"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

L-Abbozz tal-Pittura ta' l-Apside.

Jekk l-erbgha pitturi tal-Kappelluni kienu kbar hafna, il-pittura mahsuba ghal apside ser tkun hafna akbar. Il-kobor ta' Knisja taghna tiflah ghal dawn il-pitturi meqjusa l-akbar ta' Malta.


Il-Glorja ta' Kristu Re


Bhalissa qed issir ix-xoghol ta' manutenzjoni minn barra u gewwa tal-apside biex tigi iddekorata minn din il-pittura li ghal dawn il-jumejn ser ikun hemm l-abbozz tal-pittura ghal wiri quddiem l-artal maggur fil-Knisja biex il-Pawlisti u dawk kollha li jhobbu l-arti ikunu jistghu jaraw ix-xoghol li jmiss.

L-abbozz fid-dettal

Il-Parti centrali tal-Pittura ser ikun hemm it-Trinita Qaddisa bi Kristu bhala r-Re bil-kuruna fuq rasu u bil-Ktieb tal-hajja kif insibu fl-Apokalissi bl-Alpha u l-Omega , l-ewwel u l-ahhar ittra ta' l-alfabet Grieg li jfissru l-Bidu u t-tmien , Kristu bhala il-bidu u t-tmiem ta' kollox.

Hdejn Kristu hemm zewg persuni li wiehed jissimboliza lil Ispirtu s-Santu , bin-nar f'idejh,  minhabba li f`diversi grajjiet insibuh ha l-forma ta' Nar bhalma meta deher lil Appostli fic-Cenaklu.   In-naha l-ohra insibu lil Alla l-Missier ibierek u s-simbolu tieghu huwa d-diadema ma rasu forma ta' triangolu, li ukoll hija simbolu tat-Trinita Mqaddsa, li ghalkemm fiha tlett ponot jew facatti imma taghmel forma (shape)  wahda.


Ftit l-isfel mit-Trinita insibu kif jixraq lil Marija u lil Guzeppi fil-glorja,   ukol fil-parti centrali tal-pittura.

Fin-naha tal-lemin tal-Pittura insibu lil San Pawl bhala missierna fil-fidi u Mara li tirraprezenta lil Malta imlibsa bis-Salib tal-Kavallieri u bit-tarka f`idejha bl-arma tal-kungress Ewkaristiku li kien sar f`Malta fl-1913 u li t-Tempju taghna huwa Monument ta' dan il-Kungress. filfatt it-Titular inbidel minn Qalb ta' Gesu' ghal Kristu Re u fil-Furjana sar Monument lil Kristu Re xoghol Antonio Sciortino.


Ftit l-isfel insibu nixxiegha ta' ilma hierga mit-Trinita li tfisser il-grazzji  (fl-iskrtittura insibu is-sebgha eghjun ta' grazzja) u hemm in-naghag  (li jirraprezentaw il-Bniedem) jiehu minn din il-grazzja hierga minghand Alla.


Zgur li din il-Pittura Kbira ser tkompli isebbah it-tempju taghna, hsieb mill-isbah b`sinifikat specjali b`disinn u xoghol ta' l-Artist Bravu,  l-Ghawdxi Manuel Farrugia,  li sissa taghna hafna xoghol sabih. 


Mhux il-boghod meta l-armar ma' l-apside jinzel u titfacca opra ta' arti li ser taghmlilna Gieh u inkunu kburin.


Matul dawn il-jumejn dan l-abbozz qed jigi esebit fil-Knisja Parrokjali biex kulhadd ikollu cans jarah kemm jekk Pawlist u kemm jekk thobb l-Arti Sagra.

Bhalissa ghalina dan huwa l-isbah zmien ghax qed naraw il-hin kollu it-tempju taghna jisbieh.


________________________________________________________________________________________________
Nawgurawlek Fr. Chris Ellul

L-Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun Christopher Ellul bħala it-tieni Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Marija Annunzjata, Ħal Tarxien.

Dun Christopher Ellul twieled fl-14 ta’ Ġunju 1988. Huwa minn Rahal Gdid fil-Parrocca ta' Kristu Re u irċieva l-edukazzjoni primarja tiegħu fl-iskola Ġużeppi Agius, Raħal Ġdid, l-edukazzjoni sekondarja tiegħu fl-iskola St Michael, Santa Venera, u l-edukazzjoni post-sekondarja fil-Kulleġġ Ġan Franġisk Abela, l-Imsida.

Kompla l-istudji terzjarji fil-Fakultà tat-Teoloġija (Filosofija u Teoloġija) fl-Università ta’ Malta, fejn kiseb ukoll il-liċenzjat fit-Teoloġija. Ġie ordnat saċerdot fit-3 ta’ Lulju 2015.

Dun Christopher serva bħala Viċi Arċipriet fil-Parroċċa ta’ San Nikola, is-Siġġiewi. Il-Parroċċa ta’ Ħal Tarxien tiġbor fiha madwar 9,000 persuna f’2,800 familja.


Minn din is-sit nawgurawk lil Fr. Chris fil-hidma gdida tieghu u li diga qed ihalli effett fil-Parrocca girien taghna.


Awguri Fr. ChrisRitratti ta' Memorja :   


Is-Sibt 18 ta' Lulju 2015 kienet gurnata specjali kemm ghal Dun Chris Ellul kif ukoll ghal Parrocca ta' Kristu Re.

Din l-attivita bdiet b`korteo mid-dar privata tieghu sal-Parrocca ta' Kristu Re akkumpanjat mill-familjari tieghu u hbieb. F`dan il-Korteo hadet sehem il-Banda Kristu Re li taghha kien Bandist ghal diversi snin.

Inkluz fil-Korteo ghadda ukoll minn hdejn il-Museum tas-Subien fi Triq l-Arkata fejn hu ha l-Informazzjoni u baqa hemmhekk sakemm dahal is-Seminarju fejn prepara ghal diversi snin sakemm ha is-Sacerdozju , zmien ta' studju, hidma u talb li wasluh ghal din il-gurnata mistennija kemm minnu u l-familjari kif ukoll ghal poplu Pawlist


L-Ewwel Quddiesa ta' Fr. Chris Ellul f`Rahal Gdid

Ghalkemm il-Quddiesa ta' Radd il-Hajr saret  is-Sibt 18 ta' Lulju 2015 fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re fis-6.30pm , l-ghada ta' l-Ordinazzjoni tieghu, is-Sibt 4 ta' Lulju saret l-ewwel Quddiesa fil-Knisja Storika ta' Sant'Ubaldeska mibnija fis-sena 1630 u li l-ewwel gebla giet imqeghda mill-Gran Mastru Ant. De Paule innifsu.


Il-Prima Messa ta' Dun Chris Ellul fil-Parrocca ta' Kristu Re fis-sena 2015

Il-Pjazza Antoine De Paule  ......  ix-xoghol avvanzat

Bhalissa x-xoghol fil-Pjazza ewlenija ta' Rahal Gdid huwa avvanzat sew.  Bhalissa ix-xoghol issa tkompla ghal Triq li mill-pjazza taghti ghal Triq Hal Luqa. Din it-triq bhalissa hi maghluqa sakemm isiru l-bankini godda u t-Triq tinkesa bil-briks biex tkompli max-xoghol li sar fil-Pjazza. Qed issir ukoll ix-xoghol fil-Pjazza n-naha ta` fuq billi qed jitpoggew bhal mini biex minhemm jghaddu s-servizzi kollha. Fi ftit gimghat ohra l-pjazza tkun lesta.

 • Tqeghid tad-dawl ghal-Pjazza
  Tqeghid tad-dawl ghal-Pjazza
 • Tqeghid tal-bricks ghat-Triq
  Tqeghid tal-bricks ghat-Triq
 • Waqt ix-xoghol li qed issir quddiem il-Knisja Parrokjali
  Waqt ix-xoghol li qed issir quddiem il-Knisja Parrokjali
 • Struttura li qed tinbena quddiem il-Knisja biex jigbor l-ilma ghal Funtani ta quddiem il-Knisja
  Struttura li qed tinbena quddiem il-Knisja biex jigbor l-ilma ghal Funtani ta quddiem il-Knisja
 

Idhol fis-sezzjoni "Pjazza Ant. De Paule"   biex tara l-progress pass pass li sar fil-Pjazza


__________________________________________________________________

Idhol live fil-Pjazza  :  Il-Pjazza bhalissa bi tlett kameras

Hibernians FC

Ahbarijiet dwar il-Kampjonat Premier ezatt malli johorgu inkluz trasferimenti u preparazzjoni ghal 

Kampjonat Malti tal-futbol ghal istagun 2018/19


Nawguraw lit-team ta' Hibernians FC 


_________________________________________________________________

Hidma ta' restawr u dekorazzjoni fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re.

Ix-xoghol fil-Knisja Parrokjali ma jieqaf qatt. Ghadu kemm inkixef bust iehor minn tnax ta' l-Appostli li qed idawwru l-Knisja. L-ahhar bust li tlesta huwa ta' San Bert. Tkompla ukoll il-frizz dekorat mad-dawra tal-Knisja.

Bhalissa qed issir xoghol kbir biex tisewwa xi hsara li kien hemm fl-Apside. Minhabba li kien jidhol l-ilma , allura infethu l-fili kollha tal-post u qed jinkesa b`tahlita specjali, garantita li l-problema tissolva biex imbghad wara issir pittura kbira li tikkomplimenta li diga sar mill-artist Manuel Farrugia.


Ix-xoghol fil-Knisja ma jispicca qatt imma bl-ghajnuna ta' hafna li ghandhom ghal qalbhom dan l-akbar tempju ta' Malta, ix-xoghol qed issir b`ritmu tajjeb.   

Balavostri tal-Kampnar  tal-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re li jridu jinbidlu minhabba l-hsara li fihom.

_______________________________________________________________________________________________


Is-Saltna online


________________________________________________________________________________________________


Matul dan ix-xahar ta' Mejju 2018 saru dawn l-aggornamenti  :

*    Jitkompla r-restawr fil-Knisja Parrokjali

*    Is-Saltna ghal Mejju 2018

*    Ix-xoghol fil-Pjazza Ant De Paule


____________________________________________________________________________


Ahhar aggornament li sar  :   24 ta' Mejju  2018


____________________________________________________________________________

0:00/4:22