ФИЗИКА

ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА
ЗА ДИЗАЈН ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ

ФОНД ЧАСОВА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ

НЕДЕЉНО 2+2
ПРЕДМЕТ ЈЕ ОБАВЕЗАН
ШИФРА ПРЕДМЕТА      ФИЗ200014
ВРЕДНОСТ У БОДОВИМА  6 ESPB

ПОХАЂАЊЕ НАСТАВЕ ЈЕ ОБАВЕЗНО

ДОМАЋИ ЗАДАТАК СЕ ПРЕГЛЕДА НА
КОНСУЛТАЦИЈАМА У РОКУ ОД 7 ДАНА

КОЛОКВИЈУМИ 
I      у 5. недељи 
     
II     у 10. недељи 
III    у 15. недељи 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СУ ОБАВЕЗНЕ
ДА БИ СЕ РАДИЛЕ СТУДЕНТ МОРА ПОЛОЖИТИ ТЕСТ
ВЕЖБЕ СЕ МОРАЈУ
ОВЕРИТИ ПРЕ ПОЧТЕКА ИСПИТНОГ РОКА

КОЛОКВИЈУМИ И ИСПИТ СЕ САТОЈЕ ИЗ
ЧЕТИРИ ТЕОРИЈСКА ПИТАЊА И ТРИ ЗАДАТКА

ДА БИ СТУДЕНТ УСПЕШНО РЕШИО ЗАДАТКЕ
МОРА ПРВО ДОБРО ДА САВЛАДА ТЕОРИЈУ

НА КОЛОКВИЈУМУ И ИСПИТУ СТУДЕНТ
СМЕ ДА ИМА  ПАПИР ФОРМАТА А4
СА ИСПИСАНИМ ОСНОВНИМ ФОРМУЛАМА
БЕЗ ИЗВОЂЕЊА ИЛИ НЕКОГ ТЕКСТА


ПЛАН ПРЕДИСПИТНИХ И ИСПИТНИХ ОБАВЕЗА
 

 Предиспитне обавезе

бр.

Назив активности

ПОЕНИ

недеља у семестру 

мин

макс

1.         

Домаћи задатак 1-6

3

6

2-12

2.         

Лабораторијске вежбе

6

16

10-15

3.         

Коловкијум бр.1

5

10

5

4.         

Коловкијум бр. 2

5

10

10

5.         

Коловкијум бр. 3

5

10

15

6.         


 


 

7.         

Редовно похађање наставе

6

10

 

 

 

33

62

 

 УСЛОВ ЗА ИЗЛАЗАК НА ИСПИТ ЈЕ ДА СТУДЕНТ ПОЛОЖИ КОЛОКВИЈУМ; ОДБРАНИ ВЕЖБЕ; ПОХАЂА НАСТАВУ И СКУПИ НАЈМАЊЕ 33 ПОЕНА НА ПРЕДИСПИТНИМ ОБАВЕЗАМА

Испитне обавезе

бр.

назив активности

Поени

мин

макс

1.

Писмени испит

22

38

 

Испит је јединствен и полаже се писмено. Трајање испита је 180 минута. 

  

Formiranje završne ocene.

Predispitne obaveze

Ispitne obaveze

Završna ocena

poeni

ocena

poeni

ocena

poeni

Ocena

33-41

6

22-23

6

55-64

6

41,5-49

7

23,5-25

7

65-74

7

49,5-56

8

25,5-28

8

75-84

8

56,5-61

9

28,5-33

9

85-94

9

61,5-62

10

33,5-38

10

95-100

10

Садржај предмета

Теоријска настава
Међународни систем јединица.
Физички основи класичне науке о кретању.
Таласно кретање.
Елементи физике гасова, течности и чврстих тела.
Електростатика. Електрична струја. Магнетизам.
Оптика.
Квантна теорија структуре материје
Колориметрија 
 
Рачунске вежбе
Међународни систем јединица.
Физички основи класичне науке о кретању
Елементи физике гасова, течности и чврстих тела. 
Електрична струја.
Оптика.

Лабораторија
1. Мерење дужине мерном траком
2. Одређивање густине чврстог тела помоћу пикнометра
3. Одређивање Јунговог модула еластичности помоћу Хуковог закона
4. Одређивање коефицијента површинског напона помоћу капиларне цеви
5. Одређивање коефицијента вискозног трења Стоксовом методом
6. Одређивање отпора мешовите везе отпорника  
7. Проверавање Омовог закона у струјном колу
8. Oдређивање жижне даљине помоћу оптичке клупе


литератураД. Церовић, Г. Божић, Основи теорије из физике са збирком и практикумом, Београд 2014