ФИЗИКА

Теоријска питања - трећи део 

1.      Повећање попречног пресека електрични отпор проводника се: а) повећава, б) смањује.

2.      Када се проводници одговарајућих електричних отпорности вежу редно, еквивалентна отпорност везе се рачуна по формули _________________________

3.      Како гласи Омов закон за део кола?

4.      Како гласи Омов закон за просто струјно коло?

5. Како се везује у електрично коло амперметар, а како волтметар? Нацртати шему простог струјног кола са наведеним инструментима.

6.      Како се рачуна импеданца у RLC колу са наизменичном струјом?

7.      У хомогеној средини светлост се простире а) само праволинијски, б) само криволинијски, в) може и праволинијски и криволинијски

8.      Зрак који пада на граничну површину у правцу нормале

            а) се прелама од нормале, б)  се прелама ка нормали, в) не прелама се

9.      При преласку  из оптички ређе у оптички гушћу средину зрак

            а) се прелама од нормале, б)  се прелама ка нормали, в) не прелама се

10.      Гранични угао за тоталну рефлексију је онај упадни угао за који је преломни угао

а) мањи од 90°, б) већи од 90°, в) 90°

11. Конструисати лик стрелице код издубљеног огледала ако је растојање предмета од темена огледала веће од жижне даљине. б)        Какав је добијени лик? в) Написати једначину огледала.

12.Конструисати лик стрелице код испупченог огледала ако је растојање предмета од темена огледала веће од жижне даљине. б) Какав је добијени лик?  в) Написати једначину огледала.

13.Конструисати лик стрелице код издубљеног огледала ако је растојање    предмета од темена огледала мање од жижне даљине. б)      Какав је добијени лик? в) Написати једначину огледала.

14.  Сабирно сферно сочиво је ___________ на крајевима, а ___________ у средини.

15.  Расипно сферно сочиво је  ___________ на крајевима, а __________ у средини.

16. Конструисати лик стрелице код сабирног сочива ако је растојање предмета од центра сочива веће од жижне даљине. б)Какав је добијени лик?  в) Написати одговарајућу једначину.

17.  Нацртати карактеристичне зраке за конструкцију ликова код расипног сочива и написати одговарајућу једначину.

18.  Свако сабирно сочиво има а) једну жижу, б) две жиже, в) три жиже.

19.  Конструисати лик предмета постављеног испред лупе и написати формулу за увећање лупе.

20.  Шта је триплет?

21.  Навести примарне боје.

22.  Које су основне карактеристике боје?

23.  Од чега се састоји хроматски дијаграм?

 

Задаци рађени на вежбама и задаци који се препоручују за вежбу - трећи део

 

страна

задатак

страна

задатак

96

2,3

102

1,2

97

5,6

103

7,8,9,12

98

7

 

 

99

10

 

 

107

1

110

1,2,3

108

4,5,6

 

 

 

 

74

2,3

117

1

123

1,3,7

118

2,3,4

124

8,11

119

5,7

 

 

121

11

 

 

 

КОНВЕКСНО ОГЛЕДАЛО

РАСИПНО СОЧИВО