Welcome

Newest Members

AKTUALNO

Trški dnevi 2017 / 
Market Town Days 2017
7. - 17. 7. 2017

Turistično društvo Suha krajina iz Žužemberka je društvo, ki deluje na podeželju, na območju, kjer ni bil turizem nikoli razvit.

Območje Občine Žužemberk in Suhe krajine premore izjemno naravno in kulturno dediščino, ki predstavlja potencial za turistični razvoj prijazen naravi, znamenitostim in ljudem.

 

Zgodovina današnjega Turističnega društva Suha krajina sega v leto 1938, ko je bilo v Žužemberku ustanovljeno Tujsko-prometno in olepševalno društvo Žužemberk. Po drugi svetovni vojni je v Žužemberku delovalo Turistično društvo Žužemberk, vendar je v letu 1984 prenehalo delovati.

    

V letu 1993 je bilo ustanovljeno novo turistično društvo, ki naj bi poskrbelo za nov začetek turističnega razvoja v takratni Krajevni skupnosti Žužemberk oziroma v Suhi krajini. Že ob ustanovitvi takratnega Turističnega društva Žužemberk-Dvor je bil društvu zadan širši, že skorajda regijski značaj, ki ga z današnjim prepoznavnim delovanjem društva in njegovih aktivnih članov, še bolj poudarja. Danes si turističnega razvoja Občine Žužemberk in Suhe krajine brez smernic, ki jih je v tem času začrtalo turistično društvo ne predstavljamo.

 

Turistično društvo Suha krajina je imelo do danes v evidenci preko 240 članov, trenutno pa ima članske obveznosti poravnano 90 članov, četrtina je mlajših od 18 let. V okviru turističnega društva deluje več sekcij, in sicer: ljudske pevke v pokrajinskih nošah, ročna dela in izdelovanje spominkov, vitezi v viteškem redu Jurija in Volka Engelberta Turjaškega iz žužemberškega gradu, ljudski godci, turistični vodniki, pustno-karnevalska sekcija in od leta 2006 še literarna sekcija ter tudi pohodna sekcija.

 

Turistično društvo sodeluje z mnogimi društvi, zvezami, klubi, šolo, z vaščani majhne vasi Plešivica, z upravno enoto in občino Žužemberk. Aktivno je povezano s Turistično zvezo Dolenjske in Bele krajine, s Turistièno zvezo Slovenije, s turističnim krožkom v OŠ Žužemberk, z ZVKD Slovenije, s sosednimi turističnimi društvi, z drugimi društvi in klubi v občini, s Slovenia Nostro ter s projektom Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine in drugimi.

Turistično društvo se s svojimi predlogi in izkušnjami aktivno vključuje v razvojne projekte in pomaga pri zaščiti ter obnovi kulturne in naravne dediščine tega območja.

 Turistično društvo Suha krajina skrbi za promocijo Suhe krajine in Žužemberka v medijih ter je organizator kulturnih, turističnih, rekreativnih in etnoloških prireditev, ob tem pa aktivno sodeluje tudi na očiščevalnih in drugih urejevalnih akcijah ter ocenjuje urejenost domačij, hiš in oken.

 Turistično društvo je organizator mnogih tradicionalnih prireditev:

kračevanje,

pustovanje,

kres,

rekreativni pohod na Komanco,

prvomajsko srečanje,

zgodovinsko-rekreativno popotovanje po rimski cesti,

poletne grajske prireditve,

največja kulturno-turistična prireditev v Suhi krajini poimenovana Trški dnevi s srednjeveškim dnem,

razne likovne razstave,

srečanje pohodnikov, kolesarjev in članov turističnih društev treh občin.

 

Turistično društvo s svojimi članicami in člani aktivno sodeluje na raznih otvoritvah, prireditvah, sreèanjih, sejmih, razstavah tako, da so člani društva udeleženi na veè kot 90-tih prireditvah na leto.

 

 

Ob vseh naštetih aktivnostih člani društva vodijo še organizirane skupine turistov in popotnikov, ki spoznajo zgodovino gradu, spomenikov NOB, cerkva, mlinov, železarne ter drugih znamenitosti naravne in kulturne dediščine tega območja. Predsednik društva sodeluje na mednarodnih konferencah o delovanju nevladnih organizacij na podroèju ohranjanja kulturne dedišèine ter drugih konferencah državnega pomena. Skupina za ročna dela in spominkarstvo oživlja tradicijo izdelovanje lecta ter vse bolj aktivno povezuje mladino. Društvo izdaja tudi promocijsko gradivo, razglednice, koledarje in posreduje informacije preko spleta.

 Kot je razvidno veliko svojega èasa za uspešno delo društva žrtvujejo prizadevne pevke v pokrajinskih nošah, ljudski godci, lokalni turistièni vodnik, harmonikar, vitezi, spominakrice, ljubitelji pusta, literati in poeti ter tudi drugi, saj je aktivnih preko 50 èlanov društva. Èlanice in člani poleg neverjetnega števila nastopov, prebijejo veliko ur na vajah in drugih prostovoljnih akcijah ter prispevajo k prepoznavnosti Žužemberka in Suhe krajine izven njenega obmoèja. 

 Vsekakor je Turistično društvo Suha krajina eno izmed najaktivnejših društev na Dolenjskem,  v Sloveniji, če ne tudi širše in je društvo v pravem pomenu. 

 

Naš slogan:

 SUHA KRAJINA, KJER ČAS TEČE DRUGAČE!

** NE POZABITE NANJO**

 

TD Suha krajina

predsednik

Vlado  Kostevc

 

td.suha-krajina@siol.net

 

PONUDBA

Turistično društvo Suha krajina posreduje turistične in druge informacije ter organizira turistične, rekreativne in kulturne prireditve.

Za organizirane skupine pripravijo privlačen in zanimiv sprejem v žužemberškem gradu z ljudskimi pevkami, godci in vitezi.

Organizirajo tudi turistično vodenje z lokalnimi vodniki. 

 

Cena ogleda gradu je od 1,00 - 1,50 EUR/obiskovalca.

Cena organiziranega sprejema je od 2 - 10 EUR/obiskovalca, odvisno od programa.

Osnovni podatki

TD Suha krajina

Grajski trg 33

8360 Žužemberk

Slovenija

DŠ:  78999391

TTR SI56 0299 2009 1891 746

organizacija TD

TURISTI?NO DRU?TVO SUHA KRAJINA

Organizacijska struktura

 

OB?NI ZBOR DRU?TVA

 

UPRAVNI ODBOR DRU?TVA - 5 Clanov

PREDSEDNIK DRU?TVA; Vlado Kostevc - ?u?emberk

Ludvik Legan - Dvor, podpredsednik

Sa?a Pajk - ?u?emberk

Bijana Vidmar - Gradenc

Angelca Bedene - ?mihel pri ?u?emberku

 

NADZORNI ODBOR  - 3 ?lani

Predsednik - Slavko Mirti? - Dvor

Mal?i Klemen - Stav?a vas

Matja? Tome - Ple?ivica

 

?ASTNO RAZSODI??E ? 3 ?lani

Predsednik - Mirko Pr?ina

Tone Prah

Igor Grum - I?ko

 

Prapor??ak - Miro Pr?ina

Namestnik prapor??aka - Drago Plot

 

SEKCIJE ali SKUPINE:

LJUDSKE PEVKE V POKRAJINSKIH NO?AH

vodja skupine - Mojca Pr?ina

pevke

harmonikar

 

VITE?KI RED JURIJA IN VOLKA ENGELBERTA TURJA?KEGA IZ ?U?EMBER?KEGA GRADU ? SEINSENBERGENSIS TUMULTUS

Vodja skupine - Andrej Pr?ina

Kastelana

Vitezi

Grajske gospodi?ne

Grajski kletar, pivovar in to?ajke

Vede?evalka

Pravlji?arka

Grajski oskrbnik

Dacar

Bobnarji in fanfaristi

 

LJUDSKI GODCI- v mirovanju

Vodja skupine - Jo?e Hribar

?lani glasbeniki

 

PUSTNO-KARNEVALSKA SEKCIJA

Vodja skupine  -

?lani

 

TURISTI?NI VODNIKI

Turisti?ni vodniki - Vlado Kostevc

pomo?niki - Milka Jernej?i?, Ludvik Legan, Andrej Pr?ina, Sta?a Kostevc

spremljevalci

 

RO?NA DELA in SPOMINKI

Vodja skupine - Vlasta Jakli?

?lanice

 

LITERARNA SEKCIJA

Vodja -

?lani

 

 

POHODNIKI:

Miran Jenko - vodja


 

Podporniki:
Občina Žužemberk, Keko oprema d.o.o., CGP d.d., IMP promont d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Komunalne gradnje d.o.o., Konvikt d.o.o., gi zakrajšek d.o.o., AVTO SLAK d.o.o., STELEM d.o.o., Signal d.o.o., NRT ideje d.o.o., TERME KRKA d.o.o., Štraf d.o.o., e-net okolje d.o.o., GPI tehnika d.o.o., Espri d.o.o., Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d., Komunala Novo mesto d.o.o., LERO d.o.o., Podjetniško svetovanje Zoran Leko s.p., Radio Krka, Vaš kanal - TV Novo mesto d.o.o., KZ Trebnje z.o.o., FS d.o.o., Gostgrad d.o.o. , Foto Video studio Maver, TZS in ostali.