"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

 

Idhol live fil-Pjazza  :  Il-Pjazza bhalissa

Il-Ktieb tal-Festa ta' Kristu Re 2017

Ktieb interessanti mimli artikli dwar il-Festa u dwar Rahal Gdid kif ukoll il-Programm shih tal-Festa u l-attivitajiet kemm gewwa l-Knisja kif ukoll barra.  Ikklikja fuq il-qoxra ta' fuq biex tara l-ktieb shih. Minhabba li l-ktieb huwa kbir ghati ftit cans jitla kollhu.

 

Pellegrinagg bl-Istatwa Titulari ta' Kristu Re

Fl-Okkazjoni tal-50 Sena mill-Konsagrazzjoni tat-Tempju fejn ser issir Quddiesa Koncelebrata minn Mons Arcisqof u wara Pellegrinagg bl-Istatwa Titulari ta' Kristu Re. Il-Pellegrinagg ser jghaddi mill-Pjazza sal-Facilita Korettiva ta' Kordin fejn ser issir Programm qasir hemmhekk. Minn hemm il-Pellegrinagg jghaddi minn Triq Ninu Cremona ghal Knisja ta' Sant' Ubaldeska fejn ghadu  kemm sar hafna xoghol f`din il-Knisja Storika taghna, grazzi ghal Volontiera tal-Parrocca. 


Dan il-Pellegrinagg ser ikun storiku minhabba li ser tkun l-ewwel darba li Statwa Titulari ser tidhol fil-Facilita Korretivaha u taghna ha jkun l-ewwel darba fejn l-Istatwa Titulari ser tidhol ghal ewwel darba f`dan il-post.  Pellegrinagg Storiku huwa li minhabba l-Istatwa Titulari ta' Kristu Re ser tidhol ghal ewwel darba li ser jidhol fil-Knisja ta' Sant'Ubaldeska , l-ewwel Parrocca ta' Rahal Gdid .


Min hemm il-Pellegrinagg jitkompla ghal Knisja Parrokjali fejn ser tigi inawgurata l-Gallarija ta' l-Orgni u kxip ta' Lapida Kommemorattiva tal-50 Sena mill-Konsagrazzjoni tat-Tempju taghna.


Int mistieden li tkun hemm  .......  tkun parti mill-Istorja


_____________________________________________________________________________________________________

Hibernians FC

Nhar it-Tlieta 4 ta' Lulju 2017, it-team taghna laghab l-ewwel leg tat-2 roundkiseb kontra Redbull Salzburg b`rizultat ta' 3-0


Ghalkemm forsi mhux rizultat kif xtaqna imma prosit lil dawk kollha li hadmu biex it-team taghna ikun dejjem fost l-ahjar fil-fooball Malti.
Ix-Xoghol fil-Pjazza  Ant. De Paule

Ix-Xoghol fil-Pjazza principali ta' Rahal Gdid qabat ir-ritmu.  Is-Sibt 11 ta' Marzu 2017 giet imwaqqa l-latrina li kien hemm fil-pjazza biex taghmel wisa ghal-trejqa pedonali li ser twassal ghal-gnien li hemm fuq wara, b`hekk il-gnien li bhalissa qed jigi irrangat bil-bankini u dwal ser jinghaqad mal-pjazza.

Mit-Tnejn 13 ta' Marzu naha wahada tal-pjazza giet maghluqa  (in-naha tal-klabb tal-Hibernians ) biex jibda x-xoghol hemm u in-naha l-ohra (in-naha tal-Knisja)   saret zewg karregjati , wahda 'l fuq u l-ohra 'l isfel.

Dan hu bidu ta` xoghol li ser iwassal ghal Pjazza isbah , b`inqas karrozzi u aktar spazju ghar-rikrejazzjoni tan-nies. Il-Bidu tal-Progett bir-ritratti


 • Jibda x-xoghol fil-Pjazza
  Jibda x-xoghol fil-Pjazza
 • Il-Latrina qabel ma beda x-xoghol .....
  Il-Latrina qabel ma beda x-xoghol .....
 • ...... wara li twaqqet
  ...... wara li twaqqet
 • It-Trejqa li inkixfet li ser tghaqqad il-Gnien mal-Pjazza
  It-Trejqa li inkixfet li ser tghaqqad il-Gnien mal-Pjazza
Jibda x-xoghol fil-Pjazza
Jibda x-xoghol fil-Pjazza

_________________________________________________________________

..........  bhalissa x-xoghol ghaddej sew fil-Pjazza kif inhu pjanat : 

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Din is-Sena hi Sena Specjali ghal Parrocca ta' Kristu Re minhabba li qed infakkru l-50 Sena minn meta giet ikkonsagrata. Kien mument specjali ghal Pawlisti  .......   illum qed infakkru dan l-avveniment.

Ikklikja fuq l-istampa ta` fuq biex tara artiklu interessanti u ritratti ta' 50 Sena ilu

___________________________________________________________________________


Ix-Xoghol fil
-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re ma jieqaf qatt

_____________________________________________________________________________________________

Bhalissa fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re

Bhalissa fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re qed isiru diversi xoghol bhala manutenzjoni u tisbih tat-Tempju. Ghadu kemm inkixef il-Bust ta' San Xmun , biex issa in-naha tax-xellug tal-Knisja hija lestha. Intrama l-armar fuq in-naha tal-lemin biex issa jinbeda ix-xoghol ta' l-Appostli fuq dik in-naha. Baqa erbgha ohra x`isiru minn tnax.

Tkompla id-disinn fuq il-friz tal-Knisja u induratura.

Sar l-armar biex il-kopletti jibda l-manutenzjoni taghhom minn barra biex meta jitlestew, jinbeda x-xoghol fuq gewwa.

Dan ix-xoghol jirikjedi hafna hidma, hsieb u finanzi   .........  b'hekk ikollna Tempju sabih li jaghmlilna unur.


_______________________________________________________________________________________________


Ix-Xoghol fuq il-Pedament li fuqu ser issir in-Nicca l-Gdida ta' l-Istatwa Titulari ta' Kristu Re.Ghadu kemm sar ix-xoghol fuq il-Pedament li fuqu ser issir in-Nicca ta' l-Istatwa Titulari ta' Kristu Re. Biex l-art tkun soda , inqalet l-art li kien hemm u saret sodda konkos u rega tpogga l-irham u gie invjat.  Xoghol importanti biex fil-qrib jibda x-xoghol fuq in-Nicca l-Gdida.


_________________________________________________________________________________________________________________

Niccelebraw 50 Sena mill-Konsagrazzjoni tat-Tempju

Din is-Sena hija sena specjali ghal Parrocca ta' Kristu Re minhabba li qed jigi infakkra l-50 Sena mill-Konsagrazzjoni tat-Tempju. Kien fit-3 ta' Gunju 1967  meta l-Arcisqof ta' dak iz-zmien Mons. Mikiel Gonzi ikkonsagra t-Tempju Maestuz ta' Kristu Re.


Ghal dan il-ghan il-Parrocca hejjiet sena shiha ta' attivitajiet biex ifakkru dan l-avveniment storiku.


Tista tara x`hemm imhejji billi tidhol fil-Programm billi tikklikja fuq l-istampa.


Ritratti storici meta 50 Sena ilu , nhar it-3 ta' Gunju 1967 meta l-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re giet ikkonsagrata._________________________________________________________________________________________________


Is-Saltna online

Ikklikja fuq l-istampa biex tara l-ahhar harga ta'  "Is-Saltna"    Fuljett ta' kull xahar li johrog mill-Parrocca ta' Kristu Re , b`artikli relatati mal-Parrocca, il-Hajja tal-Parrocca u attivitajiet li jsiru.  


Ara il-Fuljett ta'  "Is-Saltna"  ta' Mejju 2017


__________________________________________________________________________Djarju/ Direttorju 2017


Ta kull sena l-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re  tohroh id-Direttorju u Djarju tal-Parrocca matul dik is-sena. Ktieb mimli informazzjoni tal-Kazini u Ghaqdiet kollha tal-Parrocca. Hemm ukoll dati u attivitajiet tal-Parrocca matul is-sena.


Ghamel referenza ghal dan id-Direttorju ghal bzonnijiet tieghek.


Ikklikja fuq l-Istampa biex tiddawlodja l-harga kollha.


_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________


Il-Pjazza Fra Antoine De Paule

Bhalissa ghaddej fuq ix-xoghol tal-Pjazza Principali ta' Rahal Gdid li meta l-progett ikun lest ser jaght aktar ftuh ghan-nies. Progett li ser jigi jiswa 4 miljuni ser jaghti dehra isbah lil Pjazza li ser terga tinghata lura lil pubbliku ghal aktar spazju rikreattiv milli ghal karrozzi.


Ix-xoghol beda billi f`Mejju 2016 inqalghu l-ewwel sigar tal-Pjazza u gew inhawwla fil-parkegg tac-Cimiterju ta' l-Addolorata. F`Dicembru ta' l-istess sena gew maqluha l-ohrajn u tpoggew fi Gnien il-Mediterran li ser ikun parti mill-progett kbir tal-pjazza.  Tajjeb insemmu li s-sigar kollha maqluha baqghu f`Rahal Gdid.


Il-Permessi kollha issa huma approvati kif ukoll il-Pjanta. Fi zmien qasir il-progett ser jitkompla ghal gid ta' Rahal Gdid .


Il-Pjazza fl-ewwel fazijiet taghha tax-xoghol


________________________________________________________________________________________________


Matul dan ix-xahar ta' Lulju 2017 saru dawn l-aggornamenti  :

*    Jitkompla r-restawr fil-Knisja Parrokjali

*    Ritratti originali tal-Konsagrazzjoni tat-Tempju , 50 Sena ilu

*    "Is-Saltna"  ghal Lulju

*    Celebrazzjoniet ta' Hibernians FC ghar rebh tal-Kampjonat


____________________________________________________________________________


Ahhar aggornament li sar  :   12 ta' Lulju 2017


____________________________________________________________________________

0:00/2:49