Centar za razvoj psihodrame i psihoterapije

CRPP

Edukacija


Centar za razvoj psihodrame i psihoterapije je na Skupštini održanoj 17.12.2008. godine primeljen u SDPtS (Savez društava psihoterapeuta Srbije) a program edukacije u okviru Centra usklađen je sa standardima koje propisuju FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organizations) i EAP (European Association for Psychotherapy) što omogućava dobijanje evropskog sertifikata po završetku edukacije.
 
Edukacija traje četiri godine i podrazumeva minimalno 800 sati u iskustveno-edukativnoj grupi, 400 sati teorije i 400 sati supervizije, ukupno 1600 sati. Neklinički stepen traje prve dve godine i omogućava da se po njegovom završetku započne sa samostalnim radom sa nekliničkom populacijom uz superviziju. On omogućava i edukantima koji nisu iz struke da se za to vreme osposobe za primenu psihodramske tehnike u svom radu. Klinički nivo traje druge dve godine i po njegovom završetku edukant stiče uslov za polaganje završnog ispita i dobijanje zvanja psihodramskog psihoterapeuta.
 

Edukanti se upoznaju  sa velikim brojem akcionih tehnika na kojima se zasnivaju mnogi noviji psihoterapeutski pravci: transakciona analiza, geštalt terapija, bihejvioralna, porodična psihoterapija.

 

Stiču lično, praktično iskustvo u psihoterapiji, značajno za rad svakoga, pre svega psihologa ali i studenata bliskih nauka (sociologija, pedagogija, medicina) i zanimanja a neophodno za one koji se bave ili žele da se bave savetodavnim i psihoterapijskim radom. Takodje, časovi odradjeni u ovakvom programu računaju se i u drugim sličnim psihoterapijskim programima i smanjuju potrebni broj časova rada.

 

Svaki edukant počinje da rešava neka za njega bitna pitanja, može dobiti inspiraciju da nastavi da se bavi sobom, istražuje sopstvenu kreativnost i bolje načine funkcionisanja u svakodnevnom životu –situacijama, rešava lične konfilkte i probleme. Kroz rad stiče uvid u mogućnost primene ovih tehnika u svakodnevnom životu i radu.