Frysk Oekumenysk Wurkferban Hegebeintum

Eltse earste snein fan de moanne yn de tsjerke fan Hegebeintum

Preekroaster 2018

 

PREEKROASTER FOAR IT JIER 2018

 7 jannewaris   9.30   Drs. T. Simonides

 Burdaard

 4 febrewaris   9.30 Du. E. v.d. Veer Ferwert
 4 maart   9.30 Du. J.G. vd Boogaard-Bongers Hallum
 29 maart  19.30

 Du. K. Visbeek

 Wite tongersdei - Nachtmiel

 Dokkum
 8 april   9.30

 Du. C. Glashouwer

 Harns
 6 maaie   9.30 Dhr. G.H. Visser Walterswald
 3 juny   9.30 Mefr. J. Mulder-Vogelzang Yndyk
 1 juli   9.30 Mefr. J. Hania Snits
 5 augustus   9.30 Du. P. Fortuin Deinum
 2 septimber   9.30

 Du. M.G. Bakker-v. Kampen

 Oentsjerk
 7 oktober   9.30

 Mefr. H. Dijkstra

 Koudum
 4 novimber   9.30

 Dhr. W. Tjerkstra

 Kofjedrinken nei de tsjinst

 Snits
 2 desimber   9.30 Du. L.H. Westra Lollum
 24 desimber 21.00 Krystnachttsjinst - Du. B.G. Keizer Eastrum
 31 desimber 19.00 Aldjiersjun - Du. K. Visbeek Dokkum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome