PILIHAN 4: PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

MINGGU

TAJUK / KANDUNGAN

KEMAHIRAN

cadangan aktiviti pembelajaran

CATATAN

ALATAN

2

MINGGU

25 - 29 JUL

 

4. Perdagangan dan

 

    c. Bentuk dan jenis perniagaan

 

    i. Perniagaan dalam    negeri

 

-          Runcit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aras 1

·      Menyatakan maksud perniagaan runcit

·         Mengenal pasti jenis perniagaan runcit kecil-kecilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aras 2

·      Membezakan ciri utama perniagaan runcit kecialan dengan besar-besaran

 

 

 

 

 

 

 

Perbincangan perniagaan runcit kecil-kecilan:

-          Berkedai: pekedai

-          Tanpa kedai: penjaja

 

Perbincangan perniagaan runcit besar-besaran:

-        Pasaraya

-        Kedai Sebanika

-        Kedai Jabatan

-        Kedai Sejaras

-        Francais

-        Kompleks beli-belah 

 

Sumbangsaran jenis perniagaan

 

Buku skrap jenis perniagaan runcit

 

Tinjauan perniagaan runcit setempat

 

Ciri utama perniagaan runcit kecil-kecian

-            Modal

-            lokasi

-            kuantiti jualan

-            pelanggan

-            kedudukan dalam saluran agihan

 

 

 

 01-05 OGO

-Borong

 

Aras 1
 • menyatakan maksud perniagaan borong

 

 • Mengenal pasti pemborong
   
 • Mengenal pasti jenis pemborong

Mendapatkan maklumat kegiatan perniagaan pemborong tempatan

 • Pemborong pertanian
 • Pemborong perkilangan
 • Pemborong agen
 • Pemborong am

 

 

 01- 05 OGO

ii.    Perniagaan antarabangsa

 

 

Aras 1

·       Mengenal pasti aktiviti perniagaan antarabangsa

 

·         Menyatakan sebab negara perlu mengeksport dan mengimport

 

 

 

 

 

Aras 2

·       Membezakan perniagaan dalam negeri dengan antarabangsa

 

Simulasi tentang produk yang diimport  dan dieksport

 

Perbincangan tentang sebab negara perlu mengimport dan mengeksport

 

Guru mempekenalkan pengertian pemasaran secara global danmengaitkannya dengan perniagaan eksport dan import

 

Perniagaan eksport dan import perlu mematuhi peraturan tertentu sesebuah negara

 

Melengkapkan lembaran Pengurusan Grafik (jadual perbezaan)

 

 

 

 

Tegaskan penghargaan dan kebanggan terhadap barang tempatan

 

 

2 MINGGU

08 - 12 OGO

 

4.2    Penubuhan dan      Pengendalian perniagaan

 

c.     Bantuan  Perniagaan

 

        i. Jenis bantuan         perniagaan 

 

 

Aras 1

·        Menyatakan maksud bantuan  perniagaan

 

·       Mengenal pasti kepentingan setiap jenis bantuan  perniagaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengumpul maklumat bantuan  perniagaan

 

Jenis bantuan  perniagaan

-            Perbankan

-            Insurans

-            Pergudangan

-            Pengangkutan

-            Promosi

-            Komunikasi

 

Lawatan ke tempat perniagaan

 

Kajian kes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerangan ringkas tentang peranan utama setiap jenis bantuan  perniagaan

 

 15 - 19 OGO

 

 

Aras 2

·         Membezakan  antara Perbankan Islan dengan Perbamnkan Konvensional

 

·         Membezakan  antara Insurans Islam dengan Insuran Konvensional

 

 

 

 

Lawatan ke bank

 

Lembaran Pengurusan Grafik

 

Kajian Perbankan Islam dan Insurans secara Islam

 

 

2

MINGGU

04 - 08 APR

4.5   Keusahawanan

 

a.      Konsep keusahawanan

 

 

 

b.      Ciri utama usahawan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aras 1

·         Menyatakan maksud usahawan dan keusahawanan

 

Aras 1

·       Mengenal pasti ciri utama usahawan

 

 

 

 

 

 

·      Mengenal pasti faedah menjadi usahawan berbanding dengan kerjaya lain

 

 

Aras 2

·         Menilai diri dan membuat perbandingan dengan ciri usahawan

 

 

·       Mengkelaskan bidang kegiatan yang diceburi  oleh usahawan

 

 

 

 

 

Perbincangan tentang  perbezaan usahawan dengan peniaga

 

 

Ciri utama usahawan

-          Kreatif

-          inovatif

-          sanggup menambil risiko

-          bijak mengambil peluang

-          daya usaha berterusan

 

Sumbangsaran

 

Temubual dengan usahawan yang berkaitan dengan kerjaya yang ingin diceburi oleh murid

 

Perbincangan tentang bidang kegiatan usahawan yang berkaitan dengan kerjaya yang ingin diceburi oleh murid

 

Contoh bidang kegiatan usahawan:

-             Pengeluaran - (ekstraktif,  perkilangan dan pembinaan)

-             Perkhidmatan (pelancongan, juru runding, pengaturcaraan dan pereka fesyen)

-             Pemasaran/agihan (penedar dan jualan terus)

 

 

 11 - 15 APR

 c.      Usahawan dalam negeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.      Peranan agensi dalam membantu usahawan

 

 

Aras 1

·      Mengenal pasti usahawan dalam negeri dan faktor kejayaannya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aras 1

·         Mengenal pasti pelbagai agensi kerajaan yang membantu usahawan

 

 

 

 

·      Mengenal pasti jenis  bantuan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kepada usahawan

 

Mengkaji biodata usahawan yang berjaya dalam negeri atau sekitar tempat inggal murid. Kajian boleh dibuat dari aspek latar belakang diri (pendidikan dan latihan ) dan cabaran serta cara mengatasinya

 

Melawat ke premis usahawan  yang berjaya 

 

Mendapatkan maklumat usahawan antarabangsa melalui internet

 

 

 

 

Mengumpul risalah mengenai agensi kerajaan yang membuat usahawan contohnya MARA, UDA

 

Rujuk laman web agensi berkenaan

 

Ceramah daripada agensi berkenaan mengenai peranan dan jenis bantuan  

 

Contoh cabaran:

-          Kurang modal dan pengetahuan

-          Penipuan dan penyelewengan

-          Masalah pemasaran

-          Tiada bimbingan berterusan

 

Contoh mengatasi cabaran

-          Khidmat nasihat melalui persatuan atau dewan perniagaan

-          Mengkaji kes lain dan cara mengatasinya

-          Menggunakan kemudahan agensi yang disediakan

-          Memperolehi pengetahuan melalui bacaan dan latihan

 

Peranan kerajaan membantu usahawan:

-           latihan dan bimbingan

-           prasarana

-           kajian dan penyelidikan

-           galakan

-           kewangan

 

6 MINGGU

05 -09 SEP

4.8   Simpan Kira

 

a. Menyimpan rekod urusniaga

 

 

Aras 1

·      Menyatakan maksud Simpan kira

 

·       Menyatakan rekod yang ada dalam perniagaan

 

·         Mengenal pasti tujuan menyimpan rekod urusniaga

 

·         Menyatakan cara menyimpan rekod urusniaga

 

 

 

 

Perbincangan mengenai rekod yang ada dalam perniagaan dan tujuan menyimpan rekod

 

 

 

 

 

Mengumpul dokumen sumber:

Baucer, Invois, Resit, Bil Tunai dan Memo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memo merujuk kepada urusniaga tanpa dokumen rasmi seperti: Ambilan

 

 19 - 23 SEP

b.     Merekod urusniaga

i.        Sistem catatan bergu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aras 1

·        Menyatakan maksud urusniaga dan akaun

 

·        Mengenal pasti prinsip sistem catatan bergu

 

·        Menyatakan maksud aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil dan belanja

 

Aras 2

·        Mengkelaskan aset, liabiliti,ekuiti pemilik, hasil dan belanja

 

 

 

Perbincangan maksud urusniaga, akaun dan sistem catatan bergu

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persamaan perakaunan:

(Aset = Ekuiti Pemilik + Liabiliti)

 

 

 10 - 14 OKT

 

 1. Urusniaga tunai 

 

Aras 1

 • Mengenal pasti buku lejar

 

 

 • Merekod urusniaga secara tunai

Penerangan mengenai lajur-lajur dalam buku tunai

 

Urusniaga berdasarkan pengkelasan akau dan beri contoh setiap satu cara merekod urusniaga

 

Merekod urusniaga mengikut prinsip catatan bergu untuk satu jangka masa tertentu dan mengimbangkan akaun yang terlibat dalam buku lejar

 

Akaun yang dipelajari termasuklah:

 • Akaun Tunai
 • Akaun bank
 • Akaun Modal
 • Akaun Ambilan
 • Akaun Aset
 • Akaun Hasil
 • Akaun Belanja

 

03 -07 OKT

 1. Urusniaga kredit

 

Aras 1

 • Menyatakan maksud urusniaga kredit
 • Menyatakan maksud penghutang dan pemiutang
 • Merekod urusniaga secara kredit

 


Perbincangan maksud urusniaga kredit untuk jamgka masa tertentu dan mengimbangkan akaun

 

Akaun yang dipelajari:

-     Akaun Penghutang

-     Akaun pemiutang

 

Latihan yang diberi adalah secara mudah, dibuat secara berperingkat  mengikut keupayaan murid

 

 10 - 14 OKT

iv.     Buku Tunai

 

Aras 1

·        Mengenal pasti Buku Tunai

·        Menyediakan Buku Tunai

·        Mengimbang dan menutup akaun

·         

Penerangan lajur-lajur dalam Buku Tunai

 

Latihan merekod dalam Buku Tunai

 

Menyediakan Buku Tunai (dua ruangan)

Latihan menimbangkan akaun yang telah direkodkan

 

Latihan merekod urusniaga dibuat dalam buku yang betul seperti:

Lejar
Buku Tunai

 

Latihan  Akaun Bank tidak termasuk baki kredit  (overdraf) dan tidak melibatkan cek tak layan

 

17 - 28 OKT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN      
28- 29 Okt + 31 oKT CUTI DEPAVALI + CUTI TAMBAHAN DEPAVALI      
 31 Okt - 04 Nov  Menyiapkan dan membentangkan Tugasan PBS      
07 Nov - 11 Nov Menyiapkan dan mengubahsuai Tugasan BPS      
14 Nov - 18 Nov Menyiapkan dan pelaporan projek PBS 2016      
21 Nov - 25 Nov Menyiapkan dan pelaporan projek PBS 2016      
26 Nov - 31 Dis CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN      

 

Disediakan oleh : Disemak oleh: Disahkan oleh: