Frysk Oekumenysk Wurkferban Hegebeintum

Subtitle

Frysk Oekumenysk Wurkferban Hegebeintum
Eltse earste snein fan de moanne yn de tsjerke fan Hegebeintum

Earstkommende tsjinst op Krystjûn om 21.00 oere drs. T.R.A. Simonides Burdaard

PREEKROASTER 2020 HEGEBEINTUM

5 jannewaris   9.30          Fr. A. Plantinga                    Ie

2 februwaris   9.30          drs. T.R.A. Simonides           Burdaard

1 maart           9.30          drs. J.G. Kerkhof-de Vries    Hantumhuzen

5 april             9.30          fr. H. Dijkstra                       Koudum

9 april           19.30          dû. L.H. Westra                    Lollum

                                        Wite tongersdei-Hillich Nachtmiel

3 maaie           9.30          dû. T. Hibma                        Kimswert

7 juny              9.30          dû. E. Zwerver                     Schettens

5 july               9.30          dû. E. van der Veer              Ferwert

2 augustus       9.30          drs. W. Abma                       Ljouwert

                                        Kofje drinken nei de tsjinst

6 septimber    9.30          dû. J.F. Kroon                       Grypstsjerke

4 oktober        9.30          dû. L.H. Westra                    Lollum

1 novimber     9.30          fr. J. Mulder-Vogelzang       Yndyk

                                        Kofje drinken nei de tsjinst

6 desimber      9.30          Samoorsara                         Himrik

                                        Jiddysk musykselskip

24 desimber    21.00        dû E. Jongstra                      Blije

                                        Krystnachttsjinst

31 desimber    19.00        dû. P. Beintema                   Dokkum

                                        Aldjiersjûn