Praktikmed Vseobecny lekar pre dospelych

Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia

 

 Služba Eur Sk

   Lekárska prehliadka vo vzťahu k práci a zamestnávateľovi, ktorá nesleduje liečebný zámer ( vstupná, výstupná, periodická prehliadka )

 20 602,50
   

 Vyšetrenie pacienta a posúdenie na prácu v potravinárstve - vystavenie zdravotného preukazu

 20 602,50
 Vyšetrenie pacienta a posúdenie na prácu v potravinárstve - predĺženie zdravotného preukazu  15 451,89
 Vyšetrenie cudzinca bez platného zdravotného poistenia, vyšetrenie nepoisteného pacienta na vlastnú žiadosť
 30 903,78
 Vystavenie lekárskeho nálezu v cudzom jazyku 25 753,15
 Potvrdenie a vyšetrenie -  spôsobilosti viesť motorové vozidlo ( vrátane potvrdenia pre zamestnávateľa) , plavidlo 35 1054,41
 Potvrdenie a vyšetrenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo - dôchodcovia 20 602,50
 Potvrdenie a vyšetrenie pre povolenie na držanie zbrane 44 1325,54
 Potvrdenie prihlášky na školy 10 301,26
 Za každú ďalšiu prihlášku 2 60,25
 Akékoľvek iné potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť ( práca, šport... ) 20 602,50
 Oznámenie o úraze pre komerčné poisťovne 15 451,89
 Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre komerčné poisťovne 15 451,89
 Prednostné vystavenie tlačiva na počkanie 15 451,89
   
 Podanie i.m., i.v. injekcie indikované iným lekárom 1 30,13
 Podanie iv injekcie indikované iným lekárom 2 60,25
 Vyšetrenie moču na vlastnú žiadosť 2 60,25
 Vystavenie náhradnej PN, potvrdenia o trvaní PN pri strate 3 90,38
 Výpis zo zdravotnej dokumentácie, za každú stranu 0,50 15,06
 Vystavenie PN,  potvrdenia o trvaní PN pre Úrad práce
 3 90,38
 0bnovenie receptu,ktorý stratil platnosť 3 90,38
   
   
   
 Jednostranný výplach zvukovodu 5 150,63
 Aplikácia očkovacej látky ( s výnimkou povinného očkovania ) 2 60,25
 Vyšetrenie CRP - C -reaktívneho proteínu 5
 150,63
 Vystavenie tlačiva pre ÚPSVaR
 7
 210,88