Veikkolaverkko

Veikkolalaisten oma sivusto

Uudenmaan liiton tavoitteet 2007-2011

Uudenmaan liiton tavoitteet hallituskaudelle 2007-2011 peilattuna Vanhasen II hallituksen ohjelmaan nähden julkaistiin 4.6.2007. 

 

Apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovala 4.6.2007

Uudenmaan liiton tavoitteet hallituskaudelle 2007-2011 peilattuna

Vanhasen II hallituksen ohjelmaan

Uudenmaan liitto:

Aluehallinnon uudistaminen ja alueellistaminen

- kehitetään maakuntahallintoa Iskukykyisempi Suomi-mietinnön linjausten mukaisesti

- yhdistetään Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat

- yhdistetään Riihimäen seutu Uudenmaan maakuntaan

- alueellistamisessa otetaan huomioon myös Tammisaaren, Lohjan, Porvoon ja Loviisan seutukunnat

Hallitusohjelma:

"Aluehallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, muiden piirihallintoviranomaisten ja maakuntien liittojen työnjakoa täsmennetään, päällekkäisyydet poistetaan ja vähennetään hallintoviranomaisten määrää. Samassa yhteydessä arvioidaan niiden aluejakoa. Nykymuotoisen lääninhallinnon tehtävät organisoidaan uudelleen. Uudistetaan valtion aluehallintoa kokoamalla lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtäviä yhteen. Siirretään kehittämispoliittista toimivaltaa kansanvaltaiseen ohjaukseen. Selvitetään aluekehittämisen voimavarojen kokoamista valtion talousarviossa maakunnittain ja ministeriöittäin yhdelle momentille ja niiden päättämisen siirtämistä alueille. Valmistelu käynnistetään välittömästi ja uudistukset toteutetaan vuoteen 2010 mennessä."

"Keskushallintoa uudistetaan mm. siirtämällä ministeriöistä siirrettävissä olevia toimeenpanotehtäviä ja muut kuin valtakunnalliset kehittämistehtävät alue- ja paikallishallinnolle sekä huolehtimalla ministeriöiden toimivaltajakojen ajanmukaisuudesta."

"Mahdollistetaan erilaiset aluekehitystä ja –rakennetta vahvistavat alueelliset hallintokokeilut maakuntien ja kuntien niin halutessa."

"Valtion hallinnon työpaikkojen alueellistamista jatketaan aiempaa tasaisemmin maan eri osiin."

Uudenmaan liitto:

Laaditaan kansallinen metropolipolitiikkatoimenpideohjelma

- suunnataan voimavaroja asumiseen ja maahanmuuttajien kotouttamiseen

- tuetaan joukkoliikenteen kehittämistä Helsingin seudulla

Hallitusohjelma:

"Pääkaupunkiseudulle ja muille merkittäville maahanmuuttoalueille laaditaan yhdessä valtion ja seudun kuntien kanssa pilottiohjelma maahanmuuttajien kotouttamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi. --- Kotouttamista edistetään mm. lisäämällä kielikoulutusta."

"Hallitus selvittää pääkaupunkiseudun lentokenttäkapasiteetin riittävyyden."

"Kehitetään joukkoliikenteen sujuvuutta, työsuhdematkalippujärjestelmän ehtoja, seudullista suunnittelua ja ostoperiaatetta."

" Hallituksen tavoitteena on --- vahvistaa suurkaupunkipolitiikkaa ja käynnistää metropolipolitiikka."

"Suurkaupunkipolitiikalla vahvistetaan suurimpien kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä, yhdyskuntarakenteen eheyttä ja ehkäistään niiden sosiaalista ja alueellista eriytymistä. Politiikan edistämistä ja seuraamista varten asetetaan kaupunkipoliittiseen neuvottelukuntaan erillinen suurkaupunkijaosto."

"Pääkaupunkiseudun erityiskysymyksiä varten käynnistetään metropolipolitiikka, jolla ratkaistaan alueen maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmia, edistetään elinkeinopolitiikan ja kansainvälistymisen toteutusta sekä ehkäistään syrjäytymistä. Monikulttuurisuutta ja kaksikielisyyttä edistetään. Valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien kesken vahvistetaan ja laajennetaan aiesopimuskäytäntöä sekä valtion eri hallinnonalojen kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä."

Uudenmaan liitto:

Laaditaan kansallinen hyvinvointipolitiikkaohjelma huomioiden maakunnalliset erityispiirteet

- painopisteinä ennaltaehkäisy, ennakointi, maahanmuutto ja syrjäytymisen vähentäminen

Hallitusohjelma:

"Työperusteista maahanmuuttoa edistetään ottaen huomioon Suomen ja EU:n väestökehitys ja siitä aiheutuva työvoiman tarve."

"Käynnistetään Terveyden edistämisen politiikkaohjelma sekä

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma"

Uudenmaan liitto:

Infrahankkeista päätetään objektiivisten hyödyt ja kustannukset huomioonottavien kriteereiden pohjalta

- päätökset tehdään pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan muiden liikennejärjestelmäsuunnitelmien mukaisesti

- kehysbudjetoinnin lisäksi käyttöön otetaan liikennepoliittinen selontekomalli liikenneväyläpäätösten pitkäjänteistämiseksi.

- budjettikäytäntöä muutetaan siten, että perusväylänpidon momentilta otetaan vain vuosittaiset hoito- ja ylläpitokustannukset.

Hallitusohjelma:

"Hallitus tarkastelee ennen uusia hankkeita koskevia ratkaisuja liikenneväylärakentamisen kokonaistilannetta kattavan selvityksen pohjalta. Liikenneväylien rakentamisen ja sen rahoituksen taso pyritään pitämään vuosittain vakaana."

"Selvitetään mahdollisuudet kilpailuttaa rautateiden henkilöliikennettä erityisesti pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella. --- Valtio osallistuu suurten kaupunkien joukkoliikenteen rahoitukseen edellyttäen, että rahoitus lisää joukkoliikenteen käyttöä, parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä ja että kaupungit lisäävät omaa panostustaan joukkoliikenteeseen."

Uudenmaan liitto:

Tutkimukseen ja koulutukseen suunnataan perustellut, riittävät voimavarat ja ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen tarjonta sopeutetaan vastaamaan maakunnan tarpeita

Hallitusohjelma:

"Yliopistojen perusvoimavaroja lisätään. Toteutetaan tutkimuksen ja koulutuksen huippuyliopisto."

"Hallitus turvaa perusopetuksen saavutettavuuden lähipalveluna. --- Lukioverkkoa kehitetään hyvä saavutettavuus turvaten. Ammatillisen koulutuksen arvostusta, houkuttelevuutta ja työelämälähtöisyyttä parannetaan. --- Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja kehitetään duaalimallin pohjalta ja niiden työnjako ja tehtävät selkiytetään."

Uudenmaan liitto:

Yrittäjyyttä edistetään

- turvataan yrityshautomoiden rahoitus ja muut toimintaedellytykset

Hallitusohjelma:

"Hallitus valmistelee välittömästi toimikautensa alussa kansallisen innovaatiostrategian. ---Innovaatio-organisaatioiden työnjakoa selkeytetään ja alueellisten organisaatioiden ja ohjelmien kokonaisuutta virtaviivaistetaan."

"Hallitus tehostaa toimia yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi ja entistä suotuisamman yritysympäristön luomiseksi.--- Yrityspalvelujen uudistamis- ja kokoamistyötä jatketaan Yritys-Suomi –uudistuksen mukaisesti. --- Hallitus jatkaa toimia perheyritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. --- Yritystukien vaikuttavuutta parannetaan suuntaamalla rahoitusta yritysten osaamisen, kasvun, verkostoitumisen ja kansainvälistymisen edistämiseen. Yritystoiminnan investointi- ja kehittämisrahoituksen myöntämisvaltuuksia lisätään."

"Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma käynnistetään."

Uudenmaan liitto: *Pääkaupunkiseudun väylähankkeiden osalta tarvitaan pikaisia rahoituspäätöksiä.

*Suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukeen saatava lisäresursseja.

Uudenmaan liitto | Nylands förbund

Aleksanterinkatu 48 A | 00100 Helsinki

Alexandersgatan 48 A | 00100 Helsingfors | Finland

puh. | tfn +358 (0)9 4767 411 | fax +358 (0)9 4767 4300

toimisto@uudenmaanliitto.fi | www.uudenmaanliitto.fi

Linkit