Hondentrim- en wassalon Spetter

Hondentrim- en wassalon Spetter

Welkom!

Welkom op de site van Hondentrim- en wassalon Spetter! 


Ik ben Hanneke van der Schoot-Pelkmans en sinds mei 2007 de trotse eigenaar van Hondentrimsalon Spetter te Gilze. 

U kunt bij ons terecht voor een complete trimbehandeling, maar ook voor alleen een wasbeurt of het knippen van de nagels. Bij het trimmen wordt gekeken naar de rasstandaard uw wensen maar vooral ook naar de comfort van uw hond.


Wegens drukte neem ik voorlopig geen nieuwe honden aan.

Tot ziens bij hondentrim-en wassalon Spetter!

Hondentrim- en Wassalon Spetter
Oranjestraat 94
5126 BR Gilze


e-mail: hondentrimsalonspetter@hotmail.comAlle tekst op deze website is door mij geschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Alle foto's zijn door mij genomen en mogen niet worden gebruikt zonder toestemming. 

algemene voorwaarden

Hondentrim-en wassalon spetter

Oranjestraat 94

5126 BR Gilze

 1. Toepasselijkheid der voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Aanbiedingen en prijsopgaven
Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

2.    Overeenkomsten
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

 1. Levering van goederen en diensten
  De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiŽle verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.
 2. Overmacht
  In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

 3. Aansprakelijkheid
  De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

 4. Garantie
  Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

 5. Reclame
  Reclames terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen. Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.

 6. Betaling
  Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante of pin betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.

  Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:
  a. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd;
  b. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd;
  c. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.

d. Wordt de afspraak van maandag op zaterdag afgezegd dan wordt ook het volledige bedrag in rekening gebracht.

In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeŽntwintig euro en zeventig eurocent, ťťn en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

 

9.    Extra kosten

10.  Het uurtarief start vanaf de tijd dat u een afspraak heeft tot uw hond klaar is

11.  Als u uw hond niet tijdig ophaalt nadat de hond klaar is dan worden er extra kosten in rekening gebracht, met uitzondering van te voren gemaakte afspraken

12.  In het weekend en ís avonds wordt Ä10,00 extra gerekend per hond op het normale tarief

13.  Heeft uw hond vlooien dan worden er extra kosten in rekening gebracht. Weet u van te voren dat uw hond vlooien heeft meld dit dan, zo kan er rekening gehouden worden met de planning. Een vlooienbehandeling en ontsmetten van de salon kost een uur extra, en kan de planning hierdoor verstoren.

 

14.  Gratis puppyknip

De puppyknip die geldig is voor puppyís tot 4 maanden is eenmalig geldig. Uw hond zal kennismaken met het trimmen, uw hond krijgt een volledige trimbeurt indien u dit wenst. De puppyknip is gratis, en duurt maximaal  uur. De puppy moet minimaal 7 weken oud zijn.

 1. Geschillen
  Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.

16.Gezondheid van uw hond

Meld Ten alle tijden van te voren als uw hond lichamelijk iets heeft waar rekening mee gehouden moet worden tijdens de trimbeurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan epilepsie,artrose, gevoelige huid, loops, tumoren enz