IL-GIMGHA MQADDSA

IL-GIMGHA MQADDSA
F'BORMLA

MENU

Home

Randan

Sepulkru

Kurcifiss ta' Kandja

L-Oratorju tad-Duluri

Tapizzerija Sewda

Persunaggi

Sett tal-Vari

L-Irxoxt

Il-Bandalori tal-Misteri

Festi 2009

Festi 2010

Festi 2011

Wallpapers

Avvizi

Links

Guestbook


 

Home


 

 

 

Introduzzjoni

Merhba f'din is-sit.

Din is-sit se tkun tittratta l-attivitajiet li jsiru fil-Gimgha Mqaddsa gewwa Bormla, l-Belt ta' l-Immakulata. Dawn iz-zminijiet, minn dejjem kienu ghall-qalb il-Bormlizi, u minn dejjem raw kif se jaghmlu biex din il-gimgha, darba f'sena, tkun organizzata tajjeb.

Pero, ix-xoghol li jsir matul is-sena, mhux dejjem ikun jista' jitgawda min kulhadd. Dan ghaliex, billi f'Malta, f'gurnata wahda jsiru hafna Purcissjonijiet, mhux kulhadd jaghzel li joqghod idur minn post ghall-iehor.

Iridu nifmhu wkoll li x-xoghol ghall-Gimgha Mqaddsa ma jsirx biss f'dik il-Gimgha, izda s-sena kollha. Il-grupp li jiehu hsieb din il-Gimgha huwa mpenjat is-sena kollha, bil-ghan li dejjem ikabbar l-importanza ta' din il-grajja, kif fil-fatt irnexxielu jaghmel matul l-ahhar snin.

L-iskop ta' is-sit huwa li jkompli jippromovi dawn il-festi li jsiru b'solennita' kbira f'din il-Belt Bormliza. Nittama li tiehdu gost issegwuha, fillwaqt li nistendinkom thallu il-messaggi taghkom fil-Guestbook tas-Sit.

Nirringrazzjakom Hafna

Matthew 

--------------------------------------------------------------

;

  

|  Matthew�Tonna�All�Rights�Reserved.
  |


Create a Free Website