Inzichtrijk

Waar een Wil is, is een Weg


Multiculturele Positieve Samenwerking in Nederland

Een spirituele Boodschap. De Positieve energie van Nederland hoort weer te worden bekracht en dit door positieve Samenwerking van alle verschillende culturen bij elkaar. Bewoners van Nederland Ongeacht afkomst, kleur of ras De tijd dringt nu om met z’n allen aan het werk te gaan Het gaat nu om Samenwerken en leren van elkaar. Samendelen staat nu centraal. Dit wordt wereldwijd van elk volk gevraagd. Hoe meer een volk bereid is hierin mee te gaan Hoe sneller er positieve ontwikkelingen in een land zullen ontstaan. Het is dus aan het volk hoe die met de transformaties en gebeurtenissen in zijn land omgaat. En hoe ver die bereid is international en multicultureel met elkaar aan het werk te gaan. Gezien de grote verdeeldheid die in Nederland is ontstaan. Kan er maar moeilijk een gevoel van Eenheid ontstaan. En ook door het onderscheid in kleur en afkomst die door bevolkingsgroepen wordt gemaakt Ontstaat er tussen mensen steeds meer en meer afstand. Vele Nederlanders emigreren nu om verschillende redenen naar een ander land. En sommige buitenlanders voelen zich hier niet thuis ondanks dat ze hebben gekozen om hier te wonen. Maar ook vanuit het buitenland krijgt Nederland steeds meer kritiek te horen. Bewoners van Nederland, ongeacht geloof, afkomst of ras Laat van je horen en laat je zien. Laat weten dat je werkelijk geeft om dit land. Multiculturele positieve Samenwerking dat is het waar het nu om draait. Kom allen van je eilandjes af. en wees bereid in gemeenschapsbelang samen aan het werk te gaan. Want het gaat nu om de positieve energie en vertrouwen die ook in verbinding staat om weer prettig te kunnen leven en werken in dit land. Multiculturele Positieve Samenwerking is nu de Kracht.

Machtsmisbruik leidt tot onderdrukking, ongelijkheid en disharmonie.


Machtsmisbruik komt op vele gebieden in de wereld en onze samenleving voor.
Men kan op een positieve manier of op een negatieve manier met macht omgaan, maar veelal wordt er in het leven op een negatieve manier mee omgegaan. Machtsmisbruik doet zich ook in allerlei vormen van relaties voor .

In het dagelijks leven komt er ook heel veel machtsmisbruik voor. o.a. in ouder- kind relatie/ in werkgever - werknemer en clienten relatie/ in leraar en leerling relatie/ in liefdesrelaties/ in familierelatie/ in kerk- leden relatie/ in Staat-en burger relatie/ in bedrijf- en clienten relatie/ in media- en burger relatie, etc.

Op werkplekken is de vorm van machtsmisbruik het meest merkbaar, en zorgt vaak voor een verziekte werkklimaat, waardoor het bedrijf ook een grote ziekteverzuim kent. Machtsmisbruik van leidinggevenden zorgt voor veel ontevredenheid en ongelijkheid onder medewerkers en vaak ook onder clienten. Doordat mensen uit angst niet voor hun mening durven uit te komen ontstaan er veel roddels, wantrouwen en een negatieve sfeer op de werkvloer, met alle gevolgen van dien.

Machtsmisbruik leidt vaak tot strijd, weerstand, verdeeldheid, onderdanigheid, onderdrukking, ontwikkelingsbeperking, onrechtvaardigheid, etc. Mensen die zich niet durven te verzetten tegen machtsmisbruik of voor hun mening durven op te komen kunnen op een gegeven moment last krijgen van lichamelijke of geestelijke klachten.

Dieren en ook kinderen zijn vaak niet in staat zich verzetten tegen machtsmisbruik. Het is dan aan de volwassene om wat aan het constateren van onrecht te doen.

In veel landen maken politieke leiders ook misbruik van hun macht door beslissingen te nemen voor het volk waar zij van denken dat het goed voor het volk zou zijn.

Machtsmisbruik wordt vaak in stand gehouden door angst.
- Bijvoorbeeld iemand signaleert machtsmisbruik van een leidinggevende of collega op het werk.... maar durft uit angst om zijn of haar baan kwijt te raken niets over te zeggen.
- Een docent constateert machtsmisbruik van een collega naar een leerling toe.... maar durft er niets over te zeggen.
-Een volwassene constateert machtsmisbruik in een huiselijke sfeer naar een kind toe.... maar durft er niets over te zeggen.

Het kan natuurlijk gevolgen hebben als je je mond open doet maar als je Waarheid dient om Verbetering in een situatie aan te brengen is het dan niet de moeite waard?

Het is van belang om te kijken in onze eigen leef-werkomgeving of we ook met machtsmisbruik te maken hebben of die misschien zelf naar anderen hanteren?

herpublicatie J.L. jan. 2013

Gevangene van de tijd

 

We leven momenteel in een prestatiegerichte maatschappij waar met name ook de "ik"cultuur overheerst. Iedereen is merendeels op zichzelf gericht en men heeft over het algemeen weinig tijd voor elkaar over. Velen blijken het druk te hebben met hun werk of privé leven. Ouderen krijgen regelmatig van hun kinderen te horen dat ze hen niet kunnnen bezoeken omdat ze het zo druk hebben. De ouderes hadden zich achteraf misschien juist verheugd op wat bezoek of een uitstapje. 'Ja, sorry hoor dat ik zolang niets van me heb laten horen, maar ik heb het de laatste tijd zo erg druk' is een standaard vehaal dat we regelmatig te horen krijgen van mensen uit onze omgeving.Het altijd druk hebben kan op een gegeven moment belastend werken en bij de mens tot lichamelijke of geestelijke klachten leiden ( zoals stress, oververmoeidheid, minder weerstand, overspannenheid etc). Wat mensen die het alsmaar druk hebben niet in de gaten hebben, is dat ze zich een gevangene van de tijd maken. Ze leven met de klok en hebben hun eigen leven vaak niet meer onder controle. Ze worden geleefd. En doordat ze geleefd worden maken ze ook weinig tijd voor zichzelf vrij voor ontspanning. Hun omgeving ( kinderen, partner of familieleden) heeft er last van maar ook zij kunnen op een gegeven moment last van ondervinden. Dan worden ze genoodzaakt om rustig aan te doen. Er zijn veel mensen die in deze tijd mediteren. Zich even terugtrekken om een meditatie uit te voeren en weer tot zichzelf te komen. Door je geest en lichaam  wat rust te gunnen, kun je weer in balans komen en kun je weer nieuwe energie opbouwen. Ook veel kinderen hebben deze tijd een druk dagprogramma. Na school moeten ze vaak naar sport of aan een andere aktiviteit deelnemen en daarna ook nog huiswerk maken. Dit brengt een hoop stress soms met zich mee, waardoor kinderen oververmoeid kunnen raken en slechte prestaties op school  leveren. Het is daarom van belang, dat er een soort balans is  voor hen dat ze af en toe ook rust hebben en niet aldoor geleefd worden. Het ene kind kan wat meer hebben dan het andere kind en het is daarom noodzakelijk dit goed in de gaten te houden en kinderen niet al te veel over te belasten.  Ik ken jongeren die in de VMBO examenklas zitten en twee keer per week gaan sporten en daarnaast ook een bijbaantje hebben. Er zijn jongeren die dat goed aankunnen  maar voor anderen kan het  heel belastend zijn, vooral als ze ook  moeite hebben met het opnemen van de vele leerstof van school uit.

Het is van belang dat men als ouder zich niet laat leven en zich wat meer rust gunt want dit zal ook positief doorwerken naar de kinderen toe. En ook de bejaarde ouders hebben er meer baat bij.

Joan Lindveld

"De grootste kunst in het leven is, de balans er in zien te houden".

artikel


Je hoort er de laatste tijd veel over. Op scholen, in thuis situaties, in de politiek maar ook via de pers en media. De groep kinderen met  'ernstige' gedragsproblemen die worden bestempeld als ADHD-er of de groep kinderen die zich terugtrekken in hun eigen (autistisch) wereldje blijkt alsmaar toe te nemen. Deze kinderen worden in deze drukke tijd vaak ook als extra problematisch ervaren. In de spirituele wereld heeft men het name over de "Nieuwetijds kinderen. Kinderen  met een ander visie maar ook tevens met een missie. Zij moeten proberen de volwassene wereld tot andere inzichten van opvoeden en onderwijs te brengen. Nieuwe methodes waarbij oude systemen en eeuwenoude vastgeroeste leefpatronen moeten plaats maken voor vernieuwing. Een nieuwe manier van opvoeden en onderwijzen die vraagt om meer op het gevoelswereld van het kind in te gaan dan op het rationele. De nieuwetijds kinderen  zijn over het algemeen hooggevoelige kinderen die een andere benadering nodig hebben en ook meer behoefte hebben aan rust. Ze zijn zeer gevoelig voor de vele prikkels van buitenaf en vangen die makkelijk op waardoor ze in hun druk gedrag deze prikkels weer naar buiten proberen te brengen. Deze kinderen beschikken over een vroege wijsheid die soms als mondig of brutaal door de volwassene wordt ervaren. Het is een bepaald 'weten' wat ze nog niet thuis kunnen brengen. Dit kan vaak veel frustraties en strijd opleveren tussen opvoeder en kind. Het kind voelt zich dan ook niet begrepen. De opvoeder ervaart de opvoeding als zwaar. In de praktijk blijkt het vaak ook niet goed te werken om als ouder je kind jouw wil op te leggen. Er ontstaat regelmatig een soort machtsspel wat nogal veel energie kan kosten met alle gevolgen van dien.

Veel ouders kunnen het dan niet meer aan en roepen dan maatschappelijk hulp in voor steun en begeleiding. De laatste jaren neemt het uithuisplaatsing van kinderen steeds meer toe. Veel lange wachtlijsten ontstaan hierdoor. Spiritueel ingestelde opvoeders zullen over het algemeen veel minder problemen ervaren bij het opvoeders.Omdat men over de informatie en inzichten beschikt over hoe o.a. het kind het beste op te voeden zonder het al teveel beperkingen op te leggen. Een kind heeft naast de grenzen die aan hem gesteld worden belangrijke aandacht en liefde nodig om zich als individu goed te ontwikkelen. De ouder die zich daar al heel vroeg van bewust is, zal het kind in de loop van zijn levensjaren zo nu en dan hoeven bij te sturen. Er zal ook minder strijd gevoerd hoeven te worden tussen hen omdat het kind zich veilig en vrij voelt en vertrouwen in de ouder heeft. Er zijn Adhd kinderen die medicijn toegediend krijgen om rustig gehouden te worden,  maar het probleem wordt hiermede meer onderdrukt dan opgelost. Het kind is meer gebaat bij hulp dat gebaseerd op geduld, liefde en wederzijds respect. Goede communicatie is een noodzaak voor het bereiken van goede resultaten. Hetzij verbaal of non-verbaal.

Door het kunnen loslaten van oude vastgeroeste opvoedings- en onderwijssystemen creëren we weer nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.   

J.L.

Create a Free Website