva. "The signal indicated that several documents have been forged by the Mayor" - said the public prosecutor, but refused to give more details at this early stage.

Journalists from the "Echo" newspaper tried to reach the Mayor on the phone, to comment on these allegations, but he did not answer it.

Two years ago, Anna Koleva, accused Penkov of domestic violence. In court Koleva explained that on a few occasions she was subjected to mental and physical torture and abuse by Penkov. The last case was on Christmas 2012. Her husband started shouting, pulling and pushing her toward the door, to get her out outside, ramming her against the door frame and frantically tried to throw her out of the house. The poor woman experienced severe pain, her neck was in tatters, her right hip was hurt, as well as her arm and knee. Two days later she was certified by the coroner who established: neck injury with bruising, hematoma on the right elbow, hip, right knee and right hand. The conclusion was that these injuries were sustained while she fought back her husband and have been obtained at the time and in the manner reported by the victim.

Cvetalin Penkov denied those allegations as untrue. He admitted that his wife had relationship with another man, but denied assaulting her.  The mayor stated that she became aggressive, after a few glasses of wine. According to his version, the woman walked around the apartment, pushing herself against the door, table and chairs. At one point she returned to the bedroom and lay down. After that Anna left her husband and moved to the capital. In early January 2013 she visited the crisis center "Petka" of the "Animus". During the trial, members of that center testified that the woman actually asked for advice and help, regarding a situation of domestic violence, exerted against her by her partner. A certificate, issued by the Foundation stated, that Anna Koleva was in a state of emotional crisis and symptoms of increased internal tension, confusion, feeling of shame and guilt, helplessness, which are typical for people in a crisis situation after the experienced violence.

Koleva made a petition to the Sofia City Court for domestic violence, and later to the Regional Court. With a decision of the Sofia Regional Court of July 25, 2013, a protection order was issued. Penkov was ordered to refrain from acts of domestic violence. The Mayor was also fined 300 leva, payable to the state, and warned that if he failed to comply with the Court order, the public prosecutor would be informed. The decision was final and entered into force.

ГКЗЖ - становище


ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БАБХ

СТАНОВИЩЕ
Относно ''тест за определяне степента на агресивност на кучета, утвърден със заповед на ИД на БАБХ

СНЦ ''Граждански контрол защита на животните'', наричано по-долу за краткост сдружението, счита така утвърдения ''тест'' за неприемлив и незаконосъобразен поради следните причини;

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕСТА
Предложеният ''тест за определяне степента на агресивност???!!! на кучета е нищо повече от поведенчески тест, определящ темперамента на кучетата. От тук идва и името тестове за темперамент /на английски - temperament testing/. Най-общо, целта на подобни тестове е да се прецени ориентировъчно, поведението или реакцията на кучето при определени стимули или провокация /виж описанието на теста/. По смисъла на ЗВМД /Допълнителни разпредби/ 1. "Агресивни кучета" са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни.... Повече от очевидно е, че законодателят е дефинирал агресивността като СПОНТАННА и НЕАДЕКВАТНА реакция.

Сдружението счита за абсурден, нелогичен и противоправен всеки опит дадено животно да бъде обявено за агресивно, в резултат на ПРОВОКАЦИОНЕН тест, независимо дали тази провокация е чрез продължително гледане в очите, отнемане на храната, натискане на задницата, бъркане в устата, дрънчене, поставяне на термометър в ануса и др. Още по-абсурдно и противоправно е такъв поведенчески тест да бъде наричан тест за определяне степента на агресивност на кучета, и резултатите от него да бъдат използвани за обосноваване и легитимиране убийството на здрави животни.

ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ТЕСТА
В исторически план тестовете за определяне на темперамента най-общо са разработвани с цел подбор на подходящите животни за определена работа /кучета водачи, пазачи, пастири, полицейски и др./ подбор на подходящи кучета за развъждане или с прогностична цел при рехабилитация и социална интеграция на животното. Въпреки че повечето поведенчески тестове са доста неточни, а данните от тях противоречиви, те все още намират приложение при оценка на пригодността на кучета за определени служебни цели, както и степента на приспособимост на определени кучета към конкретна обстановка, с оглед предстоящо осиновяване. Целта на подобни тестове не е да се маркират добрите и лошите, а да се определи към каква среда и обстановка те биха се приспособили най-добре, за каква работа или служебни цели биха били подходящи, както и какви рехабилитационни или тренировъчно обучителни мерки спрямо тях са препоръчителни.

Сдружението счита, че подобни тестове са оправдани единствено при подбор на животно за осиновяване, след изрично заявено желание на осиновителя, с цел да бъдат удовлетворени специфичните му, ако има такива, изисквания, както и при животни, включени в рехабилитационни и адаптивни програми, с цел мониторинг на техния прогрес.

ПРЕДПОСТАВКИ, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ИЗВЪРШВАНЕ
В редките случаи, в които поведенчески тест е оправдан, то той би следвало да се извършва от компетентна, независима и безпристрастна комисия. В състава и би следвало да има поне един етолог специалист по поведението на кучетата, както и поне двама представители на НПО в защита на животните. В комисията не би трябвало да участват ветеринарни лекари, длъжностни лица и работници в приюти, както и общински длъжностни лица и работници.

Сдружението счита, че поведенчески тестове НЕ СЛЕДВА да се правят върху гладни, болни, малтретирани или по друг начин стресирани животни, както и в необичайна за тях среда /например в приют/, свързана с негативни асоциации. Във всички случаи резултатите от подобни тестове следва да са ориентировъчни и препоръчителни, като те не следва да са маркер за гарантирано бъдещо поведение и в НИКАКЪВ случай основание за убийство на животното.

ОБОБЩЕНИЕ
Сдружението счита, че единствен маркер за агресия може да бъде само спонтанното, доказано опасно, неадекватно поведение на кучето в дома или в естествената му градска среда, ако е бездомно, довело до инцидент и нараняване. Всяко такова поведение задължително би трябвало да се анкетира от представители на неправителствения сектор, като се даде възможност и на двете страни да представят факти и да защитят аргументирано тезата си. Дори и кучета, непоказали крайна степен на агресия, могат да бъдат прекрасни кучета-пазачи и следва да им се дават шансове за рехабилитация и одомашняване.

Сдружението счита, че така утвърденият със заповед на ИД на БАБХ тест за агресивност е поредният опит на общините да се узакони, без оглед на средствата, системното, масово, откровено криминално избиване на здрави улични животни. Това с още по-голяма сила важи на фона на необяснимо високата смъртност в общинските приюти, варираща между 30% и 70%, както и добре утвърдените, чудовищни по своята същност ''добри практики'' на общините, довели до смъртта на десетки, може би и стотици хиляди здрави животни.

28/05/2014


K9 Rescue press release

Lynch mob enters private property and beats defenceless disabled dog while TV reporters film the scene.

After years of selfless dedication to helping hundreds of stray Bulgarian dogs, Dr Georgi Litov has become the victim of persecution from Bulgarian Government officials because he is protecting strays.

Caring Doctor faces eviction from his home!

It was like the scene from a movie, yet for Bulgarian Doctor Georgi Litov it was a nightmare that had become a reality. It was 7am 12th March, and he was busy chopping wood in his basement to make the morning fire. He heard a commotion in the street and his dogs were barking, yet thought nothing of it as it was not unusual for them to bark at the busy morning traffic passing the house. He then heard a knock at the door, and went to answer it. He was shocked to see an angry mob and TV cameras outside of his house and unaware of what had gone on before he quickly closed the door, to avoid any confrontation with the man with the baseball bat.

After the mob left, Dr Litov discovered his disabled dog Borko was in pain and very stressed, yet it was not until he watched the news on Television that evening that he realised exactly what had happened. In an interview with K9 Rescue today, Dr Litov said "When I heard Borko screaming, I still didn't suspect what was going on, thinking that maybe some other dog had sneaked in through a hole in the fence and that they "argue". Despite his disability, Borko can sometimes scare off healthy bigger dogs. Dr Litov continued "Not for a moment did I suspect that Borko was fighting for his life, being attacked by a human animal, trespassing on my property with a huge baseball bat in his hand. Fortunately, he survived this ordeal and now he is safe and comfortable."

 Dr Litov described today how it all started last year after he found Borko as a puppy in the street, dragging himself on his belly, crying from pain, hunger and fear, his spinal column severed. Appalled how someone could beat a puppy and fracture his spine, leaving him to suffer in this way, he filed a Petition to the Regional Public Prosecutor's Office (see Appendix 1) yet did not even receive an acknowledgement from them. "From that moment, Borko became a part of my life forever", Dr Litov said "I've been nursing and caring for him as my own child ever since. He made friends with my other dog Danny, also rescued from the streets in 2008 and later Jacko, who I found on the streets limping after having been abused and one of his front legs badly injured". Dr Litov continued "Borko has made significant progress with his condition since then - at the beginning he was paraplegic, yet slowly, as the time went by, he started moving his legs and now he can even stand up with very little support. That is a miracle. The vets believed he would never be able to walk again and humane euthanasia seemed for them the logical solution. Yet Borko proved them wrong."

In his own words, Dr Litov describes what happened on 12th March when mobsters came into his home later that day. That same day, in the afternoon, two brutes from the "lynch mob" filmed by TV7 crew, entered my office and started shouting, kicking and forcing some of the locked doors in the building. They were shouting "where is the crippled dog". I knew then that they were coming back for Borko. I called the police and after they arrived, the two brutes were forced out.

Then a woman and another man appeared out of nowhere, saying they were from the Municipality of Devin. They had no ID on them to prove who they really were. They could not provide a logical reason for being in my office either. Understandably I was suspicious. Then they demanded that I should open the doors of all the rooms in the building. I knew that for some reason they were also looking for Borko. I declined firmly and said a few times in front of witnesses that I am the tenant and they have no right to enter any of the rooms without my permission. Then I was threatened that they would smash the doors and go in. Then the man, who turned out to be the Deputy Mayor of Devin, Vladimir Rosenov Daskalov, said that he would speak to a lawyer on the cell phone. He was furious. Minutes later he said that they had every right to go in. By that time the two brutes were back inside my home again, creating havoc. It was a nightmare. Finally I succumbed to their threats, especially when the two police officers also turned against me and advised me to comply. What followed was degrading and humiliating. They searched the premises and found little Borko in his room, shaking and trembling. He was horrified to see the same faces of the same people who attacked him in the morning and he wet himself from fear. Pictures were taken of him as "evidence" and of a few feral cats in the basement, who sometimes find shelter there. The mobsters were triumphant. On his way out, the Deputy Mayor said that I should leave the village immediately, because "it was not safe for me to stay". The two policemen heard that and then I asked them for permanent police protection, but they declined and left".

Violating someone else's property by force and deception is a criminal act, according to the Bulgarian Penal Code, yet not only was this condoned by Government Officials and Police, it was orchestrated and filmed by Bulgarian broadcasting news channel TV7, owned by Alegro Capital of London. Dr Litov consulted an attorney and on the 27th of March an official complaint was sent to the Regional Public Prosecutors office in Smolyan and another to the District Police Department in Smolyan, asking for police protection. Neither the Public Prosecutors nor the Police Department have responded and when approached last week, they have both declined comment.

 Dr Litov continued to describe his ordeal "The last threat on my life was on the 4th of April. Walking my dog in the morning I was stalked by one of the mobsters, a man named Nikolai Zonev, who directly said to me that they would beat us (meaning me and my dogs) to death with iron bars. He even repeated the threat, to make his point. There were witnesses. I called the emergency line and asked for the Police to come and investigate. They declined. I live alone in the clinic and I fear for my life and the life of my dogs."

Not content with terrorising Dr Litov and his dogs in their home, the Municipality saw fit to persecute him further by serving an Eviction Notice last week on the 5th April. Dr Litov told K9 Rescue "It was the logical outcome of these events" This was revenge. The Empire struck again, only to prove that humanity is dead in Bulgaria and that people's rights are a myth. The eviction notice was served by the Head of the Municipal Property Department in Devin. I have 7 days to appeal in court and my lawyer will do it on Tuesday. The Mayor of the Devin Municipality is called Mr. Cvetalin Vasilev Penkov, and basically it is his decision to evict me. His deputies are: Mr.Georgi Stefanov Saveev, who signed the eviction notice, and Mr. Vladimir Rosenov Daskalov, the man who illegally violated my home on the 12th of March". Dr Litov explained. "You see, what people do not understand, they fear. And what they fear, they hate. My experience is not an isolated case. Thousands of people in Bulgaria are constantly being harassed for caring and feeling compassion towards stray animals. So this is not about me or Borko. This is about all those silent heroes who suffer daily in fear of persecution and revenge, those who look upon all sentient beings as equal and defend them, regardless of the consequences."

Bulgarian law says that all stray dogs should be captured, neutered and returned to the streets. "Of course very few of the strays have such luck" Dr Litov said. "Bulgaria has a very good Animal Welfare Act, yet fails to enforce it. Sadly, in a country eaten by corruption, populism and greed, hatred prevails. The Government, accustomed to solving all political, economic and social problems by murder, not only failed to enforce the Act yet actively sabotaged it. Barb wired death camps, called "isolators", especially designed for mass murder, have been operational all over Bulgaria, where millions of innocent, defenceless souls have perished in the most despicable, cruel ways, tortured and killed by sadists and perverts, employed by the State. With the death machine pounding, the State propaganda has been engaged in "rationalization of murder" and disengagement of the moral standards of society, by portraying such inhumane behaviour toward sentient beings as socially acceptable and even desirable, by degrading and dehumanizing homeless animals, portraying them as vicious, dangerous beasts praying on humans. Moreover under such conditions of low moral standards and displaced responsibility, bloodthirsty morons, vigilantes and "concerned citizens", encouraged by the Media declared "War on Strays", have been engaging systematically in animal "hunts" and various barbaric acts of animal torture and abuse, portrayed by the media as "solving the problem".

Dr Litov continued "The Government has a legal obligation not only to trap, neuter and return stray dogs and cats, yet also an obligation to "care and look after" (Art. 47 Animal Welfare Act) those animals, which means to treat the old and the sick, to vaccinate, deworm, feed, water and eventually re-home them. Yet because the Government has long ago abandoned its obligations, compassionate, caring people have to do their job, which is what I have been doing. There is no shelter or animal rescue centre in the village of Selcha, or in the town of Devin or even in the town of Smolyan. That spells disaster for stray dogs and cats".

Dr Litov explained "My own persecution for protecting strays all started about five or six years ago, when I began feeding a few stray cats in the neighbourhood. I would put some food in the backyard to provide relief. My neighbours didn't like it at all. I started to receive direct threats that they would poison the cats or shoot them. And they did. I have a cat, still alive, that was shot with a pellet gun and the pellet is still embedded in its spine. Other cats were shot dead and the people who did it still brag about it. This is the mentality in Bulgaria - murder is socially acceptable in all its forms. I've also found quite a few dead cats, apparently poisoned, through the years. Others simply disappeared. And it got worse. In early November 2011, I found 11 dead cats, apparently poisoned, dumped in my garden in one single day. Dozens of Bulgarian newspapers wrote about it yet no one condemned this barbaric act. I complained to the Police and the Public Prosecutor yet no one has yet been found responsible or charged. Instead they blamed me for feeding those cats"

As for the TV7 news footage with the libellous title "Doctor Incites Dogs Against Patients" Dr Litov had this to say "It is absurd! During Surgery hours my dogs are always shut in private quarters with zero contact with patients. I have been visited regularly by inspectors from the Regional Health Board. They have never found violation of any regulation in my clinic. In 2012 I sent a complaint to the District Directorate for Food Safety who are responsible for enforcing the Animal Welfare Act, regarding the inhumane treatment of a dog, chained outside the village, without food and water. After they checked it out the owner was fined. Then the owner threatened me that he would shoot me with his hunting rifle. Indeed the man is a hunter, so I took the threat very seriously. I called the Police and he was cautioned, yet this is an example of the daily struggle if you are an animal lover in Bulgaria."

Whilst this news footage was first released by TV7 on 13th March, it was not until 28th of March that it came to the attention of British K9 Rescues founder Michelle Jones. "I was absolutely horrified at what I saw Michelle says. "Such a heinous crime on so many levels, not just by the arbitrators yet also the TV7 news crew who were complicit in this crime, and then by the Municipality officials who have not only condoned the actions of these mobsters, yet compounded them with an Eviction Notice to remove Dr Litov from his home.'' Michelle continues ''Having lived in Bulgaria for 5 years, in a small mountain village similar to that of Selcha, I am familiar with the mentality and ignorance that has lead to this crime. '' Animal Lovers everywhere in Bulgaria experience recrimination for their protection of the strays, and if this Eviction is allowed to proceed, it will spell disaster for animal lovers across the country  who will be next?

Michelle, together with her team, set about to publicise this atrocity, starting with an online Petition to the Bulgarian Government and other selected officials, which has gathered in excess of 35,000 signatures in one week, and growing daily. ''I have been heartened by some of the comments we are receiving from concerned citizens around the world'' Michelle says. ''People are understandably horrified by the event, yet even more shocked that both the British owned TV7 news crew and the Government Officials of a European Union member country have supported the mobsters, and they are rightfully asking that it ends now!''

K9 Rescue's Petition can be signed here:

https://www.change.org/petitions/justice-for-disabledborko-punish-the-man-who-savagely-beat-him-in-his-own-home

 For further information please contact Dr Litov's official representative:

Michelle Jones Founder  K9 Rescue

Phone number: UK 0117 230 3662

Email: michelle@k9-rescue.co.uk

Website: www.k9-rescue.co.uk

 Notes to editor:

K9 Rescue is a UK registered Non-Profit Organisation whose roots began in Bulgaria in 2005 to help save dogs destined for culling and find them new homes worldwide. Now, the charity collaborates with other NGO's in Bulgaria to find both foster and adoptive homes abroad as well as managing the rehabilitation of sick and injured dogs together with the accompanying essential fundraising.

Dr George Litov, is a medical doctor and well respected advocate for strays in Bulgaria.

Appendix 1

To the Regional Public Prosecutor's Office Devin

PETITION

from Dr George Litov

citizen of the Republic of Bulgaria

regarding

inflicted heavy injury upon a vertebrate animal

24th of May 2012


 Dear Sir,

I've been practicing medicine as a General Practitioner in the village of Selcha for the last 11 years. On the 11th of May 2012, I was walking my dog in the village, when I saw a male puppy dog, maybe 3 or 4 month old, dragging itself on its belly, crying from pain, hunger and fear. I picked it up with my bare hands and took it, as a matter of emergency, to the "Provet" veterinary clinic in Plovdiv, where the doctors made tests and took care of his wounds and bruises. The Xrays showed that the spine had been fractured badly and dislocated, severing the spinal column. The puppy's hind legs were paralysed with no chance of recovery.

 Under article 325b of the Bulgarian Penal Code, inflicting heavy injury or death upon a vertebrate animal is a crime. Please do all that is necessary to investigate this matter and find the person/s responsible.

 Yours,

Dr George Litov

 

Сигнал до кмета на Девин

ПЛОВДИВСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

 Бул. "Академик П. Динеков" 27

Пловдив

  31/03/2013

До кмета на община Девин

Цветалин Василев Пенков

 

Уважаеми г-н Пенков,

Ръководството и членовете на Пловдивското дружество за защита на животните, сме изключително обезпокоени от упражнения от длъжностни лица на община Девин институционален произвол спрямо д-р Георги Николов Литов, общопрактикуващ лекар в амбулатория за първична медицинска помощ с. Селча.

На 12/03/2012 неидентифицирани длъжностни лица на общината нахлуват в лечебното заведение, придружени от членове на нерегламентирана агитка на местни лумпени и чрез заплахи, принуда и измама, въпреки изричното несъгласие на д-р Литов, влизат противоправно в жилището му, предизвиквайки обоснован страх и безпокойство, осмелявайки се дори да снимат с мобилен телефон. Целта на бруталната, незаконна наказателна акция е била да се унижи и сплаши д-р Литов, като се намери, според думите на един от агитката, "сакатото куче", спасено от него миналата година, което сутринта на същия ден друг селчански психопат пребива с тояга, както и да се съберат "доказателства" за това, че д-р Литов храни бездомни котки.  

Вие, г-н кмете, като юрист, би трябвало добре да знаете, че гореописаните разюздани действия на Ваши служители, драстично нарушават основополагащи човешки права, като правото на неприкосновеност на личния живот и неприкосновеност на жилището, гарантирани от Конституцията на РБ, от Европейската Конвенция за Правата на Човека и от Хартата на Основните Права на ЕС.

 Конституция на РБ

Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

(2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.

Чл. 33. (1) Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона.

Европейската Конвенция за Правата на Човека

Чл.  8  от Европейската конвенция за правата на човека:

 Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот,  на неговото жилище и тайната на неговата кореспонденция. 

Намесата на държавните власти в ползването на това право е недопустима,  освен в случаите,  предвидени в закона  и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната за предотвратяване на безредици или престъпления,  за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите

Харта на Основните права на ЕС

Член 7

Зачитане на личния и семейния живот

Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговите съобщения.

В резолюция 428/1970 г. на Консултативното събрание /сега Парламентарната асамблея/ на Съвета на Европа се сочи съдържанието на понятието личен живот: Правото на личен живот се  състои преди всичко в правото човек да живее собствения си живот при минимална намеса.  То се отнася до личния,  семейния, домашния живот, физическата и душевната неприкосновеност, честта и доброто име, недопустимост на представяне в невярна светлина, неразкриване на ирелевантни и злепоставящи факти,  недопустимост на непозволеното публикуване на лични фотографии, защита срещу разкриването на поверителна информация,  предоставена или получена от лицето.

Да, д-р Литов храни бездомни животни и не само. Д-р Литов спасява, лекува, обгрижва и приютява бездомни животни. Той прави и много повече. Д-р Литов е борец за правата на животните, защитаващ правото им на живот, лишен от експлоатация, болка и страдания, правото им на свобода и правото им на естествени наслади. Д-р Литов е дългогодишен упълномощен представител на Пловдивско Дружество за Защита на Животните, член на Управителния съвет на Граждански Контрол - защита на животните Пловдив, носител на наградата Златен ключ за 2010 на Фондация Програма достъп до информация като гражданин, най-активно използвал Закона за достъп до обществена информация, член на Комисията по Етика към животните - постоянен консултативен орган към Изпълнителния директор на БАБХ /Българска Агенция по Безопасност на Храните към МЗХ/, наскоро предложен и като експерт в бъдещия Обществен Съвет към Президента на РБ.

Вие, г-н кмете, би следвало да знаете, че спасяването, лекуването, обгрижването и храненето на бездомни животни НЕ Е ПРЕСТЪПНО ИЛИ НЕМОРАЛНО. Напротив. Отговорността и състраданието към ВСИЧКИ живи същества е морално задължение и белег за зрялост и цивилизованост на едно общество и неговите представители. То не противоречи на никой законов или подзаконов нормативен акт.

Според чл.13 от Договора за функционирането на Европейския Съюз "...държавите членки държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните като същества с усещания..."

 Според ЗЗЖ /Закон за Защита на Животните/ чл.47 (3), "...кучетата са под надзора и грижите на общините....". Грижите и надзорът над бездомните животни в България е делегирано от законодателя ЗАДЪЛЖЕНИЕ на общините. Всеизвестен факт е, че това задължение никога не се изпълнява. Всеизвестен факт са и бездействието и безхаберието на контролните органи, отговарящи за хуманното отношение към животните, водещо до обяснима ескалация на актовете на насилие към животни.

Видно от гореизложеното е, че саморазправата и институционалния терор, упражняван върху хора, изпълняващи моралното си задължение да помагат и защитават всяко беззащитно, страдащо същество, независимо от видовата му принадлежност, е проява на управленческа импотентност и  злоупотреба с власт.

С оглед високата чувствителност на гражданското общество у нас  по темата за защита правата на животните, включително и на човешките такива, Вие, г-н кмете, би следвало да отчетете тези обществени нагласи и да разпоредите най-строги наказания за виновните лица, както и да окажете на д-р Литов така необходимата му подкрепа в изпълнение на хуманната му дейност.  

В противен случай Пловдивското дружество за защита на животните, част от Националната Координационна Мрежа "Справедливост за Животните", както и структурите и на национално и европейско ниво, ще използваме целия си потенциал и човешки ресурс, за да защитим д-р Литов с всички възможни законови средства.

От Ваша страна, това би било недалновидност, граничеща с политическо самоубийство.

 С почит

 Димитър Георгиев

/Председател/

Bulgaria's wall of shame


Deranged psychopath from the village of Selcha /Bulgaria/, named Borian Dafinov Kirov, beats up a defenseless crippled doggy. That same doggy, named Borko was beaten almost to death in 2012 by another moronic village redneck, as a result of which his spine was fractured and hind legs paralysed. The dog was rescued by the village medical doctor who nursed and treated and cared for him.

Welcome to Bulgaria! Welcome to my nightmare!Агресивният, според БТВ, Чейсър


Значи, взимам аз, видиш ли, Чейсър на каишка, изкарвам един джогинг с него, с паспорта му в джоба и ЛАШ в ОДБХ Пловдив... Ама не можело кучета - ми вика една незнайно коя си... Дали обаче мен това ме интерсува???? Влизам аз в отдел "Здравеопазване и хуманно отношение към животните" и започвам с меден гласец да обяснявам случая си.... Чинната бюрокократка си взе бележника и дойде, та седна на стола... до мен. Чейсър вече беше седнал с глава на коляното ми..... И обяснения, и писане.. "ОООО колко е миличък" (Аз кимам с глава като кланещ се японец) и пак обяснения и пак писане.. И тя: "Ох колко вие послушно кучето" (Чейсър разбрал че се говори за него става и се навира в нея, между краката с глава надолу, че да му гали вратът, тя продължава: - "аз какви съм виждалаааа" - сериозен поглед от моя страна и "аааааа-то" завърши като под диригентска команда, но прдължава: И къде сега това "агресивно" куче? Неудобно ми е да го кажа или формулирам, казвам аз...... Отсреща поглед тъп, и още по-тъп въпрос, с нервна подправка: Където и да е и каквото и да му е положението аз ТРЯБВА да знам.... Поради така отпрашеният ми в междувеждието въпрос, без право на мисъл и реакция, следвайки инструкции и БГ закони изстрелях обратно: "Ами той е между краката ви." - последвалата реакция е дори литературно неописуема.

Георги Ташев

За кожата на едно псе


На 29/12/2011 поредното бездомно куче е заловено от екип на общинско предприятие "ЗВК 4ти километър" и затворено без всякакво правно основание в незаконния, нелицензиран, неотговарящ на императивните нормативни разпоредби изолатор на 4ти километър, Пазарджишко шосе. Вече шести ден кучето е заложник на некомпетентната общинска власт, като от 30/12/2011 до 02/01/2012 /4 денонощия/, както установи проверка на пловдивски природозащитници, кучето е държано без храна и вода, при минусови температури, в открита клетка, без каквито и да са ветеринаромедицински грижи. Всички опити на неправителствени организации за изваждане и настаняване на кучето в алтернативен приемен дом /какъвто вече е намерен/, поне до сега, бяха неуспешни. Това сериозно застрашава здравето и живота му. Както и доверието в държавността и институциите.
Законът за защита на животните е безкомпромисно ясен по отношение мерките за овладяване популацията на бездомни животни. По силата на чл.40 ЗЗЖ ал.(5) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) "За изпълнение на програмите по ал. 1 общинските съвети приемат наредби за овладяване популацията на безстопанствените кучета". Община Пловдив НЯМА такава Наредба. Нещо повече. Община Пловдив НЯМА и никога не е имала регистриран, отговарящ на законовите изисквания приют. Причините, поради които това не е направено са без всякакво значение. От значение обаче е, че ВСЯКО действие на общината по отношение на бездомно животно, като улов, транспортиране, карантиниране, кастрация и др. е незаконно, необосновано и несъобразено с духа и целите на Закона. Гротескно жалки и неадекватни са опитите на общината да ''узакони'' и легитимира някак си фриволните гастроли на общинските палачи, отвличанията, хирургичните инвалидизации, насилието над, и в крайна сметка безконтролните убийства на беззащитни същества, чрез регистрация на ''амбулатория'' втора категория. С това се нарушава не само нормата на чл.40 ал.(4) ЗЗЖ ''ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените кучета се осъществяват в регистрирани подвижни или стационарни амбулатории'', но и императивните законови разпоредби на почти цялата глава пета на ЗЗЖ /виж членове 40-56/, предпоставяща настаняването на бездомните животни в приюти, регистрирани по чл. 137 от ЗВМД и отговарящи за целта на изискванията на Наредба 41 на МЗХ, като УСЛОВИЕ за всякакви последващи манипулации. След като очевидно НЯМА законова или подзаконова правна норма, регламентираща улова, транспортирането и задържането в изолатора на ЗВК "4ти километър" на въпросното, а и на всяко друго животно, действията на общинските служители попадат в хипотезата на чл.6 и 7 от ЗЗЖ - нехуманно и жестоко отношение към животно, а в случай на смърт или трайно и тежко увреждане - в хипотезата на престъпление по чл.325б от Наказателния Кодекс.
Този пореден случай на брутално самоуправство, показност и арогантно пренебрежение към всички морални, етични и правови норми, отново разбуни справедливия гняв на гражданското общество под тепетата, а и не само. Областната дирекция по безопасност на храните, отговаряща за хуманното отношение към животните, е залята с жалби и протестни писма от граждани, симпатизанти и природозащитни организации от цялата страна. Десетки молби за съдействие са отправени и към Областната Дирекция на МВР Пловдив, като правоохранителна институция, по силата на чл. 58 от ЗЗЖ. Готвят се протестни петиции и сигнали до представителства на чужди страни в България и Европейския Парламент Утре, 05/01/2012, от 10.30 сутринта, под натиска на общественото недоволство, ОДБХ ще извърши поредната безпредметна ''проверка'' в изолатора. ''Това вече е порнография''-негодуват пловдивските природозащитници. ''Проверка се извършва на обект, работещ, лицензиран и регистриран по съответния нормативен ред. Какво има да се проверява на един незаконен от цели 17 години зверилник?''- чудят се те. ''Такива просто се затварят, а виновните - на съд''. Поредният сблъсък между граждани и институции предстои, резултатът - също.

Quo vadis, Domine?


Държавата, в която отрязаха краката на кучето Мима, заби нов пирон в ковчега си. На 12/12/2011 в небезизвестната чалготека "Алегро" в Габрово, като в средновековен филм на ужасите, обезумяли от дрога и алкохол студенти извършват езическо жертвоприношение - малко прасенце е изтезавано до пълно изтощениe за забавление на подивялата човекоподобната глутница, след което е брутално зaклано на пода. Агонията на клетото животинче, подхранвана от дива чалга, смрад и мирис на кръв и пот, е днешната представа за забавление на подраствaщите Homo Rapiens. А мислехме че времето на сатанинските култове е отминало безвъзвратно. Че хората имат душа, дадена им от Него, способна да състрадава и обича. "Къде отиваш, Господи?"...попита Петър. "В Рим, за да ме разпнат отново" Може би по-страшни от разпятието са единствено огньовете на ада, но не онзи библейският, а моят, твоят, неговият ад, адът в който всички ние сме обречени да живеем.

Наглите


Прокурорско-магистратската мафия отново напомни за себе си. И за една от най-страшните тайни на комунизма - принудителното въдворяване на ''нормалните'' и ''неудобните'' в психиатрични институции. Жертвата в случая е Иван Балински, любител и защитник на бездомните животни в града под тепетата. Конфликтът между Иван Балински, живущ на ул. ''Копривщица'' 35 в Пловдив и прокурор Росен Каменов от окръжна прокуратура Пловдив, датира от 2006 година. Прокурорът, който също е и съсед на Иван, системно стрелял по бездомни котки от терасата си и насъсквал кучето си срещу тях, а Иван като нормално, състрадателно човешко същество, се е конфронтирал с него, защитавайки животните. Конфликтът назрява до степен, Каменов да подаде сигнал срещу Иван, че го е  заплашвал с убийство. Започва едно дълго досъдебно производство, което завършва с глоба от 500 лева срещу Иван. През 2009-2010 конфликтът отново ескалира, поради масовото тровене на котки около същия блок. В предаване на ПОТВ Иван разказва, как лично е бил свидетел на убийства, извършвани от Росен Каменов и как същият го е заплашвал със затвор и въдворяване в психиатрията. Това разказват пред камера и няколко други свидетели от квартала, споделяйки че се страхуват от прокурора. В резултат Каменов завежда дело за обида и клевета срещу Иван, което в последствие е прекратено от съда без резултат. В пресата също излизат множество статии за Росен Каменов, описвайки го като брутален убиец на котки. Вестник ''168 часа'' в броя си от 16-22 Април 2010 г, особено детайлно разследва прокурорско-полицейския произвол. Журналистическото разследване недвусмислено разкрива садистичните наклонности на прокурор Каменов, който според единодушните и категорични показания на съседите му, ''практикувал'' стрелба по улични котки и редовно насъсквал кучето си да ги убива. ''Вдъхновението'' на прокурора стигнало до там, че в един от случаите той демонстративно удушил с ръцете си двумесечно коте под терасите на блока, за да ''подразни'' съседите си. В друг случай той демонстративно играл кючек пред блока отново за да подразни сащисаните от неадекватните му действия съседи. Разправиите пред блока често се превръщали в полицейски екшън, по поръчка отново на прокурор Каменов. След всяко обаждане на прокурора, пристигали полицаи, които с впечатляващо старание подлагали Иван Балински на разпити и системен тормоз. Преди няколко месеца Иван попречва на Тошко Митаков, син на Веселин Христозов, да прегази с колелото си бременна котка пред блока. Тошко, както и баща му Веселин, който също е и домоуправител на блока, може би са единствените хора, които се ''разбират'' с прокурор Каменов и неслучайно са двама от ''свидетелите'' срещу Иван. Какви договорки са правени между тях можем само да гадаем. На 28/09/2011 районна прокуратура Пловдив отправя ''искане'' до районен съд Пловдив за задължително настаняване и лечение на Иван по чл. 157 от Закона за Здравето. Препис от искането е бил изпратен на Иван от районния съд на 05/10/2011, за да представи възражения и доказателства в 7 дневен срок. След като срокът е изтекъл на 13/10/2011, делото му набързо е разгледано в открито заседание на райония съд. Участието на защитник и психиатър е било задължително. Защитникът, обаче е бил служебен и не е обелил и дума. Свидетелите, готови да защитят Иван, също не са допуснати да говорят. Дали и доколко това е нарушение на процесуалните правила, предстои да разберем. Според разпоредбите на ЗЗ в първо заседание съдът, след обективно разглеждане на фактите и обстоятелствата, изслушване на свидетелите и най-вече на психиатъра или прекратява делото, или назначава съдебно-психиатрична експертиза /амбулаторна или стационарна/, като критериите за това са изключително строги /виж чл 155, препращащ към чл. 146(1) т1 и 2, като ал.(2) допълнително уточнява, че преценката за наличие на психиатричното разстройство НЕ може да се основава на семейни, професионални и други конфликти /какъвто очевидно е случаят/. В искането на прокуратурата се споменава за полицейска преписка по случая и се говори за психично заболяване, но това е ''мнение'' на някой редови полицай, който едва ли е компетентен да поставя диагнози, особено след като Иван Балински НЯМА история за психично заболяване. Защо ''справедливият'' съд не се е съобразил с това и не е прекратил делото, тепърва ще се изяснява. В момента Иван е въдворен принудително за стационарна експертиза в психодиспансера на пещерско шосе Пловдив по смисъла на чл. 159 (1) и (2) и може да бъде държан там принудително до 24 дни. Още на първия ден след приемането му, на Иван са направени четири инжекции, против волята му и е бил вързан с каиши няколко часа. Това отново нарушава императивните законови разпоредби на чл. 160(2) и чл.151(1) от ЗЗ и гражданските му права и поставя под съмнение целесъобразността и законността на цялата ''процедура''.
Случаи като този недвусмислено демонстрират факта, че когато страдат животни, страдат и хора и че нарушаването правата на животните неизменно нарушава и правата на хората. Дали институциите ще се трогнат от сълзите на Иван? Едва ли. Но ако гражданското общество отново напомни за себе си, така както след осакатяването на кучето Мима, то това ще е поредният гвоздей в ковчега на прогнилата, корумпирана, тоталитарно-комунистическа върхушка, играеща си със съдбите на хората.

Линк към фейсбук групата за защита на Иван Балински.
 http://www.facebook.com/groups/173151816104234/

15/10/2011

Жестоки улици
Безразборната стрелба по домашни любимци и бездомни кучета и котки, отдавна е превърнала улиците на ''културната столица'' на България в ловни полета, а хиляди граждани на Пловдив живеят в постоянен кошмар, от който няма събуждане. В късния Неделен следобед на 25/09/2011 Димитър Георгиев открива две от кучетата, за които се грижи в района на Овощарски Институт простреляни. Едното от тях, все още агонизира и по спешност е отведено във ветеринарна клиника, където почива от раните си. Резултатите от направената аутопсия на труповете са категорични - причина за смъртта са огнестрелни рани. Дори огледът с просто око ясно показва входните и изходни рани. Стреляно е отпред назад и отгоре надолу. Стрелецът е бил на около 2-3 метра от жертвите си. Гледал ги е в очите, когато е натискал спусъка. Местни хора споделиха, че живеят в постоянен страх за сигурността на домашните си любимци, децата и семействата си. ''Стреля се по всяко време на денонощието'', разказват те. ''Що за държава е това, дето всеки може необезпокоявано да носи и използва огнестрелно оръжие в населено място? Днес куче, утре дете'' Наглостта и чувството за безнаказаност на извършителите очевидно са подхранвани от дългогодишното бездействие на институциите. Само преди няколко месеца Димитър Георгиев съобщил за десетки отровени и разстреляни кучета в същия район. Жалбите му до полицията, общината и медиите обаче останали без резултат. ''Няма сила, която да накара прокуратура и полиция да заработят СРЕЩУ престъпността'', негодуват гражданите на Пловдив. Дали и този път ще е така? Предстои да видим.

Кучкарникът с нов шеф

04 Октомври 2010; 10:34

Директорът на общинското предприятие ''Зооветеринарен комплекс" д-р Петьо Станев ще бъде сменен. На него вече му е връчено предизвестие, но от общината отказаха да обяснят какви са мотивите и кой ще заеме мястото му - виден кадър от ВМРО - НИЕ, БСП или от трите малки партии, които управляват града в коалиция. Предприятието стопанисва приюта за бездомни кучета на Пазарджишко шосе и зоокъта, чийто ремонт продължава две години и краят не му се вижда.

Колко нагъл трябва да си за да лъжеш, безочливо и просташки за извършените под твое ръководство убийства, да мрънкаш и ръкомахаш самонадеяно, да говориш глупости, на които и дете не би повярвало. Лошо, много лошо другарю Станев.

Пловдив - няма кучета, няма проблем

От Милен Енчев 
Ако живееш в София, която все още е пълна със скитащи животни, няма как да не ти направи впечатление Пловдив с неговите "чисти" улици. Дори из кварталите трудно ще видиш куче, така че тук оплакванията от тях са рядкост. Според общината и общинския зооветеринарен комплекс това е заради добре вършената работа.

Според пловдивското Сдружение за защита на животните - неправителствена организация, която действа от 2005 г., картината е по-различна: кучетата просто се избиват, без да се спазват правилата за третиране на бездомни животни.

"Смятаме, че изолаторът и сега работи, както е работил в последните 15 години като концлагер, без значение, че вече почти 3 години имаме Закон за защита на животните", казва Георги Литов от сдружението, който по професия е хуманен лекар. Според гражданите на 4-и километър от "Пазарджишко шосе", където е разположен кучкарникът, и досега се случват ужасяващи неща.

Досега сдружението е написало

повече от 10 жалби до прокуратурата

правителството, европейски организации за защита на животните и Европейския парламент за различни нарушения на кучкарника, ставащи с благословията на община Пловдив и кмета Славчо Атанасов. В отговор прокуратурата по правило отказва да образува досъдебни производства. През лятото на миналата година след натиска на гражданите Регионалната ветеринарномедицинска служба в Пловдив отне на кучкарника статута на приют за кучета, защото не отговаря на ред изисквания за такова заведение и от миналия октомври досега по документи той действа само като амбулатория за кастрация.

Една от жалбите на сдружението е за случаи на брутално избиване на животни в кучкарника, което, както пишат трима свидетели в показанията си, "не приличаше изобщо на евтаназия или каквато и да е позната медицинска процедура". В началото на февруари 2008 г. - точно седмица след влизането на Закона за защита на животните в сила, трима души - Ахмед Кисов, съпругата му Мартина и Ерай Екимов, минават през "приюта" на път за работа, за да проверят за изгубеното си куче и да оставят данни за него.

Мартина показала на един от пазачите снимката и останали в двора да го изчакат. "Тогава чухме квичене, идващо от гаража, после нещо се удари във вратата отвътре. Погледнахме през процепа и бяхме ужасени. Всичко беше в кръв. Видяхме купчина мъртви кучета, около 10-15. Бяха току-що умъртвени, защото някои все още потрепваха.

Видяхме бяло кученце със счупен гръбнак, което се влачеше по пода

Друго куче, което се беше ударило във вратата, също агонизираше. Главата му беше разбита и от устата му течеше кръв. Имаше и 4-5 кучета, отчаяно опитващи се да излязат. В помещението видяхме двама мъже с примки и железни прътове в ръце." Това е записано в свидетелските показания на очевидците. Когато разбрали, че ги наблюдават, двамата се развикали, напуснали помещението и се покрили. Трети мъж, идентифициран по-късно от тях като Атанас Златански, работник по събиране и гледане на кучетата, ги посъветвал: "Не гледайте, миналата седмица една жена припадна от гледката".

Пред "Дневник" дългогодишният директор на кучкарника д-р Петю Станев отсече: "Всичко това са лъжи, скалъпени от така нареченото сдружение; свидетелите се отказаха от показанията си ''питайте ги и ще се видите, че всичко е било измислено." "Оттеглихме показанията си, защото година и половина по-късно от Икономическа полиция продължаваха да ни притесняват заради този случай; всичко е самата истина, просто беше трудно да го докажем и да идентифицираме двамата извършители", разказа обаче Мартина Кисова.

Запитан какви методи е прилагал спрямо кучетата преди Закона за защита на животните, когато всяко непотърсено куче подлежеше на евтаназия, Петю Станев отговаря: "Нормални, каквито се изискват от закона."

Пловдивското сдружение разполага с още един аналогичен случай, от края на 2008 г., за който също ще сезира прокуратурата. Жена от Пловдив също отишла да търси загубеното си куче и видяла същата картина - квичене, окървавени животни и мъже с железни пръти. "Знам, че това трудно се доказва, но няма да се откажа от показанията си, това не трябва да се случва", заяви тя пред "Дневник".

"Въпросните железни пръти, които са видели хората, вероятно са "закрутките" - примките, с които улавяме кучетата, както се прави навсякъде - тук не пребиваме животни, не ги давим в Марица и прочие неща, за които ни обвиняват", твърди главният ветеринар на кучкарника д-р Веселин Бекирски. Той е основният човек, който се занимава с евтаназията на животни в кучкарника.

Коментарът му обаче не обяснява писъците, кръвта и присъствието на мъртви, полуумрели и все още живи същества на едно място. По закон (този за ветеринарномедицинската дейност, чл. 180) в случай на евтаназия стресът за животното трябва да бъде сведен до минимум, в това число чрез отделно помещение, така че обречените да не виждат какво им предстои.

Има редица свидетелства, че от средство за що-годе хуманно решаване на проблема с доказано агресивни или неизлечимо болни, страдащи животни,

евтаназията е превърната в стандартен способ за изтребление в кучкарника

Очевидно кучета тук се убиват, без да им се прилагат задължителните поведенчески тестове, "на око" и набързо. "Във всички протоколи от съседни общини, до които сме се добрали, пише, че около 50% от кучетата са убити по ''агресивност''  или на същия ден, когато са заловени, или на следващия", - казва Литов. Пловдив има договори с няколко общини да "обработва" бездомните им кучета - Пазарджик, Велинград, Ракитово, Хисар, Пещера, Карлово, Асеновград, Първомай. По думите на Бекирски в момента амбулаторията обработва по 50 - 70 пловдивски кучета за месец, както и четириноги от останалите общини.

За поголовна евтаназия пред вестника разказа и бивш служител на кучкарника. "Лично аз не съм виждал убиване на кучета с тояги, но мога да кажа, че през 2008 г. в рамките на 3 месеца, докато бях там, се избиха 300 - 360 кучета". Запис от разговора със служителя, пожелал анонимност, се пази в редакцията на "Дневник".

По думите му, за да се прикрие убиването на кучета, например от съседни общини, масово са се допускали "грешки" в протоколите, с които животните се връщат кастрирани и обезпаразитени: "Записва се, че се връщат определен брой кучета, а те са по-малко или николко." Това е едно логично обяснение на иначе доста озадачаващата статистика на общинското предприятие.

След като е декларирало десетки евтаназии през 2008 г., много от които са стигнали до прокуратурата, в отчета си за 2009 г. предприятието е документирало едно-единствено умъртвяване, посочва Литов. На въпрос колко кучета са евтаназирани от началото на 2010 г. Бекирски казва "едно". Станев пък отговаря "нито едно".

Сред многобройните жалби на пловдивското сдружение, неуважени от прокуратурата, има и за груби несъответствия между документацията на кучкарника и реално свършеното в него, с други думи подправяне на документи от ръководството.

Според бившия служител на кучкарника освен съзнателни закононарушения там е допускана и "обикновена" немарливост. "Докато бях там, въведохме дезинфекция редовно измиване и третиране със сода каустик, и дератизация (прочистване на гризачи) в помещенията. Преди това беше пълна мизерия и уловените кучета заболяваха вътре от коремни и ротавирусни инфекции (диариен синдром)  за годината имаше 160 умрели", разказва той.

При постъпване на животните в кучкарника те задължително се обезпаразитяват и измиват, след което се пускат в клетките. "Зимно време да изкъпеш куче, особено малко, със студена вода и да го пуснеш на гол цимент, е все едно да го убиеш ''това не е просто системен пропуск, това е садизъм", коментира Георги Литов. "При кастрация беше практика лекарят да застригва и да реже, без да слага йод, при положение че имахме камара дезинфектанти. И после, след като ги пуснат, от 10 мъжки кучета 6 бяха с орхит (възпаление на тестисите)", добавя очевидецът.

А къде отиват мъртъвците? Два пъти седмично камион на варненския екарисаж минава през кучкарника. "Ние сме задължени да събираме труповете на умрели животни в града, за тази година до момента те са 98 ''това изпращаме", казва Бекирски. От тук към Варна се изпращат и други неща месни продукти или трупове на селскостопански животни, тъй като пловдивската РВМС използва хладилната камера на кучкарника, добавя Петю Станев. Според бившия служител на кучкарника обаче покрай всичко това се товарят и незаконно убитите кучета.

Из жалба на сдружението до главния прокурор, август 2009 г.

Уважаеми г-н Велчев,
През последната година Върховната прокуратура на РБ бе сезирана многократно във връзка с планомерното, незаконно избиване на бездомни кучета в Пловдив и съседни общини от екип на общинския изолатор 4-и километър Пловдив. Оттогава тези "мероприятия" придобиха чудовищен размер.

От многобройните сигнали, които достигат до нас, се вижда, че гражданите на Пловдив, както и редица европейски институции са дълбоко засегнати от т.нар. индустрия на смъртта и че сред народа се шири чувството на неувереност в правния ред - нещо, което е достойно за съжаление от гледище на националните и държавни интереси.

Всички хора, които се боят от Бога, смятат за крещяща несправедливост това унищожаване на безпомощни същества. Населението не може да проумее как е допустимо спрямо бездомните животни да се извършват планомерно и безнаказано действия, които, извършвани спрямо хора, се квалифицират като геноцид и престъпления спрямо човечеството. Населението не може да проумее как е допустимо системното погазване на законите да остава без последствия.

Ако България като държава е в състояние да се погрижи за тези същества - нещо, което трябва да се приеме със сигурност, защо подобни практики се толерират и прикриват? Трябва ли българският народ да бъде първият културен народ, който се възвръща към обичаите на примитивните народи в своето отношение към слабите? Знае ли министър-председателят за това? Знае ли министърът на правосъдието? Одобряват ли
го?

Убиец на животни намерен заклан

 Публикувано от Каролина Церoвска на май 7th, 2010

58-годишен мъж от село Тетово  Русенско, е намерен мъртъв рано тази сутрин от свой съселяни. По непотвърдена информация мъж с инициали М. П. бил открит в голям изкопан ров до стара къща, където бил убит по особено жесток и мъчителен начин. Тъй като неговите роднини все още не са уведомени, името на мъжа не се изнася по медиите. Човекът живеел сам, няма близки и роднини в селото. Жителите на Тетово са потресени от случилото се. Според тях селцето е мирно и никой не би извършил подобно зверство.

Убитият мъж бил вдовец. Съпругата му починала млада и нямали деца. Съселяните му разказват, че не бил добър човек. ''Да ме прости Господ, че говоря така за човека, но беше много жесток и зъл'', разказва негов комшия. М. П. убивал кучетата на селото. ''Де що види бездомно животно и го заколваше'', спомнят си съселяните. Когато пък жители на селото искали сами да се отърват от кучето, веднага го носели при М. П., да го убие. Това, което отвращавало неговите комшии, бил начинът, по който умъртвявал животните. ''Колеше кучетата с един тъп нож, а те пищяха като хора. Вместо да ги убие отведнъж, той като че се забавляваше да ги мъчи'', разказват съседите.

Жителите на Тетово свързват смъртта му именно с кучетата. ''Умря като куче - заклан, както колеше животинките.'' Хората нямат представа кой може да го е убил, но всички подозират, че е бил някой, който искал да си отмъсти за четириногите. По неофициална информация М. П. е бил заклан с режещ предмет, който обаче не бил достатъчно остър. Това било и причината човекът да се мъчи, докато гръклянът му бъде прерязан. Предполага се, че първо е бил душен, почти до несвяст и след като е останал без сили и не можел да се съпротивлява, гърлото му било прерязано. Оръжието на убийството все още не е намерено.

Според жителите на селото има и друго съвпадение, което свързва убийството на М. П. със садизма над кучета. Намерен е в окоп, прясно изкопан. ''Като убиеше някое куче, сам му копаеше една малка яма и го заравяше там'', разказват съседи.

Източници на Razkritia.com потвърдиха, че това не е първият подобен случай. Преди няколко месеца в съседно градче 45-годишен мъж бил заклан по същия начин. Според близки на починалия мъжът също си падал садист, като изпотровил местните кучета.


Отровени кучета

Криминалисти коментират, че се е появил нов сериен убиец - отмъстител на кучета, който обикаля села и градове и коли садисти. ''Покрай жестокостта с кучето Мима и зачестилите случаи с отравяне на четириноги, в интернет и социалните мрежи се появиха хиляди защитници на кучетата''.

''Нищо чудно и някой да се е вманиачил'', опасяват се от полицията.

Срещу мръсните лапи на "Четири Лапи"


Срещу мръсните лапи на ''Четири лапи'' скандират пред Общината

Общината да развали договора си с организация ''Четири лапи'' поискаха днес членовете на Дружеството за защита на животните в Пловдив. Те протестираха с плакати на площад Стефан Стамболов.

Хари НИГОХОСЯН

Сн.: автора

 
Според д-р Георги Литов, координатор на сдружението, ''Четири лапи'', които имат договор с общината да кастрират кучета, са започнали да ловят и кастрират... котки. Той твърди, че това се върши при множество закононарушения. Ултрамодерната амбулатория за кастрации на ''Четири лапи'' нямала лиценз да оперира на територията на България. ''Затова решиха да кастрират в Зооветеринарния комплекс'' - обяснява д-р Литов.  Там се кастрира не на една маса, както са законовите изисквания, а на три. Трите лекарки на ''Четири лапи'' нямат регистрация да оперират на този участък. Не са завършили курс за хуманно отношение към животните. Тъй нареченото помещение

Срещу мръсните лапи на ''Четири лапи'' скандират пред Общината

за следоперативно обслужване, дето било с климатик, всъщност е един килер, дворче или както си искате го наречете. Никой не разбра и защо решиха да кастрират бременни котки! От Дружеството за защита на животните подозират, че се подават неверни информации. До средата на март от комплекса били освободени 40 кастрирани котки, а било обявено, че са обработени 180 животни.
Д-р Литов издигна надпис с текст ''Четири лапи - мръсни лапи''.
Председателят на сдружението Димитър Георгиев твърди, че продължава избиването на кучетата в града, вместо да се кастрират. Природозащитниците припомнят, че всяка година в Пловдив са били избивани около 1400 кучета. По техни сметки, въпреки това в града трябва да има около 3 500 бездомни кучета. ''Четири лапи'' казват, че са останали само 700. Къде са останалите?, питат природозащитниците. Според тях под тепетата не са останали повече от 100-150 бездомни животни и питат какво всъщност кастрират от Четири лапи. ''Когато отрежат краката на едно кученце, цяла България се вдига на крак. А никой не обръща внимание, че зад затворени врати в същото време се избиват хиляди други животни - недоумява д-р Литов. - От Четири лапи проявяват скандално отношение към хората. Сигурно сте чули за случая с Людмил Попов, който беше бит и с цената на живота си спаси котето си''?
Христина Бакърджиева носеше на протеста и цяла торба с кървави превръзки. Това е цената, която е платила да защити котките в своя квартал: ''Един от Четири лапи дойде и искаше да прибира котетата, а аз му ритнах кафеза. Тогава той ми налетя и ми разпори ръката. Цялата станах в кръв. Аз ги предупредих, че ако пипнат котките, ще ги изтрепя. Заплашваха ме с полиция... Една съседка каза, че в блок 105 в Тракия едно коте не искало да влезе в кафеза и те го утрепали!. ''Ще протестираме до края на света!'', заканиха се от Дружеството за защита на животните.
Според директора на Четири лапи Явор Гечев, обаче, тези протести нямат нищо общо с добруването на животните и на пловдивчани. ''Тези хора защитават интереса на една група ветеринарни лекари - коментира той за Рlovdivmedia. ''Искат кастрирането да става в техните частни клиники. Пловдивското сдружение за защита на животните дори няма съдебна регистрация. В случая става въпрос за частните интереси на две-три ветеринарни клиники, които работят яростно срещу нас. Те кастрират при завишени цени и искат да сключат договор с община Пловдив именно при тези условия. Дойдохме да свършим работа, но вече започна да ни писва!''.

Публикувана на
29 Март 2010 година

Всички приюти са нелегални лагери на смър


06.04.2010

Немски дружества за защита на животните ще запознаят премиера Бойко Борисов с кошмарните условия в приютите за животни в страната, съобщи вчера в. ''Билд''. Инициативата е на сдружението ''Лекари за животни'', чийто председател е д-р Руми Бекер. Изданието илюстрира статията с 11 снимки, между тях и на Мима - кучето с четирите отрязани лапи.

''Всички общински приюти са нелегални лагери на смъртта'', твърди Бекер, която е българка по рождение. В тях животните били убивани брутално и мъчително, ако преди това не бъдат покосени от болести заради липсата на медицинско обслужване.
В България може да застреляш куче на улицата или да отсечеш четирите му крака.

При разстрела били ранявани дори деца, пише ''Билд'', а д-р Бекер уточнява:''Може да застанете в центъра на София с пушка посред бял ден и да убиете десетина улични животни, без да се притеснявате - най-много да ви глобят за нарушаване на тишината.'' Според нея в България има закон, който защитава животните, но той не предвижда наказание за насилие над тях.

''В приют активисти откриха 45 кучешки трупа, хвърлени на боклука - разказва д-р Бекер едно от посещенията си в нашата страна. - Ръководителят му е ветеринарен лекар и шеф на зоопарк. Пред клетката на лъва била засечена носилка, натоварена с мъртви
кучета - изведнъж те изчезнали. А глобата за 45-те трупа била 50 евро''.

В друг приют кучетата се изяждали едно друго.

''Там поехме разходите по медицинското обслужване, кастрацията и маркирането на животните. После ги върнахме там, където бяха хванати'', допълва активистката. Според нея условията на улицата са по-добри от тези в приютите, защото имало граждани, които ги хранели.

Положението на животните в България е катастрофално, заключава в. ''Билд''. Изданието, което има над 3 млн. тираж и повече от 11 млн. читатели всеки ден, припомня за обесеното неотдавна куче на мост над автомагистрала Тракия''. Да обесиш животно, било нещо обичайно. ''Често постъпваме така с тази измет, за да има какво да гледат немските туристи'', казали местните по твърдения на защитници на животните.

В случая може да бъде наложена административна глоба от 250 евро (500 лева). Но дали парите някога ще бъдат платени, е под въпрос. Накрая трупът на кучето бе изхвърлен в крайпътните храсти, пише вестникът.

Д-р Руми Бекер настоява днешните приюти да се превърнат в хуманни центрове за кастрация. В страна от Евросъюза това можело да стане само чрез политически средства. 

От три приюта в София 2 са с пари от Берлин

"Не разбирам какво точно е възмутило авторите на материала, но от три приюта в София два се стопанисват от немски организации и са по стандартите на Европа. Третият е кастрационният център в Сеславци, но и там нещата са според стандартите." Това коментира пиарът на столичната фирма "Екоравновесие" Радостина Захариева, след като чу основните обвинения в статията.

Тя лично се е срещала с д-р Бекер, преди три седмици пък в София е била нейна сътрудничка от същата организация от Франция. Те обикаляли из страната и Захариева останала с впечатление, че основните им критики са за провинцията, а не за София, където проблемът с кучетата бил най-уреден в цяла България.

Става въпрос и за стандарт на живот, не може да се сравняват немските приюти с нашите, а това, което съм чувала за провинциалните, сигурно коренно се различава от представите им за приюти, изрази лично мнение Захариева.

Тя припомни, че земеделският министър Мирослав Найденов вече е назначил работна група, която да промени закона и да инкриминира особената жестокост към животните. На пресконференцията по повод историята с осакатеното куче Мима Найденов обяви, че и премиерът подкрепя инкриминацията на деянието.

Начало

Кучето Мима срещу бездушието

Хайванчето с отрязаните лапи стана емблема на милосърдието. По-страшно от насилието обаче е ампутираната човечност
(
статията от новия брой на "Уикенд", 10 април 2010)

Понякога едно невзрачно кученце може да свърши повече, отколкото един човек или стотици хора. Често пъти пък се случва единична проява на насилие да бъде по-забележима и да предизвика повече гняв и протести, отколкото систематичното беззаконие.


Само за броени дни Мима от Дряново - кучето с отрязаните от съсед-душманин лапи, се превърна в символ на милосърдието у нас. Над 200 хиляди човека, между които и много чужденци, се присъединиха към групата в Интернет, търсеща възмездие за безчовечната постъпка. Десетки хиляди се подписаха и в петиция, настояваща за нов, европейски закон за правата на животните у нас.


Разбира се, не закъсняха и реакциите на нихилистите и лицемерите. Не липсват и коментари от уж състрадателни към хората, а не към животните, журналисти и общественици. В сбита форма техните аргументи са следните:


- защо няма толкова масови протести срещу инцидентите, в които бездомни кучета нападат хора

- защо в интернет-групите, настояващи за повече милосърдие към деца или онко-болни, няма толкова много членове
- защо обществената енергия не се насочва към ''по-полезни'' инициативи
- кой ще защити децата, заобиколени от глутници озъбени кучета на улицата

Всичко това е квинтесенция на примитивно, дивашко мислене. Подобен интелект не е надраснал първобитно-общинния строй. Само тогава човекът е смятал, че животното е равно на него в своята агресия. И че може да му причинява всичко, само защото то не е в състояние да протестира или да се защити адекватно.


Няма по-безумна логика от тази '' да смяташ, че едно освирепяло от глад или от нещо друго животно има пълноценен разум и на него трябва да се гледа като на равностоен на човека враг. Каквито и примери да има за нападения от кучета, виновни за всички тези инциденти винаги и навсякъде са хората. Хора, а не животни са допуснали да няма защита над муфлоните в зоопарка. Хора, а не животни оставят децата си сами на улицата.

И най-сетне хора, а не животни са докарали нещата дотам, че по площадите на българските градове да се разхождат безстопанствени четириноги.

Причина за всички тези явления не е животинската злоба, а човешката алчност, корупция или просто безхаберие. Ето защо е не само примитивно, но и нехуманно и вредно за обществото да се иронизира солидарността на стотици хиляди българи в името на едно животинче и много други с подобна съдба.


Ще го напиша още веднъж, за да го проумеят и най-тъпоумните: милосърдието към животните е проява на по-висш разум и човечност, отколкото милосърдието към хората. Защото хората, първо могат да говорят. Могат да изразяват по по-разбираем начин болката и проблемите си. Второ - болните хора си имат здрави роднини, които могат да им помогнат. Децата си имат родители, които трябва да ги възпитават, и близки, които трябва да им помагат. Никой не твърди, че хората не заслужават милосърдие и солидарност - напротив. Но едно общество, което не е свикнало да защитава най-беззащитните създания на природата, никога няма да се научи да брани и най-висшето нейно творение - човека.


''Протези за Мима? Хора, опомнете се!'' Kоментар с такова заглавие написа един спортен журналист в ежедневник със затихващи функции тези дни. Вярно е, че сме чели и по-тъпи заглавия. Това обаче е едно от най-бездушните и неслучайно предизвика стотици, дори хиляди гневни реакции.


Протезите за кучето Мима са най-малкото, което това общество дължи и на осакатените, и на бездомните животни, и на всяка друга невинна душа, на два или на четири крака. Когато оскотелите от мизерия българи все пак намират сили да се обединяват в името на някаква кауза, трябва да си наистина човек с ампутирана човечност, за да се противопоставяш на това.


Необходими са спешни протези срещу бездушието на някои хора. За съжаление, с такива е пълно около нас.

Начало

Create a Free Website