ФИЗИКА

                                       

 

Теоријска питања - први део

 1.  
  1. Набројати основне величине SI-система јединица и јединице за њихово мерење са тачним ознакама.
  2. Шта је физичка величина?
  3. Дефинисати скалар и вектор.
  4. Шта је мерење?
  5. Шта је директно а шта индиректно мерење?
  6. Кретање, подела кретања. Шта је материјална тачка.
  7. Шта су путања, пут и померај?
  8. Шта су вектор положаја и вектор помераја? Скицирати.
  9. Навести законе једнако променљивог праволинијског кретања за пут и брзину и објаснити величине у њима.
  10. Написати једначине за пут и брзину тела које слободно пада.
  11. Дефинисати брзину и убрзање код кружног кретања.
  12. Дефинисати период и фреквенцију.
  13. Навести законе једнако променљивог кружног кретања и објасни одговарајуће величине.
  14. Шта је осa ротације?
  15. При каквом кретању материјалне тачке је тангенцијално убрзање at = 0,  нормално                 аn = const≠0.
  16. Шта је маса? Чиме се маса мери?
  17. Како гласи први Њутнов закон? Шта је инерција?
  18. Написати други Њутнов закон. Како се одређује убрзање тела које трпи дејство више сила?
  19. Како гласи трећи Њутнов закон?
  20. Како се назива инструмент за мерење интензитета силе? 
  21. У којим јединицама се изражава тежина тела?
  22. Написати закон силе трења и објаснити значење одговарајућих величина. Како делује сила трења?
  23. Написати други Њутнов закон за ротацију и објаснити физичке величине у њему. Јединица за момент силе је....
  24. Рад силе трења: повећава кинетичку енергију тела;  b) смањује кинетичку енергију тела;        c) једнак је 0.
  25. Написати једначину за кинетичку енергију тела које се котрља и објаснити величине у њој.
  26. Како се израчунава рад у механици кад је сила константна?  Јединица за рад је....
  27. Шта је снага и која је јединица за њено мерење?
  28. Када тело има кинетичку енергију, а када потенцијалну? Јединица за енергију је....
  29. kWh је јединица за мерење________________
  30. Како гласи закон одржања енергије? 

Задаци рађени на вежбама и задаци који се препоручују за вежбу - први део

 

страна

задатак

страна

задатак

18

1

 

 

20

5,6

20

1,2,3

23

2

 

 

24

3,4,5

 

 

25

6,7

28

4,5

31

1

 

 

32

2,3,4

 

 

33

5

35

2,3

39

1,2,3

 

 

40

4

 

 

41

6

 

 

43

10

47

3

45

13,15

48

7,9

50

1

 

 

51

4

 

 

52

5,6,7

53

1,3,4,5,6

55

2

54

12