Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Forums

Post Reply
Forum Home > Plague - Pesten > Pesters op het werk

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Site Owner
Posts: 22

De laatste weken zijn er regelmatig beelden op televisie getoond van pesters op het werk.

Dat pesten moet niet altijd groots uitgestald zijn. Het kan , en begint meestal in kleine dingen zoals collega’s die de persoon voortdurend onderbreken, roddelen, kleineren, uitlachen,  beledigen, personen in diskrediet brengen, bedreigen, mensen onder druk zetten, persoonlijke bezittingen wegnemen, tot zelfs zaken inbrengen in computers of bestanden wissen, taken afnemen, nutteloze taken laten uitvoeren of taken laten uitvoeren die helemaal niet met de functie overeenstemmen, kritiek geven op de religieuze overtuiging of afkomst enzovoort.

IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, telde vorig jaar 642 meldingen over "ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk", 9 procent meer dan in 2007. In de meeste gevallen ging het om pesterijen (68 procent). Toch mondde maar 12 procent uit in een formele klachtenprocedure, wat minder was dan voorgaande jaren. In 2005 waren er 367 meldingen.

Ook al leken de meldingen in 2008 te verminderen tot een 12% bleken over die jaren toch een groot deel ongemeld. Ongeveer 1 op 20 EU-werknemers zegt in 2005 het slachtoffer geweest te zijn van pesten en dit aantal is de laatste jaren eerder toegenomen.  Ook het 'Corporatief pesten' of wanneer de werkgever de werknemers ongestraft kan misbruiken aangezien de wet vaag is en jobs schaars zijn neemt dermate toe.

De outing van pestgedrag ligt voor vele gepesten zeer moeilijk, daar zij zich niet alleen de zwakkere voelen. Dikwijls is heel hun zelfvertrouwen geschaad en twijfelen zij aan zich zelf. Ook willen zij niet onderdoen voor anderen of aanschouwd worden als een zwakkeling, waar voor zij reeds dikwijls worden uitgemaakt. Wat ook op valt is dat regelmatig een meerdere de pester is en de persoon niet graag zijn functie  of zelfs zijn baan wil verliezen.

In tegenstelling tot pesten op school is deze vorm van agressie zeer moeilijk te onderkennen, aangezien de pesters dikwijls actief zijn conform aan gevestigde waarden, beleidsregels en procedures van hun bedrijf en maatschappij.  Verscheiden omstanders willen zelf niet reageren op het ongewenst gedrag van mede collega's omdat zij zelf bang zijn om anders ook gepest te worden.
In het geval van pesten op het werk kan het vooruitzicht van te gaan werken of de pester horen aankomen of eraan denken een stressreactie uitlokken waarvan niet kan gevlucht worden, noch kan het gepast zijn om ertegen te vechten.

Het zich bewapenen tegen de stress die pesterijen meebrengen lijkt niet zo makkelijk. Maar daar zou het vertrouwen een grote rol moeten gaan spelen. De gepeste zou mensen rondom hem meoten vinden die hij of zij in vertrouwen kan nemen om over de zaak te praten en om naar oplossingen te gaan zoeken.

Voor de Kerkgemeenschap ligt daar vandaag een belangrijke taak weggelegd. De ecclesia  hoort een vangnet voor de mensen te vormen. Zij moet ook een mogelijk toevluchtsoord zijn voor al diegenen die kampen met problemen. Het is aan de kerkgemeenschap om de liefde vna Christus uit te dragen en de verbintenis met elkaar in Christus hoog te houden. Hun ondersteuning in van essentieel belang.

Wij moeten als christen oog hebben voor wat er met anderen gebeurt of hoe anderen omgaan met hun medemens. Indien dit niet volgens de menselijke waarden verloopt moeten wij ingrijpen.
Wij moeten de pester duidelijk laten inzien dat hij te ver gaat en dat zijn 'grapjes' niet meer leuk zijn. Misschien kunnen wij ook gaan proberen de oorzaken van het pestgedrag na te gaan. In ieder geval moeten wij er ook aan werken om de pester te proberen te begrijpen en kunnen wij af vragen wat zijn motieven zijn.
De gepeste moeten wij laten weten dat er vertrouwenspersonen bestaan waar zij terecht kunnen. en indien de scheeftrekking blijft voortduren kan het best zijn om alle voorvallen op te schrijven. Zo kunnen er bewijzen verzameld worden. De gepeste kunnen wij laten aanvoelen dat hij of zij bij jou terecht kan en wij kunnen hem of haar het gevoelen geven dat men ook werkelijk bij jou terecht kan om het hart te  luchten.

De gepeste kan ook raad vinden in de Heilige Schrift. Meerdere teksten kunnen leiding geven maar ook voorbeelden zijn van anderen die in de geschiedenis ook in het verdomhoekje werden geduwd.
De Bijbel beschrijft een ware vriend als een persoon die nauwer is dan dan een broer, voortdurend in zijn trouw en vriendelijkheid is, hulp aanbiedt aan zijn metgezel in leed en hem raad geeft in volle vertrouwen.
Wij als Christenen horen attent, zachtaardig,gematigd en verdraagzaam te zijn. Ook al zouden wij zelf lang-lijdend, zijn moeten wij verdraagzaam doortastend kunnen zijn met het geduld naar anderen toe. Liefhebbend  en steeds bewustzijnde van eigen zwakheden en zelf-controle beoefenend. Christenen horen zorg te dragen voor zich zelf maar ook voor hun mede gelovigen. Zorg dragen en verzorgen moet op hun lippen liggen. Zij moeten van hun eigen houden en houden van hun buren zoals zichzelf. De hoofd identificerende kwaliteit waardoor ware Christenen  herkend zouden moeten worden is de bijzondere liefde die zij naar een andere hebben. en dit enkel niet naar hun eigen vrienden, want waar ligt anders het verschil tussen een niet gelovige? "Door dit," zei Jezus, "zal iedereen weten dat u mijn volgelingen bent, indien u liefde onder uzelf hebt. "

Als Christen moeten wij daarom bewust zijn van wat er rondom ons gebeurt op de werkvloer of op het terrein waar wij ons begeven. en wij moeten daar dan ook durven opkomen voor de zwakkere.

Aanbevolen lectuur:
Spreuken18:24; 17:17; 27:6, 9; Romeinen 10:10; 13:8-10; Jakobus 2:17, 26; Mattheus 22:36-40; 28:19; Handelingen der Apostelen 2:38, 3:19; 15:20, 29; Galaten 5:19-23; 6:10; 1 Korinthiërs 6:9-11; Efesiërs 4:17-24; Kolossenzen 3:5-10; 12-14; 1 Petrus 4:15;  1 Timoteüs 5:8;  Johannes 13:34, 35; 15:12, 13;  8:7

> Pesten.Net

February 10, 2011 at 7:18 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.

Create a Free Forum at Webs.com