ФИЗИКА

Теоријска питања - други део

1.     Како гласи Архимедов закон?

2.     Навести услове под којима тело плива, лебди и тоне.

3.     Како се дефинише притисак и која је одговарајућа јединица?

4.     Како се одређује хидростатички притисак?

5.     Шта је масени, а шта запремински проток и у којим јединицама се мере?

6.     Како гласи једначина континуитета? Oбјасни одговарајуће величине

7.     Како гласи Бернулијева? Oбјасни одговарајуће величине

8.     Како гласи Бернулијева једначина за случај када цев, кроз који струји флуид, лежи хоризонтално? Oбјасни одговарајуће величине

9.     Навести услове који карактеришу стање идеалног гаса.

10.  Како гласи једначина стања идеалног гаса? Објасни величине у овој једначини.

11.  Нацртај график изотермског, изохорског и изобарског процеса у једном p,V дијаграму.

12.   Објаснити дејство силе површинског напона. Навести релацију по којој се израчунава сила површинског напона, уз објашњење величина у њој.

13.  Шта је температура? Чиме се температура мери?

14.   Температурске разлике од једног степена у Келвиновој и Целзијусовој скали а) разликују се за 273 °C;  б) се разликују за 273 К; в) су једнаке.

15.  Написати Хуков закон за истезање и објаснити величине у закону. Када важи Хуков закон?

16.  Написати законе термичког ширења и објаснити величине у њима.

17.  Унутрашња енергија.

18. Kоличина топлоте.

19. Навести физичке величине које карактеришу тренутно стање тела које осцилује.

20.  Tрансверзални и лонгитудинални таласи.

 

Задаци рађени на вежбама и задаци који се препоручују за вежбу- други део

страна

задатак

страна

задатак

60

1,2,3

62

1,2,4

61

5,6,7,8

63

7,9

64

1

64

1

 

 

65

2,3

 

 

67

3

 

 

74

2

77

3,4

 

 

78

5,6

79

2,4,5

82

1,2

85

1

83

4,6

86

3,4,6,8