Frysk Oekumenysk Wurkferban Hegebeintum

Eltse earste snein fan de moanne yn de tsjerke fan Hegebeintum

 Earstfolgjende tsjinst is op

3 juny om 9:30

mei Mfr. J. Mulder - Vogelzang fan Yndyk

Sjoch foar de folgjende tsjinsten yn it preekroaster 2018

Leste oanpassing makke op: 21-05-2018

Op 5 novimber 1996 is foar notaris Miedema fan Mitselwier de akte passearre, werby at de stifting Frysk Oekumenysk Wurkferban Hegebeintum in feit waard. Yn dy akte wurdt yn kest 2 grunslach en doel fan de stifting sa omskreaun:

De grunslach fan de stifting is in gearwurking fan minsken dy't Jezus as de Hear belide ( Romeinen 10:9)
De stifting hat ta doel om geregeld earetsjinsten yn de Fryske taal yn de tsjerke fan Hegebeintum te halden.

Op de folgjende side wurd in nijsgjirrich filmke sjen litten oer de tsjerke fan Hegebeintum: Film Tsjerke Hegebeintum

Gearstalling fan it bestjoer fan it Frysk Oekumenysk Wurkferban Hegebeintum:

 W. Feenstra, Marrum 

 foarsitter 

 0518-411490 

 F. Vroom-van der Veen, Ferwert

 skriuwer 

 0518-413037

 M. Politiek, Hegebeintum

 ponghalder 

 0518-339231 

 B, Reitsma, Blije

 lid 

 0519-562707 

 H. Sterk, Ferwert 

 lid 

 0518-411798 

 G. Drost-Kooistra

 alderling  

 0519-562586 

Kontaktadres:

F. Vroom-van der Veen

 

De Broll 2

 

9172 RE  Ferwert

 

0518-413037

Frieda.Vroom@gmail.com

 


De jildmiddels fan de stifting besteane ut de opbringsten fan kollekten yn de earetsjinsten, jeften, erfstellings, legaten, rinten en alle oare baten. Foar wa't de stifting stypje wol, it bankrekkennumer is NL47RABO 0395 4358 11 op namme fan it Frysk Oekumenysk Wurkferban Hegebeintum te Hegebeintum.

RSIN/fiskaaln?mer ANBI: 815800769Fragen en op- en oanmerkingen kinne jo stjoere nei theo@broersma.info


 

Welcome