"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

 

Milied f`Casal Paola

Appuntament ta'kull sena hija l-attivita li issir fil-lokalita ta' Rahal Gdid ghal zmien il-Milied ..... attivita li barra li tkun tista tgawdi l-armar tal-Milied specjalment id-dwal li ahna maghrufin ghalihom. tkun tista ukoll tara l-attivitajiet li jigu organnizati apposta ghal dan il-jum.
Minn zmien ghal zmien , f`din is-site ser tkun aggornat dwar din l-attivita'.

Xoghol  fil-Pjazza


Bhalissa x-xoghol fil-Pjazza Antoine De Paule miexi b`ritmu tajjeb hafna. It-Triq minn fejn ser jghaddu l-karrozzi n-naha tal-Pjazza Principali kwazi lesta u dalwaqt tibda tintuza ghal vetturi. Bhalissa qed jitqieghed il-bricks.

 • Jitnehha z-zuntier biex issir iehor aktar modern u ikun jikkumplimenta mal-Pjazza.
  Jitnehha z-zuntier biex issir iehor aktar modern u ikun jikkumplimenta mal-Pjazza.
 • Tqeghid tal-bricks li ser ikunu t-triq li minn fuqhom jghaddu l-vetturi.
  Tqeghid tal-bricks li ser ikunu t-triq li minn fuqhom jghaddu l-vetturi.
Jitnehha z-zuntier biex issir iehor aktar modern u ikun jikkumplimenta mal-Pjazza.
Jitnehha z-zuntier biex issir iehor aktar modern u ikun jikkumplimenta mal-Pjazza.


__________________________________________________________________

Idhol live fil-Pjazza  :  Il-Pjazza bhalissa bi tlett kameras

Hibernians FC

Il-Loghob ta' Hibernians FC  tal-Kampjonat Premier ghal istagun 2017/18


Nawguraw lit-team ta' Hibernians FC fil-bidu ta' sena gdida ghal stagun tajjeb kif kellna dan l-ahhar.


Awguri Hibernians FC


___________________________________________________________________________________


Loghba tal-Kamjonat Premier :


Rizultat kontra Tarxien Rainbows FC spiccat b`rebha ghal Hibernians FC bl-iskor ta' 3-0Il-Loghba li jmiss :


Il-loghba li jmiss hija kontra Balzan  FC  nhar is-Sibt 09 ta' Dicembru 2017 fil-Grawnd Nazzjonali Ta`Qali fl-4pm.Programm tal-loghob ta' Hibernians FC

     
      
Il-Festa tal-Madonna ta' LourdesIl-Gimgha 17 ta' Awwissu :


Sar marc madwar it-Toroq tal-Parrocca ta' Lourdes fejn fi tmiem il-marc giet 

imtella l-Istatwa ta' Malta fuq Kolonna fil-Bidu ta' Triq Valletta, it-Triq ewlenija 

li minnha tidhol ghal Rahal Gdid.


Is-Sibt 18 ta' Awwissu :


Lejliet il-Festa Titulari , saret Translazjoni bir-Relikwa fil-Knisja stess segwita b`Quddiesa.

Wara tmiem ic-Celebrazzjoni fil-Knisja hareg il-Marc madwar it-Toroq ta'  Rahal Gdid fejn 

giet imtella l-Istatwa ta' Santa Bernardina. Ezatt wara saret Wirja ta' loghob tan-nar ta'

l-art u ta' l-ajru.

Il-Hadd  :  Jum il-Festa


Filghodu saret il-quddiesa tal-Festa segwit bil-Marc ta' Filghodu. Filghaxija saret il-Purcissjoni

bl-Istatwa ta' Lourdes.


Festa Kristu Re 2017


It-Tnejn 24 ta' Lulju :


Il-Ftuh Ufficjali tal-Festa Titulari ta' Kristu Re. Din il-gurnata inbdiet b`quddiesa li fi tmiemha l-ghaqdiet tal-Parrocca ipprezentaw stilla tal-fidda lil Kristu Re sinifikat ta' l-ghaqda bejn l-ghaqdiet li jahdmu fil-Parrocca.

Fit-8pm harget l-Istatwa Titulari ta' Kristu Re, Kapolavur fl-Injam, fuq iz-zuntier fejn intlaqghet mill-Pawlisti bl-Innu ta' Kristu Re.

Tkompla marc mill-Banda Kristu Re fejn fi tmiem il-marc sar it-Tlugh ta' l-Istawa tal-Qalb ta' Gesu' fil-Pjazza tal-Knisja ta' Sant'Ubaldeska.

 • Banda Kristu Re
  Banda Kristu Re
 • Banda Paola
  Banda Paola
 • Merhba lil Istatwa Titulari
  Merhba lil Istatwa Titulari
 • Xoghol Kapolavur fl-Injam
  Xoghol Kapolavur fl-Injam
 • It-Tlugh ta' l-Istatwa tal-Qalb ta' Gesu fuq il-Kolonna
  It-Tlugh ta' l-Istatwa tal-Qalb ta' Gesu fuq il-Kolonna
Banda Kristu Re
Banda Kristu Re

It-Tlieta 25 ta' Lulju


Saret il-gurnata iddedikata ghat-tfal. Saret  mixja ferrihija mit-tfal mill-Museum tas-Subien fi Triq l-Arkata sal-Knisja Parrokjali fejn saret quddiesa apposta ghalihom.  (ritratti iktar tard)


Fit-8pm sar marc minn Banda Kristu Re mat-toqoq tal-Parrocca fejn lejn tmiem il-marc itellghet l-Istatwa ta' Kristu Re , Sacerdot u wara fil-pjazza sar nar sinkronizzat mal-muzika.

 • Kristu Re Sacerdot mahdum 52 SEna ilu minn Antonio Farrugia u restawrat ghal original sentejn ilu.
  Kristu Re Sacerdot mahdum 52 SEna ilu minn Antonio Farrugia u restawrat ghal original sentejn ilu.
 • Marc mat-Toroq ta' Rahal Gdid
  Marc mat-Toroq ta' Rahal Gdid
 • Nar sinkronizzat mal-muzika
  Nar sinkronizzat mal-muzika

L-Erbgha 26 ta' Lulju


L-Erbgha tal-gimgha tal-Festa hu marbut mal-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan, Banda Paola. Dakinhar sar marc mat-Toroq principali ta' Rahal Gdid. Fi tmiem il-marc gie milqugh l-Istatwa ta' Kristu Re ta' l-istess ghaqda u gie imtella fuq il-kolonna magemb il-Kazin tal-Banda. Mal-wasla ta' l-Istatwa u t-tlugh taghha fuq il-Kolonna taghat sehema ukoll il-Kantanta Mary Spiteri. 

 

 • Wasla ta' Kristu Re mir-restawr
  Wasla ta' Kristu Re mir-restawr
 • Il-Kapp Kan Dun Marc Andre Camilleri jaghtu sehemu fit-Tlugh tal-Istatwa.
  Il-Kapp Kan Dun Marc Andre Camilleri jaghtu sehemu fit-Tlugh tal-Istatwa.
 • Il-Kantanta Mary Spiteri
  Il-Kantanta Mary Spiteri

Il-Hamis 27 ta' Lulju


Il-Hamis ukoll kienet gurnata organnizata mill-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan, Banda Paola fejn sar kuncert imexxi mis-Surmast Mauro Spiteri fejn giet interpretata diversi muzika li toghgob lil kulhadd bhalma huwa Steve Wonder u Celiene Dion. Wara l-Kuncert tkompla Marc fejn telghet l-Istatwa tal-GM Ant De Paule fil-Pjazza.

 Il-Gimgha 28 ta' Lulju

Il-Gimgha , l-ahhar jum tat-Tridu sar il-Marc Brijjuz u Tradizzjonali ta' Kristu Re fejn ghadda minn diversi toroq ewlenin ta' Rahal Gdid sa ma wasal fil-Pjazza u f`nofs il-lejl l-Istatwa ta' Kristu Re itella fuq il-Kolonna. Wara sar in-nar ta' l-art organnizat mis-Soc Fil Ant De Paule, Banda Kristu Re.


Is-Sibt 29 ta' Lulju : Lejlet il-Festa Titulari


Lejlet il-Festa Titulari ta' Kristu Re. Saret Translazzjoni mill-Knisja ta Sant'Ubaldeska sal-Knisja Parrokjali imexxija mill-Arcisqof Emeritus Pawlu Cremona u wara saret Quddiesa minn Dun Christopher Ellul.


 • Translazzjoni
  Translazzjoni
 • Quddiesa minn Dun Chris Ellul
  Quddiesa minn Dun Chris Ellul
Translazzjoni
Translazzjoni


Wara l-Quddiesa sar Korteo mid-dar tal-Kappillan sal-Pjazza fejn l-ghaqdiet tal-Parrocca ipprezentaw kuruni tar-Rand lil Kristu Re f`nofs il-Pjazza.

Wara l-Korteo sar Programm fuq il-pjancier fil-Pjazza minn Banda Kristu Re u programm ta' nar sinkronizzat mill-Kazin u nar ta' l-art.

Jum il-Festa


Jum il-Festa bdiet b`Quddiesa Koncelebrata minn Mons Isqof ta' l-Albanija Patri George Frendo u wara saret Purcissjoni bis-Sagrament madwar it-Toroq vicin il-Knisja Parrokjali u fid-dhul taghha inghatat il-Barka Sagramentali.


Wara l-Purcissjoni bis-Sagrament hareg il-Marc Tradizzjonali Brijuz mat-Toroq ta' Rahal Gdid, li ghal tlett sieghar shah ferrah lin-nies fil-Jum tal-Festa. Fi tmiem il-Marc Tradizzjonali saret Wirja ta' nar u Konfetti sinkronizzati mal-muzika.


Filghaxija, fis-7.30pm sar il-Hrug tal-Purcissjoni bl-Istatwa artistika ta' Kristu Re, tlett sieghat idur mat-Toroq Principali ta' Rahal Gdid fejn fl-10.30 sar id-Dhul tal-Vara. Wara saret il-Barka Sagramentali fi Knisja imballata bin-nies.

_________________________________________________________________


Ix-Xoghol fil-Pjazza  Ant. De Paule

Ix-Xoghol fil-Pjazza principali ta' Rahal Gdid qabat ir-ritmu.  Is-Sibt 11 ta' Marzu 2017 giet imwaqqa l-latrina li kien hemm fil-pjazza biex taghmel wisa ghal-trejqa pedonali li ser twassal ghal-gnien li hemm fuq wara, b`hekk il-gnien li bhalissa qed jigi irrangat bil-bankini u dwal ser jinghaqad mal-pjazza.

Mit-Tnejn 13 ta' Marzu naha wahada tal-pjazza giet maghluqa  (in-naha tal-klabb tal-Hibernians ) biex jibda x-xoghol hemm u in-naha l-ohra (in-naha tal-Knisja)   saret zewg karregjati , wahda 'l fuq u l-ohra 'l isfel.

Dan hu bidu ta` xoghol li ser iwassal ghal Pjazza isbah , b`inqas karrozzi u aktar spazju ghar-rikrejazzjoni tan-nies. Il-Bidu tal-Progett bir-ritratti


 • Jibda x-xoghol fil-Pjazza
  Jibda x-xoghol fil-Pjazza
 • Il-Latrina qabel ma beda x-xoghol .....
  Il-Latrina qabel ma beda x-xoghol .....
 • ...... wara li twaqqet
  ...... wara li twaqqet
 • It-Trejqa li inkixfet li ser tghaqqad il-Gnien mal-Pjazza
  It-Trejqa li inkixfet li ser tghaqqad il-Gnien mal-Pjazza
Jibda x-xoghol fil-Pjazza
Jibda x-xoghol fil-Pjazza

_________________________________________________________________

..........  bhalissa x-xoghol ghaddej sew fil-Pjazza kif inhu pjanat : 

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Din is-Sena hi Sena Specjali ghal Parrocca ta' Kristu Re minhabba li qed infakkru l-50 Sena minn meta giet ikkonsagrata. Kien mument specjali ghal Pawlisti  .......   illum qed infakkru dan l-avveniment.

Ikklikja fuq l-istampa ta` fuq biex tara artiklu interessanti u ritratti ta' 50 Sena ilu

___________________________________________________________________________


Ix-Xoghol fil
-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re ma jieqaf qatt

_____________________________________________________________________________________________

Bhalissa fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re

Bhalissa fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re qed isiru diversi xoghol bhala manutenzjoni u tisbih tat-Tempju. Ghadu kemm inkixef il-Bust ta' San Xmun , biex issa in-naha tax-xellug tal-Knisja hija lestha. Intrama l-armar fuq in-naha tal-lemin biex issa jinbeda ix-xoghol ta' l-Appostli fuq dik in-naha. Baqa erbgha ohra x`isiru minn tnax.

Tkompla id-disinn fuq il-friz tal-Knisja u induratura.

Sar l-armar biex il-kopletti jibda l-manutenzjoni taghhom minn barra biex meta jitlestew, jinbeda x-xoghol fuq gewwa.

Dan ix-xoghol jirikjedi hafna hidma, hsieb u finanzi   .........  b'hekk ikollna Tempju sabih li jaghmlilna unur.


_______________________________________________________________________________________________

Niccelebraw 50 Sena mill-Konsagrazzjoni tat-Tempju

Din is-Sena hija sena specjali ghal Parrocca ta' Kristu Re minhabba li qed jigi infakkra l-50 Sena mill-Konsagrazzjoni tat-Tempju. Kien fit-3 ta' Gunju 1967  meta l-Arcisqof ta' dak iz-zmien Mons. Mikiel Gonzi ikkonsagra t-Tempju Maestuz ta' Kristu Re.


Ghal dan il-ghan il-Parrocca hejjiet sena shiha ta' attivitajiet biex ifakkru dan l-avveniment storiku.


Tista tara x`hemm imhejji billi tidhol fil-Programm billi tikklikja fuq l-istampa.


Ritratti storici meta 50 Sena ilu , nhar it-3 ta' Gunju 1967 meta l-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re giet ikkonsagrata._________________________________________________________________________________________________


Is-Saltna online

Ikklikja fuq l-istampa biex tara l-ahhar harga ta'  "Is-Saltna"    Fuljett ta' kull xahar li johrog mill-Parrocca ta' Kristu Re , b `artikli relatati mal-Parrocca, il-Hajja tal-Parrocca u attivitajiet li jsiru.  


Ara il-Fuljett ta'  "Is-Saltna"  ta' Novembru 2017


__________________________________________________________________________Djarju/ Direttorju 2017


Ta kull sena l-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re  tohroh id-Direttorju u Djarju tal-Parrocca matul dik is-sena. Ktieb mimli informazzjoni tal-Kazini u Ghaqdiet kollha tal-Parrocca. Hemm ukoll dati u attivitajiet tal-Parrocca matul is-sena.


Ghamel referenza ghal dan id-Direttorju ghal bzonnijiet tieghek.


Ikklikja fuq l-Istampa biex tiddawlodja l-harga kollha.


_____________________________________________________________________________________________


Il-Pjazza Fra Antoine De Paule

Bhalissa ghaddej fuq ix-xoghol tal-Pjazza Principali ta' Rahal Gdid li meta l-progett ikun lest ser jaght aktar ftuh ghan-nies. Progett li ser jigi jiswa 4 miljuni ser jaghti dehra isbah lil Pjazza li ser terga tinghata lura lil pubbliku ghal aktar spazju rikreattiv milli ghal karrozzi.


Ix-xoghol beda billi f`Mejju 2016 inqalghu l-ewwel sigar tal-Pjazza u gew inhawwla fil-parkegg tac-Cimiterju ta' l-Addolorata. F`Dicembru ta' l-istess sena gew maqluha l-ohrajn u tpoggew fi Gnien il-Mediterran li ser ikun parti mill-progett kbir tal-pjazza.  Tajjeb insemmu li s-sigar kollha maqluha baqghu f`Rahal Gdid.


Il-Permessi kollha issa huma approvati kif ukoll il-Pjanta. Fi zmien qasir il-progett ser jitkompla ghal gid ta' Rahal Gdid .


Il-Pjazza fl-ewwel fazijiet taghha tax-xoghol


________________________________________________________________________________________________


Matul dan ix-xahar ta' Novembru 2017 saru dawn l-aggornamenti  :

*    Jitkompla r-restawr fil-Knisja Parrokjali

*    Ritratti originali tal-Konsagrazzjoni tat-Tempju , 50 Sena ilu

*    "Is-Saltna"  ghal Settembru

*    Il-Loghob ta' Hibernians FC fil-Kampjonat Premier

*    Ritratti ta' Gimgha shiha tal-Festa ta' Kristu Re u tal-Festa ta' Lourdes


____________________________________________________________________________


Ahhar aggornament li sar  :   21 ta' Novembru  2017


____________________________________________________________________________

0:00/4:22