Festa Maria Bambina Senglea

Welcome to this site

Site ta Informajoni dwar il-Belt ta l-Isla u l-festa ta Maria Bambina             

Merhba f'dan is-sit li mhux ufficjali. Dan huwa sit li huwa ta informazjoni dwar il-knisja u il-festa ta Maria Bambina li tigi iccelebrata fit-8 ta Settembru gewwa il-Belt ta l-Isla jew ahjar Senglea Citta Invitca.

Nispera li din is-sit togobkom u nghid grazzi bil-quddiem li min se jzur din is-sit

 

 

 Afas hawn biex tkun tista tisma il-muzika ta:

 

  • l-Ave Maria
  • L-Innu lil Maria Bambina
  • Issa intemmet ix-Xewqa ta Qalbna (innu ta l-inkurnazjoni) 
  • l-Ave Maris Stella
  • Innu Lil Gesu'Redentur
  • L-Antifona Ta' Maria Bambina                 

 

                                                        

Updates Fil-Website                            


"U deher sinjal kbir fis-sema

Mara libsa x-xemx

bil-qamar taht riglejha u

b'kuruna ta tnax il-kewkba fuq rasha" 

Apk 12.1


Kardinal Lercaro  qed ipoggi warda tad-deheb f' riglejn il-Bambina

fl-gheluq-il hamsin sena inkurunata fl-1971

  Antifona Ta Maria Bambina                          

Gloriosae Virginis Mariae

Ortum dignissimum recolamus,

Quae et Genentricis dingnitatem obtinuit

Et virginalem pudicitiam non amist

Ejjew naghtu qima mill-gdid

lill-wild l-aktar dehen

tal-Glorjuza Vergni Maria

li gabet d-dinjita ta Omm

filwaqt li ma tilfitx is-safa tal-verginita

 
 
                                                                   Share on Facebook 

 

Create a Free Website