Het Machariusproject

Een project rond zingeving in de Machariuskerk te Gent

Mededeling van het Machariusproject vzw

Sinds 2004 is het Machariusproject actief in de Machariuskerk. Op een symbolische plaats (bij de culturele en religieuze wortels van de monniken en tussen het vrijheidslievende water van de stad) wil het Machariusproject een stilteplek bieden aan de rusteloze mens, een plek van schoonheid, waar de blik verder draagt. Een oefenplaats waar een nieuwe taal gezocht wordt voor het onuitsprekelijke en voor de profetische Bijbelse boodschap. 

Het project wil een thuis bieden aan christenen en een gastvrij huis zijn waar religies en levensbeschouwingen elkaar willen ontmoeten, dit in verbondenheid met de gekwetste en opgejaagde mens en omringd door de parochiegemeenschap en de buurt. Een project gedroomd, gedragen en gestuurd door een team.

De evolutie van het project werd steeds afgetoetst met diverse klankbordgroepen en ook met de lokale gemeenschap. Het Machariusproject werd breed gedragen door de geraadpleegde stakeholders, ook door de toenmalige kerkraad.

Het bisdom keurde het Dekenaal Plan van Gent-Stad in 2013 goed waarin het project als specifiek pastoraal project verbonden is aan het behoud van de Machariuskerk. Daarin staat het Machariusproject als medegebruiker vernoemd.

Het belang van een goede overeenkomst en een constructieve samenwerking tussen de kerkraad van de Sint-Machariuskerk en het Machariusproject zijn in deze fundamenteel.

Sinds 2008 wacht het Machariusproject op een werkbare overeenkomst die recht doet aan de afspraken tijdens de overlegmomenten.

Historiek

In 2008 hielden we reeds rondetafelgesprekken met de Kerkraad. Eind 2011 stelde de Kerkraad een algemene gebruikersovereenkomst op voor alle activiteiten, dus ook voor het Machariusproject. Met dit voorstel kon het Machariusproject niet akkoord gaan omdat het als een externe gebruiker werd beschouwd. Het voorstel werd geamendeerd en de kerkraad zou de gebruikersovereenkomst voor het Machariusproject aanpassen.

Sinds begin 2012 waren er met de kerkraad van Sint-Macharius verschillende overlegmomenten met Flor Brondeel, Dirk De Backer en Roger Weverberg als bemiddelaars. De belangrijkste doelstelling was het uitwerken van een werkbare gebruikersovereenkomst met goede afspraken. Hierin zou het Machariusproject als bevoorrechte partner benoemd worden.

Tijdens een overlegmoment met de kerkraad en Machariusproject bij deken Flor Brondeel op 30 mei 2012 blijkt dat de gebruikersovereenkomst nog niet werd aangepast. Dezelfde vaststelling werd gedaan tijdens een vergadering bij Flor Brondeel op 11 september 2012.

In de zomer 2013 wordt door het Dekenaat de bemiddeling van Mgr Van Looy gevraagd. Daar werd afgesproken dat een gebruiksovereenkomst in september door de Kerkraad moest voorgelegd worden aan alle partijen. Op 13 februari 2014 bereikte ons, via deken Flor Brondeel, een aangepaste - 9 pagina’s tellende – gebruikersovereenkomst tussen de kerkraad en de vzw Machariusproject. Daarin blijkt eens te meer dat het Machariusproject beschouwd wordt als een modale gebruiker. De kerkraad erkent het Machariusproject nog steeds niet als partner. De term “bevoorrecht” houdt weliswaar financiële faciliteiten in maar krijgt wel een strak juridisch kader waarbij alle rechten – ook betreft de inhoud van de activiteiten - voorbehouden zijn voor de Kerkraad. Het vertrouwen en de creatieve ruimte die nodig zijn om een dergelijk pastoraal project mogelijk te maken worden niet geboden. Om samen een toekomst te scheppen voor de Machariuskerk is een constructief partnerschap nodig tussen de Kerkraad en het Machariusproject. In de wijze waarop de Kerkraad zich tot het Machariusteam richt, blijft de teneur - ondanks de gewaardeerde inspanningen van alle bemiddelaars - wantrouwen en betuttelende regulering en er komt dus geen schot in het dossier.

De uitvoering van het architecturale project is, naast de gebruikersovereenkomst, een verantwoordelijkheid van de Kerkraad. Ook daar stelt het Machariusproject vast dat de Kerkraad wel mondeling akkoord gaat met de architecturale vernieuwing op basis van het voorgestelde concept maar de opvolging van de dossiers die betrekking hebben op de uitvoering zeker niet stimuleert maar uitstelt of “vergeet”.

Besluit
Uit het voorgaande blijkt dat het Machariusproject beschouwd wordt als een modale gebruiker en niet als een waardevolle partner die mee een toekomst kan scheppen voor de Machariuskerk. De werking werd en wordt belemmerd door vertragingsacties (cfr. de historiek van de gebruikersovereenkomst en de opvolging van het elektriciteitsdossier) en verschillende praktische obstructies (cfr. bv. het onaangekondigd vervangen van de sloten waardoor de toegang voor het Machariusproject werd gehinderd). Ondanks de jarenlange en vele pogingen bereikten we geen open communicatie en bereidheid om mee te werken aan oplossingen, alle bemiddelingen ten spijt.

Zo legt de houding van  deKerkraad een zware hypotheek op de verdere ontwikkeling van het Machariusproject.

Ruim 3 jaar leefde bij de leden van het Machariusproject steeds de hoop om uit deze impasse te geraken. Vandaag zijn de leden van het Machariusproject sterk ontgoocheld. Binnen het huidige werkingskader zien zij voor het project geen toekomst meer. Er is geen sprake van een constructieve vooruitgang.

De raad van bestuur en de vaste kern van het Machariusteam stellen vast dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is en besluiten daarom de samenwerking tussen de Kerkraad en het Machariusproject op te schorten en geen activiteiten meer te organiseren in de Machariuskerk.

Pas wanneer de Kerkraad volmondig, geëngageerd en in vertrouwen het project (zoals beschreven in de projectpresentatie en het stappenplan) onderschrijft en een werkbare gebruikersovereenkomst wordt voorgelegd, kan het Machariusteam overwegen om het project opnieuw op te starten in de Sint-Machariuskerk.

Vele mensen werkten hard om taal en ruimte te creëren voor een christelijk geïnspireerd platform in het hartje van Gent. Het is bijzonder jammer dat al die positieve energie niet vertaald kan worden in een constructief en toekomstgericht project voor de parochie, de wijk, de stad en de Kerk.

We wensen iedereen die zich met hart en ziel heeft ingezet van harte te bedanken.

Voor het Machariusproject vzw

Arnold De Vijlder, Annekatrien Depoorter, Ria Van Overbeke, Annie Vandamme, Marc Loos, Adelheid Verstraeten, Nele Buyle, Jan Claerhout, Ingrid Meyvaert, Machteld Vande Noortgate, Roger Weverbergh en Dirk de Backer.

Het Machariusproject

Een project rond zingeving in de Machariuskerk te Gent.
Kan een kerkgebouw zo vrijgemaakt worden naar geest en stenen dat het een plaats wordt waar een grote groep mensen een bron kan vinden? We dromen ervan om vanuit onze christelijke inspiratie de Machariuskerk ‘open te gooien’. De kerk blijft een warme thuis  voor de parochie en wordt tegelijkertijd een open huis voor stiltezoekende, interreligieus bewogen, jonge, opgejaagde, gekwetste, geëngageerde, dynamische, buurtbewonende en toevallig passerende mensen.

BrOn - opening

WATERPARLEMENT EN OPENING TENTOONSTELLING
Bekijk de beelden van de de opening van de tentoonstelling brOn door burgemeester Daniël Termont, minister Joke Schauvliege en schepen Annelies Storms in aanwezigheid van de kunstenaars en wetenschappers.
KLIK HIER

brOn

EEN ARTISTIEK SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJK PROJECT ROND WATER

Van zaterdag 6 juli tot eind september 2013 wordt de Sint-Machariuskerk een tentoonstellingsruimte voor kunstwerken én wetenschappelijke stukken over WATER. Onder de kerk werd een waterput ontdekt uit de ontstaansperiode van Gent (7de-8ste eeuw), vermoedelijk een bron. Ook in onze tijd is water een artistiek en maatschappelijk belangrijk element: bron van leven, van zingeving, van gezondheid. Een mensenrecht ook.
Opening tentoonstelling brOn : zaterdag 6 juli
om 16u, Machariuskerk : Door burgemeester Daniël Termont, minister Joke Schauvliege en schepen Annelies Storms in aanwezigheid van de kunstenaars en wetenschappers
Opening tentoonstelling brOn bis
• om 19u, Entrepot Fictief / voormalige galerij Jan Colle vzw : In aanwezigheid van de kunstenaars en wetenschappersJakob van Caeneghemstraat 16 -  Gent

Voor het volledige programma
met talrijke activiteiten: www.bron-gent.be

KLIK HIER voor foto's van de opening

UITNODIGING

EEN BEGEESTERENDE ONTMOETING

Huub Oosterhuis & Willem Vermandere

samenzang o.l.v. Bernard de Cock


Ziet u het al voor de geest? Uit Steenkerke, op een steenworp van Frankrijk, de zingende steenkapper die vertelselkes brengt rond de zeven laatste woorden van ‘die man van Nazareth’, naast de Nederlandse dichter-theoloog die Bijbelse woordspielereien verdicht tot schappen vol inspirerende boeken. Deze bevrijde, bevrijdende geesten treden in dialoog met elkaar. Gaan aan de slag met eigen en elkanders teksten. Gesproken en op muziek. Beiden op zoek slavernij te bannen, verbondenheid te grondvesten.

De bezielende, enthousiasmerende esprit van beide poëten zal zonder twijfel gensters slaan: kunstig vernuft, scheppende bezieling, geestverruimende kracht,... richting menswording. Een geestrijk programma dat geen spiritualiën behoeft. Met samenzang onder leiding van Bernard de Cock. En achteraf gelegenheid tot ontmoeting.                                

Huub Oosterhuis en Willem Vermandere signeren aan de boeken- en CD-stand.

 

Pinkstermaandag - 20 mei 2013 - 16:00u

in de MACHARIUSKERK

Machariusstraat - Gent (nabij Dampoortstation)

 

Inkom : € 10,- Steunkaart € 20,-

Kaarten bestellen: machariusproject@gmail.com of telefonisch bij Arnold de Vijlder 09 223 62 66


Driekoningenfeest

HET DRIEKONINGENFEEST
Zondag 6 januari 2013 om 15u45 in de Machariuskerk
Bekijk nu de beelden via deze link. Ga via deze link. 
of via http://www.flickr.com/photos/machariusproject/
Het was een hartverwarmend feest. 
Bekijk de beelden en geniet nog even na.

KADOGO

VIC kinderrechten ngo en Aksanté vzw stellen voor:

KADOGO, een tentoonstelling voor en door (ex)kindsoldaten


In het kader van een preventieproject in Oost-Congo organiseren VIC, Aksanté en de Macharius gemeenschap tijdens de Gentse Feesten in de Machariuskerk een tentoonstelling om de levenssituatie van (ex)kindsoldaten, de oorzaken van de problematiek en de toekomstperspectieven van jongeren in de verf te zetten.  Deze tentoonstelling geeft een beeld van het leven in en na de gewapende groep, aan de hand van schilderijen, tekeningen, verhalen en fotomateriaal.

Speciaal voor kinderen en gezinnen worden er doorlopend workshops en interactieve rondleidingen georganiseerd door VIC Kinderrechten ngo en Aksanté vzw.


De tentoonstelling is geopend op zaterdag 14 juli, zondag 15 juli, donderdag 19 juli, vrijdag 20 juli, zaterdag 21 juli en zondag 22 juli, telkens van 15u tot 18u.


Macharius Kerk

Sint-Machariusstraat 1

Naast St Baafs Abdij

9000 Gent

150 PSALMEN VRIJ

Liedavond met lezing door Huub Oosterhuis

Zaterdag 2 juni 2012 om 19.30 uur

In de  Machariuskerk, Machariusstraat - Gent (nabij Dampoort)

In samenwerking met het Oosterhuiskoor o.l.v. Pieter Delanoy en het Koor van de Amsterdamse Studentenekklesia o.l.v. Tom Löwenthal.


>> Meer foto's in onze fotogallerij >Klik hier


Machariusproject op Facebook


Ontdek het fotoverslag van
het Driekoningenfeest op Facebook

http://www.facebook.com/pages/Het-Machariusproject