MUSEUM San Giljan

Mghallem O li kieku d-dinja kollha timxi wara l-Evangelju tieghek

San Giljan il-qaddis

 
l-istatwa ta' San Giljan, xoghol ta' Karlu Darmanin
 
 

Hafna studjużi tal-hajjiet tal-qaddisin huma tal-fehma li dak li nafu dwar San Giljan l-Ospitalier huwa ghal kollox leggendarju. Uhud jahsbu li twieled fi Franza, f’Le Mans. Ohrajn jghidu li twieled f’Ath fil-Belgju, ghall-habta ta’ nofs is-seklu 7 wK. (GHal din ir-raguni fil-festa ta’ San Giljan in-nies tal-post iżejnu bil-kuluri tal-bandiera Belgjana: iswed, isfar u ahmar.) U ohrajn hasbu li gie min-Napli. L-iktar haga maghrufa fuq dan il-qaddis hija li qatel lill-genituri tieghu. Tant li ghandna qawl jew espressjoni Maltija li tghid hekk: ‘San Giljan qatel ’l ommu u lil missieru u sar qaddis!’. Jinghad li dan ghamlu bi zball, kif se naraw iktar ’il quddiem, u li meta ntebah mar Ruma biex jinhafirlu dnubu. Ghal dan il-ghan jinghad ukoll li bena sptar ghall-pellegrini fuq ix-xtut tax-xmara Gardon, fi Provenza, jew forsi fl-inhawi ta’ Isola qrib ix-xmara Potenza, hdejn Macerata.

 

Aktarx li l-leggenda ta’ San Giljan taf il-bidu taghha fil-Medju Evu, fi Franza jew fil-Belgju. Din il-leggenda malajr xeghlet l-immaginazzjoni popolari ta’ l-Ewropej medjevali. San Giljan kien maghruf, l-istess bhall-Arkanglu San Rafel u bhal San Kristoforu, bhala patrun tal-vjaggaturi, u wkoll bhala patrun tad-dvernara u ta’ l-ibliet ta’ Gand u ta’ Macerata. Fid-Decameron (1353) ta’ Boccaccio, l-ewwel kapolavur letterarju tar-Rinaxximent Taljan (fil-hdax -il jum, il-hdax -il novella) digà niltaqghu mal-Paternoster ta’ San Giljan li sal-gurnata tal-lum ghadu jghaddi minn fomm ghal fomm f’hafna nhawi ta’ l-Italja. Il-leggenda ta’ San Giljan ispirat hafna poezija popolari fit-tradizzjoni tal-Leggenda Aurea ta’ l-agjografu Genwiz, id-Dumnikan Giacomo da Varazze. Il-punti ewlenin tal-leggenda jinsabu migburin f’orazione popolari ta’ endekasillabi (versi bi hdax-il sillaba) epiċi. Din kienet imxandra ma’ l-Italja kollha, mir-Romagna sal-Kalabrija. Din l-orazione nsibuha wkoll fil-Biblijoteka Nazzjonali taghna, fil-Belt Valletta u tmur lura sas-seklu hmistax, skond il-paleografu awtorevoli Dom Mauro Inguanez. Fl-1902 dehret ghall-ewwel darba bil-Malti, f’forma ta’ proza, bl-isem ‘Il-Kaċċatur u iċ-Ċerv -Grajja ta’ Fjandra’ fis-sensiela Kotba tal-Moghdija taz-Zmien.  Il-leggenda  ispirat  ukoll  xoghlijiet  ta’  l-arti mill-aqwa. Fis-seklu tlettax insibu vetrata mill-isbah li tirrafigura lil San Giljan, ta’ artist mghux maghruf, fil-Katidral ta’ Chartres. Fis-seklu erbatax saru affreski imponenti li juru lill-qaddis fil-Katidral ta’ Trento u fis-seklu ta’ wara saru affreski tieghu fil-Palazzo Comunale ta’ Assisi.

Il-leggenda tghid li fil-lejla li fiha twieled San Giljan, missieru, minn familja nobbli, ra lis-shahar pagani jaghmlu seher bil-mohbi fuq ibnu, li kellu jkun hu li joqtol lil ommu u lil missieru. Missieru ried jehles minnu izda martu ma hallitux. It-tifel beda jikber u ‘tant kien sabih li ommu u missieru kienu moghmijin warajh’ u kull meta ommu kienet thares lejh kienet dejjem tinfaqa’ tibki u tghid ‘Ibni, ahjar li ma twelidt xejn ghax ghad trid taghmel dnub kbir.’ Meta Giljan kellu madwar ghaxar snin, staqsa lil ommu ghala kull meta thares lejh kienet tinfaqa’ tibki. Ommu qaltlu x’kien id-destin tieghu li b’xejn ma’ seta’ jehles minnu. Giljan ‘li kien tajjeb u qalbieni’ qal ‘Ma jkun qatt li jiena naghmel dnub bhal dan,’ u ‘b’tama qawwija fi Kristu li jista’ kollox telaq ghal ghonq it-triq mimli kuragg.’ Il-leggenda tghid li dam miexi hamsin jum u mar jghammar fil-Galizja fejn hemmhekk izzewweg mara ‘mill-ahjar’.

GHaddew ghoxrin sena minn meta Giljan telaq mid-dar u missieru u ommu kellhom xewqa kbira li jergghu jaraw lil binhom, issa ragel ta’ tletin sena. Ma kellhomx izjed tfal hliefu u ddeċidew li jmorru jfittxuh. Meta waslu fil-Galizja dahlu jitolbu quddiem l-altar sabih ta’ San Gakbu. ‘Hekk kif hargu mill-knisja ltaqghu ma’ mara bil-qieghda fuq siggu, u l-pellegrini resqu fuqha u sellmulha. Dik il-mara sellmitilhom. Huma talbuha jekk, ghall-imhabba ta’ Kristu, setghetx tilqaghhom ghandha dik il-lejla, jekk setghux jirrangaw maghha ghax kienu ghajjenin mill-vjagg.’ Il-mara dahlithom f’darha u qaltilhom li zewgha, Giljan, dak il-hin kien jinsab ghall-kaċċa. (Minhabba f’hekk San Giljan huwa maghruf ukoll bhala patrun tal-kaċċaturi). L-omm u l-missier ferhu bil-kif li kienu sabu lil binhom u mart Giljan ferhet hi wkoll li saret taf lill-genituri ta’ zewgha. ‘Hadet hsiebhom sew u mbaghad hadithom jistriehu fis-sodda ta’ Giljan.’ Izda “l-ghadu” mar ifittex lil Giljan u qallu, ‘Ahbar hazina ghandi ghalik. Int qieghed hawn ghall-kaċċa u martek tinsab fis-sodda, mghannqa mal-habib taghha. Hemm jinsabu mghannqin flimkien, u issa, kemm wiehed kemm l-ohra jinsabu reqdin.’

Inhallu l-kliem tal-leggenda jitkellem wahdu: “U Giljan hass dwejjaq kbar u wiċċu tbiddel. Rikeb fuq iz-ziemel minghajr ma qal xejn, u malajr wasal f’daru. Mar hdejn is-sodda b’sahna kbira u hemm ra ragel u mara. F’soddtu kienu reqdin. Hataf ix-xabla u biha nifidhom. U Giljan ried jitlaq u f’dik l-art ma riedx joqghod iktar. Qieghed idu biex jiftah il-bieb u ra lil martu bil-qieghda man-nisa l-ohra. Lil Giljan hekk kellmitu: ‘Missierek u ommok gew hawn u jinsabu mimdudin fis-sodda.’ Allura Giljan beda jaghti fuq sidru; u hwejgu u lahmu beda jqatta’. ‘Dahak bija l-ghadu makakk meta qal li marti kienet qieghda tibdilni.’ U mimdudin kienu l-mejtin, mimdudin fis-sodda. Il-feriti kollha taghhom beda jbusilhom u jghid: ‘Jahasra, imsejken jien. Ahjar ma twelidt xejn ghax f’ruhi u gismi jiena mishut.’ U martu t-twajba bdiet tkellem lil Giljan u qalet: ‘Afda fi Kristu li jista’ kollox, li huwa ghajn hajja ta’ kull hniena.’ Ma kellhom la tifel u lanqas tifla. Deheb u fidda kellhom bil-bosta… U Giljan bena seba’ sptarijiet u hamsa u ghoxrin post, qabel kollox. U l-fqar bdew imorru joqoghdu hemm, ghall-imhabba ta’ Gesu Kristu li jista’ kollox.”

Hafna jafu li San Giljan qatel lil ommu u lil missieru izda forsi ftit jafu li dan ghamlu bi zball u forsi inqas minn hekk jafu bil-konverzjoni tieghu u bil-gid li ghamel mal-foqra u l-morda. Izda l-leggenda ma tiqafx hawn. “L-ghadu qarrieqi beda jahseb biex ipattilu minghajr telf ta’ zmien. Taht is-sura ta’ pellegrin maghdur, Giljan dahhlu jistkenn ma’ l-ohrajn. F’nofs il-lejl qam dak il-qarrieqi. Ir-rix tas-saqqu mat-tiben beda jhallat… Id-dar kollha beda jqalleb.” Meta l-ghada filghodu qam Giljan ra l-hsara li kienu ghamlulu f’daru u halef li ma jilqa’ ’l hadd izjed. Bir-rabja li kellu, keċċa ’l kulhadd ’il barra. ‘U Gesu mar ghandu u taht sura ta’ pellegrin kellmu sabiex ihallih jistrieh ghandu. Talbu b’wiċċ umli, f’gieh Alla, sabiex Giljan idahhlu ghandu dik il-lejla. Izda Giljan wiegbu b’disprezz: ‘Jien ma nilqakx ghandi. Itlaq ’l hemm, ghax il-lejl l-iehor ghamluli tant hsara li bl-ebda mod ma ndahhlek.’ U Kristu bil-hlewwa qallu, ‘Zommli dan il-bastun, jekk joghgbok.’ U Giljan staha u bil-qalb kollha il-bastun mar biex jiehu. Mattar idejh u l-bastun wehel maghhom. U Giljan gharfu mill-ewwel, zgur li kien Gesu Kristu, li kien ihobbu. U Giljan qal: ‘Dahak bija l-ghadu makakk li ma jridx li jien inkun qaddej fidil tieghek. Imma jiena nhaddnek mieghi u ma jimpurtanix minnu; u ghall-imhabba tieghek naghti kenn lil min ghandu bzonn.’ F’riglejn Kristu mar jinxtehet gharkubbtejh, u Gesu Kristu hafirlu. U Giljan b’qalb niedma talab lil Kristu: ‘Tqisx biss li jiena midneb, O Kristu, imma ahfer lili u lil marti.’ U Kristu hanin hafrilhom. ‘U ahfer lil ommi u lil missieri.’ Huwa qaddes lill-missier u lill-omm bis-sahha tal-gid kollu li ghamel lil Giljan.’

Min ghandu ftit familjarità mal-mitologija Griega jew ma’ Freud jintebah minnufih bix-xebh li l-leggenda ta’ San Giljan ghandha ma’ l-istorja ta’ Edipu li minnha Freud hareg it-teorija ta’ l-Oedipus Complex. Il-bazi ta’ l-istorja hija l-istess jigifieri d-destin ta’ iben li ghad joqtol lil ommu u lil missieru, ghalkemm it-tmiem ta’ l-istorja huwa differenti ghall-ahhar. Minkejja li l-istorja ta’ San Giljan hija leggenda mill-bidu sa l-ahhar, ma nistghux niċhdu l-fatt li d-devozzjoni lejh hija qadima hafna u mferrxa hafna.

 

Irridugendaa  

 

Id-devozzjoni lejn San Giljan jidher li dahlet fil-gzejjer Maltin fis-seklu hmistax wara li fl-1442 instabu r-relikwji tieghu fil-belt ta’ Macerata. Billi l-Isqof de Astis ta’ Macerata kellu rabtiet mal-familja nobbli De Astis li kienet minn ta’ quddiem f’Malta, jidher li kienu huma li dahhlu din id-devozzjoni.ja tal-Kavallieri kien hawn tliet knejjes f’Malta ddedikati lil dan il-qaddis: f’Tabija, qrib l-Imdina, f’Hal-Luqa u l-Isla. Ta’ l-Isla hija l-aktar interessanti ghax kienet marbuta ma’ riserva ghall-kaċċa, karatteristika tal-qaddis. Il-knisja fl-Isla ghenet biex tikber id-devozzjoni lejn San Giljan fost il-bahhara ta’ madwar il-Port il-Kbir, kif johrog mill-fatt li mriekeb b’kaptani mill-Birgu ssemmew ghalih fis-seklu sittax. Karatteristika ohra tal-kult tal-qaddis torbtu ma’ l-isptarijiet u mad-djar ta’ l-ospizju. Fis-seklu sittax kien jezisti sptar fiċ-Ċittadella t’GHawdex maghruf bhala Ospedale di San Giuliano. Meta gew il-Kavallieri ta’ San Gwann, billi kienu ordni ta’ Ospitalieri, xerrdu hafna d-devozzjoni lejn San Giljan l-Ospitalier. Fl-1539 bnew mill-gdid il-Knisja ta’ l-Isla u fl-1590 bnew mill-gdid dik ta’ San Giljan fil-parroċċa ta’ Birkirkara, fl-inhawi li fi tmiem is-seklu sittax bdew jissejhu San Giljan propju minhabba l-knisja ddedikata ghalih. Fl-1891, din il-knisja saret parroċċa, l-ewwel u l-unika wahda f’Malta ddedikata lil San Giljan l-Ospitalier. Qabel ir-riforma fil-Kalendarju tal-Qaddisin it-tifkira ta’ San Giljan kienet issir fis-27 ta’ Jannar. Illum issir fit-12 ta’ Frar.

 

Festa ta San Giljan

8u8CgqpfgxE

Q-O48LWd-Lw

INNU LIL SAN GILJAN

Lil Giljan bniedem tas-sema

Ahna nsellmu bl-akbar gieh

Minn ghajnejna tohrog demgha

Meta n-nies tifhir ittih.

 

Int dawwalt il-pajjiz taghna

Inti xeghelt 'il-poplu wkoll,

B'zelu kbir ta' pura mhabba,

L-imrar kollu Int mort tholl.

 

Sptar ckejken Inti mort tiftah

Hniena kbira b'hekk urejt

Int fejjaqt hafna mard ikrah

U bl-imhabba n-nies imlejt.

 

Ahna lkoll mieghek induru

U noffrulek kull tifhir

Ahna mhabba lilek nuru

Meta talbna lejk itir.

 

Ahna lkoll madwarek qieghda

Gharkubbtejna nitolbuk

Li l-hzunija minna tbeghedha

Biex fis-sema ingawduk.

 

Maghqudin ilkoll hsieb wiehed

Bukkett ckejken ahna ntuk

Minn go qalbna dan jittiehed

Qima kbira b'hekk nuruk.

Storja - minn Zmien il-Bronz sa Zmien il-Kavallieri

Storja - Minn zmien l-Inglizi sal-lum

Saint Julian's

dehra tal-Bajja Spinola fil-bidu tas-seklu 20

Il-post fejn illum hu maghruf b'San Giljan kien fi zminijiet imbieghda jissejjah Qaliet Gnien il-Fieres (Kavallier). It-telgha li tiehdok lejn Paceville, jew ahjar it-telgha ta' Spinola kienet qabel iggib l-isem ta' Gid Zebbugi. Il-bajja ta' Spinola min-naha l-ohra kienet tissejjah 'il-Qala ta' Gewwa' b'dik ta' barra tirreferri ghal-Balluta. Dan jaghtina hjiel zghir kif maz-zminijiet, bhalma grew f'bnadi ohrajn f'pajjizna, it-toponomija tal-post tbiddel kif l-izvilupp qered is-sabih li kien l-inghoddi. F'San Giljan illum jghammru qrib it-tmien t'elef ruh. Qabel l-ahhar gwerra l-post kien ferm isbah bil-binjiet prominenti fid-deher u mhux mohbija wara velu ohxon ta' modernizzazzjoni. Ghalhekk minn fejn l-istatwa tal-Patrun (inbniet fl-1836 u illum isservi sabiex maghha tistrieh kaxxa tat-televizjoni) wiehed seta jara facilment zewg binjiet ghal qalb kull Giljaniz. Fuq naha, faccata tal-Qala hemm il-kappella tal-Kuncizzjoni, jew ahjar dik tas-Sajjieda kif inhi maghrufa mi-nies tal-post. Hija nbniet fl-istess zmien tal-Palazz Spinola (din kienet sewwasew tappartjeni lil Markiz Spinola)li tinsab tefgha ta' gebla 'l boghod. L-isfel mill-palazz u biswit il-bahar ghalhekk, wiehed seta' jara l-logog li fihom is-sajjieda kienu jistkennu mill-qilla tax-xemx qatt hanina filwaqt li setghu wkoll jahznu fihom l-ghodda taghhom. Jinghad li fil-Palazz hemm kamra mistura, dik ta' kappella li baqghet ma nstabitx. Hemm grajja helwa wkoll marbuta mal-istatwa ta' San Giljan. Din tghid li fl-antik meta tarbija tkun mardet, l-omm kienet tehodha tindifen fir-ramla taht l-istatwa mentri hija tmur titlob ghal wildha sabiex ifieq.

Il-kappella l-antika hija dik ta' Lapsi. Hemm min isostni li l-qniepen taghha huma dawk li gew uzati biex ihabbru r-rebha tal-Vittorja - dik tal-1565. Hi saret parocca fl-1891 u ghalhekk inqatghet darba ghal dejjem mill-knisja matrici - dik ta' Birkirkara. San Giljan kien kiber bosta u kien ilahhaq mal-elf ruh. L-artijiet li kienu migbura fih kienu jinkludu Ta' Giorni, Il-Balluta, sahansitra t-torri De Redin f'Tas-Sliema hija msemmija wara San Giljan. Fuq ix-xaqliba l-ohra hemm Paceville, id-Dragunara (fejn bena l-Markiz Scicluna) jew tal-Merkanti, illum harries kwiet ta' numru dejjem jikber ta' lukandi u diskoteki. Hemm imbaghad, izjed fil-boghod il-bajja ta' San Gorg bil-Villa Rosa fil-quccata ta' telgha zghira, tahbi warajha l-kunvent tal-Agustinjani ta' Santa Rita. Tajjeb wiehed isemmi wkoll li wara l-ewwel Gwerra gew ghadd ta' sorijiet tal-Klarissi li wara ftit ghazlu li joqghodu f'tarf San Giljan, qrib il-Kappara.

Knisja parrokjali ohra ittelghet mhux wisq bghid mill-pjazza tal-Qalb ta' Gesu li saret b'weghda li Alla li jehles lir-rahal ta' San Giljan mill-bombi tal-ghedewwa. Il-Knisja, li hi moderna u f'ghamla ta' nofs cirku, laqghet lil E.T. il-Papa Gwanni Pawlu t-Tieni fl-ewwel zjara tieghu f'Malta, fl-1990.

Interessanti wiehed jinnota li Dun Karm Psaila, Poeta Nazzjonali u awtur tal-Innu Nazzjonali, kien isajjef proprju f'San Giljan. Id-dar tieghu tinsab fi Triq Spinola. Is-sit
www.kappellimaltin.com tghid li Dun Gejtanu Mannarino, dak li fl-1775 mexxa' r-Rewwixta tal-Qassisin kontra l-Ordni (Din mhux talli falliet bil-kbir imma wkoll hafna mir-rajjiesa kienu gew mtarrfa lejn Sqallija jew maqtula. Dun Mannarino intefa habsi f'Sant'Iermu fejn imbaghad inheles 23 il-sena wara minn Bonaparti), "ghex l-ahhar snin ta' hajtu u miet f'kamra fuq is-sagristija ta' din il-knisja."


Saint Julian's - Aerial View of St.Julians with Portomaso

dehra ta' San Giljan mill-gholi fil-bidu tas-seklu 21; jidher prominenti Portomaso

“A new mixed-use high class development”;
“A landmark with apartments designed for easy Mediterranean living”;
“Of all business projects which have taken place on the Island, Portomaso has had an enormous and positive influence on the Maltese property market”.

The above are some of the comments passed by the international press with regard to Portomaso.

The Portomaso development project, as it was referred to during the construction stage is to date the most ambitious project Tumas Group has undertaken locally. It is arguably the largest project undertaken by one single company on the Island.  No wonder it has been  referred to as the Group’s millennium project. 

Built on the site previously occupied by the old Hilton hotel,  it is today a unique waterfront development enjoying a very central position on Malta’s north eastern shore.  Situated in the heart of St. Julian’s, Malta’s popular commercial and leisure district, it comprises a variety of complimentary elements, imaginatively blended together to create a balanced overall development.


Portomaso is constructed around a sheltered excavated marina that extends the natural waterfront of the site and serves to enhance the environment.

Branded by the International Homes Magazine as “The best waterfront address on the Island”, Portomaso can be divided into nine distinct yet complimentary sections; the Hilton Malta, 343 upmarket residential apartments, the business tower, the conference centre, the marina,  a commercial area comprising a number of retail, catering and other outlets, the Portomaso Shopping Mall, the Luxe Pavillion and an extensive underground car park.
 
The focal point of Portomaso is the marina which meanders into the heart of the development breathing fresh nautical air. Divided into three basins each catering for different types of vessels, the marina follows the latest in design and engineering techniques making it one of the first emission free marinas in Europe.  In addition it enjoys the advantages of regular water changes and offers sheltered berths to over 100 vessels in all-year round weather conditions. The marina is bordered by a 1.6km long landscaped promenade that enjoys the peace and tranquillity of a car free zone.

The design of the apartments incorporates intermediate terraces of lush green plantings offering year round colour making the elevation particularly easy on the eye.  The vista of roofs at various levels is complimented by the magnificent steeple-like business tower, echoing the visual effect of churches in a typical Maltese village skyline. 

Imaginatively designed by leading local architects in conjunction with renowned foreign landscape architects the development has attracted various international awards.  In 2000 it received the prestigious International Property Award in the category of residential developments having a marina as an integral part of the development. Considered to be the equivalent to the Oscars, the award gives international recognition to those companies excelling in the field of architecture, design, construction and quality.

In 2001 Portomaso received the highly commended award in the Marina Developments category from the International Property Awards. Another award won was that for outstanding landscaping from the British Association of Landscape Industries.  In their comments the judges referred to the landscaping at Portomaso as “an expensive scheme, but one which both clients and contractors know will bring dividends in the years ahead.” 

The business tower, to date the highest building on the island, consists of 26 office suites spread over 23 storeys above ground level.  The tower offers a unique business location complimented by breathtaking views of land and sea.

The Hilton hotel is probably the foremost operating unit within the overall project.  The 294 room five star hotel welcomed its first guests in February 2000 and has already established itself as a leader in its market category.  The hotel complex complimented by the largest state of the art conference centre on the Island, includes themed restaurants (the Royal Thai Blue Elephant with its exotic oriental ambiance deserves special mention), banquet halls, a number of outside pools, a state of the art health and fitness centre and all amenities one expects from the Hilton brand.

The project can be described as a challenge successfully implimented as the majority of apartments are now sold and its operating units entering service.

Saint Julian's - Saint Julian's

Il-Bajja Spinola llum

Saint Julian's - boats in the bay

Il-Bajja Spinola fi nzul ix-xemx

Saint Julian's - St Julians

bini fejn il-Bajja Spinola; fix-xellug tidher parti mill-Kazin tal-Banda San Giljan

Saint Julian's - Paceville

il-famuz "Paceville" il-post tad-divertiment ta' eluf ta' zghazagh Maltin u mhux biss

F’Paceville jahdmu eluf ta’ rgiel u nisa, min mal-lukandi, min fil-hwienet u ristoranti, min fil-bars u d-discos. Din iz-zona issa hi maghrufa bhala l-aqwa wahda rikreattiva f’pajjizna, fejn eluf ta’ zghazagh u turisti jingabru matul il-gimgha biex jiddevertu.

Paceville inbdiet mill-izviluppatur l-avukat Pace, maghruf bhala l-aqwa negozjant ta’ l-artijiet fis-snin erbghin u hamsin tas-seklu l-iehor. Hu kien jara lil Paceville bhala zona residenzjali gdida tal-vaganzi, li tkompli ma’ San Giljan, li minn dejjem kien iservi bhala post fejn jingabru l-kaccaturi u bhala post tal-villeggatura.

San Giljan issemma ghall-qaddis protettur tal-kaccaturi, Paceville issemma ghall-avukat li ried jaghmel minnu rahal gdid tal-villeggattura.

Matul is-snin sittin, f’Paceville bdew telghin numru dejjem jikber ta’ binjiet turistici. Fosthom telghu l-lukandi Sheraton u Hilton. Beda l-ewwel zvilupp ta’ bars u ristoranti. Dil-hidma kollha faret matul is-snin sebghin meta t-turizmu sar industrija ewlenija ta’ Malta. Wara Bugibba, flimkien ma’ Tas-Sliema, Paceville u San Giljan kienu jigbdu lejhom l-akbar numru ta’ turisti. Waqt li lejn Bugibba, t-turisti kienu jkunu l-aktar tal-massa, f’Paceville, minhabba l-kwalità tal-lukandi, kienu jingemghu turisti ta’ kwalità oghla li lesti jonfqu aktar. B’hekk, kien hemm stimulu qawwi ghall-holqien f’din iz-zona, ta’ ristoranti, kumplessi turistici u pubs. Illum Paceville ghandha l-akbar koncentrament ta’ stabbilimenti ta’ dat-tip fil-pajjiz. Aktar u aktar ghax iz-zona irnexxielha tigbed lejha lejha wkoll il-kummerc ta’ eluf ta’ zghazagh Maltin li ghamlu minnha l-lok preferit ghall-hargiet taghhom tal-weekend.

Meta telqu l-imprendituri barranin, minflokhom dahlu imprendituri Maltin li kienu tghallmu kif jahdmu bhala lukandiera u bhala operaturi tal-vjaggi. Il-Hilton u x-Sheraton tas-snin sittin twaqqghu u minflokhom, inbnew lukandi godda u aktar lussuzi. Stabbilimenti godda kummercjali dahlu gol-bajja ta’ San Gorg, wara San Giljan, biex b’hekk iz-zona kollha saret tissejjah it-"trijanglu tad-deheb" tat-turizmu Malti, minhabba x-xoghol u l-investiment li kienet qed tattira. Id f’id ma’ dawn l-izviluppi, apparti mill-bini ta’ lukandi u kumplessi turistici, baqghet tikber iz-zona ta’ rikreazzjoni u ta’ hwienet li kienet isservi lit-turisti li jigu f’Paceville.

Matul is-snin, l-uzu turistiku u rikreattiv li kien qed isir minn Paceville, pogga pizijiet kbar fuq is-servizzi u l-facilitajiet infrastrutturali tal-post. Sa dat-tant, baqghu ghaddejja diversi progetti kbar bil-bini ta’ lukandi ta’ l-aqwa kwalità u ta’ kumplessi turistici, li kkonfermaw il-vokazzjoni turistika ta’ Paceville. Hafna minn dawn il-progetti tmexxew u gew finanzjati minn imprendituri Maltin. L-aqwa wiehed fosthom kien dak ta’ Portomaso li ghaqqad il-kuncett ta’ lukanda -- il-Hilton -- ma’ dak ta’ binjiet residenzjali lussuzi, parkegg kbir modern li jservi z-zona ta’ Paceville kollha u yacht marina imtellgha f’port artificjali.

Jekk hawn zona rikreattiva ghaz-zghazagh u turistika li tehtieg l-attenzjoni kontinwa ta’ l-awtoritajiet hija dik ta’ Paceville… il-mekka tad-divertiment f’Malta maz-zghazagh Maltin u Ghawdxin, u ma’ ghexieren ta’ eluf ta’ turisti.
Forsi l-akbar ugiegh ta’ ras ghall-genituri Maltin u Ghawdxin hija x’qed isir minn uliedhom waqt li jkunu fl-istabbilimenti tad-divertiment hawnhekk. Statistici tal-Pulizija juru li ghadd sostanzjali ta’ nies jigu midruba f’Paceville, waqt li anke kien hemm kazijiet ta’ qtil u kazijiet relatati ma’ l-uzu tad-droga.

Saint Julian's - Wembley Taxi Services

il-kumpanija Wembley Motors

Wembley Motors operated by Turista Ltd., established in 1933, is a family run firm. With over 100 employees, and a fleet of over 200 cars, Wembleys is Malta's own foremost Car Rental System. Management is run by Managing Director Mr Carmel Bonello and Director Joseph Bonello. The head office is located on the Main Road of St. Andrew's and another Branch is located in St. Julian's. Wembleys is the pioneer in the Maltese transport services sector introducing the first ever convertibles and executive class in the car hire industry.

Saint Julian's - Casino

id-dahla ghall-Casino

Id-Dragunara (mis-sit http://dejjemmalta.weebly.com/index.html)

Il-palazz tad-Dragunara, jinsab fuq ilsien art bejn Bajjiet San Gorg u tal-Merkanti. L-isem hu tal-post fejn inbena, fejn fl-antik in-nies tal-inhawi kienu jemmnu li taht il-gebel ahrax kienu jistkennu d-draguni. F'mapep antiki l-post ghandu l-isem 'Harq il-Hammiem' ghaliex ir-rahhala kienu jahsbu li fl-gherien kienu jbejtu hamiem bi gwenhaj kbar. Infatti l-kelma Dragunara tirreferri ghal bnadi ohra f'Malta. Illum il-gurnata kulhadd jafu bhala l-akbar casino`. Il-palazz ma kellux bhala ghan id-divertiment fl-imghoddi. Serva bosta ghanijiet kemm ilu wieqaf - proprju mill-ahhar dicennji tas-seklu dsatax. Kien iservi bhala residenza estiva ghal Markiz Emanuel Scicluna li bnieha. Matul il-gwerer li raw lil Malta tilqa' mijiet ta' feruti, dawn l-istess feruti gew akkomodati fil-palazz.Kien fl-1870 li l-Markiz, bankier mill-aqwa, xtara dik il-firxa t'art mill-gvern. Snin wara huwa bena r-residenza tieghu, mhux dissimili ghal Palazzo Pescatore f'San Pawl il-Bahar. Il-Markiz kellu gusti raffinati hafna u fi djaru laqa bosta nies ta' fama u talent fosthom membri tal-familja Nani, Cali` u Giuseppe Vella. Huwa kien igemma affarijiet relatati ma' l-istorja ta' Malta f'dan l-istess Palazz.
Wara mewtu lahaq neputih, il-Markiz Giuseppe Scicluna (missier ic-Cisk), li bhal zijuh kien filantropiku kbir. Hu zzewweg lil Corinne Abela-Pulis li fethet bibien il-Palazz ghas-suldati fl-ewwel gwerra dinjija u mhux biss. Sa tat donazzjoni ta' mitt sterlina fix-xahar ghal bzonnijiethom.
Fl-1919 giet moghnija bit-titlu ta' ufficjal tal-Imperu Brittaniku. Dan ftit biss qabel hija mietet. Taht it-tielet Markiz Scicluna (dak li moqbejl), il-Palazz serva bhala rifugju ghal izjed minn mitt ruh waqt il-hbit mill-ajru u wara l-gwerra kien ta spiss jorganizza, flimkien ma' martu, il-Markiza u Barunessa Violet Testeferrata-Viani, serati t'arti u kultura kif ukoll wirjiet biex jiffinanzjaw min hu fil-bzonn. Fl-1964 il-palazz sar casino; l-ewwel casino f'pajjizna. Fuq l-arkata tal-entrata tal-Palazz hemm miktub bil-latin Deus Nobis haec otia fecit - Alla holoq dawn l-affarijiet ta' divertiment ghalina.

Fil-post insibu l-kristallina tar-ramel u hadd ta' nahal baghlija (Pemphradon lethifer, Oxybelus dissectus u l-Meria rousselii) filwaqt li fl-Ghar Harq Hamiem insibu l-akbar ghadira taht l-art f'Malta.

Saint Julian's - Casino by day !

dehra ohra tal-Casino

Saint Julian's - Bay Street, St Julians Bay

il-famuz "Baystreet"

Saint Julian's - Speed Cameras of St Julians

u fl-ahharnett il-famuzi speedcameras li jwahhluhiuelek!

Knejjes

 

Il-Knisja Parrokjali ta' San Giljan

 

Fl-1682 il-knisja z-zgħira li kien hemm fuq l-għolja tal-Qaliet ġiet imkabbra u fl-1848 saret viċi-parroċċa ta' Birkirkara; fl-1854 reġgħet ġiet imkabbra u fl-1891 saret parroċċa. Fi zmienna l-knisja l-qadima ta' Lapsi, kif kienet magħrufa, ċkienet wisq għan-nies li kienu marru joqogħdu f'San Ġiljan u fl-1961 beda l-bini tal-knisja l-ġdida li tlesta fl-1968. Il-Papa fiz-zjara tiegħu f'Malta fl-1990, iltaqa' ma' l-intellettwali Maltin f'din il-knisja.

 

Data tad-dedikazzjoni: 17 ta' Diċembru 1978

 

QUDDIES   Masses

Ħdud u Festi  

    6.30 am

    8.15

    9.30 

  11.00

  12.15 pm  

    6.30 pm  xitwa  

    7.30 pm  sajf  

 

Sibtijiet Filghaxija  

    6.30 pm

    7.45 pm

 

Granet Ferjali  

    6.30 am

    7.15

    8.15

    9.00

    6.30 pm  xitwa  

    7.00 pm  sajf 

 

 

KNEJJES FILJALI

 

 il-kwadru titulari ta' San Giljan f'Ta' Lapsi

 

Il-knisja ta' San Giljan ta' Lapsi

Old St. Julian's Church

L-ewwel knisja nbniet ghall-habta tal-1580, izda dik li hemm illum nbniet fl-1682. Fl-1848 saret vici-parrocca ta' Birkirkara u mbaghad, ghax l-ghadd tan-nies f'San Giljan kien dejjem qed jikber, tkabbret fl-1852 u fl-1891 saret il-knisja parrokkjali u baqghet sa kemm inbniet il-knisja l-gdida. Fil-knisja ta' Lapsi jsiru hafna zwigijiet u llum qed tintuza wkoll ghat-taghlim tad-duttrina. Giet restawrata f'dawn l-ahhar snin. Is-sacerdot li kien sinomimu ma' din knisja huwa Dun Anton Sciberras, benefattur kbir tas-socjeta tal-MUSEUM, li miet fl-2006.  Il-knisja ta' Lapsi li qabel kienet il-Knisja Parrokjali

 

QUDDIES  

Ħdud u Festi  

    9.00 am

Ġranet Ferjali  

    7.45 am

 

 

Knisja tal-Kuncizzjoni

Il-knisja nbniet mill-Kavallier Rafel Spinola biex ikollu knisja qrib il-palazz li kien bena fl-inhawi li llum huma maghrufa bhala Spinola minn ismu. Il-knisja bdiet timbena fl-1687 u tbierket sena wara. Fil-bidu ta' dan is-seklu l-knisja tkabbret u fl-1914 saritilha faccata gdida. Fiha jistghu jsiru zwigijiet.

 

QUDDIES   Masses

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa  

    6.00 pm

 

 

KNEJJES TAR-RELIĠJUZI

 

Knisja Santa Rita

 

Il-patrijiet Agostinjani giethom ix-xewqa li jibnu kunvent u knisja fil-bajja ta' San Gorg, San Giljan. Fl-1923 sabu l-benefattrici Nikolina Pons li tathom l-art fejn jibnu l-kunvent taghhom; bnewh bejn l-1926 u l-1928. Fil-gwerra l-kunvent u l-knisja saru herba u nbnew mill-gdid fl-1944. Fil-knisja jistghu jsiru zwigijiet u funerali.

 

QUDDIES  

Ħdud u Festi  

    8.30 am

    9.30

  10.30

  12.00 pm  xitwa  

 

Sibtijiet Filgħaxija u l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar  

    7.00 pm

Ġranet Ferjali  

    8.30 am

 

 

Knisja tal-Madonna tal-Parir it-Tajjeb (tal-Bon Konsill)

 

Fl-1936 l-avukat Guzè Pace bena kunvent u knisja u fdahom lill-patrijiet Agostinjani dik il-parti ta' San Giljan li llum hi maghrufa bhala Paceville bdiet tizviluppa. Tant kien kbir l-isvilupp li l-patrijiet hassew il-htiega li jibnu knisja gdida li nfethet fl-1973 u tesa' mat-800 ruh. Fiha jsiru zwigijiet.

 

QUDDIES  

Ħdud u Festi  

    7.30 am

    9.00

  10.15

  11.30 am  Bl-Ingliz  

Ġranet Ferjali  

    7.30 am

    6.45 pm

 

Il-Millenium Chapel

 

Fis-sena 2000, inbniet din il-kappella fil-qalba ta' Paceville fuq idea ta' Fr Hilary Tagliaferro, Agostinjan. Tkun miftuha kuljum

http://www.millenniumchapel.org

QUDDIES

Is-Sibt

    9.30 pm 

 

Knisja ta' Santa Klara

 

Fl-1920 is-sorijiet Klarissi minn Haz-Zabbar marru f'San Giljan f'dar fi Triq il-Karmnu; izda billi din id-dar kienet zghira wisq ghalihom bnew monasteru gdid fi Triq Regjonali: l-ewwel gebla tqieghdet fl-1933 u s-sorijiet dahlu fid-dar il-gdida fl-1935.

 

QUDDIES  

Ħdud u Festi  

    6.30 am

  11.00 am

Ġranet ferjali    

    6.30 am

 

Knejjes ohra ta' San Giljan

Macerata, Italja

ara l-festa ta' San Giljan f'Macerata

Storia di San Giuliano l'ospitaliere

 
Nel duomo di Macerata si conserva la reliquia del santo braccio di San Giuliano l'ospitaliere che, secondo la tradizione locale, morì nei dintorni della cittadina, sulle rive del fiume Potenza. Sepolto in Macerata, il suo corpo fù portato verso l'anno 740 nel Belgio da san Bonifacio, vescovo di Magonza, il quale lasciò nella cattedrale soltanto le reliquie del braccio sinistro successivamente, per sottrarle alle invasioni ricorrenti, si nascosero in un luogo conosciuto a pochi.

Nel medioevo se ne era persa ogni traccia finchè il 6 gennaio 1442, vennero miracolosamnete ritrovate dopo la messa pontificale celebrata nella cattedrale dal vescovo Nicolò dell'Aste, si presentò davanti a lui un notabile maceratese molto anziano, che disse di avere inteso da un suo concittadino morto da qualche anno che la reliquia del braccio di San Giuliano era celata fra due colonne davanti all'altare maggiore.
Il vescovo ordinò di scavare nel luogo indicato, dove si ritrovò un cofanetto, che a sua volta conteneva il sacro braccio e un vasetto intorno al quale era avvolta una pergamena antichissima con le parole "hoc est residuum brachii sancti juliani" all'interno vi erano anche poche ossa e qualche brandello di carne rinsecchita il sacro braccio era avvolto da un drappo di seta antichissima e da un'altra pergamena con la scritta: "hoc est brachium sancti juliani qui patrem et matrem interfecit".

Di San Giuliano l'ospitaliere nulla sappiamo di certo la sua prima menzione la troviamo nel martirologio dell'Usuardo, un monaco francese vissuto nel IX secolo, che ricorda il suo dies natalis al 31 agosto, ma la leggenda giunta fino a noi risale al XII secolo fu scritta in Francia da Vincenzo de Beauvais e ricopiata in Italia, da Jacopo da Varagine nella leggenda aurea.

Un giorno, si narra, un giovane nobile stava cacciando un cervo. ad un tratto l'animale che fuggiva fece dietrofront e gli andò in contro dicendo "come osi inseguirmi tu che ucciderai il padre e la madre?" a quelle parole Giuliano non soltanto abbandonò la caccia ma, atterrito dalla profezia, decise di allontanarsi dal suo paese senza avvertire i suoi genitori.
Dopo un lungo peregrinare arrivò in un luogo lontanissimo, dove entrò al servizio di un principe che aveva intuito di avere a che fare con un nobile. si comportò così bene in pace e in guerra da diventare presto capo della milizia e da sposare una nobile che aveva in dote un castello.
Nel frattempo i suoi genitori, disperati per la inspiegabile scomparsa, si aggiravano per il mondo alla sua ricerca; finchè un giorno arrivarono per caso nel castello abitato da Giuliano furono ricevuti dalla sposa perché il marito era in viaggio quando i due vecchi ebbero narrato la loro storia, la donna immaginò che fossero i suoceri perche questi gliene aveva parlato a lungo ma non disse loro nulla per prudenza si limitò ad ospitarli affettuosamente, cedendo la camera da letto e andando a dormire altrove.
All'aurora lei si recò in chiesa per assistere alla messa, mentre Giuliano rientrò dal viaggio recandosi subito nella camera da letto per svegliare la moglie,  ma quando nella penombra intravide due persone che dormivano nel letto matrimoniale, credendo che fossero la moglie e un amante, si precipitò su di loro uccidendoli in un impeto d'ira.
Quando Giuliano, uscendo di casa, incontrò la moglie che stava tornando dalla chiesa, le domandò meravigliato e preoccupato chi fossero quelle due persone che aveva trovato sul letto "sono i vostri genitori che tanto vi hanno cercato" rispose lei "e che io stessa ho invitato nella vostra stanza".
Giuliano preso dallo sconforto e dal dolore scoppiò a piangere mormorando: "misero me, che cosa ho mai fatto! Ho ucciso i miei amatissimi genitori, la profezia di quel cervo si è avverata, e io che volevo evitare il misfatto fuggendo, l'ho compiuto con queste mie mani addio, sorella mia dolcissima, me ne andrò per il mondo e non avrò pace fino a quando il signore non si degnerà di manifestarmi il suo perdono per il mio pentimento."
"Mio dolcissimo fratello," rispose la donna "non ti permetterò di partire senza di me: ho condiviso la tua gioia, ora voglio condividere il dolore", dopo un lungo peregrinare giunsero sulla riva di un grande fiume la cui traversata presentava molti pericoli, dove si trovasse quel luogo è controverso.

Anche l'origine del santo è controversa: qualche volta nelle leggende successive a quella narrata da Jacopo da Varagine nasce in Spagna, in altre in Belgio, quest'ultima versione si diffuse a Roma dove la chiesa belga e l'annesso ospedale lo adottarono come patrono.
La tradizione italiana vuole che Giuliano e sua moglie fondarono un ospizio sulle rive del fiume Potenza, tanti anni trascorsero quando una notte, mentre Giuliano stava riposando intirizzito dal freddo, udì una voce lamentosa che invocava il suo aiuto per attraversare il fiume, si alzò subito andando incontro a quell'uomo che stava per morire assiderato: lo invitò in casa sistemandolo davanti al camino, ma nemmeno il fuoco era sufficiente a riscaldarlo. Allora lo portò sul suo letto coprendolo accuratamente, ad un tratto quell'uomo che sembrava malato di lebbra divenne splendente di luce e, levandosi in aria, disse: "Giuliano, Dio mi ha mandato per annunciarti che ha accettato la tua penitenza: presto tu e la tua sposa riposerete nel Signore" poi l'angelo scomparve e dopo pochi giorni Giuliano e la moglie morirono santamente.

Il culto di San Giuliano risale alle origini di Macerata l'antica Pieve, costruita fra l'VIIII e il IX secolo e poi diventata cattedrale nel 1320 ma si trattava proprio di San Giuliano l'ospitaliere? Secondo il bollandista, Baudouin de Gaiffier, il suo culto ha soppiantato quello più antico di San Giuliano martire questa sostituzione si è riscontrata anche in Francia con Giuliano di Le Mans e con Giuliano de Brioude. In Italia il San Giuliano che precedette nel culto l'ospitaliere, fu sulla costa orientale il martire, nato ad Istria, e morto a soli 18 anni.

Le principali rappresentazioni dell'immagine di S.Giuliano, lo vedono raffigurato in ginocchio davanti alla Vergine con Gesù bambino, mentre raccomanda loro la protezione delle città dove viene venerato, in altre, compare inginocchiato ai piedi dell'angelo che gli porge un ramoscello d'olivo e gli mostra una corona: accanto a lui il simbolico cervo, oppure compare a cavallo, con un falcone nella mano sinistra e ai suoi piedi vi sono il cervo della legenda e due cani, tale rappresentazione lo ha fatto considerare in tutta Italia, insieme con san Corrado Cofalonieri, sant'Eustacchio e sant'Alberto, patrono dei cacciatori.

gCaURCkGRYs

Ruma

A small church off Largo Argentina built by Flemish merchants. Also called the Belgian National Church (Chiesa Reale Belga) and San Giuliano dei Belgi. Used for concerts.

Rimini

Attraversato il ponte di Tiberio, troviamo la chiesa di S.Giuliano , circondata dalle caratteristiche case del Borgo omonimo. Un tempo era sede di un monastero benedettino, il più importante della città. La chiesa, ricostruita nel ‘500, raccoglie i resti del martire Giuliano, raffigurato in una bella pala d’altare di Paolo Veronese. La leggenda, che narra di un fortunoso approdo del sarcofago sulla spiaggia di Rimini nel X secolo, è descritta nel polittico di Bittino da Faenza (1409).

 

Paolo Veronese - Il martirio di San Giuliano - Chiesa di S.Giuliano

 

 

 

 

 

Turin

La cappella di San Giuliano si trova all’interno del Parco Regionale della Mandria, in territorio di Druento, in prossimità della cascina Rubbianetta. Qui esisteva un borgo eretto in comunità indipendente appartenente al viscontado di Baratonia con una popolazione dedita soprattutto all’agricoltura e al commercio del legname di cui erano ricchi i boschi circostanti.
Secondo Monsignor Della Chiesa, scrittore di Patrie Storie nonché vescovo di Saluzzo, il nome Rubbianetta deriverebbe da un’antichissima famiglia detta “Rubineta”, ma non è da escludere che possa derivare dal latino Robur - roboris, cioè rovere, e che quindi volesse indicare un territorio coperto da boschi di querce, gli stessi che ancora oggi crescono folti nei suoi pressi.
Il borgo Rubbianetta fu posto sotto la protezione di San Giuliano martire in onore del quale fu edificata la Chiesa omonima.
Nel 1594 la giurisdizione religiosa su San Giuliano fu affidata alla parrocchia di Druent: da allora il parroco di Druento ebbe la totale amministrazione della parrocchia di Rubbianetta e si chiamò Prevosto di Druent e Curato di Rubbianetta; la nuova parrocchia, unione delle due, si chiamò parrocchia di Santa Maria della Stella e S. Giuliano in Rubbianetta e portò questo nome fino al 1986, anno in cui l’Ordinario Diocesano di Torino decretò che si sarebbe chiamata solamente più Santa Maria della Stella.
Gli anni dal ‘500 all’inizio del ‘600 furono caratterizzati da liti e pendenze su questioni legate ai confini tra i territori di Druent e quelli di Rubbianetta; dopo la grave pestilenza del 1612 che decimò la popolazione e una lite con i signori Provana legata alla onerosità delle imposizioni fiscali iniziò una lenta e irreversibile decadenza della Comunità della Rubbianetta i cui abitanti si spostarono oltre il Ceronda per dare vita all’attuale paese di Druento.
L’utilizzo stesso della chiesa diminuì ma si mantennero gli appuntamenti tradizionali del 28 agosto, giorno di San Giuliano, e del 18 aprile, annuario della consacrazione della chiesa. Una piccola ma significativa ripresa dell’attività religiosa coincide con la costruzione della cascina Emanuella, l’attuale Rubbianetta, dedicata da Vittorio Emanuele II al figlio Emanuele Alberto avuto dalla Rosa Vercellana.
In tale cascina si sviluppò una importante attività di allevamento dei cavalli finalizzata a rifornire l’esercito e successivamente a produrre cavalli di gran razza per competizioni di corse internazionali.


La cappella di San Giuliano

L’impianto tardoromanico originario della Cappella di San Giuliano, risalente alla fine del XII secolo, ha subito trasformazioni ed ampliamenti a partire dalla metà del secolo tredicesimo.
In un periodo che si pone intorno al 1440 viene realizzata l’abside poligonale in laterizio contestualmente all’arco trionfale a sesto acuto che separa il transetto dalla navata e ai due tratti di muro che congiungono i punti di innesto dell’abside con le pareti laterali.
Gli interventi secenteschi riguardano l’erezione della facciata barocca, tripartita e cadenzata sull’impianto architettonico e il modesto controsoffitto ligneo a doghe di pioppo, poi ripreso nel Novecento, in sostituzione del soffitto a cassettoni che nel Quattrocento completava la navata.
Alla fine del secolo XV, alcuni a firma di Giovanni Marcheto, sono databili gli affreschi interni della Cappella; sono riconoscibili S. Antonio Abate, S. Francesco, Sant’Anna, il Beato Antonio Neirotti da Rivoli, S. Friolo, S. Michele, S. Sebastiano, S. Andrea, S. Domenico, S. Pietro, S. Antonio, S. Giovanni Battista, S. Giacomo, S. Grato.
I resti purtroppo molto rovinati di affreschi presenti sulle pareti dell’abside risalgono alla seconda metà del 1600 e sostituiscono dipinti precedenti, forse cinquecenteschi.
La trave lignea porta un crocefisso dipinto su tavola di sapore iconografico bizantino (periodo Tre-Quattrocentesco), superstite di un trittico ligneo di cui sono andate perdute le parti laterali.

Parigi

St.Julien-Le-Pauvre, wahda mill-eqdem knejjes ta' Parigi, tas-sekli XII-XIII