"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

 Hibernians FC


Il-Kampjonat Malti


Bhalissa l-Kampjonat Malti qieghed fil-fazi tat-tieni leg.  It-team ta' Hibernians FC dejjem okkupa l-ghola pozizzjonijiet fil-Klassika ta' l-aqwa teams tal-futbol Malti.


Nawguraw lit-tim ta' Rahal Gdid f`dan il-Kampjonat Malti.


Fl-ahhar loghba li Hibernians FC dahal fil-grawnd , rebah il-loghba kontra Pembroke Ath.  FC  bl-iskor sabih ta' 4-0.
Nissaportjaw dejjem lit-tim taghna li dejjem gab unuri kbar lejn ir-rahal taghna.
____________________________________________________________________________________


L-Ecce Homo  l-antik restawrat

L-ewwel vara tal-Ecce Homo ghall-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira f’Rahal Gdid kienet saret ghas-sett provizorju tal-1971. Din l-istatwa, li ukoll tissejjah il-Porpra, kienet giet irrangata minn Patri Armando Ballucci bl-ghajnuna ta’ Biaggio Galea. Din l-ewwel statwa kienet instabet go dar privata ghand familja li kienet toqghod fi Triq Joseph Stivala. Wara li sarilha xi arrangement fiha setghet tintuza biex tinhareg fil-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira. Din il-vara kienet tikkonsisti fil-figura wahedha ta’ Kristu , bil-qieghda b’qasba f`idu. Ma ras Kristu hemm il-kuruna tax-xewk u imlibbes mantall ahmar skur.


Din il-Vara antika ta' L-Ecce Homo  din is-sena giet irrestawratha u wiehed jista igawdiha fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re.  L-Ewwel ritratt  (abjad u iswed)  ritratt mehud fis-sena 1971 meta l-Ecce Homo intuza fil-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira  46 Sena ilu.  

__________________________________________________________________________________________

Wirjiet u Attivitajiet tal-Gimgha l-Kbira f`Rahal Gdid

Matul dan iz-Zmien tas-Sena issiru hafna attivitajiet u Wirjiet li jkollom konnesjoni mal-Gigha l-Kbira.  issiru kemm  attivitajiet mill-Parrocci ta' Rahal Gdid kif ukoll minn individwi u Kazini.

Dawn huma xi uhud mill-attivitajiet li waslulna li qed issiru f`dawn iz-zminijiet  :
Ix-Xoghol fil-Pjazza  Ant. De Paule

Ix-Xoghol fil-Pjazza principali ta' Rahal Gdid qabat ir-ritmu.  Is-Sibt 11 ta' Marzu 2017 giet imwaqqa l-latrina li kien hemm fil-pjazza biex taghmel wisa ghal-trejqa pedonali li ser twassal ghal-gnien li hemm fuq wara, b`hekk il-gnien li bhalissa qed jigi irrangat bil-bankini u dwal ser jinghaqad mal-pjazza.

Mit-Tnejn 13 ta' Marzu naha wahada tal-pjazza giet maghluqa  (in-naha tal-klabb tal-Hibernians ) biex jibda x-xoghol hemm u in-naha l-ohra (in-naha tal-Knisja)   saret zewg karregjati , wahda 'l fuq u l-ohra 'l isfel.

Dan hu bidu ta` xoghol li ser iwassal ghal Pjazza isbah , b`inqas karrozzi u aktar spazju ghar-rikrejazzjoni tan-nies. 

  

 • Jibda x-xoghol fil-Pjazza
  Jibda x-xoghol fil-Pjazza
 • Il-Latrina qabel ma beda x-xoghol .....
  Il-Latrina qabel ma beda x-xoghol .....
 • ...... wara li twaqqet
  ...... wara li twaqqet
 • It-Trejqa li inkixfet li ser tghaqqad il-Gnien mal-Pjazza
  It-Trejqa li inkixfet li ser tghaqqad il-Gnien mal-Pjazza
Jibda x-xoghol fil-Pjazza
Jibda x-xoghol fil-Pjazza

_________________________________________________________________

Randan 2017

Nhar l-Erbgha ta' l-irmid  (Ras ir-Randan) saret Pellegrinagg minghand is-Sorijiet ta' St. Joseph sal-Parrocca bis-sehem tal-Fratelli, abbatini u Kleru flimkien mal-Kor tal-Parrocca.  Tul dan il-Pellegrinagg ingar il-Kurcifiss li hu imbierek minn San Gorg Preca.

Wara l-Pellegrinagg saret Celebrazzjoni Ewkaristika u tqeghid ta' l-Irmid.

 • Pelegrinagg fil-Bidu tar-Randan
  Pelegrinagg fil-Bidu tar-Randan
 • Kucifiss imbierek minn San Gorg Preca
  Kucifiss imbierek minn San Gorg Preca
Pelegrinagg fil-Bidu tar-Randan
Pelegrinagg fil-Bidu tar-Randan

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Din is-Sena hi Sena Specjali ghal Parrocca ta' Kristu Re minhabba li qed infakkru l-50 Sena minn meta giet ikkonsagrata. Kien mument specjali ghal Pawlisti  .......   illum qed infakkru dan l-avveniment.

Ikklikja fuq l-istampa ta` fuq biex tara artiklu interessanti u ritratti ta' 50 Sena ilu

______________________________________________________________

_______________________________________________

Kappillan gdid ghal Parrocca ta' Lourdes

L-Arcisqof Charles J. Scicluna hatar lil Dun George Schembri bhala Kappillan tal-Parrocca tal-Madonna ta' Lourdes f`Rahal Gdid.

Dun George Schembri twieled nhar it-8 ta' Frar 1985 u ircieva l-edukazzjoni tieghu fl-iskola Stella Maris f`Hal Balzan, fl-iskola St Elizabeth, tas-Sliema u l-edukazzjoni sekondarja fil-Liceo Dun Guzepp Zammit Brigella il-Hamrun.

  

Huwa kompla l-istudji Terzjarji tieghu fil-fakulta tat-Teologija  (Filosofija u Teologija) fl-Universita ta' Malta.

Dun George gie ordnat sacerdot fid-29 ta' Gunju 2012 u fl-istess sena gie mahtur bhala Vici-kappillan tal-Parrocca ta' Santa Marija fl-Imqabba u fl-2015 inhatar vici-kappillan tal-Parrocca ta' Santa Katerina fiz-Zurrieq. 


Bhala parti mill-hidma pastorali tieghu huwa jservi ukoll bhala chaplain fil-Kullegg San benedittu f`Hal Kirkop. 

Huwa gie mahtur kappillan tal-Parrocca tal-Madonna ta' Lourdes f`Rahal Gdid li bhala Parrocca tigbor fiha madwar 2,300 persuna f`720 familja. 

 

Nawguraw lil Dun George f`din il-hidma gdida tieghu bhala Kappillan ta' wahda mill-Parrocci ta' Rahal Gdid iddedikata lil Sidtna Marija ta' Lourdes.


___________________________________________________________________________


Ix-Xoghol fil
-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re ma jieqaf qatt

_____________________________________________________________________________________________

Bhalissa fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re

Bhalissa fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re qed isiru diversi xoghol bhala manutenzjoni u tisbih tat-Tempju. Ghadu kemm inkixef il-Bust ta' San Xmun , biex issa in-naha tax-xellug tal-Knisja hija lestha. Intrama l-armar fuq in-naha tal-lemin biex issa jinbeda ix-xoghol ta' l-Appostli fuq dik in-naha. Baqa erbgha ohra x`isiru minn tnax.

Tkompla id-disinn fuq il-friz tal-Knisja u induratura.

Sar l-armar biex il-kopletti jibda l-manutenzjoni taghhom minn barra biex meta jitlestew, jinbeda x-xoghol fuq gewwa.

Dan ix-xoghol jirikjedi hafna hidma, hsieb u finanzi   .........  b'hekk ikollna Tempju sabih li jaghmlilna unur.


_______________________________________________________________________________________________


Ix-Xoghol fuq il-Pedament li fuqu ser issir in-Nicca l-Gdida ta' l-Istatwa Titulari ta' Kristu Re.Ghadu kemm sar ix-xoghol fuq il-Pedament li fuqu ser issir in-Nicca ta' l-Istatwa Titulari ta' Kristu Re. Biex l-art tkun soda , inqalet l-art li kien hemm u saret sodda konkos u rega tpogga l-irham u gie invjat.  Xoghol importanti biex fil-qrib jibda x-xoghol fuq in-Nicca l-Gdida.


_________________________________________________________________________________________________________________

Niccelebraw 50 Sena mill-Konsagrazzjoni tat-Tempju

Din is-Sena hija sena specjali ghal Parrocca ta' Kristu Re minhabba li qed jigi infakkra l-50 Sena mill-Konsagrazzjoni tat-Tempju. Kien fit-3 ta' Gunju 1967  meta l-Arcisqof ta' dak iz-zmien Mons. Mikiel Gonzi ikkonsagra t-Tempju Maestuz ta' Kristu Re.


Ghal dan il-ghan il-Parrocca hejjiet sena shiha ta' attivitajiet biex ifakkru dan l-avveniment storiku.


Tista tara x`hemm imhejji billi tidhol fil-Programm billi tikklikja fuq l-istampa.


Ritratti storici meta 50 Sena ilu , nhar it-3 ta' Gunju 1967 meta l-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re giet ikkonsagrata._________________________________________________________________________________________________


Is-Saltna online

Ikklikja fuq l-istampa biex tara l-ahhar harga ta'  "Is-Saltna"    Fuljett ta' kull xahar li johrog mill-Parrocca ta' Kristu Re , b`artikli relatati mal-Parrocca, il-Hajja tal-Parrocca u attivitajiet li jsiru.  


Ara il-Fuljett ta'  "Is-Saltna"  ta' April 2017


__________________________________________________________________________Djarju/ Direttorju 2017


Ta kull sena l-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re  tohroh id-Direttorju u Djarju tal-Parrocca matul dik is-sena. Ktieb mimli informazzjoni tal-Kazini u Ghaqdiet kollha tal-Parrocca. Hemm ukoll dati u attivitajiet tal-Parrocca matul is-sena.


Ghamel referenza ghal dan id-Direttorju ghal bzonnijiet tieghek.


Ikklikja fuq l-Istampa biex tiddawlodja l-harga kollha.


_________________________________________________________________________________________________

Ghal iktar informazzjoni tista izzurna fuq Facebook : Hiberniansfc  jew tidhol fuq   www.hiberniansfc.org


Is-Sapport tieghek hu importanti dejjem  ....  specjalment f`din il-fazi importanti tal-Kampjonat li kull punt jiswa hafna.


_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________


Il-Pjazza Fra Antoine De Paule

Bhalissa ghaddej fuq ix-xoghol tal-Pjazza Principali ta' Rahal Gdid li meta l-progett ikun lest ser jaght aktar ftuh ghan-nies. Progett li ser jigi jiswa 4 miljuni ser jaghti dehra isbah lil Pjazza li ser terga tinghata lura lil pubbliku ghal aktar spazju rikreattiv milli ghal karrozzi.


Ix-xoghol beda billi f`Mejju 2016 inqalghu l-ewwel sigar tal-Pjazza u gew inhawwla fil-parkegg tac-Cimiterju ta' l-Addolorata. F`Dicembru ta' l-istess sena gew maqluha l-ohrajn u tpoggew fi Gnien il-Mediterran li ser ikun parti mill-progett kbir tal-pjazza.  Tajjeb insemmu li s-sigar kollha maqluha baqghu f`Rahal Gdid.


Il-Permessi kollha issa huma approvati kif ukoll il-Pjanta. Fi zmien qasir il-progett ser jitkompla ghal gid ta' Rahal Gdid .


Il-Pjazza fl-ewwel fazijiet taghha tax-xoghol


________________________________________________________________________________________________


Matul dan ix-xahar ta' Marzu 2017 saru dawn l-aggornamenti  :

*    Jitkompla r-restawr fil-Knisja Parrokjali

*    Ritratti originali tal-Konsagrazzjoni tat-Tempju , 50 Sena ilu

*    "Is-Saltna"  ghal Marzu

*    Djarju Direttorju tal-Parrocca ta' Kristu Re

*    Loghba li jmiss  ta' Hibernians FC


_____________________________________________________________________________


L-Ahhar aggornament li sar  :   21 ta' Marzu 2017


____________________________________________________________________________

0:00/4:22