ФИЗИКА

питања за тест и примери 

1.      Набројати основне величине SI-система јединица и јединице за њихово мерење са тачним ознакама.

2.      Шта је мерење?

3.      Шта је директно а шта индиректно мерење?

4.      Написати формулу за одређивање густине тела и објаснити величине у њој.

5.      Како се назива инструмент за мерење интензитета силе? 

6.      Како гласи Архимедов закон?

7.      Написати Хуков закон за истезање и објаснити величине у закону. Када важи Хуков закон?

8.      Објаснити дејство силе површинског напона. Навести релацију по којој се израчунава сила површинског напона, уз објашњење величина у њој.

9.      Како се назива унутрашње трење које се јавља у течностима? Навести релацију по којој се израчунава и објаснити величине у њој.

10.  Повећање попречног пресека електрични отпор проводника се: а) повећава, б) смањује.

 

11.  Како гласи Омов закон за просто струјно коло?

Биће и мало рачуна. 

185 dm         =                 mm

0.9 cm          =                   m

0.92 mm2     =                   dm2

45 dm2         =                       cm2

99.9 mm3     =                    cm3

 1 mN =                    N 

 1250 g =                  kg

 Претварање из веће у мању мерну јединицу.

1.     1.25 m = ____________ mm

1 m има 10 dm, 100 cm и 1000 mm.

Пошто претварамо из веће у мању мерну јединицу број 2.5 множимо са 1000,

јер смо знамо да 1 m има 1000 mm: 1.25 · 1000 = 1250

1.25 m = 1250 mm

2.     14 m 120 dm = __________ cm

Прво изразимо 14 m у cm -->  14 m = 14 · 100 = 1400 cm

Затим претварамо 120 dm у cm --> 120 dm = 120 · 10 = 1200 cm

На крају саберемо: 1400 cm + 1200 cm = 2600 cm

14 m 120 dm = 2600 cm

 

Претварање из мање у већу мерну јединицу.

3.     0.71 cm = ___________ dm

1 dm има 10 cm.

Пошто претварамо из мање у већу мерну јединицу број 0.71 делимо са 10 јер

знамо да 1 dm има 10 cm: 0.71 : 10 = 0.071

0.71 cm = 0.071 dm

 

4.     1200 g 5 mg = ____________ kg

1 kg има 1000 грама.

Прво изразимо 1200 g  у kg, делећи 1200 са 1000:

1200 g: 1000 = 1.2 kg

Затим претварамо 5 mg  у kg,  делећи 5 са 1000000:

5 mg: 1000000 = 0,000005 kg

На крају саберемо: 1.2 kg + 0,000005 kg

 

1200 g 5 mg = 1.200005 kg

за оне који нису били на првом предавању

Изразити у метрима, квадратним метрима и кубним метрима:

2,5 103 mm  =                

 0,3 km  =                   

 346 dm2  =
45
cm2 =                  

400 l =                    

75 103 mm3  =
27
mm2   =              

 4670 cm3 =

 Изразити у основним јединицама:


2 h 12 min   =                        

 20 ms  =               

 45 ms  =
5 g/cm
3 =                       

60 km/h =

 

Записати у експоненцијалном запису:  

0,000 000 000 025 F = 2,5 10... = ........... pF       

17 000 000 000 W = 1,7 10... W = ......……….GW