"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

Jibda r-Randan 2018

Pittura gdida ghal Parrocca ta' Kristu Re

Fil-Festa ta' San Pawl ta' din is-sena giet inawgurata pittura ohra minn erbgha li fihom jidher lil Kristu bhala Re. L-ahhar pittura minn sett ta' erbgha biex issa huwa lest.

F`din il-Pittura hemm is-suggett ta' Gesu' , eta zghira, jilqa lis-Slaten Magi, fejn wiehed mir-rigali li offrewlu kien id-deheb, ir-rigal bhala Re.


Din il-Pittura sabiha, il-Pittur Manuel Farrugia ghamel lil Gesu' ta' madwar sentejn qed jilqa ir-rigali li offrewlu in-nies li gew mill-boghod. Fiha bara is-Slaten Magi hemm ukoll diversi personaggi li jaghmlu din il-Pittura sabiha u mimlija, fosthom il-Madonna u San Guzepp, izda c-centru taghha huwa Gesu tfajjel.


Din il-Pittura ta' daqs kbir taghlaq il-progett tal-Kappelluni li issa huma lesti. 

 • Waqt ix-xoghol minn Manuel Farrugia fuq il-Pittura
  Waqt ix-xoghol minn Manuel Farrugia fuq il-Pittura
 • Waqt ix-xoghol biex il-Pittura issib posta
  Waqt ix-xoghol biex il-Pittura issib posta
 • Qabel l-Inawgurazzjoni
  Qabel l-Inawgurazzjoni
 • Il-Kappellun lest mill-Pittura
  Il-Kappellun lest mill-Pittura
Waqt ix-xoghol minn Manuel Farrugia fuq il-Pittura
Waqt ix-xoghol minn Manuel Farrugia fuq il-Pittura

Il-Pjazza Antoine De Paule  ......  ix-xoghol avvanzat

Bhalissa x-xoghol fil-Pjazza ewlenija ta' Rahal Gdid huwa avvanzat sew.  Bhalissa l-haddiema qed jahdmu tajjeb biex ilestu x-xoghol fiż-żmien miftiehem.

 

Il-Milied 2017

Il-Milied u l-attivitajiet ta' Sena Gdida f`Rahal Gdid jinhassu hafna , specjalment l-armar 
li jlibbsu din il-lokalita bhala wahda mill-isbah fil-gzejjer taghna.L-Armar fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re.Xoghol  fil-Pjazza


Bhalissa x-xoghol fil-Pjazza Antoine De Paule miexi b`ritmu tajjeb hafna. Iz-zuntier tal-Knisja Parrokjali miexi sew hafna u kwazi tista tghid li wasal li jitlesta.

 • Jitnehha z-zuntier biex issir iehor aktar modern u ikun jikkumplimenta mal-Pjazza.
  Jitnehha z-zuntier biex issir iehor aktar modern u ikun jikkumplimenta mal-Pjazza.
 • Tqeghid tal-bricks li ser ikunu t-triq li minn fuqhom jghaddu l-vetturi.
  Tqeghid tal-bricks li ser ikunu t-triq li minn fuqhom jghaddu l-vetturi.
Jitnehha z-zuntier biex issir iehor aktar modern u ikun jikkumplimenta mal-Pjazza.
Jitnehha z-zuntier biex issir iehor aktar modern u ikun jikkumplimenta mal-Pjazza.


__________________________________________________________________

Idhol live fil-Pjazza  :  Il-Pjazza bhalissa bi tlett kameras

Hibernians FC

Il-Loghob ta' Hibernians FC  tal-Kampjonat Premier ghal istagun 2017/18


Nawguraw lit-team ta' Hibernians FC 


Awguri Hibernians FC


___________________________________________________________________________________


Hiernians FC ghelbu lil Senglea Athletics bl-iskor ta' 5-1

Hibernians FC fil-Kwarti Finali tat-Trophy


Wara li Hibernians FC rebhu lil Xewkija Tigers bl-iskor ta' 3-0 , it-Tnejn 22 ta' Jannar telghu l-poloz godda, li l-loghob ser jintlaghab fis-17 u t-18 ta'  Frar.


Hibernians FC ser jilghabu kontra Sliema Wanderers FC li minnha din il-loghba ser ikun hemm hajja jew mewt ghal xi hadd, loghba li tiddeterminha minn minnhom ser ikomplu l-avventura f`dan it-Tieni l-akbar unur fil-futbol ta' pajjizna.


Nawguraw lit-team ta' Hibernians FC success f`din il-loghba.

Programm tal-loghob ta' Hibernians FC

_________________________________________________________________


Ix-Xoghol fil-Pjazza  Ant. De Paule

Ix-Xoghol fil-Pjazza principali ta' Rahal Gdid qabat ir-ritmu.  Is-Sibt 11 ta' Marzu 2017 giet imwaqqa l-latrina li kien hemm fil-pjazza biex taghmel wisa ghal-trejqa pedonali li ser twassal ghal-gnien li hemm fuq wara, b`hekk il-gnien li bhalissa qed jigi irrangat bil-bankini u dwal ser jinghaqad mal-pjazza.

Mit-Tnejn 13 ta' Marzu naha wahada tal-pjazza giet maghluqa  (in-naha tal-klabb tal-Hibernians ) biex jibda x-xoghol hemm u in-naha l-ohra (in-naha tal-Knisja)   saret zewg karregjati , wahda 'l fuq u l-ohra 'l isfel.

Dan hu bidu ta` xoghol li ser iwassal ghal Pjazza isbah , b`inqas karrozzi u aktar spazju ghar-rikrejazzjoni tan-nies. Il-Bidu tal-Progett bir-ritratti


 • Jibda x-xoghol fil-Pjazza
  Jibda x-xoghol fil-Pjazza
 • Il-Latrina qabel ma beda x-xoghol .....
  Il-Latrina qabel ma beda x-xoghol .....
 • ...... wara li twaqqet
  ...... wara li twaqqet
 • It-Trejqa li inkixfet li ser tghaqqad il-Gnien mal-Pjazza
  It-Trejqa li inkixfet li ser tghaqqad il-Gnien mal-Pjazza
Jibda x-xoghol fil-Pjazza
Jibda x-xoghol fil-Pjazza

_________________________________________________________________

..........  bhalissa x-xoghol ghaddej sew fil-Pjazza kif inhu pjanat : 

___________________________________________________________________________


Ix-Xoghol fil
-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re ma jieqaf qatt

_____________________________________________________________________________________________

Bhalissa fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re

Bhalissa fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re qed isiru diversi xoghol bhala manutenzjoni u tisbih tat-Tempju. Ghadu kemm inkixef il-Bust ta' San Xmun , biex issa in-naha tax-xellug tal-Knisja hija lestha. Intrama l-armar fuq in-naha tal-lemin biex issa jinbeda ix-xoghol ta' l-Appostli fuq dik in-naha. Baqa erbgha ohra x`isiru minn tnax.

Tkompla id-disinn fuq il-friz tal-Knisja u induratura.

Sar l-armar biex il-kopletti jibda l-manutenzjoni taghhom minn barra biex meta jitlestew, jinbeda x-xoghol fuq gewwa.

Dan ix-xoghol jirikjedi hafna hidma, hsieb u finanzi   .........  b'hekk ikollna Tempju sabih li jaghmlilna unur.


_______________________________________________________________________________________________


Is-Saltna online

Ikklikja fuq l-istampa biex tara l-ahhar harga ta'  "Is-Saltna"    Fuljett ta' kull xahar li johrog mill-Parrocca ta' Kristu Re , b `artikli relatati mal-Parrocca, il-Hajja tal-Parrocca u attivitajiet li jsiru.  


Ara il-Fuljett ta'  "Is-Saltna"  ta' Novembru 2017


__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________


Il-Pjazza Fra Antoine De Paule

Bhalissa ghaddej fuq ix-xoghol tal-Pjazza Principali ta' Rahal Gdid li meta l-progett ikun lest ser jaght aktar ftuh ghan-nies. Progett li ser jigi jiswa 4 miljuni ser jaghti dehra isbah lil Pjazza li ser terga tinghata lura lil pubbliku ghal aktar spazju rikreattiv milli ghal karrozzi.


Ix-xoghol beda billi f`Mejju 2016 inqalghu l-ewwel sigar tal-Pjazza u gew inhawwla fil-parkegg tac-Cimiterju ta' l-Addolorata. F`Dicembru ta' l-istess sena gew maqluha l-ohrajn u tpoggew fi Gnien il-Mediterran li ser ikun parti mill-progett kbir tal-pjazza.  Tajjeb insemmu li s-sigar kollha maqluha baqghu f`Rahal Gdid.


Il-Permessi kollha issa huma approvati kif ukoll il-Pjanta. Fi zmien qasir il-progett ser jitkompla ghal gid ta' Rahal Gdid .


Il-Pjazza fl-ewwel fazijiet taghha tax-xoghol


________________________________________________________________________________________________


Matul dan ix-xahar ta' Dicembru 2017 saru dawn l-aggornamenti  :

*    Jitkompla r-restawr fil-Knisja Parrokjali

*    Il-Loghob ta' Hibernians FC fil-Kampjonat Premier

*    Il-Milied 2017


____________________________________________________________________________


Ahhar aggornament li sar  :   23 ta' Jannar  2018


____________________________________________________________________________

0:00/4:22