Inzichtrijk

Waar een Wil is, is een Weg


Blog

view:  full / summary

Help de Wereld mee genezen

Posted by Joan lindveld on November 4, 2012 at 8:30 AM Comments comments (2)

' Door de wereld te helpen genezen zullen wij als mens op een  hoger niveau gaan leven waarbij Geluk en Gezondheid centraal staan'.

Bron van Waarheid, hoe kunnen wij dan meehelpen de wereld te Genezen?

Ja het genezen van jullie wereld/Moeder Aarde, begint bij jullie zelf, en is verbonden aan spiritualiteit wat gebaseerd is op zelfreflectie.....Geestelijke groei en Zielsontwikkeling van de mens, Dit kan soms een lange weg zijn, maar het ligt geheel en al aan de bereidwilligheid van jullie. Werken aan jullie zelf, is tevens werken aan een betere wereld. Weet dat je een ' Leider' kunt zijn, maar tevens ook altijd een 'Leerling' blijft. Dit ivm met de Nieuwe tijd wat gebaseerd op Gelijkheid en Eenheid.

Hier wat spirituele levensinstellingen voor een betere wereld. Lees en laat je hart spreken van waaruit jij je bijdrage wilt leveren of nog wilt leveren o.a....

- door jullie Dankbaarheid en Respect dagelijks aan jullie Moeder Aarde regelmatig te uiten (bidden/meditatie).

- door eerlijk in het leven te staan.

- door met jullie broeders en zusters op deze wereld te Delen.

 

 

- door veel Liefde aan elkaar en vooral ook aan jullie kinderen te geven.


- door meer vanuit jullie Hart te Leven en die te laten Spreken.

- door jullie gevoel voor Rechtvaardigheid meer te laten leven.

- door te beseffen dat dmv negatieve gedachten en handelingen ( bedrog, afgunst,  egoisme, machtsmisbruik,angst) de mens en de wereld verziekt raken.

- door te beseffen dat een zuiver innerlijk genezend werkt naar z'n omgeving.

- door respectvol om te gaan met de goddelijke schoonheid van de natuur (water, planten- en dierenrijk).

- door bereid te zijn van elkaar te Leren en elkaar meer te Waarderen.

- door het ervaren van eigen innerlijke Vreugde of innerlijke Rust.

- door meer als een Wereldburger door het leven te gaan waardoor superioriteitsgevoel omtrent een geloof, volk of cultuur wegvalt.

- door meer Respect aan jullie Ouderen te geven.

- door regelmatig te kijken wat je op geestelijk en praktisch gebied voor je medemens en de wereld kunt Betekenen.

- door meer vanuit jullie Hart naar je medemens te kijken waardoor verdeeldheid wegvalt.

- door waarnemingen van bedrog en onrecht in je leef- en werkomgeving en samenleving niet in stand te houden.

- door jullie iedere dag bewust te zijn dat jullie onderdeel zijn van een genezingsproces  en jullie bijdragehierin gevraagd word.

Vanuit Liefde en diep respect heel veel dank!

Jongeren kunnen de volwassenwereld ook meehelpen Ontwaken

Posted by Joan lindveld on February 16, 2012 at 8:05 AM Comments comments (0)

Er bevinden zich in deze tijd vele talentvolle jongeren die helaas niet gehoord en gezien worden, terwijl ze toch van belangrijke waarde zouden kunnen zijn voor de samenleving.

 De reden waarom deze talentvolle-  en slimme jongeren vaak niet gehoord of gezien worden, heeft vaak  te maken met het feit dat vele van hen onder de groep ‘ probleemjongeren’ worden geplaatst. Het zijn vaak ook jongeren die niet goed met het aangeboden onderwijssysteem  mee kunnen, en hierdoor de school vroegtijdig verlaten. Daarnaast ondervinden ze vaak ook problemen thuis, en door dit alles gaan ze helaas de verkeerde weg op. Ze hebben niet het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt of van enige waarde kunnen zijn. Jammer eigenlijk, want heel  vaak beschikken  deze jongeren over mooie talenten en kwaliteiten. Maar deze worden niet gezien of ontdekt.  Velen beschikken ook niet over een voorbeeldfiguur in hun leven, of iemand die hen het gevoel geeft in hem of haar te geloven, waardoor de motivatie en passie om werkelijk doelen te bereiken in hun leven geheel verdwijnt, en ze ontspoord kunnen raken mede door verslaving.

 Onder veel van deze jongeren bevinden zich ook Rappers die o.a door middel van muziek graag iets over hun belevings- en gevoelswereld naar buiten zouden willen brengen, en hun kijk op de wereld. Dit omdat we met een heel andere generatie jongeren te maken hebben, vaak jongeren met een eigen denkvisie. Vaak beschikken ze ook over mooie ideeen over  hoe het anders en beter zou kunnen in de wereld.

 Ik denk dat als zulke jongeren meer de kans zouden krijgen via muziek of kunst, ze ook andere jongeren zouden kunnen inspireren.. Ook jongeren kunnen andere jongeren, maar ook de volwassenwereld tot bewustwording brengen, wat allemaal kan leiden naar een betere toekomst en wereld.

Over dit onderwerp schrijven is ontstaan toen ik gisteren twee druk pratende, maar zeker energieke jongens in de leeftijd van 16-18 jaar in de trein op weg naar huis tegenkwam. Een van hen had het nl. over een tvprogramma die hij gezien had, waarbij hij zijn bezorgdheid over uitte  over het uitsterven van dieren, met name het langzaam uitsterven  van leeuwen. Ook uitte hij zijn kritiek over de wetenschap die alles maar wilde onderzoeken. Zijn bezorgdheid over het uitsterven van dieren raakte me zeer, maar ook zijn feedback over de wetenschap.  Ik mengde me in hun gesprek en adviseerde hem dat hij misschien via rappen zijn boodschap/bezorgdheid hierover naar buiten zou kunnen brengen. Zijn antwoord was heel beleefd en zei het volgende : ‘ja mevrouw, het  is wel een mooi advies, maar wie gaat er nu echt naar mij luisteren? en denkt u echt dat ik als Rapper met mijn boodschappen de kans krijg  via de media?’ Dit was helaas een antwoord van een intelligente- en talentvolle jongen die niet geloofde dat hij iets met zijn  ideeen en rappen zou kunnen bereiken, en misschien daardoor ook het verkeerde pad koos. Ik zag ook aan zijn houding dat hij het waardeerde dat ik hem dat adviseerde, en het op prijs stelde dat  er iemand was die naar hem luisterde en hem serieus nam.

Het bleek dat we toevallig bij hetzelfde station  moesten uitstappen. Ik groette ze en adviseerde ze om toch over het Rappen met de teksten na te denken, ,Ze bedankten  me daarvoor en een van hen  riep nog na:‘ we komen u vast nog een keertje tegen mevrouw’. Ik wenste ze succes toe. 

Vanmorgen dacht ik nog weer even na over de ontmoeting met de jongeren, en besloot daar een artikel over te schrijven, want wie weet kon ik op deze manier toch ook iets voor deze jongeren betekenen, die misschien als probleem- of ontspoorde jongerebeschouwd  of bestempeld worden inde samenleving.

De kans en ruimte krijgen op wat voor manier ook voor hun denkvisie, hun beleving en zicht op de wereld naar buiten dragen kan zeker bijdragen aan een betere toekomst voor hun.

Joan L.

Openbaring en hereniging LichtDienaren

Posted by Joan lindveld on February 5, 2012 at 10:35 AM Comments comments (1)


Waarom Lichtdienaren nu gezien of gehoord dienen te worden, heeft met de tijd van Bewustwording......Inzicht en Verandering te maken, waar we momenteel in leven.

LichtDienaren/ Lichtwerkers zijn vaak  mensen ( zowel mannen als vrouwen) onder het gewone volk,die altijd de intentie hebben of voelen om iets goeds bij te dragen aan de wereld, en dat vaak al in stilte hebben gedaan.Ze hebben zich altijd verantwoordelijk gevoeld naar  familie en naar de maatschappij toe.

De naam Lichtdienaar/ Lichtwerker  roept misschien bij  sommige mensen ook iets vreemds op, omdat men misschien het gevoel krijgt dat het iets verheven is en hoog gegrepen is, maar dat is totaal niet het geval. Echte Lichtdienaren maken dit vaak ook niet kenbaar aan hun omgeving omdat ze beschouwd zullen worden als mensen die zich superieur zullen voelen wat een verkeerde veronderstelling is. Een echte Lichtdienaar werkt vaak ook in stilte, en het zijn vaak de eerlijke mensen om hem/haar  heen die ontdekken dat die bijzonder werk verricht, over positieve energie of bepaalde krachtuitstraling beschikt. Een Lichtdienaar/ Lichtwerker is niet gericht op maatschappelijke status of hoge titel. Vanuit hun innerlijke wijsheid/ kennis en postieve instelling gaan/  ze aan het werk, en kiezen veelal  voor beroepen waar ze iets voor de mensheid kunnen betekenen. Lichtdienaren/ Lichtwerkers voelen zich ook verantwoordelijk voor Moeder Aarde en met haar verbonden.

Ze zijn over het algemeen hoog ontwikkeld en kunnen beschouwd worden als 'Hoog ontwikkelde zielen'. Het zijn oude zielen  die waarschijnlijk al eeuwen lang geleefd hebben en al over bepaalde wijsheid en kennis omtrent het leven beschikken.Ze bevinden zich uit alle lagen van de bevolking en ook wereldwijd. Heel vaak zijn ze ook op vrijwilligers gebied  veel werkzaam of werkzaam geweest. Ze willen ook op de hoogte blijven van wat er zich allemaal in de samenleving afspeelt , maar ook in de wereld. Hierdoor moeten ze zich ook onder mensen begeven zodat ze ook weten wat onder hen leeft. Ze zijn multicultureel gericht en niet aangesloten bij een of ander relilgieuze beweging. Wereldburgerschap is wat bij hun past.

Het  goed begeleiden van kinderen en jongeren behoort tot een van hun taken, omdat ze hun gedrag en behoeften beter begrijpen, maar ook over de belangrijkste inzichten op vele gebieden beschikken en daar vanuit ook beter kunnen begeleiden. Het is  een ander soort  generatie kinderen (kleine lichtdienaren)  waar we nu mee te maken hebben, en deze hebben vaak geen behoefte meer aan het oude onderwijssysteem op school, maar aan een leersysteem wat veel meer rekening wordt gehouden  met de interesse en kwaliteiten (creatieve instelling) van het kind. Het is de bedoeling dat het kind individueel meer aan zijn trekken komt en niet gebonden is aan een leersysteem dat meer groeps- of prestatie gericht is. Elk kind is anders, en het is daarom van belang van daaruit het kind onderwijs te bieden en positief bij te dragen aan zijn ontwikkeling.

 Het proces van hervormingen kost tijd en dus geduld van de Lichtdienaar. Niet iedereen zal ook meteen bereid zijn om aan nieuwe systemen mee te willen werken of ze te willen uit  voeren, en er zal nog al eens regelmatig  weerstand tegen geboden worden. Dit zal men ook ervaren op relatie- of familie gebied, maar komt een Lichtdienaar een gelijkgestemde tegen, dan zal de samenwerking  vlot verlopen en vruchtbaar werken.

Kracht en vertrouwen zijn de woorden waar Lichtdienaren/ Lichtwerkers op bouwen. Het gaat er met name niet alleen om het uitdragen van wijze kennis, maar vooral ook om de uitstraling, en het uitvoeren van hun ideeën. Het zijn bruggenbouwers'. Hun energie werkt helend en inspirerend op anderen die er voor open staan, maar vaak ook rustgevend. Soms zullen ze op plekken waar men niet openstaat voor positiviteit of verandering, en uit angst nog vasthoudt aan eigen belang en macht.

Maar wat vast staat is dat  hun positieve inbreng en inzet ( op verscheidene manieren) er vele veranderingen plaatsvinden en zullen  er nieuwe wetten en regels worden ingevoerd,  die beter passen in het leven voor een Nieuwe tijdperk. Door communicatie dragen of hun manier van ' Zijn' dragen Lichtdienaren ook bij aan het  bewustzijnsniveau van de mensheid. 

Gemotiveerde mensen zijn vaak bereid met hun mee te werken vanwege hun mooie inzichten en heldere visies. Ze spreken vanuit een zuiver hart en hebben zich op spiritueel gebied ver ontwikkeld. Vaak  hebben ze ook  veel beproevingen in het leven moeten doorstaan, en hierdoor veel leerlessen opgedaan.De vele zware beproevingen zijn/waren  noodzakelijk om hun kracht  te meten en als voorbeeld te dienen voor hun medemens..Door de tijd heen zijn ze zich er ook bewust van geworden dat bij groei ook loslaten hoort. Het hechten aan materiële zaken en succes kan hun spirituele groei in de weg staan of  vertragen.

 Het is een gemeenschappelijke opdracht van Lichtdienaren voor het Nieuwe Tijdperk, en ieder Lichtdienaar ( man/vrouw) levert vanuit zijn eigen missie of missies  zijn of haar bijdrage. Ze zijn zich er ook van bewust dat ze zich de ene keer als leider mogen opstellen, maar een andere keer  ook als leerling. Want het leven blijft toch altijd een leerproces. Allen beschikken ze over een hun eigen talenten en kwaliteiten en van daaruit vind er Samenwerking plaats. Door de wisselwerking van leraar/ leerling valt het ego belang weg, want alles draait  om gemeenschappelijk belang. Het gaat niet langer  meer om de term 'ik', maar om de term 'Wij' en waar solidariteit centraal staat. Geen superioriteitsgevoelens mee r omtrent enig ras, geloof of cultuur, want dit leidt vaak weer  tot het creëren van machtstrijd wat  weer  leidt tot verdeeldheid.

 De tijd van Verandering is erop gericht  om een Betere en Rechtvaardige wereld te creeeren, en daarom is het nu aan Lichtdienaren om naar buiten te treden met hun mooie ideeen en inzichten, hun kritische opbouwende visie, en positieve energie. Het kan zijn dat sommigen zich niet begrepen en gewaardeerd voelden door hun werk- of sociale omgeving, gedemotiveerd zijn geraak  en daarom nu thuis zitten wat  zeer jammer is. Ze zijn in deze tijd van onrust en veel onrecht  juist heel  hard nodig.  Ze zullen nu ook  meer erkenning krijgen en gewaardeerd worden, want dat is iets wat ze in de oude wereld niet kregen.

In hun loopbaan op werkplekken werden/worden ze misschien vaak niet begrepen door leidinggevenden of collega's, en konden ze ook  niet de geschikte baan vinden waar er een eerlijke werkbeleid centraal staat, want hun eerlijkheid en sterk gevoel voor rechtvaardigheid kan hen ook veel tegenwerking bieden.

De oude wereld was  ook meer gericht op opleidingen en papieren, maar de tijd waarin we nu leven zal het vooral gaan om het benutten van de Creatieve Geest en Inzichten . De Creatieve Geest en Inzichten en kwalitieiten die veel inspiratie bieden  om hervormingen aan te brengen op verschillende diverse gebieden, en daar is waar een overheid zich ook bewust van moet worden. Er bestaan goede vakmensen die een specifieke opleiding hebben gevolgd, maar ook goede vakmensen die over persoonlijke goede kwaliteiten....vaardigheden en innerlijke kennis beschikken.

Vele mensen dienen wereldwijd bewust te worden van hun verantwoordelijkheid voor een betere wereld, maar vooral ook te werken aan de eigen innerlijke wereld. En dit is iets waar  Lichtdienaren zich ook bewust van zijn.

" Wereldleiders worden gekozen door een volk, en WereldLichtdienaren zijn in dienst van het Universum  met als doel het dienen van de mensheid en bijdragen aan een betere- en gelukkige wereld."
Rss_feed

Start a Free Blog at Webs.com