VIVA L-IMMAKULATA

MERHBA F'DAN IS-SIT!

F'din is-site ssibu informazzjoni li ghandha x'taqsam mal-festi li jsiru ta' kull sena gewwa Bormla. Ghalhekk ma jistax jonqos li l-aktar li se tkun iffukata huwa bla dubju fuq il-Festa tal-Kuncizzjoni li ssir ta' kull sena fil-jum ghaziz tat-8 ta' Dicembru.

Se ssibu wkoll informazzjoni dwar grajjiet li ghaddiet minnhom Beltna, jispikkaw l-aktar l-Inkurunazzjoni u l-Pellegrinagg tad-19 ta' Novembru 1944.

(Ritratt: Mr. Brian Buhagiar - www.cospicuaparish.org.mt)

Fil-waqt li nistiednek tkompli zzur din is-site, nittama li l-infomazzjoni li ssibu tkun ta' siwi. Napprezza hafna jekk wara li zzuruha thallu l-messagg taghkom fil-Guestbook, biex b'hekk ikolli feedback. Nixtieq niehu l-okkazzjoni wkoll biex nirringrazzja lil kull min ta s-sehem tieghu biex ikolli r-ritratti possibli f'dan is-sit, fosthom lis-Sur Mario Cocker, is-Sur Brian Buhagiar, is-Sur Jeffrey Bonnici u ohrajn. 

 

Grazzi Hafna

Matthew

-------------------