Frysk Oekumenysk Wurkferban Hegebeintum

Eltse earste snein fan de moanne yn de tsjerke fan Hegebeintum

Beintumer Bân 2017

Troch te klikken op ûndersteande link iepenje jo de Beintumer Bân 2017.

 Beintumer Ban 2017.pdf

Fan of 2011 komt de Beintumer Bân noch mar ienris yn it jier út.

 

Welcome