ФИЗИКА

ИСПИТ JAНУАР 2013

 

1. Pod kojim uslovom može da se nadje telo na kružnoj putanji?

2. Šta je apsolutno, a šta relativno istezanje?

3.Napisati formule za računanje induktivne i kapacitivne otpornosti u kolu sa naizmeničnom strujom.

4. Kako nastaju različite boje svetlosti i kako dobijamo belu boju svetlosti?

5.Тело се креће равномерно брзином υ0 = 2 m/s и у једном тренутку добије стално убрзање а  =  0,5 m/s2.  Одредити: а)  брзину тела после времена 4 s; б)  пут који ће тело прећи за ово време;

6.Колика је површина попречног пресека бакарне шипке, дужине l = 5m, која се под дејством силе, интензитета      F = 480 N, издужи за  Dl = 1mm. Јунгов модул еластичности износи    Е = 125 ·109 N/m2.

7.Испред танког симетричног биконвексног сочива, индекса преламања  n = 1.75 налази се осветљен предмет величине P =  5 cm. Предмет је од центра сочива удаљен p  =  0,2 m, а његов реалан лик l = 0,6 m. Одредити величину лика и полупречнике кривина  граничних површина сочива.

 

 

JUN 2010

JUN 2010/1

 1. Написати једначине за пређени пут и брзину при а) слободном падању тела и  б) вертикалном хицу.
 2. Којим величинама описујемо стање гаса? Написати једначину стања идеалног гаса.
 3. Под којим условима долази до резонанце у колу са наизменичном струјом? Каква је тада струја у колу?
 4. Шта су то сочива? Каква могу бити? Нацртати једну конструкцију лика за изабрани положај предмета.
 5. Од тренутка t1 = 3 s, до t2 = 8 s, тело се обртало једнако убрзано, угаоним убрзањем 2 rad/s2. Kолика је угаона брзина у тренутку t1, ако је у тренутку t2 она износила 12 rad/s ?
 6. Колика је површина попречног пресека бакарне шипке, дужине l = 5m, која се под дејством силе, интензитета  F = 480 N, издужи за  Dl = 1mm. Јунгов модул еластичности износи    Е = 125 ·109 N/m2.
 7. Бакарна жица, дужине 110 m и попречног пресека 1 mm2, укључена је на напон од 12 V. Колика је јачина струје кроз жицу? Специфична отпорност бакра је 1,78·10-8 Ωm.

 

JUN 2010/2

 1. Написати једначину за кинетичку енергију тела које се котрља.
 2. Навести физичке величине које карактеришу тренутно стање тела које осцилује.
 3. Написати Хуков закон, навести услове примене закона и објаснити значење величина у закону.
 4. У колу наизменичне струје укључени су редно отпорник, отпорности R и калем индуктивности L. Колика је укупна отпорност кола?
 5.  Тело се креће равномерно брзином υ0 = 2 m/s и у једном тренутку добије стално убрзање а  =  0,5 m/s2  .  Одредити:  а)  брзину тела после времена 4 s;  б)  пут који ће тело прећи за ово време.
 6. Колико килограма ваздуха садржи соба димензија 6m·4m·3m у којој је притисак  р = 1bar, а температура  t = 27° C? Моларна маса ваздуха износи  М = 0,029 kg/mol,  а  универзална гасна константа  R = 8,3 J/mol·K.
 7. Испред танког симетричног биконвексног сочива, индекса преламања  n = 1.75 налази се осветљен предмет величине           P =  5 cm. Предмет је од центра сочива удаљен p  =  0,2 m, а његов реалан лик l = 0,6 m. Одредити величину лика и полупречнике кривина  граничних површина сочива.

 

septembar 2009

 1. Навести законе угаоног померања и угаоне брзине тела које ротира једнако променљиво и објаснити значење одговарајућих величина.

 2. Написати једначину за кинетичку енергију тела које се котрља и објаснити значење одговарајућих величина.

3. Када се сва три термодинамичка параметра мењају, p,V и T, важи следећа једнакост:

      

4. На извор наизменичног напона прикључен је отпорник, отпорности R. Фазна разлика између напона и струје је:

                            a) π/2 ;        b) -  π/2  ;       c) 0.

 1. Ротор мотора има момент инерције 8 kg·m2. Колики стални момент силе мора дејствовати на ротор, да би његова брзина обртања порасла од 220 о/min на  640 о/min, за време од 8  s?
 2. Колика је површина попречног пресека бакарне шипке, дужине l = 7 m, која се под дејством силе, интензитета  F = 580 N, издужи за  Dl = 2mm. Јунгов модул еластичности износи    Е = 125 ·109 N/m2.
 3. Испред танког симетричног биконвексног (расипног) сочива, индекса преламања  n = 1.53 налази се осветљен предмет величине P = 4 cm. Предмет је од центра сочива удаљен p = 0,15 m, а његов реалан лик l = 0,6 m. Одредити величину лика и полупречнике кривина  граничних површина сочива.

januar 2009

1.      Навести законе угаоног померања и угаоне брзине тела које ротира једнакопроменљиво и објаснити значење одговарајућих величина.

 

2.      Како одређујемо притисак којим човек делује на тло?

 

3.      Којим величинама описујемо стање гаса? Написати једначину стања идеалног гаса.

 

4.      Шта су то сочива и каква могу бити? Нацртати једну конструкцију лика за дати предмет.

 

5.      Ротор мотора има момент инерције 6 kg·m2. Колики стални момент силе мора дејствовати на ротор, да би његова брзина обртања порасла од 120  o/min на 540 o/min , за време од 6  s?

 

6.      Колика је површина попречног пресека бакарне шипке, дужине l = 8m, која се под дејством силе, интензитета  F = 380 N, издужи за  Dl = 1mm. Јунгов модул еластичности износи    Е = 125 ·109 N/m2.

 

7.      Бакарна жица, дужине 120 m и попречног пресека 1 mm2, укључена је на напон од 13 V. Колика је јачина струје кроз жицу? Специфична отпорност бакра је  1,78·10-8 Ωm.

 

oktobar 2008

I GRUPA

1.При каквом кретању је тангенцијално убрзање материјалне тачке аt = 0, а нормално аn = const. и различито од нуле?

а) равномерном праволинијском

б) равномерном кружном

в) било ком криволинијском

г) равномерном убрзаном праволинијском

д) равномерно убрзаном кружном.

2. .............је брзина вршења рада, а..............................при вршењу рада је неименован број.

3. Да ли међумолекулска сила има следеће особине:

а) увек је привлачна

б) највећа је при равнотежном растојању међу молекулима

в) тежи нули при великом растојању између молекула.

4. Какав је однос коефицијената емисије и коефицијента апсорпције, за тело које има константну температуру?

5. Кружна плоча, полупречника 1,6 m и масе 490 kg,  врти се угаоном брзином 600 o/min. На њену облу површину притиска кочница сталном силом 196 N. Коефицијент трења кочнице о плочу је 0,4. Момент инерције је I=1/2 mr. Колико је угаоно успорење плоче?

6.У широком делу хоризонталне цеви вода тече брзином 8 cm/s , при статичком притиску 14,7· 104 Pa. У ужем делу те цеви статички притисак је 12,3· 104 Pa. Колика је брзина у ужем делу цеви?  Трење занемарити.

7. Када посматрамо предмет кроз лупу, жижне даљине  f = 6 cm, видимо његов лик јасно и оштро на даљини  јасног вида  s = 25 cm. Колико је удаљен посматрани предмет од оптичког центра лупе? Одредити увећање лупе.

II GRUPA

1. ..........................је мера инертности тела при транслаторном кретању, а ..................................је мера инертности тела при ротационом кретању.

2. kWh jе јединица за мерење............................Напиши везу са адекватном јединицом SI-система.

 3. Када се сва три термодинамичка параметра p, V и Т мењају, важи следећа једнакост:

                            PV/T= const;      б) PT?V= const;   P1V1/T1=P2V2/T2;    г)    TV/P= const.

4.  Нацртај карактеристичне зраке за конструкцију ликова код сабирног и расипног сочива.

 5. Боинг 747 има масу 220 t. Израчунати његову механичку енергију, у случају када лети  на висини 6 km, брзином 955 km/h.

6. Жица, дужине 2 m,  издуже се за 2 mm под дејством силе 33 N. Колики је Јунгов модуо еластичности, ако је површина попречног пресека 1 mm2?

 7. Бакарна жица, дужине 110 m и попречног пресека 1 mm2, укључена је на напон од 14 V. Колика је јачина струје кроз жицу? Специфична отпорност бакра је  1,78·10-8 Ωm.

septembar 2008

PRVA GRUPA

1. Како се одређује количина кретања, а како импулс силе? Да ли су те величине скалари, или вектори и како су повезане?

2. kWh je јединица за мерење..............................................., а садржи...................., као адекватне јединице SI- Система.

3. Написати Хуков закон, навести услове примене закона и објаснити значење величина у закону.

4.Напиши изразе Омовог закона за део струјног кола и цело просто струјно коло, са једносмерном струјом и наведи значење величина у њима. Нацртај просто струјно коло и обележи одговарајуће величине.

5. За које време и са које висине пада тело, ако му је коначна брзина при паду на тло  200m/s . Узети да је убрзање силе земљине теже 10m/s2, а отпор ваздуха занемарити. Почетна брзина тела једнака је нули.

6.У широком делу хоризонталне цеви вода тече брзином 8m/s , при статичком притиску 14,7· 104 Pa. У ужем делу те цеви статички притисак је 13,3· 104 Pa. Колика је брзина у ужем делу цеви?  Трење занемарити.

7. Предмет, величине P = 2 cm,   постави се на растојање  р1 = 5 cm, а затим  на растојање  р2 = 20 cm, од  темена конкавног сферног огледала, полупречника R = 15 cm. Какви су ликови предмета, где се налазе и колика је њихова величина у оба случаја?

    DRUGA GRUPA

1. Како се одређује убрзање тела које трпи дејство више сила? Нацртај адекватну ситуацију и нађи резултујућу силу.

2.Како се одређује проток флуида? Напиши адекватну јединицу SI-Система.

3.Напиши једначине закона идеалних гасова и представи их на дијаграму. Када се неки гас може сматрати идеалним?

4.Напиши једначину испупченог сферног огледала и нацртај лик произвољно постављеног предмета испред поменутог огледала.

5.Од тренутка t1 = 2 s, до t2 = 6 s, тело се обртало једнако убрзано, угаоним убрзањем  2rad/s2 . Kолика је угаона брзина у тренутку t1, ако је у тренутку t2 она износила 10 rad/s?

6. У цилиндричном суду, гас је затворен помоћу клипа. Када је клип удаљен  h1 = 10 cm од дна суда, притисак износи p1 = 2·104 Pa. Колики ће бити притисак,  када се клип помери тако да је удаљен h2 = 2 cm од дна цилиндра? Температуру сматрати константном.

7.Термогени отпорник  отпорности R = 200 Ω , кондезатор капацитета C = 4 µF  и калем индуктивности  L = 0,3 H, везани су редно и прикључени на извор напона U =  220 V. Колика је:

                        а) јачина струје која протиче кроз коло при резонанци

                        б) резонантна фреквенца кола

                        в) напони UR, UL и UC при резонанци                  

 

 

 

jun 2008

PRVA GRUPA

1.Kako se određuje ubrzanje tela koje trpi dejstvo više sila?  Uz objašnjenje navesti neki primer.

2. Napisati jednačinu za kinetičku energiju tela koje se kotrlja i objasniti veličine u njoj.

3. Ako tečnost kvasi zidove suda, tada se u kapilari javlja_______________________a ako ne kvasi___________________________________.

4. Na izvor naizmeničnog napona priključen je otpornik, otpornosti R. Fazna razlika izmedju struje i napona je :    
a)  π /2;  b) - π/2 ;  c)  0.

5. Telo se kreće ravnomerno brzinom υ0 = 2m/s i u jednom trenutku dobije stalno ubrzanje  a  =  0,5 m/s2 .  Odrediti:

            a)  brzinu tela posle vremena 5 s;

            b)  put koji će telo preći za ovo vreme;

            v)  brzinu tela posle pređenog puta 10 m.


6.    
U zatvorenoj posudi nalazi se kiseonik, mase m = 2 kg. Koliku količinu toplote treba da primi kiseonik, da bi se zagrejao za ΔT = 5 K? Koliko je povećanje unutrašnje energije, a kolika specifična toplota pri stalnoj zapremini? Molarna masa kiseonika je M = 0,032kg/mol  R = 8,3 J/mol K.

 7.  Žižina daljina konkavnog sfernog ogledala iznosi f = 24 cm. Na koliko rastojanje p od temena ogledala treba postaviti osvetljen predmet da bi daljina lika iznosila 3p?

DRUGA GRUPA

1.    Kako se određuje količina kretanja, a kako impuls sile? Da li su te veličine skalari, ili vektori i kako su povezane?

 2. Zaokružiti sve tačne odgovore. Molekuli idealnog gasa:

   a) nemaju dimenzije;       b) nemaju masu;   c) ne interaguju međusobno;

   d) sudaraju se sa zidovima suda elastično;           e) kreću se elastično.

 3. U kolo naizmenične struje uključeni su redno termogeni otpornik otpornosti R i kalem   induktivnosti L. Izračunati ukupnu otpornost kola.

4. Koji položaj predmeta, ispred sabirnog sočiva, uslovljavaju njegov imaginaran lik? Izabrati jedan takav položaj i nacrtati odgovarajući lik, a potom napisati jednačinu sočiva za taj slučaj.

5.  Trkač na prstenu predilice rotira ugaonom brzinom w0 = 12000 ob/min. U   jednom trenutku predilica prestane da radi, ali se trkač i dalje okreće i  posle vremena   t = 40 s zaustavi se. Odrediti: a) ugaono usporenje trkača: b) broj  obrtaja koji napravi trkač za  vreme  kočenja v) vreme trajanja poslednjeg obrtaja.

 6.  Žica, dužine 4 m, izduže se za 2 mm pod dejstvom sile 33 N. Koliki je Jungov moduo elastičnosti, ako je površina poprečnog preseka 1 mm2?

 7.  Rešo i električna pegla vezani su na red i priključeni na napon  U = 300 V. Koliki su naponi na krajevima rešoa i pegle kada se za vreme                 t = 30 min u rešou utroši električna energija E1 = 3,6·105 J, a u pegli električna energija E2 = 7,2·105 J?

 

 

januar 2007

1.Написати релације које одређују угаоно, радијално, тангенцијално и укупно убрзање, при једнако променљивом кружном кретању.

 

2. Заокружити све тачне одговоре: Молекули идеалног гаса:

а) немају димензије;

б) немају масу;

в) не интерагују међусобно;

г) сударају се са зидовима суда еластично;

д) крећу се хаотично.

 

3. Која јединица спада у основне јединице SI?

 

а) C;           б) V;         в)A;            г) Ω;            д) Ωm.

 

4. Ако су λ0, c0, ν0 таласна дужина, брзина и фреквенција светлости, када се она простире кроз вакуум, колике су таласне дужина, фреквенција и брзина исте светлости, при проласку кроз средину, индекса преламања n?

 

a) λ0 ,  ν0  и c0  ;          б)  и nν0  и c0  ;         в) , ν0  и   ;           г) nλ0 ,  ν0  и nc0 .

5. Тело се креће равномерно брзином υ0 = 2  и у једном тренутку добије стално     убрзање а  =  0,5  .  Одредити:

      а)  брзину тела после времена 4 s;

      б)  пут који ће тело прећи за ово време;

         в)  брзину тела после пређеног пута 10 m.

 

6.      Жица, дужине 2 m,  издуже се за 1 mm под дејством силе 33 N. Колики је Јунгов модуо еластичности, ако је површина попречног пресека 1 mm2?

 

7.      Бакарна жица, дужине 110 m и попречног пресека 1 mm2, укључена је на напон од 12 V. Колика је јачина струје кроз жицу? Специфична отпорност бакра је          1,78·10-8 Ωm.

 

februar 2006

1.      Ротор електромотора почиње да се обрће једнако убрзано и за првих 5 s направи 25  obrta. Израчунати угаону брзину ротора на крају пете секунде. Колико је време          

 

2.      Вертикално постављена капиларна цев, унутрашњег пречника d = 0,8 mm, уроњена је једним крајем у суд са алкохолом. Одредити масу алкохола у капилари изнад нивоа алкохола у суду. Константа површинског напона алкохола  износи   g  = 0,0208 .

3.      Tермогени отпорник, отпорности R = 45 Ω, калем индуктивности L = 2 H и кондензатор капацитета C = 10 µF, везани су редно и прикључени на извор наизменичне струје,  напона U = 220 V и фреквенције  ν = 50 Hz. Колика је:

                а) јачина струје која протиче кроз коло;

                        б) напони UR, UL и UC.

 

4.      Навести закон одржања енергије, услов под којим важи и пример где се може применити.

 

5.      Ако је просто хармонијско кретање честице описано изразом   x = x0 sin(ωt+θ), онда је убрзање честице једнако:

 

      a)  a = x0 sin(ωt+θ)                 b)  a = ω x0 sin(ωt+θ)

      в)  a = -ω2 x0 sin(ωt+θ)          г) a = ω2 x0 sin(ωt+θ)

 

6.      Реални гас се може сматраи идеалним ако има :

                  а) малу густину и високу температуру;

                  б) ниску температуру и низак притисак;

                  в) малу густину и низак притисак;

                  г) ниједна од предходних тврдњи није тачна.

 

7.      Конструисати лик који се ствара помоћу лупе и написати једначину за даљину лика, у функцији њене оптичке моћи и даљине предмета.

 

 

 

 

ISPIT SEPTEMBAR 2007

 1. Ако се тело креће по кружној путањи, које убрзање утиче на промену његовог правца и смера у сваком тренутку? Напиши закон тог убрзања.
 2. Заокружи све тачне одговоре. Молекули иделног гаса:

а) немају димензије

б) немају масу

в) не интерагују међусобно

г) сударају се са зидовима суда еластично

д) крећу се хаотично.

 1. kWh je јединица за мерење...................... Напиши везу са адекватном јединицом SI – система.
 2. Нацртај карактеристичне зраке за конструкцију ликова код сабирног и расипног сочива.

5.   Тело се креће равномерно брзином υ0 = 2  и у једном тренутку добије стално убрзање а  =  0,5.  Одредити:

      а)  брзину тела после времена 4 s;

      б)  пут који ће тело прећи за ово време

      в)  брзину тела после пређеног пута 10 m.

 

 1. Колика је површина попречног пресека бакарне шипке, дужине l = 5m, која се под дејством силе, интензитета  F = 480 N, издужи за  Dl = 1mm. Јунгов модул еластичности износи    Е = 125 ·109 N/m2.

 

 1. Калем, индуктивности L = 20 mH и кондензатор, капацитета C = 4µF, везани су редно и прикључени на извор наизменичне струје, напона U = 50 V и фреквенције  ν = 50 Hz. Термогена отпорност калема је занемарљиво мала. Одредити:

                                    а) јачину струје која протиче кроз ово коло

                                    б) напоне UL и UC

juni 2007

 

 1. Написати једначине за пређени пут и брзину у функцији времена, ако је тело бачено вертикално на доле, почетном брзином υ0.

 

 1. Да ли сила потиска зависи од густине тела, или течности, у којој плива?

       Навести услове под којима тело плива, лебди или тоне.

 

 1. Свакој физичкој величини придружити одговарајућу јединицу:

 

а) Термички коефицијент запреминског ширења

1) 1

2) 1

3) 1N m

б) Коефицијент вискозности

4)

5)

6)

в) Модуо еластичности

7) К

8)

9) 1 K-1

г) Коефицијент површинског напона

10) 1 N m2

11) бездимензиона величина

 

 1. Фотоелектрични ефекат настаје:

а) када фотони имају већу, или најмање једнаку енергију, енергији која је потребна за излазни рад електрона са површине метала

б) када усмеримо сноп ЕМ-таласа довољног интензитете на површину метала

в) када је поље између катоде, која се оасветљава, и аноде, довољно јако.

 

 1. При подизању месинганог блока, запремине V = 0,5 m3, утроши се рад                       A = 50��4 J.  Израчунати висину на којој је подигнут блок, ако је густина месинга r = 8500 kg/m3.

 

 1. У суду, запремине V  = 16 l, затворен је ваздух температуре t1 = 20˚C и притиска   p = 50 bar. Колика ће бити температура ваздуха, ако му се доведе количина топлоте ΔQ = 15 kJ?  R = 8,3 J/molK ,   cV = 715 J/kgK,     M =  29 ·10-3 kg/mol.      

 

 1. Tермогени отпорник, отпорности R = 45 Ω, калем индуктивности L = 2 H и кондензатор капацитета C = 10 µF, везани су редно и прикључени на извор наизменичне струје,  напона U = 220 V и фреквенције  ν = 50 Hz. Колика је:

                        а) отпорност кола

                        б) јачина струје која протиче кроз коло

                         в) напони UR, UL и UC.

jun 2006

1.      Тело масе 50 g креће се под дејством сталне силе, тако да пређе пут од  80 m , за време од 4 s. Колика је та сила?

 

 1. Када би сва потенцијална енергија у Викторијанским водопадима прешла у унутрашњу енергију воде, температура на дну била би виша за                   Δt = 0,258˚C, него на врху водопада. Са које висине пада вода у Викторијанским водопадима? Специфична топлота загревања воде је        c = 4,186 .
 2. Намотавањем жице, пречника d = 0,6 mm, специфичне отпорности                             ρ = 1,2·10-6 Wm на порцелански ваљак, пречника d1 = 3 cm, добија се отпорност         R = 100 W. Израчунати број навојака жице n.

 

 1. Инерција тела при транслацији мери се................................................................, а при ротацији.................................

 

 1. kWh je jeдиница за мерење.......................................

 

 1. Паралелним везивањем отпорника, еквивалентна електрична отпорност у колу:

a)      је мања од најмање отпорности проводника у вези;

b)      је већа од највеће отпорности проводника у вези;

c)      може бити једнака нули, јер зависи од комбинације отпорника у вези.

 

 1. Поларизација светлости се може постићи рефлексијом. Под којим углом треба да падне светлост на граничну површину две средини, да би се тотално поларизовала рефлексијом?

 

title

Click to add text, images, and other content