Praktikmed Vseobecny lekar pre dospelych

POSKYTUJEME NASLEDOVNÉ SLUŽBY:

 - komplexná liečebno - preventívna všeobecná lekárska starostlivosť

- riešenie akútnych ochorení dýchacích ciest (chrípka, angína, zápal priedušiek a i.)

- riešenie akútnych ochorení ochorenia pohybového aparátu

- vyšetrenie CRP (C-reaktívny proteín - zdravotnými poisťovňami odporučené    

  vyšetrenie pred indikáciou antibiotickej liečby. Vyšetrenie pomáha odlíšiť vírusovú a

  bakteriálnu príčinu ochorenia.)

- EKG vyšetrenie

- odporúčania na špeciálne vyšetrenia (RTG, USG, EKG, ...)

- odporúčania na ďalšie vyšetrenia v odborných ambulanciách

- diagnostika a liečba v spolupráci s odbornými ambulanciami

- konzultácie - poradenstvo  pri potrebnej chirurgickej intervencii

   (všeobecná chirurgia)

- konzultácie - poradenstvo pred/po endoskopických vyšetreniach

   (gastroskopia, kolonoskopia, ERCP…)

- odbery materiálu na hematologické vyšetrenie,

   biochemické vyšetrenie, mikrobiologické vyšetrenie

- naordinovanie potrebnej liečby

- podávanie liečiv

- preventívne, povinné aj nepovinné očkovania

- iniciálne a kontrolné vyšetrenia pacientov s artériovou hypertenziou

- iniciálne a kontrolné vyšetrenia pacientov s dyslipoproteinémiami 

-  zdravotná spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel, plavidiel,

   SBS  aj iné potvrdenia o zdravotnom stave

- zdravotná spôsobilosť na držanie strelnej zbrane a streliva

- zákonné preventívne prehliadky

- vstupné, výstupné a periodické prehliadky do zamestnania

- vyšetrenia na zdravotné preukazy

 

- návštevná služba imobilných pacientov po predchádzajúcom dohovore s lekárom