Knisja tal-Lunzjata Gudja

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

43 Comments

Reply Anthony Brincat
1:40 PM on January 27, 2014 
Sur,Gravina
Qed nikteb f'isem l-Ghaqda Hbieb il-Kappelli Maltin li taghha jien il-President.. Jien gejt naraha l-kappella u darba gejna ghall-festa. Nistghu nigu nzuru l-kappella nhar il-Hadd 2 ta' Frar ghall-habta tal-11.30am. Inkunu xi 40 membru. napprezza risposta.
Reply Chris Ebejer
6:56 AM on October 3, 2012 
Hello,
Qighed nghamel studju artistiku fuq il-vari ta' l-Assunta, u nitolbok jekk joghgbok bil-gentilezza kollha li tghaddili ritratt antik ta' kif kienet il vara qabel l-induratura, bhalma ghandek fil-picture gallery tal-Gudja. Tista tibghatli kopja digitali permezz ta' email jekk joghgbok halli ninkudih f'din il-paper.
Grazzi hafna bil quddiem u nsellimlek.
Chris
Reply carlos
8:48 AM on August 31, 2011 
Hello, jien jisimni carlos u jiġbru karti qaddisa u staqsiet jekk I tista 'tibgħat xi.
Indirizz tiegħi huwa:
Carlos Moreno Porras
Paseo Marítimo Rey de España, 81 ,1ºD
FUENGIROLA (Málaga-españa) 29640
Reply www.sanpietru.webs.com
9:15 AM on July 28, 2010 
www.sanpietru.webs.com

Niehu pjacir li kieku titnizzel fis-section tal-links. Ghad irrid naggorna l-website tieghi u nwieghdkom li naghmel link tal-website taghkom.
Reply Rai
6:44 AM on July 17, 2010 
Prosit tal-Website, ahna zidnikhom fil-lista tal-links Maltin taghna, nixtiequ kieku taghmlu link bil-website taghna fuq taghkhom, Grazzi

www.parroccasangorg.org
Reply Christian Pace
5:12 PM on June 15, 2010 
Is-Santwarju Bazilika tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta minn dejjem kien centru ta' devozzjoni Marjana li baqghet tikber u titkattar matul is-snin. Din il-Website tigbor fiha l-istorja, l-avvenimenti specjali u l-festa li issir kull sena f'gieh l-Omm u Gmiel tal-Karmelu.

Festa Madonna tal-Karmnu - Valletta - www.talkarmnuvalletta.webs.com

Ghalhekk filwaqt illi nistednukom izzuru din il-Website u thallu il-Kummenti taghkom fil-Guestbook napprezzaw jekk izzidu dan il-link fil-Website taghkom.
Reply Mario Treeby
8:32 AM on April 27, 2010 
Nistedinkom ghall-festa li se tigi ccelebrata gewwa G'Manga, ad unur il-Madonna tar-Ruzarju ta' Fatima, bejn it-8 u s-16 ta' Mejju.
Din is-sena se nzanznu bosta opri godda, kemm fil-knisja kif ukoll ft-toroq.
Spettaklu ta' nar is-Sibt 15 ta' Mejju fejn fost l-ohrajn se jkollna show tan-nar fuq il-bahar. Ghal aktar dettalji idhlu fis-sit elettroniku www.fatimafeast.webs.com
Reply gudja yn
8:48 PM on April 22, 2010 
Hbieb is-sajf rega maghna u ghalhekk qed nahsbu biex norganizzaw l-iskola sajf gewwa il-ground sintetiku tal gudja United li dan gie inawgurat f`Jannar li ghadda.Sejrin norganizzaw zewg sessjoni fil gimgha wara l-hamsa ta filghaxija ghal eta ta bejn 6 u 17 il sena biex b`hekk dawk kollha li jhobbu il ballun jibqaw attivi fis sajf ukoll.Il- mizata ser tkun dik ta 30euros u tkopri Lulju u Awwissu. Min hu interessat li jibghat lit tfal tieghu jew hbieb ibghatu email fuq gudjayn@gmail.com jew cemplu lil Leslie Burke:79254626 James Zammit:79886333 Brian Vella:99821289 Grazz
Reply Omar Xuereb
9:09 AM on April 22, 2010 
Prosit tas site u prosit tax xoghol li qedien tamlu.......
Reply Pace Ghaxaq
4:10 PM on April 13, 2010 
Attendejt ghall-festa tal-Lunzjata li saret il-bierah 12. t'April gewwa din il-kappella l-Gudja. Kienet festa ta' veru. Prosit ghall minn kellu sehem biex dan seta jsir.