NUMRUSEI

"It-tagħlim it-tajjeb hu l-għajn ta' kull ġid." - San Ġorġ Preca

LAUDATO SI'


Ħsibijiet mill-Enċklika tal-Papa Franġisku, 'Laudato Si’ (Tkun Imfaħħar) - L-1 Parti

 ID-DAR KOMUNI TAGĦNA

  Wara li fis-sentejn li għaddew qsamna ħsibijiet dwar l-Ittra tal-Papa Franġisku Misericordiae Vultus (Il-Wiċċ tal-Ħniena) u dik tal-Amoris Laetitia (Il-Ferħ tal-Imħabba), din is-sena se naħsbu dwar l-Enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si’ (Tkun imfaħħar). Din l-enċiklika tieħu l-isem mill-poema ta’ San Franġisk t’Assisi “Tkun imfaħħar, Mulejja”, li fiha jfakkarna li d-dinja hi d-dar komuni tagħna, qisha wkoll oħtna li magħha naqsmu ħajjitna, u bħal omm sabiħa li tilqagħna f’dirgħajha. San Franġisk jgħid: “Mulejja, tkun imfaħħar f’oħtna u ommna l-Art, għax minnha l-għajxien u hi tmexxina, u tagħti frott ta’ kull xorta, tagħti l-ward bi lwien u ħxejjex”.


 Il-Papa juri l-ħsara li ilha ssir fl-ambjent billi jgħid li oħtna l-Art mhix kuntenta b’dak li qed inġibulha meta ma nibżgħux għall-ġid li Alla qiegħed fiha. Dan isir għax naħsbu li aħna s-sidien u l-ħakkiema tal-art u li għandna d-dritt li nħarbtuha kif irridu. Dan jirriżulta f’tinġiż fl-ambjent li qed jaffettwa l-ħajja tagħna lkoll. U l-iktar li jbatu meta l-art tkun maħqura u mħarbta huma l-foqra.

  Iktar ma jgħaddi ż-żmien, il-ħsara fl-ambjent qed ikollha konsegwenzi drammatiċi. Għalhekk li fl-aħħar 50 sena l-Knisja, permezz tal-Papiet wissiet li l-aqwa progressi xjentifiċi, il-ħiliet tekniċi tal-għaġeb, it-tkabbir ekonomiku, jekk ma jkunux imsieħba minn progress soċjali u morali, fl-aħħar mill-aħħar iduru kontra l-bniedem. Il-Papiet kemm-il darba wrew il-ħtieġa urġenti ta’ bidla radikali fl-imġiba ta’ min qed imexxi l-pajjiżi. Jekk dawn se jibqgħu jittraskuraw l-ambjent, se nispiċċaw vittma ta’ dak li jidher żvilupp u progress.

  Il-qerda tal-ambjent hi ħaġa serja ħafna, mhux biss għax Alla fada d-dinja f’idejn il-bniedem, imma wkoll għax l-istess ħajja tal-bniedem hi don li għandu jitħares minn kull mod ta’ tifrik. Hi ħasra li l-bniedem tal-lum bħal donnu mhu jara ebda siwi ieħor fl-ambjent naturali tiegħu għajr dak li jservih għall-użu u konsum immedjat tiegħu. Fost id-dnubiet kontra l-ambjent hemm il-qerda tad-diversità bijoloġika fil-ħolqien, użu ta’ kimiċi li qed iġibu bidla fil-klima, it-tnaqqis tal-foresti naturali, it-tniġġis tal-ilmijiet, tal-ħamrija u tal-arja.

  Fl-Enċiklika Laudato Si’ (Tkun imfaħħar), il-Papa Franġisku jistedinna ngħaddu mill-konsum għas-sagrifiċċju, mir-regħba għall-ġenerożità, mill-ħela għall-ħila li naqsmu dak li għandna mal-oħrajn, li  ngħaddu minn dak li rridu aħna għal dak li għandha bżonn id-dinja, id-dar komuni tagħna.

Ħsibijiet dwar l-Eżortazzjoni Appostolika fuql-imħabba fil-familja, Il-Ferħ tal-Imħabba

5. L-IMĦABBA DDEWWAQNA L-FERĦ TAL-ĠENNA

 F’din l-eżortazzjoni, il-Papa Franġisku jfakkar fix-xena ħelwa tal-film Il-Festa ta’ Babette. Babette, mara żagħżugħa, kienet ħarbet minn Franza minħabba r-Rivoluzzjoni Franċiża u marret f’villaġġ tas-sajjieda fid-Danimarka. Laqgħuha żewġ aħwa nisa, ulied qassis twajjeb li kien imexxi komunità b’regoli stretti ħafna. Darba minnhom, biex tferraħ lin-nies, Babette għamlet ikla kif kienet issajjar f’Pariġi bħala koka f’ristorant ewlieni. Il-Papa jsemmi kif Babette, wara din l-ikla, irċeviet tgħanniqa rikonoxxenti kif ukoll din l-espressjoni sabiħa: “Kemm għad jifirħu bik l-anġli.”

 Meta naraw lill-oħrajn jifirħu u jgawdu minħabba fina, inħossu fina xi ftit mill-Ġenna. Għalina li nemmnu, il-ferħ tal-miżżewġin irid ikun mibni fuq l-imħabba li tgħaqqadna ma’ Alla. Hu ferħ li jibqa’, differenti minn dak imqanqal mill-vanità ta’ min jaħseb fih innifsu u jinsa lill-oħrajn. Hu l-ferħ ta’ min iħobb tassew u li jifraħ bil-ġid tal-maħbub jew tal-maħbuba tiegħu. Hu sabiħ meta, bħal Babette fil-film, infittxu l-ġid tal-persuni l-oħra, u dan jgħodd ħafna bejn l-koppja miżżewġa. Il-ferħ li jiġi mill-imħabba vera f’din id-dinja jkompli fil-Ġenna.

 Iż-żwieġ għandu l-karatteristiki kollha ta’ kif għandha tkun l-ikbar ħbiberija. Waħda minnhom hi li żewġ persuni jesprimu li se jibqgħu jinħabbu għal ħajjithom kollha. L-imħabba intima bejn ir-raġel u l-mara hi ta’ valur speċjali u qaddis. Iż-żwieġ fih ukoll wegħda formali li tesprimi xewqa għal stabbiltà li tgħin biex żewġ persuni jkomplu jibnu ħajjithom flimkien.

 L-imħabba bejn koppja miżżewġa tista’ tisfuma meta nċedu għall-kultura moderna li l-affarijiet huma proviżorji, idumu għal żmien limitat u li nistgħu nibdlu l-mod ta’ ħajja tagħna skont kif jaqblilna. Din il-kultura twassal biex mal-ewwel diffikultà nwarrbu l-impenn li dħalna għalih b’tant preparazzjoni. Imma għal koppja li trid issalva ż-żwieġ, id-diffikultajiet li jinqalgħu jistgħu jsaħħu l-imħabba li kien hemm qabel. Jiġri li wara li l-koppja jkunu batew biex jaffrontaw id-diffikultà flimkien, jintebħu li dak li għaddew minnu ma kienx għalxejn. Ikunu kisbu xi ħaġa tajba, tgħallmu xi ħaġa flimkien u issa jistgħu japprezzaw iżjed dak li sewa sforz kbir lit-tnejn li huma. Irridu nkunu konvinti li l-provi li jinqalgħu maż-żmien jistgħu jintrebħu, imma jkun hemm bżonn id-don tal-grazzja t’Alla, li tgħin lill-koppja jkunu xhieda tal-fedeltà lil xulxin.

 Il-grazzja ta’ Alla tgħaqqad il-ħafna valuri tas-Sagrament taż-Żwieġ u twassal lill-miżżewġin biex ikunu għotja libera lil xulxin, li tidher fis-sentimenti, fil-kliem u fil-ġesti li jaqsmu bejniethom fil-ħajja ta’ kuljum.

Ħsibijiet dwar l-Eżortazzjoni Appostolika fuql-imħabba fil-familja, Il-Ferħ tal-Imħabba

 4. Pariri mill-Għanja tal-Imħabba

Il-Papa Franġisku jieħu waħda waħda l-kwalitajiet tal-imħabba kif isemmihom San Pawl u jagħtina pariri li jgħinu biex ikollna l-għaqda, il-paċi u l-ferħ fil-familji tagħna.

L-imħabba tieħu paċenzja. Dan ma jfissirx li nħallu lil min jagħmel bina li jrid, bħallikieku aħna xi oġġett imma lanqas li nistennew li dejjem isir dak li rridu aħna. Tassew li fir-relazzjonijiet tagħna nsibu li mhux kollox kif konna ħsibna; il-karattru tal-oħrajn jista’ jdejjaqna, l-ideat jistgħu ma jaqblux ma tagħna, imma jrid jibqa’ fina s-sens ta’ mogħdrija. Kliemna għandu jkun bil-kalma, ukoll meta nkunu se nitilfu l-paċenzja.

L-imħabba ma tgħirx. Fil-familja rridu napprezzaw sinċerament lil xulxin u naċċettaw il-fatt li kull wieħed u waħda għandhom ħiliet u talenti differenti. Noqogħdu attenti li, minħabba l-għira, ma nixtiqux id-deni lill-oħrajn, forsi anke dawk qrib tagħna. Kulħadd għandu d-dritt li jkun kuntent, u għalhekk għandna nifirħu meta xi ħadd li nafu jkun għaddej minn żmien tajjeb.

L-imħabba ma titkabbarx. Issib min jagħtik l-impressjoni li jaf kollox. Imma min iħobb, jibqa’ lura milli jitkellem fuqu nnifsu, jaf fejn hu postu u ma jippretendix li jkun dejjem fiċ-ċentru. L-umiltà, min-naħa l-oħra, hi virtù sabiħa fil-familja, fejn ma tirbaħx l-idea ta’ min hu l-aqwa u ma ssirx kompetizzjoni ta’ min hu l-aktar intelliġenti, għax dan inaqqas l-imħabba.

L-imħabba ma tagħmilx dak li mhux xieraq. Hawn tidħol l-imġiba fil-ħajja ta’ kuljum. Meta niġu biex nidħlu fil-ħajja ta’ persuna oħra, bħal fiż-żwieġ, dan jitlob delikatezza li ġġib fiduċja u rispett. Il-ġesti tagħna jridu jkunu ħelwin, b’manjieri tajba, bi kliem xieraq u b’kortesija. Dawn huma sinjali ta’ mħabba bi stil Nisrani.

L-imħabba ma tfittixx l-interessi tagħha. Li nħobbu lilna nfusna hi ħaġa tajba. Imma l-vera mħabba tfittex aktar li tħobb milli tiġi maħbuba. Mhux dan hu li jfittxu l-ġenituri fl-imġiba ma’ wliedhom? Irid ikun hemm ġenerożità li biha nkunu nistgħu nagħtu b’xejn u sal-aħħar. Dan jgħina biex, kif jgħid il-Papa, qatt ma nagħlqu l-ġurnata bla ma nagħmlu l-paċi fil-familja.

L-imħabba kollox taħfer. Meta xi ħadd iweġġagħna, tkun ħaġa sabiħa li naħfrulu jew naħfrulha, imma din ħadd ma jgħid li hi ħafifa. Bil-ħsieb li l-imħabba ta’ Alla hi bla kundizzjoni, inkunu nistgħu nħobbu lil hemm minn kull ħaġa u, għalkemm bi tbatija, jirnexxielna naħfru.

Ħsibijiet dwar l-Eżortazzjoni Appostolika fuq l-imħabba fil-familja Il-Ferħ tal-Imħabba

3. Il-Ħarsa ta’ Ġesù fuq il-Vokazzjoni tal-Familja

Fl-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris Laetitia (Il-Ferħ tal-Imħabba), hemm miġbur fil-qosor it-tagħlim tal-Knisja dwar iż-żwieġ u l-familja. Il-Knisja tgħallem li Alla ħalaq kollox tajjeb, li ż-żwieġ hu “don” mill-Mulej (1 Kor 7,7), li għandu jingħata l-ġieħ li jixraqlu (1 Kor 7, 5) u li hu rabta li ma tinħallx.

Iż-żwieġ ġie inawgurat fil-ħolqien u sab it-tifsira tiegħu minn Ġesù Kristu, li mbagħad ġiet imħabbra mill-Knisja li hu waqqaf. L-eżempju ta’ Ġesù hu mudell għall-Knisja. Hu beda l-ħajja pubblika tiegħu bis-sinjal ta’ Kana, imwettaq f’festa ta’ tieġ. Qasam il-ħbiberija tal-ħajja ta’ kuljum mal-familja ta’ Lazzru u ta’ ħutu u mal-familja ta’ Pietru. Sema’ l-biki tal-ġenituri għal uliedhom, bħal fil-każ tal-armla ta’ Najm, tal-familja ta’ Ġajru u tal-mara Kananea.

Tiġi quddiem għajnejna l-familja ta’ Nazaret; it-tħabbira tal-anġlu, l-iva ta’ Marija u ta’ Ġużeppi, li ta l’isem lil Ġesù u ħa ħsieb Marija; il-festa tar-ragħajja meta waslu fl-għar ta’ Betlem, il-ħarba lejn l-Eġittu, il-preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-tempju u l-ġrajja ta’ meta Ġesù ntilef fit-tempju. Hemm ukoll it-tletin sena twal li Ġesù għadda fis-satra tad-dar mal-familja tiegħu, jaħdem bħal irġiel oħra ta’ żmienu.

Fuq din il-kultura ta’ familja skont il-qalb t’Alla, il-Knisja tgħallimna li ż-żwieġ mhuwiex ċerimonja soċjali li hi vojta mill-impenn, mid-dedikazzjoni u mis-sagrifiċċju. Hu sinjal tar-rabta ta’ Kristu mal-Knisja. Hu vokazzjoni, għax hu tweġiba għas-sejħa tar-raġel u tal-mara li jgħixu f’imħabba bħal dik bejn Kristu u l-Knisja. Għalhekk hemm bżonn ħafna preparazzjoni meta l-għarajjes jaslu għaż-żwieġ tagħhom.

Iż-żwieġ hu rigal lil xulxin. Meta jilqgħu lil xulxin bil-grazzja ta’ Kristu, l-għarajjes li waslu għaż-żwieġ iwiegħdu li se jingħataw għalkollox għal xulxin, bil-fedeltà, u li dan l-impenn se jeħduh bis-serjetà. Dan hu possibbli bl-għajnuna tal-grazzja tas-Sagrament.

Kristu jiġi jiltaqà mal-għarajjes fis-Sagrament, jagħtihom il-qawwa li jimxu warajh ukoll meta l-ħajja tibda tkun iebsa, jerfagħhom meta jaqgħu, jgħinhom jaħfru lil xulxin u jagħtihom il-kuraġġ biex jaslu li joqogħdu għal xulxin.

 Biż-żwieġ Nisrani, Alla jagħti lill-għarajjes il-ferħ tal-imħabba f’din id-dinja, li hu t-tħabbira tal-ferħ tat-“tieġ tal-Ħaruf”, jiġifieri l-ferħ ta’ meta Ġesù jilqa’ lilna lkoll fil-ferħ tal-Ġenna.

ĦSIBIJIET MILL-BOLLA TAL-FTUĦ TAL-ĠUBLEW STRAORDINARJU TAL-ĦNIENA

 (L-Għaxar parti)

L-INDULĠENZA TAL-ĠUBLEW

  Għall-Ġublew tal-Ħniena, il-Papa Franġisku tana r-rigal tal-indulġenza. L-indulġenza hi l-maħfra minn Alla tal-piena taż-żmien li tibqa’ meta d-dnubiet ikunu diġà maħfura. L-indulġenza tagħtihielna l-Knisja, li hi afdata biex tqassam il-frott tal-Fidwa ta’ Kristu. Tingħata mill-Papa f’okkażjonijiet speċjali bħal ma hi s-Sena tal-Ġublew, il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ u laqgħat speċjali għall-morda u għall-familji.

 Biex nifhmu aħjar x’inhi indulġenza, inġibu l-eżempju ta’ dar li nqerdet bin-nar. L-ewwel irid jintefa n-nar, li hu l-kawża ta’ dak li ġara. Li nitfu n-nar inxebbhuh mas-Sagrament tal-Qrar. Imma billi jibqa’ l-konsegwenzi li jkun ħalla n-nar, ikun hemm bżonn li d-dar titnaddaf, li jiġi msewwi dak li ġratlu ħsara u li jinġiebu oġġetti ġodda minflok dawk li nħarqu. Dan inxebbħuh mal-piena taż-żmien li titneħħa bir-rigal tal-indulġenza.

 L-indulġenza għandha tifsira partikulari fil-Ġublew li qed ngħixu flimkien. Il-maħfra ta’ dnubietna minn Alla ma tafx b’limiti. Alla juri din l-imħabba tiegħu fil-mewt u l-qawmien ta’ Ġesù Kristu, imħabba li tasal biex teqred id-dnub tal-bnedmin. Huwa qatt ma jegħja joffri l-maħfra tiegħu lilna wliedu b’mod dejjem ġdid. Imma meta nkunu għaddejna mill-esperjenza tad-dnub, din tħalli l-effett tagħha. Għalkemm aħna msejħin għal ħajja kemm jista’ jkun tajba, xorta nħossu jagħfas fuqna l-piż tad-dnub. Filwaqt li min-naħa nħossu l-qawwa tal-grazzja, li tibdilna għall-aħjar, fina nġarrbu wkoll il-qawwa tad-dnub.

 Għalkemm inkunu ksibna l-maħfra bil-Qrar u bl-indiema għal dnubietna, aħna nibqgħu nġorru fil-ħajja tagħna l-konsegwenza tad-dnub tagħna. Alla jaħfer id-dnubiet, li jiġu mħassra qishom qatt ma kienu, imma tibqa’ l-marka negattiva li d-dnubiet ħallew fil-mod kif inġibu ruħna u kf naħsbu. Id-dnub għandu tingiża li tibqa’ tweġġa’. Imma l-ħniena ta’ Alla hi aqwa minn dan ukoll u ssir indulġenza li permezz tal-Knisja tilħaq lilna, li jkun iddispjaċina għal dnubietna u nkunu qerrejna d-dnub tagħna. Alla jeħlisna minn kull fdal tal-konsegwenza tad-dnub, u jagħmilna kapaċi naġixxu bi mħabba, biex nikbru fl-imħabba iktar milli nerġgħu naqgħu fid-dnub.  

 Biex “nirbħu” l-indulġenza, minbarra li ngħaddu mill-Bieb tal-Ħniena, jrid ikollna xewqa li nitbiegħdu mid-dnub, inkunu qerrejna u tqarbinna u għedna talba skont xi intenzjoni tal-Papa.

Xieraq li llum, festa tal-Madonna, ngħidu r-Rużarju b'dan il-mod sabiħ:

Il-Misteri tad-dawl

1. Meta Sidna Ġesù Kristu tgħammed fix-Xmara Ġordan.
O Verġni mbierka, itlob ‘l Alla għalina biex bil-Kelma ta’ Ibnek u bin-nar tal-Ispirtu s-Santu aħna nitwieldu kuljum għad-dawl tal-grazzja ta’ Alla. Ammen.

2. Meta Sidna Ġesù Kristu wera min Hu fit-Tieġ ta’ Kana.
O Verġni mbierka, itlob ‘l Alla għalina biex nimxu fuq il-parir tiegħek li nwettqu b’ubbidjenza u b’rieda tajba dak li l-Mulej isejħilna biex nagħmlu. Ammen.

3. Meta Sidna Ġesù Kristu ħabbar li qorbot is-Saltna ta’ Alla u sejjaħ għall-indiema.
O Verġni mbierka, itlob ‘l Alla għalina biex naħdmu bla heda għas-saltna ta’ Alla, li hi saltna ta’ mħabba, ta’ verita’, ta’ ġustizzja u ta’ paċi.
Ammen.

4. Meta Sidna Ġesù Kristu tbiddel quddiem l-Appostli fuq il-Muntanja Tabor.
O Verġni mbierka, itlob ‘l Alla għalina biex ħajjitna tinbidel f’ħajja ta’ qdusija hekk li kliemna u għemilna jixhdu d-dawl tal-grazzja li hemm ġo fina. Ammen.

5. Meta Sidna Ġesu’ Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Għid.
O Verġni mbierka, itlob ‘l Alla għalina biex l-Ewkaristija li nieħdu sehem fiha tagħmilna dejjem aktar sinjal ta’ komunjoni u ta’ qadi għall-oħrajn. Ammen.

Twelid ta’ Ġesù u twelid tal-Madonna, 1444-1445, Filippo Lippi, Palazzo Pitti, Firenze.

Din il-pittura tinsab fil-Palazz Pitti, Firenze u turi lill-Madonna b'Ġesù f'dirgħajha. Filwaqt li qed ibierek, Ġesù qed iħares lejn Ommu, donnu qed jiġbed l-attenzjoni tagħha. Il-Madonna tħares x'imkien ieħor, forsi qed tistħajjel minn xhiex se jgħaddu iktar 'il quddiem.

Fuq wara hemm mara xwejħa, imdawra min-nisa, qed tippreżenta lit-tarbija tagħha. Hi Anna, omm Marija. Fuq il-lemin hemm raġel xwejjaħ, Ġwakkin, tiela' t-taraġ lejn Anna. Isfel fuq il-lemin hemm tifel imqabbad ma’ djul ommu. Forsi referenza għat-trabi innoċenti li nqatlu minn Erodi.

Il-liberta'

Għall-poplu Lhudi, il-ħruġ mill-Eġittu mhux biss inawgura triq ta’ libertà soċjali, politika u ekonomika imma wkoll libertà spiritwali bis-smigħ tal-kelma t’Alla. Lilna, il-libertà soċjali, politika u ekonomika qed tħallilna libertà spiritwali fil-ħajja tagħna?

L-ASSUNTA, pittura ta’ Peter Paul Rubens


Altar maġġur, Kattidral ta’ Antwerp, Belġju - Peter Paul Rubens, 1577-1640

Kif tħares lejn il-pittura tat-Tlugħ ta’ Marija fis-Sema, li saret bejn l-1625 u l-1626, mill-ewwel jolqtok il-moviment li fiha, li hu rifless taż-żmien Barokk li nħadmet fih. Kien żmien tal-kontro-riforma, fejn reġgħet ingħatat importanza lill-persuna tal-Verġni Marija. Dan kien suġġett popolari ħafna mal-artisti, tant li nsibu diversi pitturi Ii jirrappreżentaw it-tlugħ is-sema ta’ Marija, inklużi eżempji oħra ta’ Rubens stess.

Fuq quddiem u taħt il-figura ta’ Marija naraw l-Appostli; uħud minnhom qed iħarsu lejha tielgħa s-sema, waqt Ii oħrajn qed iħarsu lejn il-qabar vojt, li hu forma ta’ sarcofagu, jistrieħ fuq żewġ tarġiet. Jidhru wkoll tliet nisa li qed jiflu l-liżar li Marija ħalliet warajha. Marija hi bil-qiegħda fuq sħaba, mimlija dawl u glorja. Hi mdawra mill-anġli li jidhru ferħanin hi u tiġi meħuda l-Ġenna. Fuq ix-xellug jidher anġlu, li hu kbir fid-daqs, fejn il-puttini, jiġifieri l-anġli ż-żgħar li qed iduru ma’ riġlejn Marija. Dan l-anġlu qed jgħaddi girlanda ta’ fjuri lil anġlu ieħor, biex jinkuruna lil Marija. ln-naħa l-oħra ninnutaw żewġ anġli oħra kbar. Fl-isfond tidher is-sema bil-kulur blu sabiħ, tipiku ta’ Rubens, miksur mis-sħab bajdani.

Din ix-xena ma nsibuhiex fil-Vanġelu iżda hi meħuda minn kitba apokrafa u dik tradizzjonali msejħa Legenda Aurea. ld-dettalji ppreżentati fiI-leġġenda nsibuhom kollha f’din iI-pittura ta’ Rubens. Skond it-tradizzjoni, Marija għexet fil-Palestina filwaqt li l-Appostli kienu xterrdu mad-dinja. B’mod mirakuluż inġabru kollha u kienu preżenti għall-mewt u d-difna tagħha. Difnuha f’qabar jixbah lil dak ta’ binha Ġesu’, li naturalment kien ħafna differenti minn dak li qed naraw fil-pittura ta’ Rubens. Qagħdu jishru mal-qabar u wara tlitt ijiem, bħal binha Ġesu’, rawha tielgħa s-sema, imdawra bi qtajjiet ta’ anġli. Ġisimha kien jidher ħaj, intatt u mingħajr taħsir. lt-tliet nisa li jidhru fin-nofs huma l-istess tliet nisa li skond il-leġġenda, keffnuha. Fosthom tidher waħda, fin-­nofs eżatt, liebsa l-aħmar li donnha ngħatat aktar importanza. FiI-fatt, il-wiċċ ta’ din il-mara hu dak tal-mara ta’ Rubens, Isabella Brant, li mietet fl-20 ta’ Ġunju tal-­1626, x’aktarx bl-epidemija tal-pesta li kienet għaddejja, jiġifieri waqt li Rubens kien qed jaħdem fuq dan il-kapulavur.

Ħsibijiet mill-Bolla tal-Ftuħ tal-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena, is-seba’ parti

IL-ĦNIENA FIL-PRATTIKA

Il-frażi s-“sena ta’ grazzja”, jew is-“sena tal-ħniena” niltaqgħu magħha wkoll fil-Vanġelu ta’ Luqa, li jirrakkonta kif, f’Sibt minnhom, Ġesù mar fis-Sinagoga ta’ Nazareth u sejħulu biex jaqra silta minn Iżaija u jitkellem dwarha. Kienet okkażjoni biex Ġesù jiddikjara li hu ġie msejjaħ biex, fost ħidmiet oħra, iwassal l-aħbar it-tajba lill-fqajrin, li jdewwi l-qalb miksura, li jħabbar il-ħelsien lill-imjassrin u lill-ħabsin u biex iniedi s-“sena tal-grazzja tal-Mulej”. Dakinhar, Ġesù fassal il-programm tal-missjoni tiegħu.

 Imma l-istorja ma tiqafx hawn. Dak li beda Ġesù jrid jitkompla minna, fix-xejriet ġodda ta’ jasar li jeżistu fi żmienna, fil-għama ta’ min mhux jara s-sewwa għax iltewa fuqu nnifsu u fin-nuqqas ta’ dinjità ta’ dawk li ġew imċaħħdin minnha. Irridu nwieġbu bil-fidi għax-xhieda li bħala Nsara aħna msejħin biex noffru. Dan għandna nagħmluh bil-qalb, kif jgħidilna San Pawl, li: Min għandu d-don tal-opri tal-ħniena, ħa jagħmel dan bil-ferħ”. (Rum 12, 8). Bi ftit rieda tajba, aħna wkoll jista’ jkollna dan id-don.

 Kienet ix-xewqa tal-Papa Franġisku li din is-Sena tal-Ġublew tgħinna biex niskopru mill-ġdid il-wiċċ ħanin tal-Missier! Il-konvinzjoni li l-Missier jaħfer mingħajr limitu hi importanti biex aħna nissieħbu ma’ Kristu u miegħu nwasslu l-fejqan lil min jeħtieġ. F’din is-Sena tal-Ħniena saret enfasi qawwija u kontinwa li Alla hu Missier ma jżommx f’qalbu, li hu Alla li jneħħi l-ħażen u jaħfer id-dnub. Anzi l-profeta Iżaija jgħidilna li Alla “jixħet id-dnubiet tagħna taħt saqajh u jarmi ħtijietna kollha f’qiegħ il-baħar”. Espresssjoni tassew sabiħa li rridu niftakru spiss fiha.

 Kliem bħal dan hu ta’ min nimmeditawh b’mod konkret, għax dak li jrid minna Alla mhuwiex biss li ngħixu ħajja tajba imma wkoll li nagħtu każ l-oħrajn u ngħinuhom. Niftakru f’dak li hemm miktub f’Iżaija: “Jaqaw mhux dan is-sawm li jiena rrid, jiġifieri li tħoll l-irbit tal-ħażen, u tqaċċat ix-xkiel tal-madmad, li tibgħat ħielsa l-maħqurin, u tkisser kull madmad? Mhux li taqsam ħobżok ma’ min hu bil-ġuħ, u ddaħħal f’darek lill-imsejken bla saqaf? Mhux li tlibbes lil min tara għarwien, u n-nies ta’ darek ma tinsihomx?” Huma mistoqsijiet prattiċi, li jħeġġuna nipprattikaw kemm nistgħu l-Opri tal-Ħniena li qed titlob minna s-Sena tal-Ġublew!

Ħsibijiet mill-Bolla tal-Ftuħ tal-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena, (is-sitt parti)

L-OPRI TAL-ĦNIENA

 Meta ta bidu għall-Ġublew tal-Ħniena, il-Papa Franġisku ħeġġeġ lill-Knisja biex twassal il-ħniena ta’ Alla fil-qalb u fil-moħħ ta’ kull bniedem; li tagħmel bħal Kristu li ltaqa’ ma’ nies ta’ kull xorta u ma ħalla lil ħadd barra; li l-Knisja tkun hi l-ewwel li tagħti xhieda tal-ħniena; li twassal il-messaġġ tal-ħniena b’mod ġdid u b’lingwaġġ li jinftiehem. B’hekk tinfed il-qalb tal-bnedmin u tqanqalhom jerġgħu jsibu t-triq it-tajba. Il-Papa ħeġġeġ il-Knisja biex tkun Knisja qaddejja, u dan irid jidher fil-parroċċi, fl-għaqdiet u kull fejn hemm l-Insara. B’hekk kulħadd ikun jista’ jsib fil-Knisja “oasi ta’ ħniena”.

 F’din is-sena, il-Knisja qed tagħtina l-għodod għall-konverżjoni, fosthom il-pellegrinaġġ li jwassal għall-Bieb tal-Ħniena. Li ngħaddu mill-Bieb tal-Ħniena jirrifletti x-xewqa tagħna li nikkonvertu, li ninbidlu għall-aħjar. Naċċettaw l-istedina ta’ Kristu biex ma niġġudikawx u ma nikkundannawx, biex ma npinġux f’dawl ikrah lill-oħrajn imma nagħrfu dak li hemm tajjeb f’kull persuna. Imma dan mhux kollox, għax il-Vanġelu jjitlobna aktar minn hekk, għax Kristu jikkmandana naħfru, anzi nkunu għodda ta’ maħfra. Jekk nagħmlu hekk, il-Mulej ikattar it-tjieba tiegħu fuqna b’ġenerożità liema bħalha.

 Meta l-Papa jgħidilna, kif juri l-motto tas-Sena Mqaddsa, biex inkunu “Ħanina bħall-Missier”, qed jistedinna biex ma nistennew xejn lura. L-eżempju ta’ Ġesu’ għandu jmexxina; hu ta kollox, anke ħajtu, bla ma ried xejn lura. Xħin ngħixu f’attitudni ta’ mogħdrija, ikun biżżejjed li nħossu l-preżenza ta’ Alla għax qed nieħdu sehem fil-kompassjoni tiegħu ma’ kulħadd. Irridu niftħu qalbna għal dawk li d-dinja moderna qed tinsiehom, dawk li huma mwarrba, li qed jgħixu fl-inċertezza u qed ibatu fis-skiet. Niftakru f’nies f’diversi pajjiżi li m’għadx għandhom iżjed leħen għax il-karba tagħhom qed tintefa minħabba l-indifferenza ta’ dawk sinjuri. Il-Knisja, f’dan il-Ġublew, hi msejħa turi li hi man-naħa ta’ dawn l-imsejkna hekk li jħossu s-sħana tal-preżenza, il-ħbiberija u l-fraternità tagħna. 

 Hawnhekk jidħlu l-erbatax l-Opra tal-Ħniena, li l-Papa qed jippreżentalna għal din is-Sena: li nkunu ġenerużi fil-karita’, li nżuru l-morda u anke lill-ħabsin, li nilqgħu b’imħabba lill-barranin, li nagħtu pariri tajba lil min hu fid-dubji, li ngħallmu lil min ma jafx, li nkunu viċin ta’ min qalbu mtaqqla, li naħfru lil min weġġagħna u li niftakru fit-talb tagħna lil Alla għall-proxxmu tagħna kollu.

Ma ninsewx li meta nagħlqu għajnejna għal din il-ħajja, il-Mulej se jistaqsina wieħed wieħed u waħda waħda jekk f’ħajjitna segwejniex jew le dawn l-Opri tal-Ħniena. 

Katekeżi dwar il-Ġublew tal-Ħniena

ĦSIBIJIET MILL-BOLLA TAL-FTUĦ TAL-ĠUBLEW STRAORDINARJU TAL-ĦNIENA

Il-ħames parti

Biex iwasslilna b’mod ħafif il-wiċċ tal-ħniena t’Alla (konna spjegajna dwar l-isem li ntgħażel mill-Papa: Misericordiae Vultus, il-Wiċċ tal-Ħniena, Ġesù jirrakkonta fost oħrajn tliet parabboli li smajnihom bosta drabi: tan-nagħġa l-mitlufa, tal-munita li tilfet waħda mara u tal-Iben il-Ħali. Dawn jgħinuna nifhmu l-ferħ ta’ Alla meta jsib dak li kien mitluf. Bħar-ragħaj, bħall-mara u bħall-missier, Alla qatt ma jieqaf milli jinkwieta għall-kreaturi tiegħu. Imur fuqhom hu stess biex jilqagħhom meta jiġu lura.

Il-ferħ jidher fil-mod kif dawk li nstabu ġabu l-ferħ, kif hemm għal sitt darbiet fit-tliet parabboli: “ifirħu miegħi għax sibt in-nagħġa l-mitlufa”, “jerfagħha fuq spellejh ferħan”, ‘ifirħu miegħi għax sibt il-munita li kont tlift”, “ikun hemm ferħ qalb l-anġli”, “ġibu l-għoġol ħa nieklu u nifirħu”, “jeħtieġ li nifirħu u nithennew għax dak li kien mitluf, instab”. F’dawn il-parabboli, Alla hu dejjem preżentat mimli ferħ. Tant jifraħ waqt li jaħfer.

Din hi stedina għalina, għax aħna wkoll imsejħin biex ngħixu l-ħniena, kif din intweriet lilna minn Alla. U bħala Nsara, il-ħniena hi kmand li ma nistgħux naħarbu minnu. Veru li xi drabi jkun diffiċli li naħfru imma meta nneħħu l-korla, ir-rabja u l-vjolenza, ikollna s-serħan tal-qalb li bih nistgħu ngħixu henjin. Dan hu għaliex Ġesù qalilna: “Henjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena”.

Ġesù rrakkonta l-parabboli tal-maħfra f’kultura fejn il-ħniena bilkemm kienu jafu x’inhi. Bħalma lllum ukoll naraw li l-imħabba, il-mogħdrija u l-maħfra huma mogħtija l-ġenb fil-ħajja ta’ kuljum, xi drabi wkoll minn min hu mistenni li jagħti eżempju ta’ dawn il-kwalitajiet. Il-Papa Franġisku jgħid li, filwaqt li hu ta’ swied il-qalb li l-maħfra fil-kultura tagħna qiegħda dejjem tonqos, is-Sena tal-Ħniena hi mill-ġdid iż-żmien li nxandru l-ferħ tal-maħfra. 

 F’dinja li għaddejja minn żmien imqalleb, kull wieħed u waħda minna għandna r-responsabbiltà li nwasslu t-tagħlim ta’ Kristu dwar il-maħfra, għax aħna rridu dinja aħjar. Bħala parti mill-Knisja, kif qalilna l-Papa Ġwanni Pawlu II, ngħixu ħajja vera meta nistqarru u nxandru l-ħniena.

Katekeżi dwar IL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA

ĦSIBIJIET MILL-BOLLA TAL-FTUH TAL-ĠUBLEW STRAORDINARJU TAL-ĦNIENA (Ir-raba’ parti)

Hawn min jaħseb li l-mogħdrija u l-ħniena huma dgħufija, imma fl-istorja Alla wriena li huma kwalitajiet ta’ min hu tassew qawwi. Dan narawh f’Alla, li l-ħin kollu jinsab ħdejna, lest biex jaħfrilna u jgħinna. Il-Bibbja turina kemm Alla jieħu paċenzja u kif dejjem tirbaħ it-tjieba tiegħu. Is-Salmi fihom espressjonijiet ta’ faraġ u kuraġġ għal min jixtieq iduq il-ħniena t’Alla, li jaħfer, ifejjaq u li jrid iħaddan miegħu lil kulħadd.

Il-ħniena ta’ Alla mhix xi ħaġa fl-ajru. Tinsab fil-ġewwieni tiegħu u tfur ’il barra, bħal dik ta’ omm u ta’ missier li ma jistgħux jaħbu l-emozzjonijiet tagħhom fl-imħabba lejn uliedhom. F’Alla, il-ħniena hi  sentiment naturali ta’ ħlewwa, ta’ mogħdrija u maħfra. Mhux ta’ b’xejn li wieħed mis-Salmi (numru 136), li fih ritornell għal 26 darba: “Għal dejjem hi l-ħniena tiegħu” ; se jkun fuq ilsienna matul din is-sena fl-innu tal-Ġublew. B’dan is-Salm inkantaw kif fl-istorja tas-salvazzjoni, il-bniedem kien dejjem taħt il-ħarsa ħanina tal-Missier. Ġesù kanta dan is-Salm mad-dixxipli tiegħu ftit qabel l-Aħħar Ikla, fejn fetaħ beraħ l-imħabba tiegħu. Ikun tajjeb li aħna wkoll nirrepetu kuljum fit-talb tagħna dan il-vers: “Għal dejjem hi l-ħniena tiegħu”,. 

Meta nkunu midħla tal-Vanġelu, nifhmu għaliex l-ittra li biha l-Papa Franġisku ta bidu għall-Ġublew tal-Ħniena semmieha Misericordiae Vultus, il-Wiċċ tal-Ħniena t’Alla, li hu Ġesù Kristu. L-aqwa idea tal-Missier tahielna Ibnu. U ’l quddiem, id-dixxiplu maħbub Ġwanni ġabar fi tliet kelmiet l-idea li tana Ġesù dwar il-Missier: “Alla hu Mħabba”. L-imħabba li dehret fostna nistgħu mmissuha b’idejna fil-ħajja kollha ta’ Ġesù’, kif missewha l-foqra, il-morda, l-imwarrbin u l-midinbin. Fost oħrajn, Ġesù ġietu ħasra għall-armla ta’ Najm, li kien mitilha binha l-waħdieni u Ġesù tahulha ħaj mill-ġdid. Ġesù waqaf quddiem il-mejda tat-taxxi u ħares b’imħabba ħanina lejn Mattew, raġel meqjus min-nies bħala midneb. Ġesù, minflok, iressqu lejh, juri fiduċja fih u jsejjaħlu biex ikun wieħed mid- dixxipli tiegħu.

 Illum ukoll, il-Mulej għadu jħares bl-istess ħarsa ta’ ħniena, u din il-ħarsa se tibqa’ msammra bil-ħlewwa fuqna lkoll, għax: “Għal dejjem hi l-ħniena tiegħu”.

 


Min jixtieq is-song li hemm fl-aħħar, jista' jistaqsi fuq josephgaleam@gmail.com

L-Art li Xxettel is-Slaleb
Fl-ERBGĦA TAR-RMIED, għalkemm m'aħniex obbligati li nisimgħu l-Quddies, tkun ħaġa sabiħa li nagħmlu hekk u nħajru lit-tfal u l-adolexxenti tagħna. F'din il-Quddiesa, is-saċerdot iqiegħed ftit irmied fuq rasna u jgħidlna: “Indmu u emmnu fl-Evanġelju.” jew “Ftakar li inti trab u trab terġa’ ssir.” Inżid li kien inkoraġġanti li fil-Quddiesa ta' dalgħodu attendew numru sabiħ ta' nies minn kull eta', ANKE TFALŻewġt uċuħ ta' tama għad-dinja. - Il-Papa Franġisku jgħannaq tifla wara l-Quddiesa ta' Pentekoste fid-19 ta' Mejju 2013 fi Pjazza San Pietru, il-Vatikan.


L-EWKARISTIJA TAL-ISQOF OSCAR ROMERO

San Salvador.

Sena elf, disgħa mija u tmenin.

Il-katidral tal-Kapitali.

Il-Quddiesa ta’ Oscar Romero, Arċisqof.

 

Stramba kif kien ġie magħżul Romero

mill-gvern militari ta’ El Salvador.

Ħasbu li minħabba n-natural mistħi tiegħu

mhux se jkunilhom ta’ nkwiet.

Dimostrazzjoni kontra t-taħwid fl-elezzjoni tal-President

ġiet imkissra b’kefrija mill-pulizija.

Sparaw fuq il-folla biex iferrxi d-dimostrazzjoni.

Ħafna ġew maqtula.

Romero pprotesta b’saħħa kontra dan.

 

Ftit wara, ħabib intimu ta’ Romero,

qassis Ġiżwita li kien jaħdem qalb il-foqra,

ġie maqtul mill-forzi tal-gvern.

Romero nbidel.

Beda jitkellem fil-beraħ kontra l-vjolenza,

kemm dik ġejja mill-gvern kit ukoll mill-forzi tax-xellug.

Huwa attakka wkoll lill-gvern

għall-moħqrija lill-bdiewa ta’ El Salvador.

Hekk hu sar figura ċentrali fil-pajjiż,

u x-xandira tiegħu kull ġimgħa fuq ir-radju

saret ħaġa mportanti fil-ħajja nazzionali.

Bdew jikkomplottaw kontra ħajtu.

 

Nhar l-24 ta’ Marzu, Romero kien qed jiċċelebra l-Quddiesa f’San Salvador.

Malli refa’ l-kalċi fil-għoli, qal:

“Is-Sagrifiċċju ta’ Kristu jagħtina l-kuraġġ

biex noffru lilna nfusna għall-ġustizzja u għall-paċi.

Sewwasew waqt il-konsagrazzjoni, sparatura,

u l-Arċisqof jaqa’ f’għadira demm f’riġlejn l-altar.

 

L-Ewkaristija tfisser sagrifiċċju!

Hekk bdiet, b’sagrifiċċju.

Kristu ta ħajtu għall-oħrajn.

Romero l-istess.

 

Imma aħna, illum, li waqt il-Quddiesa ntennu kliem sabiħ,

għandna lil Ġesu’ f’qalbna, fi ħsiebna, f’ħajjitna;

qegħdin inġorruh magħna fit-toroq tal-ħajja?

 

Il-fidi tagħna twieldet barra belt, dik ta’ Ġerusalemm,

fi vjolenza assoluta fuq is-salib,

u fidi li bdiet hekk, qatt ma tmut.

"Do not exchange your peace of heart with anything or anyone." Saint George Preca
 "Care towards the spoken word avoids regrets." Saint George Preca
"Be always ready to be happy and always ready to obey." Saint George Preca"In every breath we take, we have to  declare that God is loving." Saint George Preca"Share your love with everyone.” - Saint George Preca
"God blesses the soul with the water of peace." Saint George Preca"Saints never grumble." Saint George Preca
"Share your love with everyone.” - Saint George Preca


Talba għall-Festa tal-Qaddisin kollha, l-1 ta’ Novembru

Description: http://webzoom.freewebs.com/numrusei/Qaddisin%20kollha.jpg

FID-DAWL


Qaddisin ta’ Alla,
mirja tad-dawl divin,
kellmuna dwaru.

Intom, li ma sibtux data
fl-kalendarju tagħna
imma li rċevejtu minn Alla post għal dejjem,
Itolbu għalina.

Intom, il-ħaddiema umli tal-Art

li tiġbru l-frott tal-Ħolqien,
itolbu għalina.

Intom, in-nisa tad-dar, li tħitu u tgħaddu l-ħwejjeg, issajru,

li trabbu t-tfal fil-għozza,
li jum war l-ieħor, tizirgħu t-tenerezza,
itolbu għalina.

Intom, monaċi tas-silenzju, tat-talb u tal-ħajja komunitarja,

li tgħożżu f’qalbhom il-ferħ ta’ Alla,
itolbu għalina.

Intom l-għorrief, filosfi u nies tax-xjenza,

li fittixtu bla heda l-verita’
u sibtu fiha l-misteru ta’ Alla,
itolbu għalina.

Intom, artisti, u intom nies tal-ispettaklu,
li wassaltu f’din l-Art xi ftit mill-ġmiel u mil-ferħ ta’ Alla,
itolbu għalina.

Intom Qaddisin, beati ulied Alla,

tellghu lejh it-tifħir tagħna
prmezz tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Liturgija ghal tfal zgharPlay għall-Milied

 L-EŻAMI TA' L-IMĦABBA

 X e n a  1 

                  (Xena ta’ workshop. Żewġ irġiel lebsin ta’ ħaddiema tas-sengħa. Tinstema’ l-mużika tal-bidu, u mbagħad il-ħsejjes ta’ l-għodda. Frankie jqiegħed il-għodda f’ġenb u joħroġ il-ħobż u t-termos mill-basket. Joqgħod bil-qiegħda.)

 Frank:       Illum bil-kemm naf x’qed nagħmel.

 George:    Attent li ma tmurx tweġġa’. Hsiebek hemm!

 Frank:       Le, George,... mhux daqshekk gravi!          

 George:    Mela x’inqala’?

 Frank:       It-tifel!       

 George:    Martin, jew Charles?

 Frank:       Martin.

 George:    Xi ġralu?

 Frank:       Ma ġralu xejn,... imma qed jinkwetani.

 George:    Dejjem tgħidli li ż-żgħir hu bil-għaqal, u li jħobb l-iskola!

 Frank:       George,... għalhekk qed jinkwetani, għax illum għandu l-eżami, u allajħares ma jgħaddilix!

 George:    U x’jiġri?

 Frank:       Kieku,... ara George, lanqas irrid naħseb,...

 George:    Kieku nirraġuna bħalek, ngħaddi ħajti ninkwieta, għax Michael tagħna ma jagħmilx eżami wieħed li jgħaddi minnu.

 Frank:       George, skużani. Ma ridtx inweġġagħlek qalbek...

                   (Ftit mużika. Frank jerġa’ jintefa’ fuq ix-xogħol tiegħu)

  Frank:       Isma’, wara kollox, jiena l-mara ġabitli dan l-inkwiet.

 George:    Ara tisimgħek, għax tibqa’ bil-ġuħ il-lejla!

 Frank:       U le,... ma jien ngħid xejn.

 George:    L-omm dejjem omm, u ma tridx li t-tfal tagħha jkunu agħar minn ħaddieħor.

 Frank:       Imma jiena mhux hekk trabbejt. Għallmuni li ħaddieħor jagħmel li jrid. Kont kuntent li t-tfal tiegħi jitgħallmu s-sengħa bħali. Imma hi mhux hekk taħsibha.

 George:    Ma nagħtihiex tort, la t-tfal moħħom tajjeb, ...u jridu.

 Frank:       Ngħidlek li nitħassarhom. Il-ħin kollu jistudjaw.

 George:    Għandek xorti!

 Frank:       U l-iskola mhix biżżejjed. Imbagħad hemm il-privat. Meta nhar ta’ Sibt narahom sejrin bil-kotba f’idhom, taf x’ngħid:

 George:    Kieku jien ngħid kemm jiena xortija tajba li għandi tfal iħobbu l-istudju.

 Frank:       Jien ma ngħix hekk. Nitħassarhom, għax jiena meta konta żgħir, is-Sibt kont ngħaddih nilgħab il-football. U, ħa ngħidlek, ma jiddispjaċini xejn illum.

 George:    Imma kieku studjajt iktar?

 Frank:       Mhux xorta għaddej?

 George:    Taf x’ngħid ukoll, li meta konna tfal aħna, ma kienx hemm dal-bżonn li tistudja daqshekk.

Frank:       U l-privat, George.  Anke t-tfal żgħar imorru għall-privat.

 George:    U dan biex jidħlu ġo skola taż-żgħar.

 Frank:       Mela x’se jagħmlu biex jidħlu l-universita’.

 George:    ... Jagħmlu bħal m’għamel ħaddieħor.

 Frank:       Jaħlu ħajjithom. Studju fuq studju,...le,... mhux sew!

 George:    Frank, ara ma titkellimx hekk quddiemhom, għax jibdew jaħsbu li qed jinħaqru mill-kbar ta’ madwarhom.

 Frank:       Qed ninħaqar jiena, għax bilkemm nistgħu noħorġu. Kif nistgħu? Inħallu t-tfal id-dar jistudjaw u jien u l-mara nitilqu ‘l barra.

 George:    Naqbel miegħek, mija fil-mija.

 Frank:       Ma tistax ma taqbilx, George.  Dan l-aħħar qisna qegħdin f’gaġġa. Gaġġa li għamilniha aħna stess.

                   (Mużika li tinbidel f’waħda ta’ swied il-qalb. X’ħin titbaxxa,...)

 George:    Frank, xi tgħid kieku jkollok tifel li ma jridx jaf bi skola?... Mhux ħtija tiegħu, imma għax moħħu ma jtihx.

 Frank:     Oqgħod żgur li kieku m’għandix dan id-deni li qed inħoss bħalissa waqt li qed jagħmel l-eżami. Għax ngħid: dan mhux maħluq għall-iskola.

George:    Imma d-dinja mhux hekk tgħid. Le, George, mhux hekk tgħid.


X e n a  2

                   (Xena ta’ ġnien. Paul u John, żewgt itfal, bil-qiegħda fuq bank tal-ġnien. Stephen, tifel ieħor, bil-wieqfa b’idejh mad-dar tal-bank. Peter, tifel ieħor, bil-qiegħda fuq il-ħaxix. F’idejhom għandhom il-’kit’ ta’ l-eżami.)

 Paul:          Jiena,... li ħawditni,... it-tielet somma.

 John:         M’għamilthiex?

 Paul:          U le, naħseb tajba ġietni, imma mhux daqs l-oħrajn. Il-bqija kont nafhom sew.

 Stephen:   Jiena kollha għamilthom u naħseb li ġibthom tajbin.

 John:         La kont lestejt, jiena ħriġt qabel il-ħin!

 Paul:          Imma x’ġietkom it-three?

 Stephen:   L-answer kien,... sixty!

 Paul:          Mela tajba tiegħi! Daqshekk hu,... sixty!

 John:         Din is-somma mn’Alla konna għamilniha mas-sir tal-privat!

 Stephen:   Mela nistgħu ngħidu li għaddejna.

 Paul:          U se nagħmlu Milied kuntenti.

 John:         Issa jkollna l-vaganzi, u jekk ikun il-bnazzi,...

 Stephen:   Imma xorta jkollna l-privat!

 Paul:          (Fil-waqt li Paul jgħolli l-karti u l-biro)

                  Issa ħallik mill-privat!

 Stephen:   Eh,... inkella ma nibqgħux immorru tajjeb fl-eżamijiet.

 John:         Inti ara min ma jmurx il-privat.

                   (John idur lejn Peter)

 John:         Peter, inti m’għidtilna xejn!

 Stephen:   Għamiltha t-three?

 Peter:        Xi three?

 John:         It-tielet somma ta’ l-eżami tal-llum!

                  Peter:        (Mistħi)

                  Ma kontx nafha!

 Paul:          Jiena naħseb li la three, u la l-four, u l-ebda waħda m’għamilt.

 Stephen:   Ktibt ismek biss.

 John:         Aħjar mix-xejn!

 Peter:        Se mmur!... Niltaqgħu għada!

 Paul:          U ejja kemm tieħu għalik!

 John:         Imma inti għax ma tiġix il-privat?

 Stephen:   Dak tkun minnek. Ħeq,... ma tkunx tajjeb għall-iskola.

 John:         Għalxejn toqgħod tħallas il-flus.

 

X e n a  3

                   (Xena ta’ dar)

 Frankie:    Peter,... xi ġralek?

 Peter:        M’hemmx għalfejn ngħidlek! Is-soltu. Mort ħażin fl-eżami. M’għamilt xejn.

 Frankie:    Jiena qatt għidtlek xi ħaġa? Naf li għamilt ħiltek.

 Peter:        U sħabi jidħqu bija għax ma mmurx il-privat bħalhom.

 Frankie:    Kieku nista’, kont inħallaslek. Anzi, ippruvajna, imma ma stajtx tlaħħaq ma l-oħrajn. It-teacher stess qalli li mhux possibbli jpoġġik mal-klassi tal-privat, għax ikollu l-inkwiet mill-ġenituri. Biex ilaħħaq lilek, iżomm lura lill-oħrajn.

 Peter:        Naf, papa’, għalxejn immur il-privat. Flus fil-ħala. Irrid nara x’nagħmel xi ħaġa oħra. Nitgħallem xi sengħa.

 Frankie:    Imma l-iskola titlaqhiex. Xi ħaġa titgħallem.

 Peter:        Nitgħallem kemm sħabi kapa’i jweġġgħuni bi kliemhom.

 Frankie:    Għax ma tkomplix il-presepju li għandkom bħala kompetizzjoni?

                   (Jidħol Fadi, tifel samrani, rifuġjat mill-Iraq)

 Fadi :         Dalwaqt inħallikom.

 Peter:        Fadi, meta sejrin?

 Fadi:          Nhar il-Ħadd, fit-8 ta’ fil-għodu.

 Frankie:    Aħna niġu narawkom sejrin.

 Fadi:          Kont drajt f’din is-sena li ilna Malta.

 Peter:        Tgħallimt titkellem daqsna bil-Malti.

 Fadi:          U għamilt ħafna ħbieb. Kulħadd kien jgħinna.

                   (Jidħol Rami, ħu Fadi.)

 Rami:        Ġejt nara l-presepju.

 Frankie:    Ara Fadi.

 Rami:        Lest?

 Fadi:          Dalwaqt.

 Peter:        Li jonqos,... inżidu ftit zkuk, inwaħħlu l-mitħna u nqiegħdu l-pasturi f’posthom.

 

X e n a   4

                   (Kamra. Fuq mejda hemm presepju mgħotti b’biċċa drapp. Hemm is-Superjur tal-Museum u ftit tfal.)

 Superjur:   Il-lejla ltqajna biex nagħtu premju lil dawk li daħlu għall-kompetizzjoni tal-presepji. Il-presepji huma parti mill-ħajja Maltija f’dan iż-żmien sabiħ tal-Milied. Hija drawwa li ta’ min jibża’ għaliha, biex il-Milied ma jsirx festa li fiha mhemmx Ġesu’, kif ġara f’xi pajjiżi oħra. Xi tgħid, Paul?

 Paul:          Iva, hekk tgħallimna fin-Novena: il-Milied hu festa nisranija u mingħajr Ġesu’, m’hemmx il-veru Milied!

 Superjur:   Kellna biċċa xogħol biex nagħżlu l-aħjar presepju għax kollha kienu sbieħ. Aħna apprezzajna l-interess ta’ kull tifel li daħħal presepju għall-kompetizzjoni. Apprezzajna wkoll il-paċenzja tal-ġenituri, għax nafu kemm it-tfal iħammġu biex jagħmlu xogħol bħal dan.

 Stephen:   Tgħidx kemm gergret ommi, imma min-naħa l-oħra, bejn xogħol u

                  ieħor, kienet toqgħod ħdejja tarani nagħmel il-presepju.

 Paul:          Missieri ried jgħinni, biex inaqqas ftit tgergir, imma jien għidtlu li ma nistgħux. Hekk ir-regolamenti!

 Superjur:   Iva, hekk ftiehmna. Il-presepju ried ikun maħdum minkom, u matul din is-sena.

 Stephen:   Nista’ ngħid li issa tgħallimt nagħmel xi ħaġa li qabel ma kontx naf. Sena oħra inkun wieħed minn dawk li jaħdmu l-grotti

                  għall-premjazzjoni tat-tfal.

 Superjur:   Jekk Alla jrid, Steve, u,... nittama li ma tinsiex il-kelma li tajtni llum. Mela sena oħra, ix-xogħol tal-grotti f’idejk!

 Stephen:   Sena oħra tarani ġej bil-boiler suit, lest għax-xogħol.

 Superjur:   Issa niġu għall-premju tal-llum. Wara li studjajna bir-reqqa kull presepju li nġieb għall-kompetizzjoni, jiena u l-membri sħabi qbilna li kollha kienu sbieħ. Imma ridna nagħżlu wieħed. U naħseb li taqblu magħna li l-għażla tagħna, kull wieħed minna, waqgħet fuq il-presepju li hawn taħt din id-drapp.... Ħa naraw ta’ min hu...

                   (Is-Superjur jikxef id-drapp minn fuq il-presepju.)

 John:         Ta’ Peter.

 Stephen:   Jixraqlu!

 Paul:          Tiegħu kien l-isbaħ presepju fil-kompetizzjoni!

 Suerjur:     Ersaq Peter, ħa neħodlok b’idejk.

                   (Is-Superjur jifraħlu, u t-tliet itfal jifirħulu wkoll.)

 Superjur:   Naħseb li kulħadd kuntent b’dan ir-riżultat. Imma llum iltqajna wkoll biex nagħtu t-tislima tagħna lil Fadi, li għada stess jitlaq               lejn il-Kanada wara s-sena li għamel Malta. Fadi, ħuh u l-ġenituri tagħhom kienu ġew Malta wara l-gwerra ta’ l-Iraq, għax huma Kattolċi bħalna. Hemmhekk ma setgħux jgħixu ta’ Nsara. U aħna lqajnihom.

                  Għamilna ħbieb magħhom. Imma issa wasal iż-żmien biex ninfirdu.

                   (Fadi jibqa’ jħares lejn il-presepju bla ma jagħti kas ta’ dak li qed jgħid is-Superjur)

 Peter:        Fadi, x’qed taħseb?

 Fadi:          Kemm hu sabiħ!

 Peter:        Jogħġbok?

 Fadi:          Ħafna!

 Peter:        Tridux?

 Fadi:          Imma dan tiegħek!

 Peter:        Superjur, jiena rrid li bħala rigal, lil Fadi nagħtuh il-presepju tiegħi.

 Fadi:          Peter,... dak il-presepju hu l-isbaħ wieħed mill-kompetizzjoni! Il-presepju huwa

                  tiegħek!

 Peter:        Fadi, dan il-presepju għamiltu għalik!

 Superjur:   Taf x’nagħmlu, Peter?... Nistaqsu lill-papa’ tiegħek u naraw x’se jgħid hu. Inti agħmel kif jgħidlek hu.

 Peter:        Ħa mmur ngħidlu issa stess!

                  (ftit mużika)

 Frankie:    Iva, Peter. Mhux biss naqbel li tagħtih il-presepju bħala tifkira, imma nieħduhlu ħsieb biex inqiegħdu l-presepju f’kaxxa soda biex ma jinkisirx fil-vjaġġ.

 Peter:        Grazzi papa’.

 Frankie:    Mhux hekk biss. Inwassluhielu aħna sa’ l-ajruport, u nħallsulu l-ispejjeż tal-kaxxa fuq l-ajruplan.

                   (Jidħlu Paul, Stephen u John. Iġibu magħhom il-presepju ta’ Peter.)

 Paul:          Ġibnilek il-presepju biex ta’ l-inqas tgawdih illum, lejliet il-Milied, qabel ma tagħtih lil Fadi.

 Stephen:   Il-presepju tiegħek se jivvjaġġa mhux ħażin. Aħjar minna,... se jmur il-Kanada.

                   (Peter iħares ċass lejn il-presepju tiegħu. Jirranġa l-pasturi)

 John:         Peter, skużana għal dak li għidna dak inhar ta’ l-eżemi fuq is-somom u l-privat.

 Stephen:   Kif tlaqt, hekk għidna bejnietna.

 Paul:          Ma kellniex ngħidulek hekk.

 John:         Anzi jmissna għamilnielek ftit tal-kuraġġ.

 Stephen:   Minflok ma kellimnik fuq l-eżami, imissna kellimnik fuq il-kompetizzjoni tal-presepji,... ħaġa li inti kont kapaċi tagħmel aħjar mit-tfal kollha.

 Paul:          Ħadt l-ewwel.

 Stephen:   U kont hekk qalbek tajba li tajtu premju inti lill-min tant xtaqu.

                   (Peter jgħannaq lit-tliet itfal, imbagħad idur lejn Fadi)

 Peter:        Fadi, il-presepju huwa tiegħek. Dan huwa l-premju tagħna għalik! Ibqa’ ftakar fina.

                   (Ftit mużika)

 Frankie:    Qed tara, ibni, li għalkemm ma morniex tajjeb fl-eżami, għaddejna minn eżami ieħor,... għaddejna mill-eżami ta’ l-imħabba!

                         (Mużika ta' l-għeluq)

Liturgija ghal tfal zghar

Liturgija ghal tfal zghar

Liturgija ghal tfal zghar

Liturgija ghal Tfal Zghar

Liturġija ta' nhar il-Ħadd: ftit xogħol għal tfal żgħar.


ĠEJJA L-BANDA

Tifla ta’ disa’ snin kienet qed tilgħab weħidha;

titfa’ l-ballun mal-ħajt fil-ġnien tad-dar

u terġa’ tilqgħu.

Semgħet il-ħoss tal-banda;

il-banda tar-raħal!

Tal-banda,

lebsin sabiħ,

kollha bil-beritta,

kienu mexjin dritt dritt

fit-triq ta' fejn toqgħod it-tifla.

 

lt-tifla fetħet il-bieb tal-ġnien

u marret tiġri fit-triq

biex tara l-banda.

Ma ndunatx li kienet ġejja

karozza għal fuqha.

Tal-karozza żamm il-brejk bis-saħħa.

It-tifla waqgħet fl-art,

għax kienet laqtitha l-karozza.

 

Ħaduha l-isptar

u daru magħha l-infermiera.

Il-mamà u l-papà stennew

sakemm joħroġ it-tabib

u jgħidilhom li dalwaqt jgħaddilha.

Imma kellhom jgħaddu xi ġimgħat sakemm

setgħet tmur lura d-dar.

 

Kif ħarġet bdiet tinduna

kemm hu sabiħ li tkun b’saħħtek,

kemm hu sabiħ meta filgħodu

tiġi ommha maġenbha biex tqajjimha.

Bdiet tieħu gost li tqum bil-ġirja,

ferħana li tista’ tmur mill-ġdid l-iskola.

 

It-tfal ħbieb tagħha

wkoll qalu grazzi lil Ġesù

talli t-tifla fieqet għal kollox

wara li tajritha l-karozza.

 

Qalu grazzi lil Ġesù wkoll

li issa t-tifla saret iktar bil-għaqal,

ma tgergirx,

tgħid iżjed grazzi

u tagħmel kollox aħjar.

 

Jiena wkoll nixtieq ngħid grazzi lil Ġesù.

 

- mill-ktieb għat-tfal “QABEL NORQOD”. (Tista’ tikkkuntattja 79595312)

“Il-bniedem modern jisma’ iżjed bil-qalb lix-xhieda milli lill-għalliema, u jekk jisma’ lill-għalliema, dan jagħmlu għaliex huma xhieda”.  Pawlu VI, Evangelii Nuntiandi

"Modern man listens more willingly to witnesses than to teachers, and if he does listen to teachers, it is because they are witnesses.” Paul VI, Evangelii Nuntiandi

FOOTBALL AT NIGHT- a prayer by Michel Quoist

This evening at the stadium the night was stirring, filled with ten thousand shadows.
And when the flood-lights had painted green the velvet of the great field, 
The night was filled by a chorus of ten thousand voices.

The master of ceremonies had given the signal to begin the service, 
The impressive liturgy moved forward smoothly.
The ball flew from celebrant to celebrant, 
As if everything had been minutely planned in advance. 
It passed from foot to foot, slipped along the field, and flew away overhead. 
Each was at his post, taking the ball in turn, passing it to the next one who was there to receive and pass again. 

And because each one did his part in the right place, 
Because he put forth the effort required, 
Because he knew he needed all the others, 
Slowly but surely the ball gained ground, 
And made the final goal! 

While, at the end, the immense crowd flowed laboriously into the narrow streets,
I reflected, Lord, that human history, for us a long game, is for you this great liturgy,
A prodigious ceremony initiated at the dawn of time, which will end only when the last celebrant has completed his final rite.

In this world, Lord, we each have our place. 
You, the far sighted Coach, have planned it for us. 
You need us here, our brothers need us, and we need everyone.

It isn’t the position I hold that is important, Lord,
But the reality and strength of my presence. 
What difference whether I am playing forward or back, as long as I am fully what I should be?

Here, Lord, is my day before me... 
Did I sit too much on the sidelines, criticizing the play of others, my hands in my pockets?
Did I play my part well? 
And when you were watching our side, did you see me there? 
Did I catch my team mates pass and that of the player at the end of the field? 
Did I co-operate with my team without seeking the limelight? 
Did I play the game to obtain victory, so that each one should have a part in it? 
Did I battle to the end in spite of set- backs, blows and bruises? 
Was I troubled by the demonstrations of the crowd and of the team, discouraged by their lack of understanding and their criticisms? 
Made proud by their applause? 
Did I think of praying my part, remembering that in the eyes of God this human game is the most religious of ceremonies? 
I come in now to rest in the Pavilion, Lord, 
Tomorrow if you kick off, I’ll play a new position, 
And so each day... 

Grant that this game, played with all my brothers, may be the imposing liturgy that you expect of us, 
So that when your final whistle interrupts our lives, we shall be chosen for the championship of heaven.

Saturday 26th July is the 52nd anniversary from the death of Saint George Preca. The well-preserved body of the saint lies at the Chapel of Our Lady of the Miraculous Medal, in Blata l-Bajda,  in a glass urn, beneath the wax effigy. Praying in front of the figure of the saint, one notices that the hands are crossed on the chest with the fingers expressing the Mystery of the Holy Trinity, on which Fr Preca meditated profoundly and preached so ardently. The chapel is open on weekdays from 7.30 a.m. to noon and from 4.00 p.m. to 6.45 p.m. Mass is said at 7.30 a.m. and 6.00 p.m. from Monday to Saturday and at 8.00 a.m. on Sundays. (On Sunday 27th July Mass will be at 9.00 a.m. as it is being aired on TVM2). More information on St George Preca and the Society which he founded, the Society of Christian Doctrine, MUSEUM:

Saint George PRECA, priest, teacher, and founder

George Preca was born on 12 February 1880 in Valletta, the capital city of Malta, and was baptised in the Parish Church of Our Lady of Porto Salvo. In 1888, the Preca family moved to Hamrun where George received his First Holy Communion and the Sacrament of Confirmation in the Parish Church of St Caetan. He had his education at the Lyceum in Valletta and later at the University of Malta, where he studied Theology and other subjects. He was ordained priest on 22 December 1906.

Very early in his life, Fr George considered it his vocation to teach people the Word of God,  greatly inspired by the passage in II Tim 2, 2: “Pass on to reliable people what you have heard from me through many witnesses, so that they in turn will be able to teach others”.

In January 1907 Fr George invited a group of young people for a prayerful study on the Word of God, in the Chapel of Ta Nuzzu, in Hamrun.  On 7 March of the same year the group met for the first time in a small house, which they had rented for the purpose. These dates mark the very beginning of the Societas Doctrinae Christianae. The Society is also known as M.U.S.E.U.M., which is an acronym for Magister, utinam sequatur Evangelium universus mundus, (Divine Teacher, may the whole world follow your Gospel). The Society is made up of lay men and women who live the spirituality of their Founder, dedicating themselves to the formation in faith of children, youth and adults.

Saint George was well aware of the lack of spiritual literature in the Maltese language for the ordinary faithful. To fill this gap, he dedicated much of his time to writing. He enriched the Church with a great heritage of profound writings which reveal so well his spiritual insights, especially on his three preferred themes: the Incarnation, Christ Crucified and the Holy Trinity. He proposes a lifestyle characterized by the right intention, humility and meekness. Some books by Saint George Preca are now available in the English and Italian languages.

St George Preca has been acclaimed a pioneer of the lay apostolate, because from the early years of his priesthood he gave due importance to lay men and women in spreading the word of God. He developed a pedagogy that was simple enough to be accessible to all, irrespective of the level of education. He encouraged lay people to be quite familiar with the Bible, at a time when reading the Bible was mostly forbidden except for members of the clergy.

Saint George is well known as an apostle of the Incarnation and for promoting the devotion towards the words Verbum Dei caro factum est (the Word of God was made flesh - cf Jn 1, 14). He made this phrase the emblem of the Society of Christian Doctrine, and is worn by all members. Other devotions promoted by Saint George are towards the Wounds of Christ, the Scapular of Our Lady of Mount Carmel and the Miraculous Medal of Our Lady. Back in 1957 he also introduced the five Mysteries of Light adopted later by Pope John Paul II and included with the other Mysteries of the Rosary in 2003.

During his lifetime St George Preca became so renowned for holiness that thousands of persons from all over Malta sought his advice in moments of difficulty. Whenever the news spread through a town or village that Fr Preca was due to deliver a spiritual talk, all flocked to hear his inspired teaching.

Fr George Preca died on 26 July 1962 at the age of 82. Less than three months following his death, the Second Vatican Council was opened in Rome. Vatican II implicitly approved what Fr Preca had anticipated and practiced, including the importance of the lay apostolate, promotion of the Bible and the use of the vernacular in pastoral activity.

Fr George Preca was beatified by Pope John Paul II in Floriana, Malta, on 9 May 2001 and canonized by Pope Benedict XVI at the Vatican, Rome, on 3 June 2007.

THE SOCIETY OF CHRISTIAN DOCTRINE

The missionary vision of Saint George Preca can be found in the acronym M.U.S.E.U.M. - Magister Utinam Sequatur Evangelium Universus Mundus - (Divine Teacher, may the whole world follow your Gospel).

The Society of Christian Doctrine has missionary centres in Australia, Kenya, England, Albania, Peru, Poland and Cuba. Its main contribution to the Church community is teaching catechism to all children, young persons and adults. The Society has been publishing books and periodicals with articles on spiritual themes for quite a long time. It also runs two secondary schools, St Michael School in Malta, and Preca College in Korce, Albania.

The Society of Christian Doctrine has welcomed with great joy the canonization of its Founder, which providentially took place during the celebration of the 100th anniversary of its foundation. The Society looks at the future with enthusiasm and hopes to keep giving its share that Jesus Christ may become better known and loved by all, as was the fervent prayer of Saint George Preca.

Saint George Preca, pray for us!

IL-MAGHMUDIJA TAGHNA

Aħna msejħin biex kuljum ngħixu l-Magħmudija tagħna, bħal kreaturi ġodda, imlibbsin bi Kristu. (Papa Franġisku, 24 ta’ Jannar 2014)
KOMUNJONI
"Hu billi nisimgħu il-kelma t'Alla, billi nkunu msaħħa bil-ġisem u d-demm tiegħu, li Kristu jgħaddina mill-istat ta' KOTRA għall-istat ta' KOMUNITA', mill-ANONIMAT għall-KOMUNJONI." Papa Franġisku, Corpus Domini 2013GOAL-LINE TECHNOLOGY

Il-goal-line technology hi ħaġa tajba. Il-linja tal-lasti hi importanti, imma iktar hi importanti l-linja li m’għandniex naqbżu, fl-imġieba tagħna, fin-negozju, fi kliemna  u fir-relazzjonijiet kollha tagħna.

 

The goal-line technology is a good move. The goal-line is important, but more important is the line that one should not go beyond, in behaviour, in business, in our speech and in all relationships. 

La tecnologia della linea di porta è una buona mossa. La linea del gol è importante, ma più importante è la linea che uno non dovrebbe andare oltre, nel comportamento, nel commercio, nel nostro discorso e in tutti i nostri rapporti con gli altri.

La technologie de la ligne de but est une bonne initiative. La ligne de but est importante, mais plus importante est la ligne qu'il ne faut pas aller au-delà, en comportement, en affaires, dans notre discours et dans toutes nos relations.

PACI, FERH U FIDIFil-Vanġelu ta’ dawn il-ġranet, meta’ Ġesù jara li d-dixxipli tiegħu huma mħawda, ikellimhom dwar il-paċi; meta jara li huma mdejqa, ikellimhom dwar il-ferħ u meta jara li qed jiddubitaw, ikellimhom dwar il-fidi. Mulej, aħna wkoll għandna bżonn il-paċi, il-ferħ u l-fidi. Fuq kollox għandna bżonn li int tgħinna biex ngħixuhom.
'QABEL NORQOD'

Biex tgħin lit-tfal tal-eta' tal-Ewwel Tqarbina jitolbu, staqsi għall-ktieb ta' talb għat-tfal "Qabel Norqod". Din hi waħda mit-tpenġijiet tal-ktieb. Agħti l-ktieb bħala rigal li jibqa'. (tel. 79595312)

QUDDIESA MILL-ISQOF MARIO GRECH
Il-Ħamis 8 ta’ Mejju l-E.T. Mons.Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex ippresieda Quddiesa fil-kappella tal- Madonna tal-Medalja Mirakuluza, il-Blata l-Bajda għal grupp li akkumpanjawh f’pellegrinaġġ minn Għawdex u għall-komunità tal-Blata l-Bajda. Fl-omelija tiegħu, l-Isqof Grech elabora fuq il-ħtieġa tal-‘memorja’ li torbotna mal-egħruq tagħna Nsara.

MASS BY BISHOP MARIO GRECH
On Thursday 8th May H. G. Mgr Mario Grech, Bishop of Gozo presided a Holy Mass at the chapel of Our Lady of the Miraculous Medal in Blata l-Bajda for a group who accompanied him in a pilgrimage from Gozo and for the community of Blata l-Bajda. In his homily, Bishop Grech elaborated on the need of ‘memory’ which keeps us close to our Christian roots.

FESTA TA’ S. ĠORĠ PRECA
Il-Quddiesa tal-festa liturġika ta' San Ġorġ Preca fil-kappella tal-Madonna tal-Medalja Mirakuluża, il-Blata l-Bajda, tkun fis-6.00 p.m, ċelebrata minn Mons. Anton Portelli. Il-kappella tkun miftuħa l-ġurnata kollha.

FEAST OF ST GEORGE PRECA
Holy Mass on the occasion of the liturgical feast of St George Preca at the chapel of Our Lady of the Miraculous Medal, in Blata l-Bajda, will be celebrated with a Mass by Mgr Anton Portelli at 6.00 p.m. The chapel will be open all day.

VELJA TA’ TALB
Soċji u Kandidati tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija, MUSEUM, minn Malta u Għawdex ħadu sehem f’velja ta’ talb fl-Awditorju tal-Blata l-Bajda quddiem il-fdal qaddis ta S. Ġorġ Preca. Il-velja, li kellha bħala tema l-‘Unita’, kien fiha qari mill-Vanġelu, talb ta’ S. Porġ Preca, kant u ġest simboliku ta’ mixegħla f’forma ta’ qalb.

PRAYER VIGIL
Members and Candidates of the Society Christian Doctrine, MUSEUM, participated in a prayer vigil at the Auditorium in Blata l-Bajda in front of the sacred remains of St George Preca. The vigil, having ‘Unity’ as its theme, included readings from the Gospel, prayers of St George Preca, song and a symbolic gesture by candles.

Tassew veru u f’waqtu s-salm 84

 

Kemm hi sabiħa d-dar tiegħek, O Alla tal-eżerċti.

Tixxennaq u tinfena ruħi għall-btieħi tal-Mulej.       

Qalbi u ġismi jgħajtu mxennqin lejn Alla l-ħaj.

 

Sa l-għasfur isib dar; u l-ħuttafa bejta fejn tqiegħed friegħha.

Ħdejn l-artal tiegħek, sultan Alla tiegħi.

Henjin dawk li jgħammru f’darek.

Hieni l-bniedem li l-qawwa tiegħu hi fik.

 

Għalkemm jgħaddu minn wied niexef,

jagħmluh kollu għejun u b’kull barka tiksih ix-xita bikrija.

 

Mulej Alla tal-qtajja, agħti widen,

ja Alla ta’ Ġakobb.

Tassew aħjar jum wieħed fil-btieħi tiegħek minn eluf f’dari.

Il-Mulej hu l-ħajja u t-tarka tiegħi.

_____

 

So true and timely is psalm 84

 

How lovely is your dwelling place,

O Lord God of Hosts!

My soul yearns and pines for the courts of the Lord,

My heart and my flesh cry out;

 

Even the sparrow may find a home,

The swallow a nest for her young;

Your altars, my king and my God.

How happy are they who may dwell in your courts,

How happy when you are their strength;

 

Though they might go through the valley of death,

They make it a place of springs.

Your first rain will bring it to life.

 

O Lord of Hosts hear my cry,

And harken, O God of Jacob;

One day in your house is worth much more to me

Than ten thousand anywhere else.

The Lord is my sun and my shield.

FEsta ta’ s. Ġorġ preca

Il-festa ta’ San Ġorġ Preca fil-kappella tal-Madonna tal-Medalja Mirakuluża, il-Blata l-Bajda, tkun ċelebrata b’Quddiesa minn Mons. Anton Portelli fis-6.00 p.m. it-Tnejn 5, it-Tlieta 6, l-Erbgħa 7 u l-Ġimgħa 9 ta’ Mejju u b’Quddiesa fis-6.30 nhar il-Ħamis 8 ta’ Mejju preseduta mill-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex.

feast of st george preca

The feast of St George Preca at the chapel of Our Lady of the Miraculous Medal, in Blata l-Bajda, is being celebrated with a Mass by Mgr Anton Portelli at 6.00 p.m.on Monday 5, Tuesday 6, Wednesday 7 and Friday 9 and by a Mass on Thursday 8 at 6.30 p.m. presided by H. G. Mgr Mario Grech, Bishop of Gozo.

Festa San PubljuIl-festa ta’ San Publju meta fil-Quddiesa naqraw l-isem ta’ Publju, il-“Prinċep tal-gzira” kif imsemmi fil-Bibbja meta’ San Pawl wasslilna l-Fidi Nisranija. Tajjeb li ngħaddu xi ħin fil-knisja għaliex hemm qiegħed is-sens tal-festa. Nieħdu sehem fil-Quddiesa u nħejju ruħna billi nieħdu sehem fis-Sagrament tal-Qrar.


NOSTALĠIJA SABIĦA

Qabel tgħaddi l-Bieb tal-Bombi għall-Furjana hemm passaġġ li jagħti għal arkati li wrajhom hemm wesgħa żgħira. Darba kienet grawnd tal-futbol għalina li l-Ħadd wara nofsinhar konna nilagħbu hemm mal-membri tal-MUSEUM. L-art kienet imħarbta u għan-niżla imma konna nieħdu gost nilagħbu, u jgħidu li konna nilagħbu tajjeb. Illum hi kollha ħaxix għoli, imma xorta waħda hi għalja tifkira sabiħa. Xejn ma jiddispjaċini minn dik it-tfulija.

 

Hemm periklu li l-miżżewġin wara ftit żmien jegħrqu t-tnejn f’egoiżmu; huma l’ulied li jgħinuhom biex jirbħu dan. Flimkien jingħataw għall-ulied, għall-edukazzjoni tagħhom; imma għalihom, jinsew lil xulxin. Michel Quoist

TATIOUINE

Fil-Marokk hemm raħal qalb il-muntanji, jismu TATIOUINE. Fih ftit djar, mibnija mit-tajn. Fir-raħal joqogħdu żewġ sorijiet anzjani, ta’ komunità li ilha żmien tagħti servizz lin-nies f’dawn il-muntanji ta’ Tatiouine. Il-Berberi jiġu mill-bogħod biex jingħataw kura mis-sorijiet u t-tfal jiġu għall-iskola. Is-sorijiet ma jitkellmux dwar Kristu - hu pprojbit li ssemmih - imma jgħixuh.

San Nikola u Father Christmas

Father Christmas daħal tard fl-istorja tal-Milied, f’nofs is-seklu 19. Ġej mill-bogħod mill-istorja ta’ San Nikola li kien Isqof ta’ Mira, fit-Turkija, fis-seklu 4. Għalhekk lil Father Christmas isejħulu wkoll Santa Claus. Jista’ jkun li San Nikola ħa sehem fil-Konċilju l-Kbir ta’ Niċea (325). Hemm devozzjoni lejn fil-Lvant, Il-fdal tiegħu ħaduh f’Bari, l-Italja fis-seklu 11 billi Mira kienet waqgħet f’idejn il-Musulmani. Il-leġġenda tgħid li lukandier kien qatel tliet itfal u qiegħdhom fil-melħ biex iservihom għall-ikel. San Nikola, li nzerta għaddej minn hemm, tahom il-ħajja mill-ġdid. Hu wkoll patrun tal-istudent u tal-baħħara, minħabba mirakli oħra li jirrakkuntaw dwaru. Fix-xbihat tiegħu, naraw il-mitra u s-salib tal-Isqof u wkoll ġieli akkumpanjat bi ħmar, griż jew abjad, mgħobbi bir-rigali. Imma biss lit-tfal bravi! F’Malta kienet drawwa li fiċ-ċentri tal-MUSEUM, nhar is-6 ta’ Diċembru jsir programm għat-tfal biex jitfakkar dan il-qaddis, ħabib tat-tfal u jingħataw santa bix-xbiha tiegħu. Fin-Nord ta’ Franza hemm id-drawwa li t-tfal iqiegħdu l-kalzetti tagħhom ħdejn iċ-ċumnija meta jgħaddi San Nikola iħallilhom ir-rigali. Qrib il-festa tiegħu, jiena ġieli rajt statwi żgħar ta’ San Nikola fil-vetrini u fit-twieqi fil-Belġju. Għaliex ma ndaħħlux din id-drawwa f’Malta wkoll? Imqar nibdew mis-Siġġiewi, ir-raħal li tant iħobb lil San Nikola.

Titlob,... bhal meta


...bilqiegħda fuq sufan, għajnejk fuq il-purtiera, tistenna li wara d-drapp aħmar hemm sorpriża. Biżżejjed tqiegħed il-fiduċja tiegħek f’Dak li qed jistiednek, Ġesù.
__________

Kemm il-ħuttafa kif ukoll ir-rixa jittajru mar-riħ, imma d-differenza hi ċara: il-ħuttafa tagħżel triqtha, timxi kontra r-riħ u taffronta sidhirha; ir-rixa, min-naħa l-oħra, hi mbuttata minn kull kurrent ta’ arja u titbandal ma’ kull żiffa. Dawn iqiegħdulna mistoqsija: u aħna kif aħna? Ħuttaf ħieles u żgur jew rix jiċaqlaq ma' kull żiffa u tibdil?

Both the swallow and the feather hover with the air, but the difference is clear: the swallow chooses its path, navigates against the wind opposing it by its chest; the feather, however, is driven by any current of air and swings by every breeze. They ask us a question: and what are we? Are we free and safe swallows or feathers swayed by any breeze and change?

Sia la rondine sia la piuma si librano nell'aria, ma la differenza è netta: la rondine sceglie la traiettoria, naviga contro il vento opponendogli il suo petto carenato; la piuma, invece, è sospinta da ogni corrente d'aria, è succube a ogni soffio. Una domanda s'impone: e noi come siamo? Siamo rondini libere e sicure o piume agitate da ogni brezza e variabilità?

- Gianfranco Ravasi

Folja mill-ktieb ta' talb għal tfal żgħar 'QABEL NORQOD'. Aktar informazzjoni tel. 79595312

Darba rċevejt ittra li fiha ttrattawni bħala qaddis u fl-istess waqt irċevejt oħra b'insulti. Li kelli biss l-ewwel waħda, kont nitkabbar, u t-tieni waħda kienet titfagħni fi dwejjaq. Mhemmx għalfejn nagħtu każ la tal-waħda u lanqas tal-oħra. L-aqwa dak li aħna fil-għajnejn ta’ Alla. - Il-Qaddis Kurat ta’ Ars

Alla jiddiżappunta lil dawk li ma jafuhx bizzejjed; il-bnedmin jiddiżappuntaw lil min jafhom ħafna.

 God disappoints those who do not know him enough; people disappoint (Him) who knows them so much.

 Dio delude chi non lo conosce abbastanza; le creature deludono chi le conosce troppo.

- Gustave Thibon

Jannar 2012. Il-vapur lussuż Costa Concordia jinkalja fuq il-blat tal-gżira Del Giglio. Imutu n-nies. Għadhom itellgħu nies mejta minn ġol-vapur sal-lum. Ħafna batew. Il-vapur se jmur għall-iscrap. Dan kollu minhabba nuqqas ta’ PRUDENZA.

January 2012. The cruise liner Costa Concordia goes aground against the rocks of the island of Del Giglio. Pasengers lost their life. Rescuers are still drawing out corpses from the ship. Many suffered. The ship is destined to be scrapped. All this through a lack of PRUDENCE.

Ftit jiem ilu. Festa ta’ għeluq snin tifel fl-inħawi ta’ Milan. Il-missier fettilu joħroġ dawra lit-tfal li kienu mistednin. Fuq il-gaffa lejn il-barriera tiegħu! Il-gaffa ma ssibx art tajba, jitgħaffgu żewġt itfal u jweġġgħu gravi. Weġġgħu tfal oħra wkoll. Dan kollu minhabba nuqqas ta’ PRUDENZA.

A few days ago. A boy’s birtday party in the limits of Milano. The boy’s father decided to take the young guests for an excursion. On an excavator towards his quarry! The excavator found uneven ground. Two boys were run over by the heavy vehicle and were seriously injured. Other boys were hurt. All this through a lack of PRUDENCE.

Il-PRUDENZA hi virtù. Tgħinna nagħmlu kollox bil-qies. Ma nesaġerawx fl-ikel u x-xorb, fid-divertiment, fl-infieq; noqogħdu attenti fis-sewqan, fi kliemna u f’dak kollu li nagħmlu; ma nidħlux f’periklu; li l-ilbies tagħna jkun addattat għall-okkażjoni.

PRUDENCE is a virtue. It guides us to be balanced in our actions; in food and drink, in entertainment; in our spending, in driving, in our talk; in being dressed up according to the occasion.

L-1 t'Ottubru hi l-festa ta’ Santa Tereża ta' Lisieux. Tereża kienet tikteb il-poeżiji u l-plays u kienet tirreċta wkoll. F’dan ir-ritratt, meħud fl-ewwel kwart tal-1895 hi fil-parti ta’ Santa Giovanna d’Arco fil-ħabs. Kienet tammira lil din il-qaddisa bħala gwerriera u determinata li tagħmel dak li hu tajjeb.

SAN MIKIEL

Taf f’liema kappella f’Malta qiegħda din il-pittura? Segwi l-ħoss tal-murtali dalgħodu u tkun taf fejn qed issir attività marbuta ma’ din il-festa.

Id-29 ta’ Settembru hi l-festa ta’ San Mikiel, l-Arkanġlu hekk popolari fil-Knisja. Huma ħafna l-pitturi li juruh jirbaħ fuq il-‘ħazin’ ta’ tahtu. F’din il-ġlieda aħna ‘nżommu’ mad-difensur tal-Knisja San Mikiel. Imma ngħiduha, ġieli żammejna xi ftit mal-ieħor.

Kemm-il darba smajna ċ-ċajta dwar mara li talbet lis-sagristan biex jixegħlilha żewg xemgħat quddiem l-istatwa, waħda għal San Mikiel u l-oħra għal ‘ta’ taħtu’, għax qalet li “ma tafx lil min tiġi bżonn!” Dan jista’ jgħodd għalina li minbarra l-Quddies u d-devozzjonijiet, ikollna xi rabtiet oħra li ma jaqblux mal-liġi t’Alla. Il-festa ta’ San Mikiel tista’ tgħinna nirriflettu u niddeċiedu

“L-għan tagħna mhuwiex biss li nħarrġu persuni ħalli jkunu utli għas-soċjetà, imma li nedukaw persuni li jkunu kapaċi jittrasformaw is-soċjetà.” – Papa Franġisku

“Our goal is not just to train persons to be useful to society, but to educate persons to  be capable to transform society.” Pope Francis
Issa li se tibda l-iskola, dan il-ktieb jista' jkun RIGAL ideali għal tfal żgħar, mhux biss biex jitolbu b'mod sabiħ imma wkoll ghall-qari bil-Malti. Jiswa €12.50. (ikkuntjatta 79595312)
"L’imħabba għall-verità hi tfulija li ma tintemmx, friska u ħelwa. U l-aktar misteri għolja l-Mulej jirrivelahom lit-tfal, u jżommhom moħbija lill-intelliġenti u lil dawk li jgħidulhom l-għorrief tas-seklu." (Papa Ġwanni XXIII)Il-Vanġelu tal-lum, il-Ħadd 15 ta' Settembru, fakkarni fi
storja ħelwa ta' MAX LUCADO,

"INTI TIEGĦI".

Ikklikkja fuq l-istampa u stenna ftit..

__________

Dan is-sit hu ta' filmat li juri l-persekuzzjoni tal-Insara fin-Niġerja.

http://www.youtube.com/watch?v=ic9r1akcM6o

L-ewwel parti ta' dan il-filmat juri l-entużjażmu tan-nies għal ċelebrazzjoni fil-knisja fqira taghhom. Jipperikolaw ħajjithom biex imorru l-knisja. U AĦNA, bil-knejjes kollha madwarna,... qegħdin immorru għall-Quddies imqar darba nhar ta' Ħadd?


Dak li kull filgħodu jtella’ x-xemx, Dak li jnibbet iż-żerriegħa u jżomm ħaj kulma ħalaq, ma jistax forsi joħloq ħwejjeġ ġodda? Id-dinja spiritwali hi ħafna ikbar minn dik viżibbli. Il-ħwejjeġ tal-għaġeb tal-Mulej huma bla limiti, il-ħolqien tiegħu ma jieqaf qatt. (Anna Maria Cànopi)

Colui che fa sorgere ogni mattino il sole, colui che fa germogliare i semi e sostiene in vita tutto quanto ha creato, non potrà forse creare cose nuove? Il mondo spirituale è molto più vasto di quello visibile. Le meraviglie del Signore sono senza limiti, la sua creazione è incessante. (Anna Maria Cànopi)

“Kull tarbija li titwieled hi messaġġ li Alla għadu ma qatax qalbu mill-bniedem.”

“Every child comes with the message that God is not yet discouraged of man.” (Tagore)

MAALOULA

Fost l-istejjer dwar il-konflitt fis-Sirja, issemma' r-raħal ta' MAALOULA. Ma nafx kif baqgħu dawn l-imsejkna. Niftakru f'din il-komunità fit-talb tagħna. Aħna l-Maltin għandna raġuni speċjali biex nitolbu għalihom. Nafu li jitkellmu bl-ARAMAJK. Ġesù kien jitkellem bl-ARAMAJK, lingwa li kienet mitkellma ħafna fil-Lvant Qarib fi żmien Ġesù. Illum din il-lingwa kważi ntilfet, imma mhux għal kollox. Xi rħula fis-Sirja u fl-Iraq għadhom jitkellmuha - hawn jidher raħal jismu MAALOULA, fis-Sirja, fejn jitkellmu bl-ARAMAJK - u baqgħet il-lingwa tat-talb għal xi nsara fil-Lvant. L-Evanġelji nkitbu bil-Grieg, imma xi kelmiet huma direttament bl-ARAMAJK. Hawn xi eżempji li juruna wkoll kif xi wħud minnhom jixbħu lill-Malti:

 “Effata”:- “Infetaħ”, meta Ġesù fejjaq lit-trux u mutu (Mk 7, 34)

 “Talitha Koum”: “Tifla, qum”, meta Ġesà qajjem lil tifla mill-mewt (Mk 5, 41)

 “Kepha”: “Pietru”, l-isem li Ġesu ta lil Pietru (Ġw 1, 42)

 “Abba”: “Missier”, meta Ġesù talab lil Missieru fil-Ġnien taż-Żebbuġ (Mk 14, 36)

 “Eloϊ, Eloϊ, lama sabactani?”: “Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni?” waqt li Ġesu’ kien qed imut. (Mk 15, 34).

"Veru li l-uniku u l-aqwa teżor tal-bniedem hija l-paċi." - San Ġorġ Preca    

"It is true that the only and greatest treasure of a person is peace". - Saint George Preca
_________

Jiġuna waqtiet meta nkunu weħidna u tkun opportunità biex nirriflettu. Ikollna analiżi mħallta dwar il-karattru tal-poplu Malti. Weħidna jew fi gruppi aħna nagħmlu l-ġudizzji tagħna dwar il-karattru Nisrani ta' pajjiżna. Minn naħa niltaqgħu ma' ħafna tajjeb u minn naħa oħra naraw lil min qed jitfa' lura l-valuri li maż-żmien għamlu lil pajjiżna maħbub u rrispettat. Tajjeb li minflok ma niġġeneralizzaw u ma naslu għal imkien, nistaqsu lilna nfusna: “AĦNA x'nistgħu nagħmlu u kif nistgħu ngħinu biex isir xi ftit ġid madwarna?”

__________

“Min tabilħaqq iħobb ‘l Alla mhuwiex kuntent li jħobbu waħdu.” (San Ġorġ Preca)
    
“Who truly loves God is not satisfied to love him alone.” (Saint George Preca)
__________

L-HALLELUJAH, mill-oratorio ċelebri ’MESSIAH’, ta' George Friedrich Handel, jixirqilha li tiġi ggustata wkoll mit-tfal. Inkunu ngħinuhom fil-kultura. It-tfal jistgħu ikantawha f'verżjoni għalihom, kif inhi kantata mit-tfal fis-CD 'Songs about Heaven'. Hi ideali għat-tfal tal-Katekiżmu u għall-’assembly’ tal-iskejjel. Min jixtieq, nista’ ngħaddilu s-song f’powerpoint bil-kliem.HALLELUJAH
- George Friedrich Handel

(Verżjoni għat-tfal)

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,
Hallelujah, Hallelujah.

For the Lord God omnipotent reigneth for ever, and ever, Hallelujah, Hallelujah.
For the Lord God omnipotent reigneth for ever, and ever, Hallelujah, Hallelujah.

And he shall reign for ever, and ever and ever.
For ever, and ever, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah,
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,

For the Lord God omnipotent reigneth for ever, and ever, Hallelujah, Hallelujah.
For the Lord God omnipotent reigneth for ever, and ever, Hallelujah, Hallelujah.

And he shall reign for ever, and ever and ever.
For ever and ever, Hallelujah, Hallelujah.

And he shall reign for ever, and ever and ever.
For ever and ever. Hallelujah. Hallelujah.

Hallelujah.
__________


Żjara minn pellegrini Taljani

Nhar is-Sibt 24 ta’ Awwissu grupp ta’ 46 Taljani, fi tmiem pellegrinaġġ ‘Fuq il-Passi ta’ San Pawl’, żaru l-kappella tal-Madonna tal-Medalja Mirakuluża, il-Blata l-Bajda, fejn kellhom Quddiesa ċelebrata mis-Saċerdot li mexxa l-pellegrinaġġ. Huma mill-parroċċa ta’ San Ġużepp, ġo Fidenza, Emilia Romagna, u għażlu l-kappella minħabba d-devozzjoni ta’ San Ġorġ Preca lejn San Ġużepp. Kien waqt impressjonanti kif telgħu b’qima lejn il-fdal qaddis ta’ San Ġorġ Preca jkantaw b’mod sabiħ il-Magnificat.

Visit by Italian pilgrims

On Saturday 24 August a group of 46 Italians, at the end of a pilgrimage ‘On the Footsteps of St Paul’, visited the Chapel of Our Lady of the Miraculous Medal in Blata l-Bajda and had Mass celebrated by the priest accompanying the pilgrimage. Coming from the parish of St Joseph, in Fidenza, Emilia Romagna, they chose the chapel due to the devotion of St George Preca towards St Joseph. An impressive moment was when each went up the steps towards the sacred remains of St George Preca whilst singing the Magnificat.

Mill-ktieb ‘SAN ĠORĠ PRECA’

Għalkemm Ġorġ ma kienx jaf x’kellha tkun il-missjoni tiegħu aktar ‘il quddiem, fiż-żmien li fih kien il-Liċeo kien jinże1 lejn ix-xatt tal-Belt u ġieli tela’ wkoll fuq xi skejjen fil-Port il-Kbir. Hu kien joqgħod jitkellem mal-baħrin l-aktar dwar ir-reliġjon Nisranija u wħud minnhom, aktarx għax kienu jiggustawh, kienu joqogħdu jisimgħu dak li ried jgħidilhom. Dawn kienu l-ewwel passi fit-triq li kellu jterraq matul ħajtu, it-triq tat-tagħlim.


From the book ‘SAINT GEORGE PRECA

In his High School years, George used to find time to go down to the harbour and spend some time talking with the sailors about the Christian faith. The sailors listened to him attentively. These were the first steps of the way George had to walk through his entire life, the way of instruction.

IL-ĠGANT EGOIST
(Storja ħelwa ta’ Ocar Wilde)

Huma u ġejjin mill-iskola kull filgħaxija, it-tfal kienu jmorru jilagħbu fil-ġnien tal-ġgant. Kien ġnien kbir u sabiħ, b’ħaxix aħdar, artab bellusi. ’L hawn u ’l hinn qalb il-ħaxix, kont tara fjuri sbieħ, qishom kwiekeb. Kien hemm ukoll tnax-il siġra tal-ħawħ, li fir-rebbiegħa kienu jkunu miżgħuda biż-żahar (blanzuni) roża u lewn il-perla, u fil-ħarifa kienu jipproduċu frott abbundanti. L-għasafar kienu jbejtu fuq is-siġar u jgħannu hekk sabiħ li t-tfal kienu jieqfu mil-logħob biex joqgħodu jisimgħhom. “X’hena hawn”, kienu jgħidu lil xulxin.

 Imma darba l-ġgant reġa’ lura. Kien mar jara l-sieħbu l-ġgant minn Cornwall, u qagħad miegħu għal seba’ snin. Meta għaddew s-seba’ snin, u lil sieħbu qallu kull ma kellu jgħidlu, għax kien ta’ ftit kliem, iddeċieda jerġa’ lura fil-kastell tiegħu. U meta wasal, u ra lit-tfal jilgħabu fil-ġnien, għajjat magħhom:

 “X’intom tagħmlu hawn,” qallhom b’leħen żorr u mqit? U l-imsejkna tfal ħarbu.

“Il-ġnien tiegħi, hu tiegħi, u ħadd mhu sa jmerini. ’Il ħadd mhu sa nħalli jgawdieh, ħliefi.” Qal bejnu u bejn ruħu il-Ġgant. Għalhekk bena ħajt għoli mad-dawra tiegħu u waħħal avviż ma’ kartellun:

PROPRJETÀ PRIVATA.

MIN JIDĦOL HAWN

JIĠI MĦARREK.

 Kien tassew ġgant egoist! Issa t-tfal ma kellhom imkien fejn jilgħabu. Ippruvaw jilgħabu fit-triq, iżda din kienet imħarbta u mimlija ġebel iebes, u m’għandniex xi ngħidu, m’għoġbithomx. Wara l-iskola kienu jgħaddu mad-dawra tal-ħajt għoli u kienu jilmentaw ma’ xulxin: “Kemm konna nkunu ferħanin hemmhekk.”

 Ġiet ir-rebbiegħa, u mal-pajjiż kollu s-siġar kienu jwarrdu biż-żahar u miżgħuda bl-għasafa jgħannu. Fil-ġnien tal-ġgant egoist biss kienet qisha għada x-xitwa. L-għasafar qajla kellhom ħajra jgħannu, u s-siġar bħal insew iwarrdu. Kienet darba fjura li xirfet rasha minn ġol-ħaxix, imma meta rat il-kartellun, tant għeliet, li reġgħet iżżersqet lura fil-ħamrija, u reggħet raqdet. L-uniċi tnejn li ħadu pjaċir kienu il-borra u l-ġlata. “Ir-rebbiegħa nsietu ’l dal-ġnien,” għajtu ferħana, “u issa nistgħu nibqgħu ngħixu hawnhekk is-sena kollha.” Il-borra għattiet il-ħaxix bil-mantell kbir tagħha, u l-ġlata żebgħat is-siġar lewn il-fidda. Imbagħad stiednu r-riħ tramuntana jġi jgħix magħhom, u hu ġie. Kien imleflef fis-suf, u l-jum kollu kien ivenven mal-ġnien kollu, u jtajjar u jkisser iċ-ċmieni. “Hawn sew!” qal. “Ta’ min nistiednu s-silġ jiġi wkoll.” U s-silġ ġie wkoll. Kuljum kien iċaqċaq fuq il-bjut tal-kastell għal sigħat sħaħ sakemm kisser ħafna mill-madum tal-bejt. Imbagħad kien idur mal-ġnien, b’kemm kellu saħħa. Ilbiesu kien griż, u nifsu kien kiesaħ bħas-silġ.

 “Ma nistax nifhem għala r-rebbiegħa ttardjat daqshekk,” qal il-ġgant egoist, meta jittawwal mit-tieqa u jara l-ġnien abjad u kiesaħ “nispera li t-temp jeqleb ma jdumx.”

 Imma r-Rebbiegħa qatt ma ġiet, lanqas is-sajf. Il-Ħarifa tat frott dehbi lill-ġnna kollha, ħlief lill-ġnien tal-ġgant. “Egoist wisq,” qalet. Għalhekk kienet dejjem xitwa hemm. Ir-riħ tranuntana, u s-silġ, u l-ġlata, u l-borra, tgħidx kemm ixxalaw, jiżfnu u jduru qalb is-siġar.

 Għodwa waħda il-ġgant kien mindud, imqajjem, fis-sodda, meta sama’ bħal mużika sabiħa. Instemgħat hekk ħelwa, li l-ġgant ħaseb li kienu għaddejjin id-daqqaqa tas-sultan. Fil-fatt ma kenitx ħlief  daqsxejn ta’ ġojjin jgħanni barra t-tieqa; imma tant kien ilu ma jisma’ l-għana ta’ għasfur fil-ġnien tiegħu, li stħajjilha kienet l-isbaħ mużika fid-dinja. Imbagħad is-silġ waqaf iċaqċaq fuq rasu, ir-riħ tramuntana ma baqax ivenven, waqt li rieħa ta’ l-oħla fwieħa waslet fi mnifsejh minn tieqa mbexxqa. “Ir-rebbiegħa waslet fl-aħħar!” ħaseb il-ġgant; u qabeż mis-sodda u ttawwal ’il barra mit-tieqa. U x’ra?

 Dehra tal-għaġeb! Minn toqba ċkejkna fil-ħajt, it-tfal irnexxielhom jidħlu fil-ġnien, u kienu bilqiegħda fuq il-friegħi tas-siġar. Fuq kull siġra issa kien qed jara tfajjel żgħir. U s-siġar kienu hekk ferħana li t-tfal kienu ġew lura, li mtlew biż-żahar, u bdew ixejru l-fiegħi tagħhom bil-galbu fuq irjus it-tfal. L-għasafar kienu jtiru mal-ġnien kollu jpespsu ferħana, u l-fjuri kienu jixirfu rashom daħqana minn ġol-ħaxix aħdar. Kienet dehra ħelwa tassew, ħlief għall-rokna waħda li baqgħet tidher xitwija. Kienet l-ibgħad rokna tal-ġnien, fejn kien hemm siġra, u wieqaf ħdejha, tfajjel żgħir. It-tfajjel li kien hekk ċkejken li ma kienx ilaħħaq mas-siġra biex jixxabbat magħha. Għalhekk kien jolfoq u jibki biki ta’ qsim il-qalb.

 L-imsejkna siġra wkoll kienet għadha mneżża’ u miksija bis-silġ u l-borra, u r-riħ kiesaħ ivenven madwarha. “Itla, tfajjel żgħir,” qaltlu s-siġra, u mielet kemm setgħet il-friegħi tagħha; iżda t-tfajjel kien ċkejken wisq biex ilaħħaq.

 Għal din id-dehra qalb il-ġgant dagħbet bil-mogħdrija. “Kemm kont egoist!” qal bejnu u bejn ruħu; “issa naf għaliex ir-rebbiegħa ma reditx tiġi fil-ġnien tiegħi. Issa mmur intella’ ’l dak l-imsejken tfajjel fuq is-siġra, imbagħad inħott dak il-ħajt, u l-ġnien tiegħi nibdlu fi playground fejn it-tfal jibqgħu jilgħabu għal dejjem.” Iddispjaċieh tassew għal dak li għamel!

 Għalhekk niżel isfel, fetaħ il-bieb ta’ barra nkiss inkiss biex it-tfal ma jindunawx bih u ma jitgerxux, u ħareġ fil-ġnien. Iżda t-tfal rawh, u tant beżgħu, li ħarbu lkoll ’il barra. U l-ġnien reġa’ sar xitwa.

 It-tfajjel ċkejken biss, baqa’ hemm għax, billi għajnejh kienu mimlijin dmugħ, ma rax lill-ġgant ġej. Il-ġgant bla ħoss minn wara t-tifel, refgħu u tellgħu bil-galbu fuq is-siġra. U għal darba oħra s-siġra mtliet biż-żahar u l-għasafar ġew jistrieħu u jgħannu fuq il-friegħi tagħha; it-tfajjel firex idejh lejn il-ġgant, ħadnu miegħu u biesu. U t-tfal l-oħra, li kienu għadhom jittawlu bil-moħbi minn xquq fil-ħajt, meta raw li l-ġgant kien inbidel u ma kienx għadu raġel ħażin, reġgħu ġew, u magħhom, ir-rebbiegħa.

 “Tfal ċkejknin, dan issa hu l-ġnien tagħkom,” qallhom il-ġgant. U ħa mannara kbira u waqqa’ l-ħajt. In-nies, wara nofsinhar, li fi triqithom lejn is-suq kienu jkunu jgħaddu minn hemm, bdew jaraw lill-Ġgant jilgħab mat-tfal fil-ġnien li issa sar l-isbaħ wieħed li qatt raw. It-tfal bqgħu jilagħbu sa ma dalam, u flgħaxija għaddew isellmu lill-ġgant.

 “Iżda fejn’hu ċ-ċkejken seħibkom?” staqsihom: “dak it-tifel li jien erfajt u tellajtu fuq is-siġra?” Għax, sar iħobbu l-ġgant lil dak it-tifel, u l-aktar għax kien biesu.

“Ma nafux!” wieġbuh it-tfal; “dak mar, u ma nafux fejn telaq.”

“Jekk tarawh, għidulu jiġi għada,” qallhom il-ġgant. Iżda t-tfal qatt ma kienu rawh qabel, u ma kinux jafu fejn joqgħod; u l-ġgant tnikket.

 Kuljum, wara li tispiċċa l-iskola, kienu jmorru mal-ġgant. Iżda t-tifel li l-ġgant kien iħobb, qatt ma rawh iżjed. Il-ġgant kien tassew iħobbhom lit-tfal, iżda kien jixxennaq l-aktar għall-ewwel ħabib żgħir tiegħu, u sikwit kien isemmieh. “Kemm nixtieq narah!” kien jgħid.

 Għaddew is-snin u l-ġgant xjaħ ħafna u saħħtu maret lura. Ma setax jilgħab aktar mat-tfal, għalhekk kien joqgħod fuq pultruna kbira, jiggosta t-tfal fil-logħob tagħhom u jitgħaxxaq bil-ġnien. “Kemm għandi fjuri sbieħ,” kien jgħid, “imma l-isbaħ fjuri huma t-tfal.”

 Għodwa waħda, għodwa, xitwija, wara li libes, ittawwal mit-tieqa lejn il-ġnien miksi bis-silġ. Ma kienx għadu jobgħoda x-xitwa, għax kien jaf li r-rbbiegħa kienet rieqda u l-fjuri kienu qed jistrieħu.

 Iżda, f’daqqa waħda, ma riedx jemmen l-għajnejh. Iva, fl-ibgħad rokna tal-ġnien kien hemm siġra miksija żahar bajdani. Il-friegħi tagħha kienu mdehba, bi frott lewn il-fidda mdendel magħhom. Fuq kollox taħt is-siġra kien hemm it-tfajjel li hu tant ħabb.

 Minkejja li saqajh ma kinux għadhom li kienu, għaġġel jinżel it-taraġ u ħareġ ferħan fil-ġnien. Ħaffef fuq il-ħaxix u resaq lejn it-tfajjel. Iżda meta wasal qrib, wiċċu xeghel bil-korla. “Min issogra jweġġgħak?”: staqsa lit-tifel. Għaliex fuq il-pali ta’ jdejn it-tifel kien hemm il-marki ta’ żewġ imsiemer u żewġ marki oħra fuq wiċċ is-saqajn ċkejkna tiegħu.

 “Min issogra jagħmel dan?” reġa’ għajjat; “għidli ħalli mmur innifdu bix-xabla kbira tiegħi.”

 “Le, tmurx!” wieġeb it-tifel; “għax dawn mhumiex pjagi ta’ vendetta; huma pjagi ta’  mħabba.”

 “Min int?” staqsieh il-ġgant, milqut minn biżgħa ta’ stagħġib kbir; u niżel għarkupptejh quddiem it-tfajjel.

 U t-tifel tbissimlu lill-ġgant, waqt li qallu, “int darba ħallejtni nilgħab fil-ġnien tiegħek; illum int sa tiġi fil-ġnien tiegħi; iva, int sa tiġi l-Ġenna miegħi.”

 U meta l-għada, wara l-iskola, it-tfal marru fl-ġnien biex jilgħabu, sabu lill-Ġgant mejjet taħt is-siġra, bi tbissima kbira fuq wiċċu, ġismu miksi biż-żahar li waqa’ mis-siġra waħdanija li kienet tħaddar f’dak iż-żmien tas-sena.

MINN FEJN ĠEJ L-ISEM ’LOURDES’Lourdes ħadet isimha u l-‘coat-of-arms’ tagħha minn żmien Karlumanju. Wieħed Seraċin, Mourad, kien ħataf din il-belt u wara ġie assedjat mill-armata tal-imperatur fis-778. Jum minnhom, ajkla ttajret fuq is-swar tal-belt u ħalliet taqa’ minn ħalqha trota kbira (ħuta tax-xmajjar). Mourad ma kielx il-ħuta imma tefagħha ‘l barra mis-swar lejn it-truppi ta’ Karlumanju. Karlumanju ħaseb li s-Seraċini kellhom ħafna x’jieklu, hekk li l-assedju seta’ jdum ħafna żmien u ddeċieda li jħalli l-kamp. Imma Turpin, l-isqof ta’ Puy-en-Velay, talab lil Mourad li jsir ftehim: jista’ jitlaq il-belt billi jċedi l-armi mhux lill-armata ta’ Karlumanju imma lill-Verġni s-Sewda ta’ Puy-en-Velay. Mourad, li kien fit-tarf li l-armata tmut bil-gugħ u li kien jaf min kienet Marija, aċċetta u ddeċieda li jagħti lill-belt li kien okkupa l-isem ta‘ ’El-Ouarda‘ (il-warda, bl-arbi) b’unur lill-Vergni tal-Ward. Fid-dialett tal-post, Lourdes isejħulha Lorda.

It-TlugĦ ta’ Marija fis-Sema


Altar maġġur, Kattidral ta’ Antwerp, Belġju - Peter Paul Rubens, 1577-1640

Kif tħares lejn il-pittura tat-Tlugħ ta’ Marija fis-Sema, li saret bejn l-1625 u l-1626, mill-ewwel jolqtok il-moviment li fiha, li hu rifless taż-żmien Barokk li nħadmet fih. Kien żmien tal-kontro-riforma, fejn reġgħet ingħatat importanza lill-persuna tal-Verġni Marija. Dan kien suġġett popolari ħafna mal-artisti, tant li nsibu diversi pitturi Ii jirrappreżentaw it-tlugħ is-sema ta’ Marija, inklużi eżempji oħra ta’ Rubens stess.

Fuq quddiem u taħt il-figura ta’ Marija naraw l-Appostli; uħud minnhom qed iħarsu lejha tielgħa s-sema, waqt Ii oħrajn qed iħarsu lejn il-qabar vojt, li hu forma ta’ sarcofagu, jistrieħ fuq żewġ tarġiet. Jidhru wkoll tliet nisa li qed jiflu l-liżar li Marija ħalliet warajha. Marija hi bil-qiegħda fuq sħaba, mimlija dawl u glorja. Hi mdawra mill-anġli li jidhru ferħanin hi u tiġi meħuda l-Ġenna. Fuq ix-xellug jidher anġlu, li hu kbir fid-daqs, fejn il-puttini, jiġifieri l-anġli ż-żgħar li qed iduru ma’ riġlejn Marija. Dan l-anġlu qed jgħaddi girlanda ta’ fjuri lil anġlu ieħor, biex jinkuruna lil Marija. ln-naħa l-oħra ninnutaw żewġ anġli oħra kbar. Fl-isfond tidher is-sema bil-kulur blu sabiħ, tipiku ta’ Rubens, miksur mis-sħab bajdani.

Din ix-xena ma nsibuhiex fil-VanġeIu iżda hi meħuda minn kitba apokrafa u dik tradizzjonali msejħa Legenda Aurea. ld-dettalji ppreżentati fiI-leġġenda nsibuhom kollha f’din iI-pittura ta’ Rubens. Skond it-tradizzjoni, Marija għexet fil-Palestina filwaqt li l-Appostli kienu xterrdu mad-dinja. B’mod mirakuluż inġabru kollha u kienu preżenti għall-mewt u d-difna tagħha. Difnuha f’qabar jixbah lil dak ta’ binha Ġesu’, li naturalment kien ħafna differenti minn dak li qed naraw fil-pittura ta’ Rubens. Qagħdu jishru mal-qabar u wara tlitt ijiem, bħal binha Ġesu’, rawha tielgħa s-sema, imdawra bi qtajjiet ta’ anġli. Ġisimha kien jidher ħaj, intatt u mingħajr taħsir. lt-tliet nisa li jidhru fin-nofs huma l-istess tliet nisa li skond il-leġġenda, keffnuha. Fosthom tidher waħda, fin-­nofs eżatt, liebsa l-aħmar li donnha ngħatat aktar importanza. FiI-fatt, il-wiċċ ta’ din il-mara hu dak tal-mara ta’ Rubens, Isabella Brant, li mietet fl-20 ta’ Ġunju tal-­1626, x’aktarx bl-epidemija tal-pesta li kienet għaddejja, jiġifieri waqt li Rubens kien qed jaħdem fuq dan il-kapulavur.

 Vicent Mangani, mill-Kalendarju Museumin Lulju-Awwissu 2005

Kemm infakkrek, jekk għadek ma rajtx dan il-ktieb. Nixtieq li permezz tiegħu aktar tfal jibdew jitolbu b'mod li jħobbu huma. U magħhom jitolbu l-ġenituri u n-nanniet.


QABEL NORQOD’ hu ktieb ta’ talb għat-tfal, minn ‘Pubblikazzjoni Preca’, tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija, MUSEUM. Hu kollu bil-kulur, magħmul minn 45 storja żgħira b’talba marbuta mal-istorja li t-tifel jew tifla jistgħu jaqraw u jitolbu flimkien mal-ġenituri jew il-katekisti tagħhom. Ma’ kull storja u talba hemm stampa full page li tiddeskrivi l-istorja. Jinbiegħ mil-Librerija  Preca, €12.50. Jekk tixtieq inwassluhulek, tista' ċċempel f'dan in-numru - 79595312.


Mill-enċiklika LUMEN FIDEI


Fl-enċiklika LUMEN FIDEI, il-Papa Franġisku jfisser kif il-fidi hi forza konsolanti fis-sofferenza. X’jgħid fost l-oħrajn?

 

·       “Min jemmen, jara; jara b’dawl li jdawwal il-mixja kollha tat-triq, għaliex ġej għandna permezz ta’ Kristu li qam mill-mewt, il-kewkba ta’ filgħodu li ma tintefa’ qatt.”


 


·       Jirreferi għas-Salm 116 fejn hemm: “Emmint anke meta għedt li jien imdejjaq ħafna.” (v. 10) “Meta nitkellmu fuq il-Fidi jkun hemm bżonn ukoll nitkellmu fuq il-provi ta’ swied il-qalb, imma li fihom San Pawl jara t-taħbira konvinċenti tal-Vanġelu, għax hu fid-dgħufija u fis-sofferenza fejn tidher u fejn wieħed jiskopri l-qawwa tga’ Alla li tissupera d-dgħufija u s-sofferenza tagħna. (2 Kor 4, 7-12) Fil-ħin tal-prova, il-Fidi ddawwalna.

 

·       Il-Papa jgħid li n-Nisrani jaf li s-sofferenza ma tistax tiġi eliminata, imma jista’ jkollha sens, tista’ ssir imħabba, fiduċja f’idejn Alla li ma jabbandunana qatt u, b’dan il-mod tkun tarġa li biha nikbru fil-fidi u fl-imħabba. In-Nisrani jrid jara l-unjoni bejn il-Missier u Ġesù anki fil-mument tal-aqwa sofferenza fuq is-salib; irid jitgħallem jieħu sehem fil-ħarsa ta’ Ġesù. Anke l-mewt tidher imdawla u tista’ tingħex “l-aħħar sejħa ta’ fidi”: “Oħroġ mill-art tiegħek!” – lil Abraham; “Ejja”, meta persuna tagħti l-aħħar fiduċja li jkun magħna “f’dan il-pass definittiv”. 

 

·       “Id-dawl tal-fidi ma jnessiniex is-sofferenza tad-dinja. Għal ħafna rġiel u nisa ta’ fidi dawk li qed ibatu kienu medjaturi ta’ dawl! Hekk il-lebbruż għal San Franġisk u għal Madre Tereża ta’ Kalkutta il-foqra tagħha. Fehmu l-misteru li hemm ġo fihom. Meta resqu lejhom żgur li ma’ neħħewx minnhom is-sofferenzi kollha tagħhom, lanqas ma setgħu jispjegawlhom kull ħaġa ħażina.

 

·       “Il-fidi mhix dawl li tneħħi d-dlam kollu tagħna imma musbieħ li jiggwida l-passi tagħna, u dan hu biżżejjed għall-mixja tagħna. Għal min qed ibati, Alla ma jagħtihx raġunament li jispjega kollox, imma joffri r-risposta tiegħu fil-forma ta’ preżenza li takkumpanja, ta’ storja ta’ tajjeb li tgħaqqadna ma’ kull storja ta’ sofferenza biex tiftaħ fina raġġ ta’ dawl. Fi Kristu, Alla stess ried jaqsam magħna din it-triq u joffrilna l-ħarsa tiegħu biex fiha naraw id-dawl. Kristu hu dak li, billi ssaporta t-tbatija, “ta oriġini għall-fidi u wassalha sal-aħħar.” Lhud 12, 2

Knisja sabiħa

Kemm għandna Knisja sabiħa! M’inix ngħid għall-knisja tal-ġebel, imma għal meta din is-sbuħija tidher meta nkunu ma’ Kattoliċi minn pajjiżi oħra. Propju llum, fil-51 anniversarju mill-mewt ta’ San Ġorġ Preca, 36 pellegrini mill-Polonja kellhom Quddiesa fil-kappella tal-Madonna tal-Medalja Mirakuluża (ritratt).

F’okkażjonijiet bħal dawn, l-aktar waqt il-kant tal-Missierna - għalkemm b’lingwa differenti – tħoss l-għaqda li hi karatteristika tal-Knisja. Għalhekk hi sabiħa.

IL-BNIEDEM ĠIE INGANNAT

Il-bniedem ġie ingannat. Iva, ġejna ingannati u llum ukoll għadna niġu ingannati meta ngħidu li l-ġid u d-divertiment iġibu l-ferħ. Mhux veru: mhuwiex il-ġid li jagħmilna ferħanin; dak li jagħmilna ferħanin hu meta nagħmlu l-ġid. Abbé Pierre                     


MAN HAS BEEN DECEIVED

Man has been deceived. Yes, we have been deceived and even today we are still being deceived by saying that wealth and pleasure bring happiness. This is not true: it is not wealth that makes us happy; what makes us happy is in doing what is good. - Abbé Pierre

Kemm jiswa miraklu

Kien ftit jiem qabel il-Milied, f’familja fqira. Tifla kellha ħuha iżgħar minnha, Emmanuel, u li tant kienet tħobb, li wasal biex imut minħabba tumur li kellu f’rasu. Il-ġenituri tagħhom kienu għamlu minn kollox biex isalvawh. Il-flus kollha li kellhom, spiċċaw. Jum wieħed, lura d-dar u mifni għal kollox wara li għamel l-aħħar sforz, il-missier intefa’ fuq siġġu u qal lill-martu, li kienet bid-dmugħ f’għajnejha: “Inti taf, għażiża tiegħi, li ma baqagħlna xejn. Miraklu biss jista’ jsalvah.”


Iċ-ċkejkna, f’rokna tal-kamra, segwiet dak li ntqal. Marret fil-kamra tagħa, ġabret il-kaxxa tal-flus li kellha mfaddla, żvujtat il-biċċiet tal-flus fuq is-sodda tagħha u għoddiethom b’kura kbira: sbatax-il ċenteżmu. Reġgħet għalqat il-kaxxa ċkejkna, daħħlitha fil-but, ħarġet bla ħoss u rħietla lejn l-ispiżerija. Kif waslet, resqet lejn il-bank u għoliet fuq ponot subgħajha quddiem l-ispiżjar kollu mistagħġeb.

“X’għandek bżonn, ċkejkna?”

“Għal ħija ż-żgħir. Marid ħafna u jien ġejt biex nixtri miraklu!”

“X’inti tgħid?”

“Għandu buttuna kbira li tagħfaslu f’rasu, u l-papà qal li jrid ikun miraklu biex jibqa’ ħaj. U jien ġejt biex nixtri miraklu.”

L-ispiżjar wieġeb, bi tbissima mnikkta:

“Jiddispjaċini, ċkejkna tiegħi, imma hawnhekk ma nbiegħux mirakli.”

Fl-ispiżerija kien hemm raġel twil, liebes pulit, li sema’ din id-diskursata stramba. Resaq lejn it-tifla, li ġabret il-flus, b’għajnejha mimlija dmugħ.

“Għax qed tibki, ċkejkna?”

“Għax l-ispiżjar ma jridx ibiegħli miraklu. Dan għal ħija ż-żgħir Emmanuel, li hu marid ħafna.”

“Kemm għandek flus?”

“Sbatax-il ċenteżmu, imma inti taf li nista’ nsib iktar”.

“M’hemmx bżonn iktar, għax daqshekk jiswa miraklu. Ħudni fejn toqogħdu, għax nixtieq nara lil ħuk, lill-papà u lill-mamà..”

Ir-raġel pulit ma kien ħadd ħlief wieħed mill-aqwa tobba li jagħmlu operazzjonijiet fir-ras. Għamel operazzjoni liċ-ċkejken u Emmanuel ġie lura d-dar wara xi ġimgħat, imfejjaq għal kollox. Il-miraklu kien sewa... sbatax-il ċenteżmu ... u, żgur ukoll, l-imħabba u l-fidi ta’ tifla.

Din hi storja vera li ġrat fl-Indja, mill-ktieb ta’ Patri Ceyrac, L-għeruq tiegħi huma fis-sema.

LABTU żgħir tajjeb ukoll

Fi żmien il-festa tal-Madonna tal-Karmnu, fil-Belt Valletta, tara grupp ta’ nies b’Labtu ta’ drapp imdaqqas. Dawn huma devoti speċjali tal-Madonna. Imma aħna wkoll nistgħu nilbsu l-Labtu, u dan insibuh f’domna żgħira li nqiegħduha ma’ ġiżirana rqiqa li ma ddejjaqniex, lanqas fis-sajf.

Ma’ dan il-paragrafu hawn pittura tal-‘Madonna tal-Ħniena’, li bil-mant tagħha qed tgħatti diversi nies. U l-festa tal-Karmnu tagħtina okkażjoni biex nitolbu lill-Madonna tħarisna. Hekk kienu jagħmlu qabel il-Maltin!

Niftakar lil ommi, filghodu kmieni nhar il-festa tal-Karmnu, toħodna l-Belt bil-mixi mill-Furjana biex nisimgħu Quddiesa fil-knisja li kien hemm qabel ma nbniet il-knisja l-ġdida. 

IL-MISTERU TAL-VASKA ĊKEJKNA

 

Xi ġimgħat ilu rġajt ktibt dwar dwar ktieb li kien inawgurat fil-Vatikan f'Diċembru tal-2012. Sa dakinhar, għalkemm tħabatt mhux ħażin, ma rnexxilix insib minn fejn nixtri dan il-ktieb, għax ħadt grazzja miegħu mingħajr ma rajtu, u ridtu akkost ta’ kollox. Illum wasalli bil-posta u iktar ħassejtni ħerqan li nwassal lil oħrajn tagħrif dwar dan il-ktieb. Ma nistax nirriproduċi l-istampi imma se nħalli pittura minnhom għal ftit siegħat, kemm indewwaqkom ftit. Jiena xtrajtu mil-Libreria Editrice Vaticana.

 Il-‘Misteru tal-Vaska Ċkejkna’ Hu l-ktieb tal-pittriċi ritrattista ta’ Ġwanni Pawlu II u ta’ Benedittu XVI, Natalia Tsarkova, bl-isem ta’ IL-MISTERU TAL-VASKA ĊKEJKNA. Ma nafx jekk minn dak iż-żmien kienx hawn xi ħadd li ġie f'idejh dan il-ktieb. Jiena ppruvajt kemm-il darba biex nakkwistah imma s'issa ma rnexxilix. Waqt li erġajt staqsejt għall-ktieb, tħajart nitkellem dwaru mill-ġdid, ukoll għal min ma kienx qara dan l-artiklu.

 

Fil-ktieb tagħha, il-pittriċi Russa tagħtina l-opportunità li naraw lill-Papa Benedittu mill-għajnejn tat-tfal. Bit-tpenġijiet tagħha toħodna ħdejn l-ilma tal-funtana ta’ Castel Gandolfo, fejn il-Papa jmur fis-sajf, u tlaqqagħna ma BIANCO, goldfish li twieled f’dak l-ilma kalm. Bianco jħobb id-dawl u l-ilwien li jirriflettu fil-vaska tiegħu. Jum wieħed intebaħ bir-rifless tal-istatwa bajda tal-Madonna. Bianco u missieru bdew kuljum jersqu lejn dan ir-rifless. Darba oħra bdiet tidher figura oħra, liebsa l-abjad, Benedittu XVI, qed jgħid ir-Rużarju. Imbagħad i-Papa jitma’ l-ħut bil-frak tal-ħobż. Minn hemm ‘il quddiem, Bianco għex jistenna ż-żjara tal-Papa.

 

Bil-cameras tagħhom, in-nies tal-media qatt ma ħarsu hekk lejn il-Papa. Bianco jara persuna kwieta titlob għalina lkoll fis-skiet tal-villa. Sar jaf lir-raġel ġentili li jħobb in-natura u l-ħlejjaq li fiha. Il-preżenza tleqq tal-Papa tnissel ferħ u konfort lil dawk li jaraw bil-għajnejn tal-innoċenza. Meta l-Papa jħalli l-villa biex jerġa’ lura Ruma, Bianco jħossu waħdu, kif r-Rumani jħossuhom meta l-Papa jmur għas-sajf Castel Gandolfo jew bħal meta miet il-Papa Ġwanni Pawlu II.

 

Imma Bianco jaf li r-raġel bl-abjad dejjem jerġa’ jiġi. Qatt ma domna ħafna mingħajr Papa. Hekk turina l-istorja ta’  2000 sena, li l-Papa talab għalina u jibqa’ jitlob għalina. Ix-xbihat sbieħ li tagħtina Tsarkova jġibu sens ta’ paċi u juru l-intensità tad-devozzjoni ta’ Bianco lejn il-Papa.

 

Minbarra l-gost ta’ dan il-ktieb ċkejken, bi ftit kliem u ftit pitturi, ikkonfermajt il-konvinzjoni tiegħi kemm il-Papa emeritu Benedittu XVI hu persuna tassew simpatika.

 

Ir-re Alfred u l-kejkijiet

Il-leġġenda tgħid li wara ġlieda qalila bejn il-Vikingi Daniżi u l-Ingliżi, l-armata Ingliża tħarbtet. Ir-re Ingliż Alfred safa waħdu waqt li ħarab fil-bosikijiet. Inzerta ħdejn dar ta’ wieħed li jaqta’ s-siġar u talab lill-mara tiegħu biex tagħtih xi ħaġa x’jiekol u wkoll fejn jistkenn għal-lejl. Billi ma għarfitx li dak ir-raġel imċerċer kien ir-re tagħha, il-mara ftiehmet miegħu li titimgħu jekk joqgħod għassa mal-kejkijiet li kienu qed isiru fil-forn. Alfred kellu jieħu ħsieb il-kejkijiet, imma l-ħsibijiet tal-gwerra u tal-armata tiegħu fixkluh. Nesa l-kejkijiet għal kollox, sakemm il-kmajra mtliet duħħan mill-kejkijiet maħruqa. Il-mara daħlet u għajtet miegħu: "Ja għażżien! Ara x’għamilt!” Ir-re Alfred ma ħax iċ-ċena imma ħa t-tagħlima: Qatt m’int daqshekk kbir li ma tagħtix każ tal-ħwejjeġ żgħar.


King Alfred and the cakes

Legend says that after a great battle between the Viking Danes and the English, the English army scat­tered. The English king Alfred was alone as he fled through the woods. He happened upon the home of a woodcutter, and he asked the woman there to give him something to eat as well as shelter for the night. Not recogniz­ing the ragged fellow as her king the woman agreed to feed him if he would watch the cakes cooking on the hearth. Alfred meant to watch the cakes, but then his thoughts about the war and his army distracted him. He forgot all about them, until the hut filled with smoke from the burning cakes. The woman came in and yelled at him: "You lazy fellow! See what you have done!” King Alfred missed his supper but not the lesson: You are never too great that you can disregard the little things.

ĠesÙ jieĦu pjaĊir!

 Matthew, tifel ta’ 7 snin wasal id-dar. Kien ġie lura mill-knisja, fejn sema’ l-Quddiesa tal-Ħadd. Il-papa’ tiegħu, li ma kienx iħobb imur il-Knisja, staqsih: “Inti għalfejn tmur għall-Quddies; daqs kemm tkun twila?” Matthew wieġbu: “Veru, papà, ... u l-qassis nesa’ t-tliet affarijiet li jrid ikun hemm fil-prietka tal-Quddiesa. Il-prietka trid tkun qasira, bi kliem ftit u mhux twila ħafna!” Missieru qallu: “Mela għalfejn tmur?” “Papà” wieġbu Matthew, “jiena mmur il-quddies għax Ġesu’ jieħu pjaċir!”

 

Illum xi ġenituri, l-aktar żgħażagħ, m’għandhomx entużjażmu għall-Quddies tal-Ħadd u ma jagħmlux kuraġġ lit-tfal tagħhom biex jisimgħu il-Quddies. Jekk inti tifel jew tifla li qed taqra din l-istorja, kun int li tħajjar lill-ġenituri tiegħek biex flimkien tmorru għall-Quddies, li hi ħaġa tant sabiħa.


MALTEMP f'LOURDES

Dan l-aħħar f'LOURDES kien hemm ħafna maltemp, li issa qed ibatti. Hawn xi ritratti li juru l-ħsara li ġab miegħu dan il-maltemp. Imma dalwaqt LOURDES tieħu l-ħajja mill-ġdid.
.

JEKK TRID TIBNI VAPUR


“Jekk trid tibni vapur, issejjaħx in-nies biex jiġbru l-injam, tagħtihomx ix-xogħol u tgħidlhomx x’għandhom jagħmlu, imma għallimhom jixxennqu għall-kobor bla tarf tal-baħar.” - Antoine de Saint Exupery                                                                      

 "If you want to build a ship, don't drum up the people to collect wood and don't assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea." - Antoine de Saint-Exupery

IS-SAJF JGĦALLIMNA

Beda s-sajf. Staġun li jġib miegħu temp sabiħ imma sħun. Żmien meta nieħdu l-vakanzi minħabba li is-sħana ma tħalliniex naħdmu bħall-bqija tas-sena. Imma għandna x-xorti li ngħixu fi gżira mdawra mill-baħar. Fi ftit ħin naslu ħdejn il-baħar biex nifriskaw ftit u nistrieħu.

Għalkemm huma ħafna dawk il-Maltin li jħobbu il-baħar, issib xi wħud li ma  tantx ifittxuh forsi għax iddejjaqhom jew għax jibżgħu minnu! Dan ifakkarna fi storja mill-ħajja ta San Ġorġ Preca. Meta kien jagħmel xi lezzjoni lit-tfal, biex jifhmu iżjed Dun Ġorġ kien iħobb jirrakontalhom xi storja ta’ tifel jew tifla li ltaqa’ magħhom. F’Museum li ismu għadu moħbi sal-lum, Dun Ġorġ waqaf ikellem lil wieħed tifel ta’ tnax-il sena jismu Sander.  Billi rah tifel bravu u intelliġenti, Dun Ġorġ staqsieh,

“Tixtieq tarah lil Alla?”

“Nixtieq narah, iżda nibża’ narah.”

“Tibża’?” Stagħġeb Dun Ġorġ, “U għaliex tibża’?”

“Għax is-sajf li għadda l-papà tiegħi ħadni fuq il-motorboat u ħariġni ’l barra mill-port u bdejt inħares lejn qiegħ il-baħar.  U xħin bdejt nara dik is-swidija ta’ ilma taħti li stajt immissu b’idi bdejt nibża’ u għedt bejni u bejn ruħi: Dan il-baħar qed ibeżżagħni u dan il-baħar għamlu Alla, mela kemm hu ta’ min jibża’ minnu Alla. U għedt lill-papà jdaħħalni ’l ġewwa.”

Minn dan ir-rakkont, Dun Ġorġ kien jgħaddi biex ifiehem bl-iżjed mod sempliċi kif il-ħwejjeġ maħluqa jerfgħuna f’Alla u kif minnhom nistgħu nitgħallmu l-kobor u l-ġmiel ta’ min għamilhom.

Il-baħar jgħallimna ħafma. Bħalma l-baħar ġieli jkun kalm u drabi oħra jkun imqalleb, nistgħu nqabbluh mal-ħajja tagħna. Xi drabi nkunu kalmi u drabi oħra mhux daqshekk kalmi. Il-baħar jirrifletti fih dak li hemm madwaru meta jkun kalm imma mhux meta jkun imqalleb. Hekk ukoll aħna: nirriflettu tajjeb meta nkunu kalmi. Mela qatt m’għandna nieħdu deċiżjonijiet meta nkunu aġitati.

Niftakru ukoll li aħna fid-dmir li nżommu il-baħar nadif. Mill-esperjenza rajna li meta ħammiġna il-baħar aħna stess batejna. Nafu li l-plastic li ntefa fil-baħar kien il-kaġun li  mietu il-fkieren u b’ hekk żdied il-bram fil-baħar.

XI BOLOH FORSI JGĦIDU

“Xi boloh forsi jgħidu: ‘Ma setax l-Għerf t’Alla jifdi lill-bnedmin b’mod differenti minflok ma jsir bniedem, jitwieled minn mara u jbati daqshekk għall-midinbin?’ Inwieġbu: ‘Żgur li seta’; imma kieku għamel mod ieħor, xorta kien ikun dispjaċut bil-bluha tagħna.” - Santu Wistin.

“There may be fools saying: ‘Couldn't the wisdom of God save men differently without assuming humanity, without being born from a woman and without suffering so much for sinners?’ We reply: ‘He certainly could; but if he did it differently, he would have been equally disappointed with our foolishness.” - Saint Augustine

Vi sono degli stolti che dicono: non poteva la Sapienza di Dio liberare gli uomini in modo diverso senza assumere l'umanità, senza nascere da una donna e patire tutte queste sofferenze da parte dei peccatori? A costoro rispondiamo: lo poteva certamente; ma se avesse fatto diversamente, sarebbe stato dispiaciuto ugualmente della vostra stoltezza. - Sant' Agostino

IL-MISTERU TAL-VASKA ĊKEJKNA

 

F’Diċembru 2012 kont wassalt dan l-artiklu dwar ktieb li kien inawgurat f'dawk il-jiem. Hu l-ktieb tal-pittriċi ritrattista ta’ Ġwanni Pawlu II u ta’ Benedittu XVI, Natalia Tsarkova, bl-isem ta’ IL-MISTERU TAL-VASKA ĊKEJKNA. Ma nafx jekk minn dak iż-żmien kienx hawn xi ħadd li ġie f'idejh dan il-ktieb. Jiena ppruvajt kemm-il darba biex nakkwistah imma s'issa ma rnexxilix. Waqt li erġajt staqsejt għall-ktieb, tħajart nitkellem dwaru mill-ġdid, ukoll għal min ma kienx qara dan l-artiklu.

 

Fil-ktieb tagħha, il-pittriċi Russa tagħtina l-opportunità li naraw lill-Papa Benedittu mill-għajnejn tat-tfal. Bit-tpenġijiet tagħha toħodna ħdejn l-ilma tal-funtana ta’ Castel Gandolfo, fejn il-Papa jmur fis-sajf, u tlaqqagħna ma BIANCO, goldfish li twieled f’dak l-ilma kalm. Bianco jħobb id-dawl u l-ilwien li jirriflettu fil-vaska tiegħu. Jum wieħed intebaħ bir-rifless tal-istatwa bajda tal-Madonna. Bianco u missieru bdew kuljum jersqu lejn dan ir-rifless. Darba oħra bdiet tidher figura oħra, liebsa l-abjad, Benedittu XVI, qed jgħid ir-Rużarju. Imbagħad i-Papa jitma’ l-ħut bil-frak tal-ħobż. Minn hemm ‘il quddiem, Bianco għex jistenna ż-żjara tal-Papa.

 

Bil-cameras tagħhom, in-nies tal-media qatt ma ħarsu hekk lejn il-Papa. Bianco jara persuna kwieta titlob għalina lkoll fis-skiet tal-villa. Sar jaf lir-raġel ġentili li jħobb in-natura u l-ħlejjaq li fiha. Il-preżenza tleqq tal-Papa tnissel ferħ u konfort lil dawk li jaraw bil-għajnejn tal-innoċenza. Meta l-Papa jħalli l-villa biex jerġa’ lura Ruma, Bianco jħossu waħdu, kif r-Rumani jħossuhom meta l-Papa jmur għas-sajf Castel Gandolfo jew bħal meta miet il-Papa Ġwanni Pawlu II.

 

Imma Bianco jaf li r-raġel bl-abjad dejjem jerġa’ jiġi. Qatt ma domna ħafna mingħajr Papa. Hekk turina l-istorja ta’  2000 sena, li l-Papa talab għalina u jibqa’ jitlob għalina. Ix-xbihat sbieħ li tagħtina Tsarkova jġibu sens ta’ paċi u juru l-intensità tad-devozzjoni ta’ Bianco lejn il-Papa.

Biex kien jitkellem ĠesÙ?

 Ġesù kien jitkellem bl-ARAMAJK, lingwa li kienet mitkellma ħafna fil-Lvant Qarib fi żmien Ġesù. Illum din il-lingwa kważi ntilfet, imma mhux għal kollox. Xi rħula fis-Sirja u fl-Iraq għadhom jitkellmuha – hawn jidher raħal jismu Maaloula, fis-Sirja, fejn jitkellmu bl-ARAMAJK - u baqgħet il-lingwa tat-talb għal xi nsara fil-Lvant. L-Evanġelji nkitbu bil-Grieg, imma xi kelmiet huma direttament bl-ARAMAJK. Hawn xi eżempji li juruna wkoll kif xi wħud minnhom jixbħu lill-Malti:

 “Effata”:- “Infetaħ”, meta Ġesù fejjaq lit-trux u mutu (Mk 7, 34)

 “Talitha Koum”: “Tifla, qum”, meta Ġesà qajjem lil tifla mill-mewt (Mk 5, 41)

 “Kepha”: “Pietru”, l-isem li Ġesu ta lil Pietru (Ġw 1, 42)

 “Abba”: “Missier”, meta Ġesù talab lil Missieru fil-Ġnien taż-Żebbuġ (Mk 14, 36)

 “Eloϊ, Eloϊ, lama sabactani?”: “Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni?” waqt li Ġesu’ kien qed imut. (Mk 15, 34).

IL-MARA TAL-VANĠELU

”Mara, fil-Vanġelu, misset it-tarf tal-libsa ta’ Ġesù u fieqet mill-marda tagħha. Aħna mmissu lil Ġesù u nirċevuh ġo fina imma l-ġrieħi tagħna ma jfiqux. Jekk aħna dgħajfin, dan mhux minħabba Ġesù imma minħabba n-nuqqas tagħna fil-fidi. Jekk fi triqtu Ġesù ta s-saħħa lill-mara mistħija li tidher, żgur li llum, li qed jgħix fina jista’ jfejjaq il-ġrieħi tagħna.” San Pietru Crisologu   IL-FIDI TATHA L-KURAĠĠ


Ingrid Loyau-Kennet, Kattolika prattikanti, qalet lid-Daily Telegraph tal-Awstralja: “Jiena ngħix ta’ Nisranija. Nemmen f’li naħseb fl-oħrajn u nħobb lill-proxxmu tiegħi. Aħna lkoll għandna d-dmir li nieħdu ħsieb xulxin. Grupp ta’ nies resqin lejn dawn l-irġiel setgħu sabuha faċli li joħdulhom l-armi minn idejhom. Imma jiena, waħdi, ma stajtx.” (kompli aqra -bl-Ingliż)

RUĦ LILL-EWROPA


IL-MADONNA TA’ MECHELEN

Ta’ kull sena, fil-Ħadd ta’ qabel il-Festa ta’ Tlugħ is-Sema tal-Mulej, issir waħda mill-eqdem purċissjonijiet fil-Belġju, fil-belt medjevali ta’ Mechelen, fin-Nord ta’ Brussel. Tissejjaħ il-Purċissjoni ta’ Hanswijk. Mechelen hi belt tradizzjonalment Fjamminga ... (agħfas hawn għall-artiklu sħiħ)

NAGĦTU LIT-TFAL AMBJENT FEJN ALLA JINĦASS


Aħna niċċelebraw dak li nemmnu, dak li qed ngħixu. Meta f’dan iż-żmien sabiħ, ħafna tfal jirċievu l-EWWEL TQARBINA, dan jagħmluh għax il-ġenituri tagħhom u dawk ta’ madwarahom ikunu qed jagħtuhom ambjent fejn ALLA JINĦASS. Jekk le, tkun ċelebrazzjni vojta, sempliċi okkażjoni soċjali. Il-KARDINAL MARTY jagħtina eżempju ta’ kif dawk li għexu miegħu fi tfulitu għaddewlu dan l-AMBJENT.

 “Jiena meta tgħallimt il-Missierna? Żgur li meta kont żgħir ħafna, qabel ma tgħallimt il-multiplication, ħafna qabel l-iskola. Bla dubju kienu l-ewwel kliem li tgħallimt bl-amment. Ma kellix għalfejn nitgħallem il-Missierna. Kont nismagħha ta' żgħir li kont u għidtha mal-oħrajn qabel ma fhimtha, fit-talba tal-familja jew fil-knisja. Kemm-il darba għidna flimkien il-Missierna u s-Sliema għalik. Allura l-Missierna ġiet mgħoddija lili mingħajr ma kont neħtieġ nitgħallimha. Wieħed ma joqgħodx jitgħallem kif jieħu n-nifs, jew kif jiekol. Jiena twelidt u kbirt fil-Missierna. Kienet parti mill-familja tiegħi, mill-kultura tiegħi, mir-raħal tiegħi.

 Hija bnietni tul ħajti kollha; kienet parti minni. U għalhekk li llum ma nistax ngħid il-Missierna mingħajr ma niftakar fil-familja tiegħi, fil-parroċċa tiegħi, fil-komunitajiet insara li fihom għext, is-saċerdoti u l-għalliema li naf. Fit-talba tal-Missierna, il-kliem tagħha, mal-mogħdija tas-snin, kibru miegħi. Jien qatt ma kont waħdi quddiem il-Missier. Dejjem kien hemm folla miegħi, poplu ta' aħwa, fit-talba tiegħi.”   

L-"ORIGINALITA' TAN-NISRANI"
F'dan il-filmat ta' ftit sekondi, il-Papa Frangisku jkellimna dwar l-"Originalita' tan-Nisrani". 
http://www.youtube.com/watch?v=egmiEhdNF78


SABIĦ LI TKUN BUFFU

 Clown jew Buffu

 Forsi clown hi iktar pulita minn buffu, għax fil-Malti buffu għandha konnotazzjoni li ma tirriflettix is-simpatija li ġġib f’moħħna l-kelma clown. B’hekk, f’din ir-riflessjoni se nqisu lill-buffu bħala persuna mill-iktar simpatika, kif tassew hu.

 Il-buffu hu rifless tal-kundizzjoni umana, fit-totalita’ tagħha. La hu raġel u lanqas mara. Mhuwiex biss personaġġ tat-tijatru; mhuwiex biss wieħed minn dawk il-buffi li naraw fit-toroq tagħna. Il-maskra tal-buffu tiġbor fiha l-maskri li jilbsu n-nies fil-ħajja ta’ kuljum. Il-buffu jidħol fil-persuni kollha... (agħfas hawn għall-artiklu sħiħ)

Il-kliem tagħna jkun ftit u tajjeb, ftit u ħelu, ftit u sempliċi, ftit u kollu mħabba. San Ġorġ Preca

Our speech should be brief and proper, brief and gentle, brief and simple, brief and full of love. Saint George Preca

L-ewwel lezzjoni li Kristu ta lid-dinja hija s-silenzju. San Ġorġ Preca

The first lesson Christ gave to the world was silence.  Saint George Preca

Pentekoste


Attività għat-tfal dwar il-Pentekoste

"Hu fil-familja nisranija, għanja bil-grazzji u bl-esiġenzi tas-sagrament taż-żwieġ, li t-tfal l-aktar żgħar fl-età għandhom, b’mod konformi mal-fidi li rċevew fil-Magħmudija, jitgħallmu jiskopru lil Alla u wkoll iqimuh billi jħobbu lill-oħrajn; huwa hemm li jkollhom l-ewwel esperjenza tal-Knisja u tal-ħajja awtentika tal-bniedem fis-soċjetà." 

Papa Pawlu VI, Dikjarazzjoni dwar l-edukazzjoni nisranija, 1965

“Il-familja hi ċ-ċentru ta’ kull problema u ċ-ċentru tar-riżoluzzjoni ta’ kull problema. Jekk il-familji huma morda, is-soċjetà hi marida; jekk il-familji huma fil-paċi, is-soċjetà hi fil-paċi. Hu fil-familja li wieħed jitgħallem iħobb u - din hija ħasra - jista' jitgħallem ukoll li jobgħod.” Anonimu

"Bħala nisrani trid iġġorr miegħek dejjem il-Kurċifiss tiegħek; tqiegħdu fuq il-bank tax-xogħol tiegħek, tbusu qabel torqod u kif tqum. U meta l-ġisem imsejken tiegħek jirribella kontra r-ruħ, erġa' busu." Josemaria Escrivà de Balaguer

"Già come cristiano dovresti portare sempre con te il tuo Crocifisso; metterlo sul tuo tavolo di lavoro, baciarlo prima di addormentarti e al risveglio. E quando il tuo povero corpo si ribelli contro l'anima, bacialo anche allora." Josemaria Escrivà de Balaguer

ARRESTATI IMMA MHUX IMSIKKTA


Ħareġ ktieb, ‘CAPTIVE IN IRAN’, dwar l-istorja ta’ żewġ tfajliet Iranjani li fl-2009 ġew mitfugħa fil-ħabs krudil ta’ Evan, f’Teheran, l-Iran għax stqarrew li huma Nsara. Maryam Rostampour u Marziyeh Amirizadeh kienu jafu li qed jipperikolaw ħajjithom. Il-liġijiet Islamiċi ma ħallewhomx jaqsmu it-twemmin Nisrani tagħhom, imma fi tliet snin wasslu t-Testment il-Ġdid lil 20,000 ruħ u bdew żewġ knejjes fi djar bil-moħbi. Fl-2009 Maryam u Marziyeh ġew arrestati u miżmuma fil-ħabs orribbli ta’ Evin, f’Tehran, fejn dawk maqfula kienu jiġu msawta jekk mhux issentenzjati bil-għaġġla għall-mewt. Quddiem l-interrogazzjonijiet u l-possibbiltà ta’ sentenza ta’ mewt, Maryam u Marziyeh għażlu l-fidi b’mod radikali u perikoluż, li jaqsmu l-fidi għalkemm magħluqin wara l-ħitan tal-ħabs ta’ reġim brutali. F’dan il-ktieb Maryam u Marziyeh jirrakkuntaw kif il-Mulej inqeda bid-259 gurnata tagħhom fil-ħabs ta’ Evin biex jixgħel id-dawl tiegħu f’wieħed mill-iktar postijiet mudlama. Huma wasslu t-tama lil dawk li kienu tilfu kollox u wrew mħabba lil dawk li kienu disprati.

Locked away, but not silenced... Maryam Rostampour and Marziyeh Amirizadeh  knew they were putting their lives on the line. (continue)

ENFERMÉ, MAIS PAS SANS VOIX... Maryam Rostampour et Marziyeh Amirizadeh savaient qu'ils mettaient leur vie sur la ligne. (suivre,,,)

RINCHIUSI
, MA NON TACIUTI... Maryam Rostampour e Marziyeh Amirizadeh sapevano che stavano mettendo loro vite sulla linea.
(segue...)

IR-RUZINJOL U L-WARDA

  “Qaltli li tizfen mieghi jekk ingibilha warda hamara! Imma fil-gnien kollu m’hemmx warda wahda li hi hamra.” L-imsejken zaghzugh kien qed jibki, bid-dmugh iqattar minn ghajnejh. “Ghada fil-ghaxija il-princep se jaghmel festa. Se jkun hemm hafna mistednin, fosthom jiena u t-tfajla tieghi. Hi qaltli li jekk noffrilha warda hamra, tizfen mieghi sa’ fil-ghodu kmieni. Imma fil-gnien m’hemmx warda wahda hamra. U hekk ser nibqa’ wahdi, fil-waqt li t-tfajla tghaddi minn quddiemi u lanqas biss thares lejja!” Kompla jibki u jolfoq. “Qalbi zgur tinqasam kif nara li ma tatx kazi!” Aghfas hawn biex tkompli l-istorja

Dawra mal-Vatikan

Din hi dawra attwali mal-Bażilka ta' San Ġwann il-Lateran. Kull oġġett hawnhekk hu biċċa xogħol ta' arti. Nistiednek tagħmel żjara privata fil-bażilka, tant attwali għal dan iż-żmien tal-għażla ta' Papa ġdid.

Ta' sbuħija kbira... Uża l-curser u idħol fil-kmamar u l-kappelli kollha bi 360 grad. Iftaħ is-sound. Kemm jekk mort u kemm jekk ma mortx f'din il-bażilka, żgur li ma rajthomx daqshekk tajjeb.
  
Ikklikkja hawn: 


 

GRUPP SAN GORG PRECA

Darba fix-xahar, grupp ta' koppji u persuni oħra jiltaqgħu fid-Dar Ċentral tal-MUSEUM, il-Blata l-Bajda, fejn jieħdu sehem f'sessjoni ta' Bibbja u riflessjoni dwar tagħlim ta' San Ġorġ Preca. Il-laqgħa tkun fis-6.30 p.m. Għal min irid, fis-6.00 jkun hemm Quddiesa fil-Kappella tal-Blata l-Bajda. Il-laqgħa li jmiss se tkun nhar il-Ġimgħa 31 ta' Mejju.

Jidhaq, u jidhaq

Darba kien hemm pajjiż li kien iħaddan fih il-pajjiżi kollha tad-dinja.

U f'dan il-pajjiż kien hemm villaġġ li kien iħaddan fih il-villaġġi kollha tal-pajjiż.

U f'dan il-villaġġ kien hemm triq li kienet tgħaqqad it-toroq kollha tal-villaġġ.

U f'din it-triq kien hemm dar li kienet tħaddan id-djar kollha tat-triq.

U f'din id-dar kien hemm kamra, u f'din il-kamra kien hemm raġel li kien jinkarna fih in-nies kollha tad-djar tal-villaġġ.

U dan ir-raġel kie jidħaq, u jidħaq.

U ħadd qatt ma daħaq daqsu.

- Rabbi Nakhman ta' Bratslav, mir-"Rakkonti tal-Għorrief tal-Ghetto". 

(Tidher storja sempliċi, imma jekk toqgħod taħseb, tista' tgħidlek xi ħaġa.)

 

Qaddisa minghajr isem

Jgħidu li darba kien hemm tfajla li kienet seftura f’razzett. Ma jsemmux fejn. Din it-tfajla tant kienet tidher li mhi xejn li kienu jsejħulha: “Oj!”, “Ej!”, “Int!” jew “żgħira!” Sa waslu biex insew isimha u hi stess ma baqgħetx tiftakru. Meta sabet ruħha fil-ġenna ma setgħetx temmen kif ħaduha ħdejn l-ikbar qaddisin, fl-iktar post għoli tal-ġenna. Għalkemm ħajjitha kienet moħbija u m’għamlet xejn li jistħoqq tifħir, kienet għexet b’mod li, mingħajr ma taf, wassalha għall-iktar stat pur ta’ qdusija. U għalkemm, kollha innoċenza baqgħet mistagħġba bil-post li tawha fil-ġenna, il-qaddisin l-oħra dehru imbarazzati. Kienu jafu li, billi ma kellhiex isem, din il-qaddisa l-ġdida ma setgħetx tirċievi talbiet fuq isimha, u lanqas wegħdi indirizzati speċifikament lilha. Mill-ewwel, xi qaddisin l-iktar ġenerużi ssuġġerewlha li jagħtuha ftit mit-talb li jirċievu huma u hi, bil-mistħija u bl-edukazzjoni kollha ma riditx, filwaqt li qaltilhom li s’issa dejjem għaddiet tajjeb u xtaqet tkompli hekk.

 Mess lill-Mulej li jgħid tiegħu: “It-talb li ma jkun indirizzat lil ħadd se jibda jmur għand il-qaddisa l-ġdida ta’ mingħajr isem.” U minn dakinhar ‘il quddiem kienet din iż-‘żgħira’, li kulħadd kien jinjora, li bdiet tirċievi l-iktar ammont ta’ grazzji. Għax għandha jmorru t-talbiet kollha ta’ qalbna kull darba li mingħajr ma nafu nagħmlu għemil tajjeb jew ikollna xewqa li nagħmlu d-dinja ta’ madwarna aħjar. Kull tbissima, kull ħarsa ħanina, kull demgħa u l-intenzjonijiet puri tagħna kollha jmorru għand il-qaddisa mingħajr isem!

Minn mudella għal vokazzjoni partikulari

Leah Darrow kienet timmudella f’magazines u f’diversi pajjiżi madwar id-dinja. Ħadet sehem f’reality show fuq it-TV, America’s Next Top Model.  Waqt photo-shoot intebħet bis-sejħa li ssir mudella b’mod differenti u bdiet kampanja li fiha twassal temi bħall-modestja, il-kastità, il-ħarsien tal-ħajja, il-moda “kattolika” u ħajja dedikata għal Kristu.

From top model to role model

Leah Darrow was on the reality TV Show, America's Next Top Model. Although raised Catholic, her life was full of confusion, especially in the pop culture she lived in. She had spiritual lethargy for ten years until an experience during a shoot-out made a difference in her life. She now travels in difference countries to spread God's message of authentic love, mercy, conversion and chastity.

MINN ATLETA OLIMPIKA GĦAL SORU

Hekk kif id-dinja tal-isport tgħaddi minn avveniment għal ieħor, rebbieħa ta’ Olimpjadi, li llum hi soru mal-Komunità tal-Franġiskani ta’ Tiġdid f’Leeds, l-Ingilterra, qed taqsam mal-oħrajn il-mixja tagħha fis-sejħa għall-ħajja reliġjuża.

Għal Swor Katerina Marija tat-Trinità Qaddisa, l-Olimpjadi kienu xi ħaġa tal-familja. Imwielda f’Wisconsin, bl-isem ta’ Kirstin Holum, hi bint Dianne Holum, li kisbet fama internazzjonali billi saret l-ewwel Amerikana li rebħet medalja tad-deheb f’li speed scating. Kirstin ħadet sehem fl-1998 fil-Logħob Olimpiku ta’ Nagano, il-Ġapan. Imma dan ma kienx biżżejjed. Wara mixja twila, ingħaqdet mal-Franġiskani f’Settembru 2003.

Filwaqt li tirrifletti fuq l-Olimpjadi ta’ Londra u dwar il-ħajja tagħha bħala atleta, is-soru tgħid li kollox f’ħajjitha hu ħidma ta’ Alla.

FORMER OLYMPIAN JOINS RELIGIOUS ORDER

As the world embraces the 2012 London summer Olympics, a former Olympian, who is now a sister with the Community of the Franciscan Sisters of the Renewal in Leeds, England, shares her journey toward answering the call to the religious life.

For Sister Catherine Mary of the Holy Trinity the Olympics were a family affair. The Wisconsin native, whose legal name is Kirstin Holum, is the daughter of Dianne Holum, who gained international fame by becoming the first American to win Olympic gold in woman's speed skating. Kirstin participated in the 1998 Olympics in Nagano, Japan. But it was not enough. After a long journey, she joined the CFR sisters in September 2003.

Reflecting on the London Olympics and on her life as an Olympian she says that everything in her life has been God's work.

SOCRATES AT THE MARKET

In the main square of Athens, the market was full of stalls with the earth’s products, works of craftsmanship and art, clothing and shoes, as well as fine tapestries and furniture.

The philosopher Socrates, barefooted as always and clothed in his old and only tunic, was walking from one stall to another, his keen eye interested and charmed by all that richness and beauty. One of his followers approached him, astonished:

“How come, Master, that you, who teaches us about the vanity of life and the suppression of desires, are interested in the market of Agora, with all its goods and riches?"

Socrate replied: “It is because I love to discover the many things without which I can live quite happily.

SOKRATE FIS-SUQ

Il-misraħ ewlieni ta’ Ateni, is-suq kien joffri posti mimlija b’uċuħ tar-raba', b’xogħol tas-snajja u tal-arti, ilbiesi u żraben, kif ukoll tapizzeriji fini u għamara tal-aqwa mastrudaxxi.

Il-filosfu Sokrate, ħafi bħal dejjem u liebes it-toga qadima u waħdanija tiegħu, kien għaddej minn kmajra għal oħra, b'harstu mimlija interess u msaħħar mll-ġid u mis-sbuħija tal-oġġetti. Wieħed mid-dixxipli tiegħu resaq lejh u kollu mistagħġeb qallu:

“Kif inti, mgħallem, li twiddibna dwar il-frugħa tad-dinja u dwar it-trażżin tax-xewqat, jinteressak is-suq tal-Agora, bil-ġid tiegħu li tant iħajrek u b’dawn l-oġġetti kollha ta’ lussu?"

Sokrate wieġeb: “Dan għaliex inħobb nara l-ħafna affarijiet li mingħajrhom nista’ ngħix ferħan!”

L-ImgĦarfa

 Mara pulita, ta’ ċerta età, ordnat platt brodu meta kienet f’ristorant kbir. Kif qiegħdet il-platt fuq waħda mill-ħafna mwejjed, indunat li kienet insiet tiġbor l-imgħarfa.  Ħalliet il-platt fuq il-mejda u marret iġġib imgħarfa. Ħadet sorpriża kerha meta ġiet lura ħdejn il-brodu. Bilqiegħda quddiem il-platt brodu kien hemm raġel ma tafux, lest biex idaħħal imgħarfa u jixrob mill-brodu. “Mhux ta’ b’xejn oħxon das-sinjur!” qalet il-mara f’qalbha. Poġġiet bilqiegħda, ressqet il-platt lejha u qalet bil-ħlewwa lir-raġel: “Jimporta, jekk jogħġbok? ”

 Kif qalet hekk, niżżlet l-imgħarfa fil-brodu. Imma r-raġel ressaq il-platt f’nofs il-mejda u ħa mgħarfa minnu. Quddiem din l-imġiba, il-mara m’ażżardatx toħodha miegħu u qasmu l-brodu bejniethom. Meta l-brodu spiċċa, ir-raġel ġieb lejh platt biċ-ċips u qiegħdu f’nofs il-mejda. Stieden lill-mara biex tieħu hi wkoll: bħalma ġara bil-brodu, iċ-ċips qasmuhom bejniethom. Ir-raġel ħalliha waqt li qalilha “grazzi” bil-qalb.

 Il-mara wkoll sarilha l-ħin biex titlaq. Fittxet il-handbag, li kienet dendlet ma’ dahar is-siġġu. Il-handbag ma kienx hemm. Bdiet tgħajjat: “Żgur dak ir-raġel” Dawret rasha mar-ristorant kollu. Lemħet il-handbag imdendel ma’ siġġu ftit ’il bogħod minn fejn kienet. Quddiem is-siġġu vojt, kien hemm platt brodu għadu bid-duħħan tiela’ minnu u platt żgħir mingħajr imgħarfa. Ma kienx ir-raġel li ħa mis-soppa tagħha; il-mara kienet marret fuq mejda b’oħra u hekk ħadet nofs il-brodu tar-raġel. Madankollu, ir-raġel kien sellmilha bi “grazzi” kbira!

 Kristu kkmandana biex ma niġġudikaw lil ħadd. – San Ġorġ Preca

 

The spoon

 In a self-service store, an old lady ordered soup. At the time of taking a seat on one of the many tables in the place, she realized that she had forgotten the spoon. She left her bowl on the table, and went to fetch a spoon. A sad surprise awaited her on returning to her soup. Sitting before her bowl, a stranger was just taking the first spoonful from the soup. “That’ why he’s rather fat, this stranger,” thought the lady. ” She sat down, shifted the bowl and said in a gentle voice: “Do you mind?”

 Having said so, she digs her spoon in the soup. But the stranger shifts the bowl to the middle of the table and takes a spoonful from the soup again. In face of such behaviour, the lady did not dare to challenge him and she shared the soup with the stranger. When the soup was finished, the man fetched the plate of fried potatoes placed on the middle of the table. He invites his ‘neighbour’ to help herself: as with the soup, now the potatoes were also shared. The stranger then left the table with a big “thank you” to the lady.

 She also thought it was time to leave. She looked for her handbag which she had hanged on the back of her chair. But the bag was gone. The lady cried: “It’s the man!” Then she looked around the place. There it was: the handbag was hanging at the back of a chair, at a table very near to where she was. In front of the empty chair, there was the bowl of soup with smoke still coming out, and a side-plate with no spoon. Then it was not the stranger who took her soup: it was the lady who sat at the wrong table and ate half of his soup. The man, however, had left her with a big “thank you!”

 Christ taught us not to judge others. – Saint George Preca

THE SANDBAG

A monk committed a sin which the story does not say what it was. The sin was however considered so serious that the elders of the monastery met and decided on a sanction towards the sinning monk. To make sure that justice be done to the full, they invited their Abbot to be present.

 

At first the Abbot refused, but on receiving message after message from the monks, he set on his journey. Walking through the desert, he carried on his back an old bag filled with sand. It had some holes in it.

 

From the top of the monastery, one of the monks saw the Abbot coming from behind a hill. The monks ran to help the Abbot as he looked very tired. Looking at the sack, one of the elders asked the Abbot: “But why are you carrying that sandbag?”

 

“My sins,” replied the Abbot, “are trailing down behind me, but I am not seeing them anymore. And today you are asking me to judge those of another!”

 

The elders bowed down their heads, in honour of the older and wiser Abbot.

 

Never be surprised at your own faults, nor at those of others. – Saint George Preca

  

L-ixkora

 

Wieħed patri għamel żball li l-istorja ma tgħidilniex x’kien.  Sħabu tant rawh gravi li ltaqgħu u ddeċidew li jieħdu passi kontra l-patri. Biex żgur issir ġustizzja stiednu lill-Abbati tagħhom biex ikun hemm waqt il-laqgħa.

 

Għall-ewwel l-Abbati ma riedx imma billi rċieva messaġġ wara ieħor mingħand  il-patrijiet, irħielha lejn il-monasteru. Fuq dahru kellu xkora qadima, mimlija ramel. Kellha xi toqob fiha.

 

Mill-bejt tal-monastru wieħed mill-patrijiet lemaħ lill-Abbati ġej minn wara għolja. Il- patrijiet ġrew ilkoll biex jgħinu lill-Abbati, li deher għajjien mejjet.

 

Wieħed mill-anzjani, kif ħares lejn l-ixkora, staqsih: “Imma inti għalfejn qed iġġorr dik l-ixkora?”

 

“Id-dnubiet tiegħi,” wieġeb l-Abbati, “qed joħorgu warajja mill-ixkora, u m’inix narahom iżjed. U llum, intom qed titolbuni niġġudika dnub ta’ ħadd ieħor”.

 

L-anzjani baxxew rashom, b’qima lejn wieħed li kien anzjan u għaref iktar minnhom.

 

Qatt la tistagħġeb fuq in-nuqqasijiet tiegħek u tal-oħrajn. – San Ġorġ Preca

SCISSORS OR NEEDLE

One day a king paid a visit to Farid, a Pakistani mystic. The king bowed down in front of Farid and he offered him a gift of great value, something of rare beauty: a golden pair of scissors, studded with diamonds. Farid took the scissors in his hand, admired it and gave it back to the visitor, saying:

“Thank you, Lord, for such a precious gift. It is so beautiful, but I don’t have a use for it. I prefer a needle. I don’t need a pair of scissors”.

“I cannot understand”, said the king. “If you need a needle, you need also a pair of scissors.”

“No”, explained Farid. “Scissors cut and separate. I don’t need them. On the other hand a needle brings together what has been cut. My teaching is based on love, unity, and communion. I need a needle to restore unity. Scissors separate and put things apart. When you come again to see me, bring me an ordinary needle. It will be enough.”

Imqass jew Labra

Wieħed re mar iżur lil Farid, mistiku mill-Pakistan. Ir-re tbaxxa quddiem Farid u offrielu rigal ta’ valur kbir, oġġett ta’ sbuħija rari: imqass tad-deheb, miksi bid-djamanti. Farid ħa l-imqass f’idu, ra kemm hu sabiħ u tah lura lir-re, filwaqt li qallu:

“Grazzi, Sire, ta’ dar-rigal prezzjuż. Oġġett sabiħ, imma m’għandix bżonnu. Aħjar tagħtini labra milli mqass”.

“M’iniex nifhmek! ” qal ir-re. “Jekk għandek bżonn labra, għandek bżonn imqass ukoll. ”

“Le,” spjega Farid. “L-imqass jaqta’ u jifred. Min-naħa l-oħra, labra tgħaqqad dak li jkun inqata’. It-tagħlim tiegħi hu mibni fuq l-imħabba, l-għaqda u l-komunjoni. Ikolli bżonn labra biex inġib l-għaqda mill-ġdid. L-imqass jagħmel il-kontra. Meta terġa’ tiġi biex tarani, ġibli labra mill-ordinarji. Tkun biżżejjed għalija. ”

KOLLOX PULIT

 Dħalt ġo knisja. Kienu l-ħdax nieqes kwart. Billi qatt ma kont rajt din il-knisja minn ġewwa, tajt ħarsa ‘l hemm u ‘l hawn. Mill-ewwel deher li se jkun hemm ‘xi ħaġa’. ll-knisja, kbira mhux ħażin, kienet kważi mimlija u n-nies kienu għadhom deħlin, b’ċerta serjetà.

 

Fil-bieb prinċipali tal-knisja kien hemm żewġt irġiel biex jilqgħu in-nies. Kienu libsin l-iswed u kellhom ċoff abjad. F’idejhom kellhom ingwanti bojod. Dawk li daħlu fil-knisja dehru jagħtu envelope lil wieħed minn dawn it-tnejn. Jien ħsibt li ġej xi tieġ, u għedt f’qalbi: ”Dawn jidher li għandhom id-drawwa li r-rigal tat-tieġ jagħtuh meta jmorru għall-Quddiesa!” Iktar ‘il quddiem fil-knisja kien hemm żewġ żgħażagħ li taw ktieb tal-Quddiesa lill-‘mistidnin’.

 

Kont żbaljat li ħsibt li kien tieġ! Fil-ħdax eżatt, mat-tokki tal-qanpiena tal-knisja, infetaħ il-bieb il-kbir u jidħlu grupp ta’ familjari mdawrin ma’ tebut merfugħ minn erbat irġieI, ukoll libsin iswed u bl-ingwanti. Kien funeral, u l-envelopes li ġabu n-nies kienu l-kartolini ta’ kondoljanzi, li aħna nibagħtu b’rispett lill-familji li jkun mitilhom xi ħadd.

 

Kollox sar pulit, b’kalma u serenità nisranija. Fuq l-orgni tal-knisja nstemgħet mużika sabiħa u li tixraq għal din l-okkażjoni. Fil-bqija tal-quddiesa dawk preżenti ħadu sehem sħiħ fit-talb u fit-kant. ll-kor kien immexxi minn surmast u kien tassew organizzat. Fil-waqtiet l-oħra, skiet perfett.

 

Kienet ċerimonja li tressqek lejn il-Mulej u lejn ħutna li mietu, għax min miet, aħna nħossuh ħdejna. Bħala nsara nemmnu li Alla jagħti l-premju lil min jgħaddi ħajja tajba. ld-dmir tagħna hu li nitolbu għall-mejtin u nitolbu lilhom ukoll biex jgħinuna. Dawk li mietu qegħdin ħdejn il-Mulej bħala l-ħbieb għeżież tagħna.

 

Talba għall-Festa tal-Qaddisin kollha, l-1 ta’ Novembru.

FID-DAWL


Qaddisin ta’ Alla,
mirja tad-dawl divin,
kellmuna dwaru.

Intom, li ma sibtux data
fl-kalendarju tagħna
imma li rċevejtu minn Alla post għal dejjem,
Itolbu għalina.

Intom, il-ħaddiema umli tal-Art

li tiġbru l-frott tal-Ħolqien,
itolbu għalina.

Intom, in-nisa tad-dar, li tħitu u tgħaddu l-ħwejjeg, issajru,

li trabbu t-tfal fil-għozza,
li jum war l-ieħor, tizirgħu t-tenerezza,
itolbu għalina.

Intom, monaċi tas-silenzju, tat-talb u tal-ħajja komunitarja,

li tgħożżu f’qalbhom il-ferħ ta’ Alla,
itolbu għalina.

Intom l-għorrief, filosfi u nies tax-xjenza,

li fittixtu bla heda l-verita’
u sibtu fiha l-misteru ta’ Alla,
itolbu għalina.

Intom, artisti, u intom nies tal-ispettaklu,
li wassaltu f’din l-Art xi ftit mill-ġmiel u mil-ferħ ta’ Alla,
itolbu għalina.

Intom Qaddisin, beati ulied Alla,

tellghu lejh it-tifħir tagħna
prmezz tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Charles Delhez

NITOLBU GHALL-MEJTIN

 Hi sentenza de fide li l-fidili hajjin jistghu jghinu lill-erwieh tal-Purgatorju bis- suffragi. Sa ftit ilu dan kien accettat minn kulhadd, imma dan l-ahhar uhud dahhlu hafna dubbji u ghalhekk tajjeb li nittrattaw ftit bis-serjeta’ fuq dan is-suggett.

 A. - X’tghid il-Bibbja

 Skond it-tieni ktieb tal-Makkabin kienet tezisti fil-Gudaizmu recenti l-konvinzjoni li dawk li mietu fil-htija setghu jkunu meghjuna bit-talb u s-sagrificcju tat-tpattija. Hekk insibu lil-Lhud jitolbu ghal dawk li mietu bl-idoli fuqhom, u jaghtu 12,000 drakma tal-fidda Gerusalemm biex jigu offruti bhala sagrificcju tat-tpattija’. Il- kittieb sagru japprova dan l-agir ghax "hu (Guda) qies li mietu fis-sewwa u kellhom il-barka fuqhom. Ghalhekk hu hsieb tajjeb u qaddis li titlob ghall-mejtin biex jinhelsu minn dnubiethom." (12, 42-46).

 U meta San Pawl, fit-Tieni Iittra lil Timotju rrefera ghal Oneziforus, li kien miet, qal: "Jalla l-Mulej jaghtih il-grazzja tal-hniena f’dak il-jum." (1:18)." "F’dak il-jum" ifisser jum il-Gudizzju.

 Kristu jkompli jaghtina hjiel fuq hekk f’numru ta’ sentenzi. "Min jidghi b’Bin il-Bniedem jigi mahfur , imma min jidghi bl-Ispirtu s-Santu ma jkunx mahfur, la f’din id-dinja u lanqs fl-ohra." (Mt. 12 :32) Fuq din is-sentenza San Girgor il-Kbir jikkumenta li "…nistghu nohduha li tfisser li hafna dnubiet jinhafru f’din id-dinja, imma hafna ohrajn jinhafru fid-dinja l-ohra." Ghandna wkoll is-sentenza l-ohra ta’ Kristu: "Tassew tassew nghidlek ma tohrogx minn hemm qabel thallas sa l-inqas habba." (Mt. 15, 26) Issa din il-mahfra ma tistax tkun akkwistata mill-erwieh infushom ghax, kif qal band’ohra Kristu stess, dawn "dahlu fil-lejl li fih hadd ma jista’ jahdem." Mela tigi wehidha l-konkluzjoni li haddiehor irid jaghmel tajjeb ghalihom.

 B. – Il-Magisteru

 It-Tieni Koncilju Generali ta’ Lyon, (1274) u l-Koncilju ta’ Firenze, (1439) jaqblu illi s-sagrificcju tal-Quddiesa, talb, karita’ u ghemejjel ohra ta’ tieba li l-fidili mdorrrijin joffru ghal xulxin skond l-istituzzjonijiet tal-Knisja huma ta’ siwi ghall-erwieh imsejkna, biex jittafilhom il-kastig. U l-Koncilju ta’ Trentu, (1545) jiddikjara li l-erwieh mizmuma fil-Purgatorju jistghu jircievu ghajnuna mit-talb tal-fidili u fuq kollox permezz tas-sagrifriccju ta’ l-Altar Imqaddes li tant joghgob lil Alla.

 C. - It-Tradizzjoni.

 L-Insara komplew it-tradizzjoni gudajka u biblika, jigifieri li jitolbu u joffru sagrificcji ghall-erwieh.

·        Tertuljanu jitkellem mhux biss minn talb ghall-erwieh imma sahansitra mic- celebrazzjoni ta’ l-Ewkaristija fl-anniversarju tal-mewt taghhom.

·        SanCirillu ta’ Gerusalemm fid-deskrizzjoni tieghu tal-Quddiesa jsemmi li wara l-konsagrazzjoni kien isir talb ghall-mejtin li kellu l-qawwa jirrikonciljahom ma’ Alla.

·        San Gwann Grizostmu jghid li l-mejtin jistghu jkunu meghjuna mill-ghoti ta’ flus bhala karita’. Dan isostnih ukoll Santu Wistin.

·        Insibu wkoll li fuq diversi oqbra tat-tieni u t-tielet seklu nstabu appelli ghal talb ghall-mejtin.

 RIFLESSJONIJIET

 Bis-smiegh tal-Quddies, bit-talb, bis-sagrificcji u b’opri tajba ghall-erwieh, barra li nkunu qed nissodisfaw obblikgu Nisrani ta’ mhabba, inkunu wkoll nissodisfaw il-htigijiet sentimentali taghna. In-Nisrani li jiftakar f’dawk li telqu fit-triq ta’ l-eternita’ jhossu anke marbut maghhom b’rabta dejjiema li taqbez sahansitra l-ghatba tal-mewt. Li tifakar fil-mejtin hu wiehed mill-aqwa opri tal-hniena ghax hi ghajnuna lil min assolutament ma jistax jghin ruhu.

 

Aghtihom O Mulej il-mistrieh ta’ dejjem, id-dawl  ta’ dejjem jiddi fuqhom, jistriehu fil-paci. Amen.

L-ASSUNZJONI TA' MARIJA

IL-MILJA TAL-UMANITA' TAGĦHA

It-tlugħ is-sema tal-Verġni Marija hi ġrajja li tmiss lilna lkoll: ġrajja ta’ fidi u b'messaġġ personali għalina. Marija ta’ Nażaret titwieled għall-ħajja divina tal-Feddej, l-Iben t’Alla.

Ġesù inawgura dan it-twelid elfejn sena ilu meta ħabbar l-Aħbar it-Tajba, li teħodha kontra l-biki u l-inġustizzji, kontra l-mard u l-gideb, kontra d-dnub. Huwa ġab il-maħfra fil-qlub u fejjaq lin-nies. U f’din it-taqtigħa għall-ħajja, l-aħħar għadu li hu qered kien l-mewt, kif jgħid San Pawl. Bis-salib tiegħu, rebaħ il-mewt. Ġesù Kristu hu l-ewwel wieħed li qam mill-mewt. Bih il-qawwiet kollha tal-ħażen jinqerdu, fih il-bnedmin kollha jieħdu l-ħajja mill-ġdid. It-tlugħ is-sema ta’ Marija jdawwal il-fidi tagħna b’mod sempliċi: Marija ġiet imqajma mill-mewt, hi tieħu sehem fil-qawmien li taqsam mal-bnedmin kollha permezz ta’ Binha.

Aktar milli ġrajja straordinarji ta’ mara li tiġi mtellgħa s-sema, għandna nifhmu li din kienet mixja tal-qaddejja umli ta’ Nażaret sal-milja tal-umanità tagħha. Marija mhux tħalli warajha l-ħajja ta’ din l-art, imma ttawwal ħajjitha wara Ġesu’. Hi tidħol fl-imħabba tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu: ruħha tfaħħar lill-Mulej, l-ispirtu tagħha jifraħ f’Alla s-Salvatur tagħha. Il-persuna kollha tagħha, mimlija bil-kelma t’Alla hi meħuda lejn il-Missier: ruħha, il-volonta’ tagħha, l-ispirtu tagħha, ġisimha,... kollox fiha hu magħqud ma’ Alla u hu sehem tal-ħajja tagħha. Bit-tlugħ is-sema tagħha, Marija turina l-ferħ li qed jistenniena: li nkunu milqugħa, personalment, mill-Missier ta’ Ġesù Kristu u tagħna lkoll.

The fulfillment of her humanity

The Assumption of the Virgin Mary is an event that concerns us all: an event of a very personal and simple faith. Mary of Nazareth came into being on the divine life of the Saviour, the son of God. Jesus inaugurated this birth, two thousand years ago, proclaiming a Gospel standing up against suffering and injustice, against diseases and lies, against sin. He has reconciled men’s hearts and healed their bodies. And in Jesus’ struggle in favour of life, the last enemy which he destroyed, as St. Paul said, is death. By his cross, he defeated death. Jesus Christ is the first to rise from the dead. Through him, all powers of evil are destroyed; in him all men shall live. The Assumption illuminates our faith with a simple light: Mary is saved from death, she participated in a resurrection shared with all men by her son.

Rather than the extraordinary story of a woman who is transported to heaven, we believe that it is the journey of the humble maid of Nazareth towards the fulfillment of her humanity. Mary does not just leave behind her a terrestrial life which passes away; she prolongs her life to Jesus. She enters into the love of the Father, the Son and the Holy Spirit: her soul magnifies the Lord, her spirit exults in God her Saviour. Her whole being is embodied in the word of God: her soul, her will, her mind, her heart, her body... She is all united with God and participates in his life. By her Assumption, Mary reminds us of the enduring joy that awaits us: to be greeted in person, by the Father of Jesus Christ.

L-accomplissement de son humanitÉ

L’ASSOMPTION de la Vierge Marie est un événement qui nous concerne tous: Un événement de foi très simple et très personnel. Marie de Nazareth nait tout simplement à la vie divine du Sauveur, le Fils de Dieu. Jésus a inauguré cette naissance, ii y a deux mille ans, en proclamant une Bonne Nouvelle qui s’élève contre les pleurs et les injustices, contre les maladies et les mensonges, contre le péché. Il ha réconcilié les cœurs et guéri les corps. Et dans son combat pour la vie, le dernier ennemi qu’il a détruit, dit saint Paul, c’est la mort. Par sa croix, il a vaincu la mort. Jésus Christ est le premier ressuscité. Par lui, toutes les puissances du mal sont détruites, en lui tous les hommes revivront. L’Assomption éclaire notre foi d’une lumière toute simple: Marie est sauvée de la mort, elle participe à la résurrection partagée avec tous les hommes par son fils.

Plutôt que l’histoire extraordinaire d’une femme qui monte au ciel, com­prenons qu’il s’agit du chemin de l’humble servante de Nazareth jusqu’à l’accomplissement de son humanité. Marie ne laisse pas derrière elle une vie terrestre révolue, elle prolonge sa vie auprès de Jésus. Elle entre dans l’amour du Père, du Fils et de l’Esprit: son âme exalte le Seigneur, son esprit exulte en Dieu son sauveur. Toute sa personne, habi­tée par la parole de Dieu, est empor­tée: son âme, sa volonté, son esprit, son cœur, son corps... Tout en elle est uni à Dieu et participe a sa vie. Elle nous montre, par son Assomption, la joie impérissable qui nous attend: être accueillis, en personne, auprès du Père de Jésus Christ.

St Cajetan and St George Preca

Il-festi tal-qaddisin

Il-festi tal-lokalitajiet tagħna huma popolari. Kull festa hi sabiħa, u l-biċċa l-kbira tal-festi jaslu għall-għan tagħhom li jferrħu lill-komunita' u jnisslu ġid spiritwali. Il-festi jgħinuna biex inkunu nafu aktar dwar il-patrun jew patruna tal-lokal li bit-tagħlim u bl-eżempju tagħhom iħajruna biex ngħixu ħajja aktar Nisranija. Eżempju ta' dan hu t-tagħlim li wassal Mons. Charles J. Scicluna fil-paniġierku fil-quddiesa tal-festa ta' San Ġejtanu, il-Ħamrun, nhar il-Ħadd 12 ta' Awwissu 2012.

San Gejtanu u San Ġorġ Preca

Tagħlim ta’ San Gejtanu u ta’ San Ġorġ Preca nġabar fi ħsieb wieħed fil-paniġierku li niseġ Mons. Charles J. Scicluna fil-quddiesa solenni preseduta minn Mons. Lawrence Gatt fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Gejtanu, il-Ħamrun. Mons. Scicluna ffoka fuq sitt pariri mill-kitibet taz-żewġ qaddisin: l-imħabba t’Alla, l-intenzjoni retta, l-umiltà, il-providenza t’Alla, il-ħajja attiva u l-ħajja kontemplattiva

Opportunità minnhom

Din is-sena ġiet inawgurata fit-triq prinċipali tal-Ħamrun statwa tal-kartapesta li turi lil Dun Ġorġ, lil San Ġwann il-Battista u lil tifel żgħir. Nistgħu nagħmlu riflessjoni fuq din l-istatwa. Dun Ġorġ għażel lil San Ġwann il-Battista bħala l-patrun tas-Soċjeta’ tal-MUSEUM. Kiteb programm b’seba’ episodji mill-ħajja tiegħu b’tagħlimiet prattiċi għal kull episodju. Insemmu tagħlima waħda biss. Fl-episodju ta’ meta n-nies ġew għand Ġwanni biex jagħtihom parir, Dun Ġorġ jikteb li ”min verament iħobb lil Alla, isefsef kliem ta’ paċi u mhux ta’ ġlied.” Min jaf kemm nevitaw inkwiet kieku nisimgħu minn dan il-parir!

Parish feasts

Parish feasts are so popular in Malta. All have varied characteristics but we should strive for a good use of such celebrations. Parish feasts give us the opportunity to know more about the life of the patron saint so that he or she may be an example to all. That is what Mons. Charles J. Scicluna did when he delivered the panegyric on the occasion of the feast of St Cajetan, in Hamrun, on 12th August 2012.

St Cajetan and St George Preca

The thoughts of St Cajetan and St George Preca were merged together in a panegyric by Mgr Charles J. Scicluna at a solemn Mass presided by Mgr Lawrence Gatt on the occasion of the feast of St Cajetan, Patron Saint of Hamrun, Malta. Mgr Scicluna focused on six counsels common in the writings of both saints: the love of God, humility, the purity of intention, Divine Providence, the active life and the contemplative life.

One such opportunity

This year a pâpier-maché statue was inaugurated in the main street of Hamrun on the occasion of the feast of Saint Cajetan. It shows Saint George Preca, Saint John the Baptist and a little boy. We can reflect on this statue and benefit from what Dun Ġorġ wrote vis-à-vis Saint John the Baptist. Dun Ġorġ chose Saint John the Baptist as the patron saint of the Society of the MUSEUM. He wrote a programme with seven episodes on the life of the saint from which he drew a series of practical morals. We may mention just one. In the episode when people flocked to John for counsel, Dun Ġorġ writes that ”who truly loves God, whispers words of peace and not of strife.” Who knows how many quarrels are avoided if such a counsel is followed!

Salib Olimpiku

Kattoliċi fl-Ingilterra ħadmu Salib Olimpiku biex jgħinu lill-atleti u lil dawk li marru jaraw il-Logħbiet Olimpiċi. “Ridna noħolqu tifkira li turi dak li l-logħobiet tassew ifissru, xi ħaġa li nistgħu ngħaddu lil dawk li ‘l quddiem se jilqgħu f’arthom il-Logħobiet Olimpiċi.”

Is-salib ittella’ f’Joshua Camp, laqgħa internazzjonali ta’ Kattoliċi marbuta mal-Olimpjadi li se ssir fil-Lvant ta’ Londra mill-1 sat-13 ta’ Awwissu. Il-kamp se jipprovdi ospitalita’, jorganizza proġetti ta’ servizz u joħloq preżenza Kattolika li tippromwovi tiġdid spiritwali u evanġelizzazzjoni. Il-kamp qed jiġi deskritt bħala l-’Jum Dinji tal-Olimpjadi.”

Olympic Cross

Catholics in England have created an Olympic Cross to help reach out to Olympians and attendees of the 2012 Olympic Games. “We wanted to create a keepsake that symbolizes everything the games truly represent, something we could then pass on to future Olympic host nations,” explained James Parker, Catholic Executive Coordinator for the 2012 Games.

The cross will stand at the Joshua Camp, an international Catholic Olympic gathering to be held in East London from Aug. 1-13, the Bishops’ Conference of England and Wales reported. The camp will provide hospitality, organize service projects and create a Catholic presence to foster spiritual growth and evangelization. Organizers have described the camp as “Olympic World Youth Day.”

San Nikola u Father Christmas

Father Christmas daħal tard fl-istorja tal-Milied, f’nofs is-seklu 19. Ġej mill-bogħod mill-istorja ta’ San Nikola li kien Isqof ta’ Mira, fit-Turkija, fis-seklu 4. Għalhekk lil Father Christmas isejħulu wkoll Santa Claus. Jista’ jkun li San Nikola ħa sehem fil-Konċilju l-Kbir ta’ Niċea (325). Hemm devozzjoni lejn fil-Lvant, Il-fdal tiegħu ħaduh f’Bari, l-Italja fis-seklu 11 billi Mira kienet waqgħet f’idejn il-Musulmani. Il-leġġenda tgħid li lukandier kien qatel tliet itfal u qiegħdhom fil-melħ biex iservihom għall-ikel. San Nikola, li nzerta għaddej minn hemm, tahom il-ħajja mill-ġdid. Hu wkoll patrun tal-istudent u tal-baħħara, minħabba mirakli oħra li jirrakkuntaw dwaru. Fix-xbihat tiegħu, naraw il-mitra u s-salib tal-Isqof u wkoll ġieli akkumpanjat bi ħmar, griż jew abjad, mgħobbi bir-rigali. Imma biss lit-tfal bravi! F’Malta kienet drawwa li fiċ-ċentri tal-MUSEUM, nhar is-6 ta’ Diċembru jsir programm għat-tfal biex jitfakkar dan il-qaddis, ħabib tat-tfal u jingħataw santa bix-xbiha tiegħu. Fin-Nord ta’ Franza hemm id-drawwa li t-tfal iqiegħdu l-kalzetti tagħhom ħdejn iċ-ċumnija meta jgħaddi San Nikola iħallilhom ir-rigali. Qrib il-festa tiegħu, jiena ġieli rajt statwi żgħar ta’ San Nikola fil-vetrini u fit-twieqi fil-Belġju. Għaliex ma ndaħħlux din id-drawwa f’Malta wkoll? Imqar nibdew mis-Siġġiewi, ir-raħal li tant iħobb lil San Nikola.

 

IL-ĦABEL

Rabbi xwejjaħ kien jirrakkonta hekk lill-istudenti tiegħu:

 ”Kull wieħed tiela ma’ ħabel lejn Alla. Kif nagħmlu dnub, il-ħabel jinqata’.

 Kif jiddispjaċina mill-ħtija, Alla jorbot il-ħabel b’għoqda. Hekk il-ħabel jiġi iqsar milli kien qabel. Il-midneb ikun resaq ftit iktar qrib lejn Alla.

 Minn waqgħa għal oħra, minn ħtija għal indiema, minn għoqda għal oħra, aħna nersqu ftit iżjed lejn Alla.

 Mela kull dnub li nagħmlu hu okkażjoni biex l-għoqod iqassru l-ħabel u hekk nersqu iżjed lejn il-qalb ta' Alla.