NUMRUSEI

"It-tagħlim it-tajjeb hu l-għajn ta' kull ġid." - San Ġorġ Preca

IL-GRIŻMA TAL-ISQOF HI MIXJA


 Jogħġobni ħafna l-isem ta’ ktieb li f’xi naħat tal-Italja jużaw mal-adolexxenti li jaċċettaw li jirċievu l-Griżma tal-Isqof, ‘Profeti ta’ Tama Ġdida’. Għedt ‘jaċċettaw’ għax qed tidħol il-prattika li jkun hemm għażla jekk iridux jirċievu l-Griżma jew le. Issa l-adolexxenti jkunu kibru, l-eta’ dejjem togħla, u mhux sew li l-Griżma tkun ċerimonja ta’ rutina fil-ħajja ta’ min jinzerta li hu mgħammed. U Malta hekk irridu niġu, li l-Griżma tirċeviha għax ippreparajt bis-serjeta’ għaliha. Hawn min jgħid: “Għalfejn il-Griżma? Biha u mingħajrha mhux xorta?” Jew: “Għax jgħidu li jekk ma tagħmilx il-Griżma ma tistax tiżżewweġ.” Allura l-Griżma hi biljett għaż-żwieġ!

 Għalhekk tajjeb li naddottaw metodu bħal kif jidher fil-ktieb li semmejt, fejn fl-ewwel paġni hemm stedina: “Il-komunita’ nisranija ta’ din il-parroċċa trid tkun miegħek biex tgħinek tilqa’ lill-Ispirtu s-Santu, biex tgħaddilek l-esperjenza meraviljuża tiegħu”. U wkoll: “Jekk tinteressak l-għajnuna tagħna, u trid tagħti sens profond lil ħajtek, applika fil-grupp li qed jitħejja għall-Griżma, u tkompli l-mixja li bdejt fil-Magħmudija biex ikollok postok fil-komunita’. Aħna nimxu miegħek u mal-ġenituri tiegħek biex niltaqgu ma’ Kristu. Hu jbiddel il-ħajja tiegħek, kif biddel il-ħajja tagħna.

 Irridu niftakru wkoll li fiċ-ċerimonja tal-Griżma, il-Kappillan jew Arċipriet jiddikjara li l-adolexxenti huma mħejjija biżżejjed biex jirċievi s-Sagrament tal-Griżma, biex imbagħad l-Isqof jew ir-rappreżentant tiegħu jaċcettahom għas-Sagrament.


Rigal għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina. 'QABEL NORQOD’, ktieb ta’ talb għat-tfal, kollu bil-kulur, magħmul minn 45 storja żgħira b’talba marbuta mal-istorja li t-tifel jew tifla jistgħu jaqraw u jitolbu flimkien mal-ġenituri jew il-katekisti tagħhom. Ma kull storja u talba hemm stampa full page li tiddeskrivi l-istorja. Jinbiegħ €12.50. Il-ktieb hu ideali wkoll għall-Katekisti tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina. (Għal informazzjoni 79595312)

San Ġorġ Preca, ibqa’ bierek lit-
tfal,
 
li huma tant
vulnerabbli,

u għin lill-ġenituri biex jagħtuhom ambjent

fejn Alla jinħass bil-preżenza tiegħu.


Ħsibijiet mill-Enċklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si’ (Tkun Imfaħħar) - Il-5 Parti  (mill-‘Kelma tal-Kappillan’ Reuben Deguara, Parroċċa Sta Marija B’Kara, fl-insert tal-‘Flimkien’ ta’ Mejju 2018.)

KIF TIDĦOL IL-FIDI?

 Il-Papa Franġisku jistaqsi għaliex għandha tidħol il-fidi fl-Enċiklika Laudato Si’ (Tkun Imfaħħar), li aħna qed nirriflettu dwarha din is-sena, meta dan id-dokument indirizzah kemm għal dawk li jemmnu f’Alla kif ukoll għal dawk li ma huma ta’ ebda reliġjon. It-tweġiba jagħtiha l-Papa stess: għaliex ix-xjenza u r-reliġjon jagħtuna toroq differenti għall-istess realtà imma jistgħu jidħlu fi djalogu qawwi bejniethom.

 Konvint bil-ħtieġa tal-fidi l-Papa jħares lejn ir-rakkonti l-kbar tal-Bibbja għax dawn jitfgħu dawl fuq l-imħabba kbira li Alla għandu għall-bniedem, li huwa ħalaq biex jgħix f’armonija ma’ dak li hemm madwaru. Meta Alla ordna lill-bniedem biex jieħu ħsieb l-art, tah ir-responsabbiltà li jindokra, jipproteġi u jippreserva l-ambjent. Għax hu mogħni bl-intelliġenza, il-bniedem ġie mogħti l-inkarigu li jimxi mal-liġijiet tan-natura u jżomm il-bilanċi delikati bejnu u bejn il-ħlejjaq l-oħra.

 Fl-ewwel kotba tal-Bibbja Alla jfakkar lill-bniedem li għandu jagħti kas tal-ħlejjaq l-oħra, bħal meta nsibu dan il-kliem: “Jekk int tara l-ħmara ta’ ħuk, jew il-baqra tiegħu mixħuta fl-art fit-triq, tagħmilx tabirruħek ma rajthomx.” U wkoll: “Jekk tiltaqa’ fit-triq ma’ bejta għasafar, f’xi siġra jew fl-art,… m’għandekx tieħu l-omm u l-frieħ.” Saħansitra Alla ried li l-bniedem jifhem li l-mistrieħ fis-seba’ jum mhuwiex biss għall-bniedem, imma wkoll “biex jistrieħu l-gendus u l-ħmar”, jiġifieri li l-annimali għandhom jingħataw il-mistrieħ tagħhom. 

 Il-Papa jikkwota mill-Bibbja li: “Kull ħlejqa għandha t-tjieba u l-perfezzjoni proprja tagħha.” Dan juri li l-ħlejjaq kollha għandhom valur fihom infushom u l-bniedem ma jistax jagħmel użu minnhom kif jidhirlu. Tant hu hekk li llum il-Knisja ma tagħmilx enfasi fuq li l-bniedem hu l-kmand tal-ħolqien u li l-bqija tal-ħlejjaq huma subordinati għalih. Il-ħlejjaq ta’ kull xorta jirriflettu l-għerf u t-tjieba bla qies ta’ Alla. 

 Id-disinn t’Alla kien li l-bniedem jgħix f’relazzjoni tajba miegħu nnifsu u mal-bqija tal-ħolqien. Imma ġara li l-bniedem mill-ewwel ma weġibx b’mod fidil għall-imħabba ta’ Alla. Hemm ir-rakkonti ta’ Kajjin, li l-għira wasslitu biex iwettaq l-agħar inġustizzja kontra ħuh, u tan-nies fi żmien Noè li għażlu d-dnub li miegħu ġab il-ħsara. Simboliżmu qawwi fir-rakkonti tal-Bibbja juri x’jiġri meta nwarrbu lil Alla u ninsew li hu l-Ħallieq. Għalhekk il-Papa jistedinna biex lil Alla nerġgħu nagħtuh postu, fil-figura ta’ Missier tas-Sema u s-Sid tal-ħolqien.

Fejnhom it-tfal?F'notice-board kien hemm poster bil-kliem “Fejnhom it-tfal”. Ħadd ma staqsa għaliex; imma tajjeb ngħidu li din hi mistoqsija li jagħmel il-Papa Franġisku fl-Eżortazzjoni Appostolika Amoris Laetitia, fejn jagħti importanza lill-edukazzjoni tal-ulied fil-familja. Mhux qed jifhem fejn qegħdin it-tfal dal-ħin fiżikament, imma fejn qegħdin f’dak li jemmnu, fix-xewqat tagħhom u fl-iskop ta’ ħajjithom. Il-Papa jiftaħ din il-mistoqsija bl-eżempji: “Qed infittxu li nifhmu fejn uliedna waslu tabilħaqq fil-mixja tagħhom fil-ħajja? Nafu fejn qiegħda tassew qalbhom? Min huma dawk li qed joffrulhom divertiment u rikreazzjoni, li qed jidħlu fil-kamra tagħhom fuq l-iskrins elettroniċi? Min huma dawk li qed nafdaw f’idejhom biex imexxu lil uliedna fil-ħin liberu tagħhom?”

Ħsibijiet mill-Enċklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si’ (Tkun Imfaħħar) - Ir-4 Parti (mill-‘Kelma tal-Kappillan’ Reuben Deguara, Parroċċa Sta Marija B’Kara, fl-insert tal-‘Flimkien’ ta’ April 2018.)

SAL-IĊKEN INSETT

 Kemm niddejqu, u bir-raġun, meta naraw jinqatlu għasafar, ħut u annimali! Il-Papa Franġisku, fl-Enċiklika li qed inwasslu fid-djar tal-Parroċċa din is-sena, il-Laudato Si’ (Tkun Imfaħħar) jgħidilna li mhux għal dawn biss għandna nitnikktu. Hemm ukoll il-ħlejqiet żgħar, li xi drabi bilkemm jidhru, li meta jinqerdu l-foresti u l-boskijiet, jispiċċaw huma wkoll. Foresti bħal dawk tal-Amażonja u tal-Kongo, li huma meqjusa bħala l-pulmuni tad-dinja, huma mogħnija bi ħlejqiet u pjanti tassew żgħar. Hi ħasra li meta l-foresti jinħarqu jew is-siġar tagħhom jinqatgħu biex issir kultivazzjoni fihom, fi ftit snin inkunu tlifna għadd bla qies minn dawn l-ispeċi.

 B’hekk eluf ta’ kwalitajiet ta’ pjanti u annimali qatt m’aħna sa nsibuhom iżjed. Dan għaliex il-bniedem mhux jagħti kas ta’ kemm il-ħlejqiet żgħar huma importanti kemm għall-ikel kif ukoll għall-kura tal-mard u għall-ġid tal-ambjent. Bħala eżempji nsemmu l-fungi, l-alka, il-ħniex, l-insetti żgħar, ir-rettili u l-varjetà bla għadd ta’ mikro-organiżmi. 

 Il-Papa jgħid li l-qerda ta’ tant speċi ġejja mill-ġirja għall-qligħ tal-flus, bl-inqas ħsieb ta’ dawn il-ħlejqiet żgħar. Il-bini ta’ toroq, ta’ ħitan jew ċnut madwar ċerti postijiet, l-ilqugħ tal-ilma u bini ieħor jieħdu post l-ambjenti naturali u xi kultant iġibuhom f’elf biċċa hekk li l-ispeċi li jkunu jgħixu fihom ma jkunux jistgħu iżjed ipassu u lanqas jitħarrku bla xkiel, u b’hekk xi speċi jkunu f’riskju li jispiċċaw.

 Dan jgħodd ukoll għall-baħar, għax fl-oċeani hemm il-parti l-kbira tal-varjetà ta’ ħlejqiet li ħafna minnhom bilkemm għadna nafu bihom u li huma mhedda mill-istess bniedem. Fl-ibħra tropikali, fis-sikek tal-qroll, jeżistu mal-miljun speċi, fosthom ħut, granċi u molluski, Dawn ukoll qegħdin jispiċċaw. Huwa fatt li l-ħajja fix-xmajjar, fl-għadajjar, fl-ibħra u fl-oċeani, li titma’ lil parti kbira mill-popolazzjoni, tidher milquta mis-sajd bla kontroll. Dan qed iwassal għal tnaqqis drastiku ta’ organiżmi fl-ilma baħar li huma importanti ħafna fil-katina tal-ikel li minnhom jiddependu għalkollox speċi oħrajn li jservu ta’ ikel għall-bniedem.Ħsibijiet mill-Enċklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si’ (Tkun Imfaħħar) - It-3 parti. (mill-‘Kelma tal-Kappillan’ Reuben Deguara, Parroċċa Sta Marija B’Kara,

 fl-insert tal-‘Flimkien’ ta’ Frar 2018.)

 

IL-ĦTIEĠA TAL-ILMA

Din id-darba naraw x’jgħid il-Papa Franġisku dwar l-importanza tal-ilma, riżors li n-nuqqas tiegħu iqajjem tħassib serju. L-ilma hu essenzjali għall-oqsma tas-saħħa, il-biedja u l-industrija u għalhekk irridu nibżgħu għalih għax id-domanda għall-ilma qed tkun ogħla milli joffru s-sorsi minfejn qed inġibuh, b’konsegwenzi koroh għal issa u għall-futur.

 Fejn jidħol l-ilma pubbliku, il-faqar nsibuh l-aktar fl-Afrika, fejn partijiet kbar tal-popolazzjoni m’għandhomx aċċess kif inhu xieraq għall-ilma tax-xorb, u jkollhom iġarrbu xhur ta’ nixfa li jagħmlu iżjed diffiċli l-produzzjoni tal-ikel. Hemm ukoll il-problema tan-nuqqas ta’ kwalità ta’ ilma tajjeb disponibbli għall-foqra, li qed twassal għal ħafna mwiet ta’ kuljum.  Fost il-foqra spiss insibu mard marbut ma’ ilma kkontaminat minn sustanzi kimiċi. Il-mard tad-disinterija u tal-kolera, li jiġu minn servizzi sanitarji mhux adegwati u minn ħażniet ta’ ilma mhux nadif, iġibu tbatija u mwiet, l-aktar fost it-tfal

 L-ilma li jittella’ mill-art f’ħafna postijiet hu mhedded mit-tinġis li qed jikkawżaw ċerti attivitajiet ta’ tħaffir, biedja u industrija, fuq kollox f’pajjiżi fejn m’hemmx biżżejjed regolamentazzjoni u kontrolli xierqa. Minbarra t-tinġis li jarmu l-fabbriki hemm id-deterġenti u l-prodotti kimiċi li jużaw in-nies f’ħafna postijiet tad-dinja, li  għadhom qed jintremew fix-xmajjar, għadajjar u ibħra.

 Il-Papa jgħid li filwaqt li l-kwalità tal-ilma disponibbli dejjem sejra għall-agħar, f’xi postijiet qed tiżdied it-tendenza li wieħed jipprivatizza din ir-riżorsa skarsa, u allura tinbidel f’oġġett ta’ negozju. Jgħid li l-ilma nadif u tajjeb għax-xorb hu dritt fundamentali għal kuħadd. L-għajxien tan-nies jiddependi mill-ilma, li hu kundizzjoni biex jitħaddmu d-drittijiet umani l-oħra. Il-Papa jwiddeb li d-dinja għandha dejn soċjali għoli mal-foqra li m’għandhomx aċċess għall-ilma tax-xorb. Dan id-dejn jista’ jinfeda billi tingħata iktar għajnuna biex il-pajjiżi l-iżjed foqra jkollhom ilma nadif u servizzi ta’ tisfija tal-ilma. Ħi wkoll ħasra li qed naraw ħela tal-ilma mhux biss fil-pajjiżi żviluppati, imma wkoll f’dawk li għadhom qed jiżviluppaw u li għandhom ħażniet kbar tiegħu. Dan ifisser li parti mill-problema tal-ilma hi kwistjoni edukattiva u kulturali, għax m’aħniex konxji biżżejjed minn kemm hi gravi s-sitwazzjoni.

 In-nuqqas ta’ ilma sa jwassal biex jogħla l-prezz tal-ikel u l-prodotti li jiddependu mill-użu tiegħu. Jekk ma jittiħdux passi malajr, fi żmien ftit għaxriet ta’ snin oħra nkunu nbatu minn nuqqas qawwi ta’ ilma, b’impatt ambjentali li jolqot lil biljuni ta’ nies.

LAUDATO SI'

Ħsibijiet mill-Enċklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si’ (Tkun Imfaħħar) - It-2 parti

 

(mill-‘Kelma tal-Kappillan’ Reuben Deguara, Parroċċa Sta Marija B’Kara, fl-insert tal-‘Flimkien’ ta’ Frar 2018.)

 

DAK LI QED JIĠRI LID-DAR TAGĦNA

 Wara li fil-Flimkien ta’ Jannar tajna ħarsa ħafifa lejn l-Enċklika tal-Papa Franġisku Laudato Si’ (Tkun Imfaħħar), nibdew naraw it-tħassib tal-Papa għal dak li qed jiġri lid-dinja, li hu jsejħilha “id-dar komuni tagħna”. Hu tħassib sinċier u li jnikkitna minħabba tant għamliet ta’ tinġiż li qed jolqtu kuljum il-ħajja tagħna, l-aktar lill-foqra hekk li jwasslu għal miljuni ta’ mwiet bikrija

 Man-nifs li nieħdu qed nibilgħu kwantitajiet għolja ta’ duħħan minn karburanti li nużaw biex insajru jew biex nisħnu. Tinġis ieħor li jġib il-mard hu kkawżat mill-mezzi tat-trasport, mid-dħaħen tal-fabbriki, mir-rimi ta’ sustanzi li jħallu l-aċtu fil-ħamrija u minn kimiki velenużi. It-teknoloġija qed tippretendi li hi s-soluzzjoni għall-problemi, imma mhix kapaċi ssolvihom, l-aktar għax hi marbuta mal-interessi finanzjarji.

 L-iskart għandu sehem kbir fit-tinġiż u f’xi ambjenti hu perikuluż, għax qed jinħolqu mijiet ta’ tunnellati ta’ skart velenuż u radjuattiv li ma jistax jiġi riċiklat. M’aħniex nimmoderaw il-konsum u lanqas qed inżidu l-użu effiċjenti tas-sisitema tar-riċiklar. B’hekk id-dinja, “id-dar tagħna”, qed tinbidel f’maħżen enormi ta’ żibel. L-anzjani jiftakru b’nostalġija l-pajsaġġi ta’ dari, li issa jidhru mirduma taħt munzelli ta’ żibel mixħut ’l hawn u ’l hinn.  Kemm l-iskart industrijali u kemm il-prodotti kimiċi użati fl-ibliet u fl-għelieqi, jistgħu jipproduċu ħafna tinġis fl-inħawi industrijali. Pereżempju, il-parti l-kbira tal-karta li tinħadem tintrema bla ma tiġi rriċiklata. Dan għax is-sistema industrijali ma żviluppatx il-ħila li tassorbixxi l-iskart u tużah mill-ġdid.  

 Aktar ma jgħaddi ż-żmien, il-klima qiegħda tisħon b’mod inkwetanti, mhux biss mill-elementi naturali, bħall-attivita’ vulkanika, imma wkoll mill-bniedem li qed juża gassijiet li jintefgħu fl-arja. B’hekk is-sħana tar-raġġi tax-xemx riflessi mid-dinja ma titħalliex tixtered fl-ispazju. Blokok sħaħ ta’ silġ polari qed jinħallu b’effetti diżastrużi u qed jinqerdu l-foresti tropikali li jgħinu biex irażżnu l-bidla fil-klima. Periklu ieħor hu xħin jogħla l-livell tal-baħar, li jista’ joħloq sitwazzjonijiet gravi ħafna meta nqisu li kwart tal-popolazzjoni tad-dinja tgħix fuq xatt il-baħar jew ħafna qrib tiegħu, u l-parti l-kbira tal-ibliet il-kbar insibuhom fuq il-kosta.

 Il-Papa jwissi li jekk nibqgħu mexjin kif aħna mexjin bħalissa, f’dan is-seklu nafu nkunu xhieda ta’ bidliet fil-klima li qatt ma konna rajna bħalhom qabel.

LAUDATO SI'


Ħsibijiet mill-Enċklika tal-Papa Franġisku, 'Laudato Si’ (Tkun Imfaħħar) - L-1 Parti

 ID-DAR KOMUNI TAGĦNA

  Wara li fis-sentejn li għaddew qsamna ħsibijiet dwar l-Ittra tal-Papa Franġisku Misericordiae Vultus (Il-Wiċċ tal-Ħniena) u dik tal-Amoris Laetitia (Il-Ferħ tal-Imħabba), din is-sena se naħsbu dwar l-Enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si’ (Tkun imfaħħar). Din l-enċiklika tieħu l-isem mill-poema ta’ San Franġisk t’Assisi “Tkun imfaħħar, Mulejja”, li fiha jfakkarna li d-dinja hi d-dar komuni tagħna, qisha wkoll oħtna li magħha naqsmu ħajjitna, u bħal omm sabiħa li tilqagħna f’dirgħajha. San Franġisk jgħid: “Mulejja, tkun imfaħħar f’oħtna u ommna l-Art, għax minnha l-għajxien u hi tmexxina, u tagħti frott ta’ kull xorta, tagħti l-ward bi lwien u ħxejjex”.


 Il-Papa juri l-ħsara li ilha ssir fl-ambjent billi jgħid li oħtna l-Art mhix kuntenta b’dak li qed inġibulha meta ma nibżgħux għall-ġid li Alla qiegħed fiha. Dan isir għax naħsbu li aħna s-sidien u l-ħakkiema tal-art u li għandna d-dritt li nħarbtuha kif irridu. Dan jirriżulta f’tinġiż fl-ambjent li qed jaffettwa l-ħajja tagħna lkoll. U l-iktar li jbatu meta l-art tkun maħqura u mħarbta huma l-foqra.

  Iktar ma jgħaddi ż-żmien, il-ħsara fl-ambjent qed ikollha konsegwenzi drammatiċi. Għalhekk li fl-aħħar 50 sena l-Knisja, permezz tal-Papiet wissiet li l-aqwa progressi xjentifiċi, il-ħiliet tekniċi tal-għaġeb, it-tkabbir ekonomiku, jekk ma jkunux imsieħba minn progress soċjali u morali, fl-aħħar mill-aħħar iduru kontra l-bniedem. Il-Papiet kemm-il darba wrew il-ħtieġa urġenti ta’ bidla radikali fl-imġiba ta’ min qed imexxi l-pajjiżi. Jekk dawn se jibqgħu jittraskuraw l-ambjent, se nispiċċaw vittma ta’ dak li jidher żvilupp u progress.

  Il-qerda tal-ambjent hi ħaġa serja ħafna, mhux biss għax Alla fada d-dinja f’idejn il-bniedem, imma wkoll għax l-istess ħajja tal-bniedem hi don li għandu jitħares minn kull mod ta’ tifrik. Hi ħasra li l-bniedem tal-lum bħal donnu mhu jara ebda siwi ieħor fl-ambjent naturali tiegħu għajr dak li jservih għall-użu u konsum immedjat tiegħu. Fost id-dnubiet kontra l-ambjent hemm il-qerda tad-diversità bijoloġika fil-ħolqien, użu ta’ kimiċi li qed iġibu bidla fil-klima, it-tnaqqis tal-foresti naturali, it-tniġġis tal-ilmijiet, tal-ħamrija u tal-arja.

  Fl-Enċiklika Laudato Si’ (Tkun imfaħħar), il-Papa Franġisku jistedinna ngħaddu mill-konsum għas-sagrifiċċju, mir-regħba għall-ġenerożità, mill-ħela għall-ħila li naqsmu dak li għandna mal-oħrajn, li  ngħaddu minn dak li rridu aħna għal dak li għandha bżonn id-dinja, id-dar komuni tagħna.

Ħsibijiet dwar l-Eżortazzjoni Appostolika fuql-imħabba fil-familja, Il-Ferħ tal-Imħabba

5. L-IMĦABBA DDEWWAQNA L-FERĦ TAL-ĠENNA

 F’din l-eżortazzjoni, il-Papa Franġisku jfakkar fix-xena ħelwa tal-film Il-Festa ta’ Babette. Babette, mara żagħżugħa, kienet ħarbet minn Franza minħabba r-Rivoluzzjoni Franċiża u marret f’villaġġ tas-sajjieda fid-Danimarka. Laqgħuha żewġ aħwa nisa, ulied qassis twajjeb li kien imexxi komunità b’regoli stretti ħafna. Darba minnhom, biex tferraħ lin-nies, Babette għamlet ikla kif kienet issajjar f’Pariġi bħala koka f’ristorant ewlieni. Il-Papa jsemmi kif Babette, wara din l-ikla, irċeviet tgħanniqa rikonoxxenti kif ukoll din l-espressjoni sabiħa: “Kemm għad jifirħu bik l-anġli.”

 Meta naraw lill-oħrajn jifirħu u jgawdu minħabba fina, inħossu fina xi ftit mill-Ġenna. Għalina li nemmnu, il-ferħ tal-miżżewġin irid ikun mibni fuq l-imħabba li tgħaqqadna ma’ Alla. Hu ferħ li jibqa’, differenti minn dak imqanqal mill-vanità ta’ min jaħseb fih innifsu u jinsa lill-oħrajn. Hu l-ferħ ta’ min iħobb tassew u li jifraħ bil-ġid tal-maħbub jew tal-maħbuba tiegħu. Hu sabiħ meta, bħal Babette fil-film, infittxu l-ġid tal-persuni l-oħra, u dan jgħodd ħafna bejn l-koppja miżżewġa. Il-ferħ li jiġi mill-imħabba vera f’din id-dinja jkompli fil-Ġenna.

 Iż-żwieġ għandu l-karatteristiki kollha ta’ kif għandha tkun l-ikbar ħbiberija. Waħda minnhom hi li żewġ persuni jesprimu li se jibqgħu jinħabbu għal ħajjithom kollha. L-imħabba intima bejn ir-raġel u l-mara hi ta’ valur speċjali u qaddis. Iż-żwieġ fih ukoll wegħda formali li tesprimi xewqa għal stabbiltà li tgħin biex żewġ persuni jkomplu jibnu ħajjithom flimkien.

 L-imħabba bejn koppja miżżewġa tista’ tisfuma meta nċedu għall-kultura moderna li l-affarijiet huma proviżorji, idumu għal żmien limitat u li nistgħu nibdlu l-mod ta’ ħajja tagħna skont kif jaqblilna. Din il-kultura twassal biex mal-ewwel diffikultà nwarrbu l-impenn li dħalna għalih b’tant preparazzjoni. Imma għal koppja li trid issalva ż-żwieġ, id-diffikultajiet li jinqalgħu jistgħu jsaħħu l-imħabba li kien hemm qabel. Jiġri li wara li l-koppja jkunu batew biex jaffrontaw id-diffikultà flimkien, jintebħu li dak li għaddew minnu ma kienx għalxejn. Ikunu kisbu xi ħaġa tajba, tgħallmu xi ħaġa flimkien u issa jistgħu japprezzaw iżjed dak li sewa sforz kbir lit-tnejn li huma. Irridu nkunu konvinti li l-provi li jinqalgħu maż-żmien jistgħu jintrebħu, imma jkun hemm bżonn id-don tal-grazzja t’Alla, li tgħin lill-koppja jkunu xhieda tal-fedeltà lil xulxin.

 Il-grazzja ta’ Alla tgħaqqad il-ħafna valuri tas-Sagrament taż-Żwieġ u twassal lill-miżżewġin biex ikunu għotja libera lil xulxin, li tidher fis-sentimenti, fil-kliem u fil-ġesti li jaqsmu bejniethom fil-ħajja ta’ kuljum.

Ħsibijiet dwar l-Eżortazzjoni Appostolika fuql-imħabba fil-familja, Il-Ferħ tal-Imħabba

 4. Pariri mill-Għanja tal-Imħabba

Il-Papa Franġisku jieħu waħda waħda l-kwalitajiet tal-imħabba kif isemmihom San Pawl u jagħtina pariri li jgħinu biex ikollna l-għaqda, il-paċi u l-ferħ fil-familji tagħna.

L-imħabba tieħu paċenzja. Dan ma jfissirx li nħallu lil min jagħmel bina li jrid, bħallikieku aħna xi oġġett imma lanqas li nistennew li dejjem isir dak li rridu aħna. Tassew li fir-relazzjonijiet tagħna nsibu li mhux kollox kif konna ħsibna; il-karattru tal-oħrajn jista’ jdejjaqna, l-ideat jistgħu ma jaqblux ma tagħna, imma jrid jibqa’ fina s-sens ta’ mogħdrija. Kliemna għandu jkun bil-kalma, ukoll meta nkunu se nitilfu l-paċenzja.

L-imħabba ma tgħirx. Fil-familja rridu napprezzaw sinċerament lil xulxin u naċċettaw il-fatt li kull wieħed u waħda għandhom ħiliet u talenti differenti. Noqogħdu attenti li, minħabba l-għira, ma nixtiqux id-deni lill-oħrajn, forsi anke dawk qrib tagħna. Kulħadd għandu d-dritt li jkun kuntent, u għalhekk għandna nifirħu meta xi ħadd li nafu jkun għaddej minn żmien tajjeb.

L-imħabba ma titkabbarx. Issib min jagħtik l-impressjoni li jaf kollox. Imma min iħobb, jibqa’ lura milli jitkellem fuqu nnifsu, jaf fejn hu postu u ma jippretendix li jkun dejjem fiċ-ċentru. L-umiltà, min-naħa l-oħra, hi virtù sabiħa fil-familja, fejn ma tirbaħx l-idea ta’ min hu l-aqwa u ma ssirx kompetizzjoni ta’ min hu l-aktar intelliġenti, għax dan inaqqas l-imħabba.

L-imħabba ma tagħmilx dak li mhux xieraq. Hawn tidħol l-imġiba fil-ħajja ta’ kuljum. Meta niġu biex nidħlu fil-ħajja ta’ persuna oħra, bħal fiż-żwieġ, dan jitlob delikatezza li ġġib fiduċja u rispett. Il-ġesti tagħna jridu jkunu ħelwin, b’manjieri tajba, bi kliem xieraq u b’kortesija. Dawn huma sinjali ta’ mħabba bi stil Nisrani.

L-imħabba ma tfittixx l-interessi tagħha. Li nħobbu lilna nfusna hi ħaġa tajba. Imma l-vera mħabba tfittex aktar li tħobb milli tiġi maħbuba. Mhux dan hu li jfittxu l-ġenituri fl-imġiba ma’ wliedhom? Irid ikun hemm ġenerożità li biha nkunu nistgħu nagħtu b’xejn u sal-aħħar. Dan jgħina biex, kif jgħid il-Papa, qatt ma nagħlqu l-ġurnata bla ma nagħmlu l-paċi fil-familja.

L-imħabba kollox taħfer. Meta xi ħadd iweġġagħna, tkun ħaġa sabiħa li naħfrulu jew naħfrulha, imma din ħadd ma jgħid li hi ħafifa. Bil-ħsieb li l-imħabba ta’ Alla hi bla kundizzjoni, inkunu nistgħu nħobbu lil hemm minn kull ħaġa u, għalkemm bi tbatija, jirnexxielna naħfru.

Ħsibijiet dwar l-Eżortazzjoni Appostolika fuq l-imħabba fil-familja Il-Ferħ tal-Imħabba

3. Il-Ħarsa ta’ Ġesù fuq il-Vokazzjoni tal-Familja

Fl-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris Laetitia (Il-Ferħ tal-Imħabba), hemm miġbur fil-qosor it-tagħlim tal-Knisja dwar iż-żwieġ u l-familja. Il-Knisja tgħallem li Alla ħalaq kollox tajjeb, li ż-żwieġ hu “don” mill-Mulej (1 Kor 7,7), li għandu jingħata l-ġieħ li jixraqlu (1 Kor 7, 5) u li hu rabta li ma tinħallx.

Iż-żwieġ ġie inawgurat fil-ħolqien u sab it-tifsira tiegħu minn Ġesù Kristu, li mbagħad ġiet imħabbra mill-Knisja li hu waqqaf. L-eżempju ta’ Ġesù hu mudell għall-Knisja. Hu beda l-ħajja pubblika tiegħu bis-sinjal ta’ Kana, imwettaq f’festa ta’ tieġ. Qasam il-ħbiberija tal-ħajja ta’ kuljum mal-familja ta’ Lazzru u ta’ ħutu u mal-familja ta’ Pietru. Sema’ l-biki tal-ġenituri għal uliedhom, bħal fil-każ tal-armla ta’ Najm, tal-familja ta’ Ġajru u tal-mara Kananea.

Tiġi quddiem għajnejna l-familja ta’ Nazaret; it-tħabbira tal-anġlu, l-iva ta’ Marija u ta’ Ġużeppi, li ta l’isem lil Ġesù u ħa ħsieb Marija; il-festa tar-ragħajja meta waslu fl-għar ta’ Betlem, il-ħarba lejn l-Eġittu, il-preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-tempju u l-ġrajja ta’ meta Ġesù ntilef fit-tempju. Hemm ukoll it-tletin sena twal li Ġesù għadda fis-satra tad-dar mal-familja tiegħu, jaħdem bħal irġiel oħra ta’ żmienu.

Fuq din il-kultura ta’ familja skont il-qalb t’Alla, il-Knisja tgħallimna li ż-żwieġ mhuwiex ċerimonja soċjali li hi vojta mill-impenn, mid-dedikazzjoni u mis-sagrifiċċju. Hu sinjal tar-rabta ta’ Kristu mal-Knisja. Hu vokazzjoni, għax hu tweġiba għas-sejħa tar-raġel u tal-mara li jgħixu f’imħabba bħal dik bejn Kristu u l-Knisja. Għalhekk hemm bżonn ħafna preparazzjoni meta l-għarajjes jaslu għaż-żwieġ tagħhom.

Iż-żwieġ hu rigal lil xulxin. Meta jilqgħu lil xulxin bil-grazzja ta’ Kristu, l-għarajjes li waslu għaż-żwieġ iwiegħdu li se jingħataw għalkollox għal xulxin, bil-fedeltà, u li dan l-impenn se jeħduh bis-serjetà. Dan hu possibbli bl-għajnuna tal-grazzja tas-Sagrament.

Kristu jiġi jiltaqà mal-għarajjes fis-Sagrament, jagħtihom il-qawwa li jimxu warajh ukoll meta l-ħajja tibda tkun iebsa, jerfagħhom meta jaqgħu, jgħinhom jaħfru lil xulxin u jagħtihom il-kuraġġ biex jaslu li joqogħdu għal xulxin.

 Biż-żwieġ Nisrani, Alla jagħti lill-għarajjes il-ferħ tal-imħabba f’din id-dinja, li hu t-tħabbira tal-ferħ tat-“tieġ tal-Ħaruf”, jiġifieri l-ferħ ta’ meta Ġesù jilqa’ lilna lkoll fil-ferħ tal-Ġenna.

ĦSIBIJIET MILL-BOLLA TAL-FTUĦ TAL-ĠUBLEW STRAORDINARJU TAL-ĦNIENA

 (L-Għaxar parti)

L-INDULĠENZA TAL-ĠUBLEW

  Għall-Ġublew tal-Ħniena, il-Papa Franġisku tana r-rigal tal-indulġenza. L-indulġenza hi l-maħfra minn Alla tal-piena taż-żmien li tibqa’ meta d-dnubiet ikunu diġà maħfura. L-indulġenza tagħtihielna l-Knisja, li hi afdata biex tqassam il-frott tal-Fidwa ta’ Kristu. Tingħata mill-Papa f’okkażjonijiet speċjali bħal ma hi s-Sena tal-Ġublew, il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ u laqgħat speċjali għall-morda u għall-familji.

 Biex nifhmu aħjar x’inhi indulġenza, inġibu l-eżempju ta’ dar li nqerdet bin-nar. L-ewwel irid jintefa n-nar, li hu l-kawża ta’ dak li ġara. Li nitfu n-nar inxebbhuh mas-Sagrament tal-Qrar. Imma billi jibqa’ l-konsegwenzi li jkun ħalla n-nar, ikun hemm bżonn li d-dar titnaddaf, li jiġi msewwi dak li ġratlu ħsara u li jinġiebu oġġetti ġodda minflok dawk li nħarqu. Dan inxebbħuh mal-piena taż-żmien li titneħħa bir-rigal tal-indulġenza.

 L-indulġenza għandha tifsira partikulari fil-Ġublew li qed ngħixu flimkien. Il-maħfra ta’ dnubietna minn Alla ma tafx b’limiti. Alla juri din l-imħabba tiegħu fil-mewt u l-qawmien ta’ Ġesù Kristu, imħabba li tasal biex teqred id-dnub tal-bnedmin. Huwa qatt ma jegħja joffri l-maħfra tiegħu lilna wliedu b’mod dejjem ġdid. Imma meta nkunu għaddejna mill-esperjenza tad-dnub, din tħalli l-effett tagħha. Għalkemm aħna msejħin għal ħajja kemm jista’ jkun tajba, xorta nħossu jagħfas fuqna l-piż tad-dnub. Filwaqt li min-naħa nħossu l-qawwa tal-grazzja, li tibdilna għall-aħjar, fina nġarrbu wkoll il-qawwa tad-dnub.

 Għalkemm inkunu ksibna l-maħfra bil-Qrar u bl-indiema għal dnubietna, aħna nibqgħu nġorru fil-ħajja tagħna l-konsegwenza tad-dnub tagħna. Alla jaħfer id-dnubiet, li jiġu mħassra qishom qatt ma kienu, imma tibqa’ l-marka negattiva li d-dnubiet ħallew fil-mod kif inġibu ruħna u kf naħsbu. Id-dnub għandu tingiża li tibqa’ tweġġa’. Imma l-ħniena ta’ Alla hi aqwa minn dan ukoll u ssir indulġenza li permezz tal-Knisja tilħaq lilna, li jkun iddispjaċina għal dnubietna u nkunu qerrejna d-dnub tagħna. Alla jeħlisna minn kull fdal tal-konsegwenza tad-dnub, u jagħmilna kapaċi naġixxu bi mħabba, biex nikbru fl-imħabba iktar milli nerġgħu naqgħu fid-dnub.  

 Biex “nirbħu” l-indulġenza, minbarra li ngħaddu mill-Bieb tal-Ħniena, jrid ikollna xewqa li nitbiegħdu mid-dnub, inkunu qerrejna u tqarbinna u għedna talba skont xi intenzjoni tal-Papa.

Xieraq li llum, festa tal-Madonna, ngħidu r-Rużarju b'dan il-mod sabiħ:

Il-Misteri tad-dawl

1. Meta Sidna Ġesù Kristu tgħammed fix-Xmara Ġordan.
O Verġni mbierka, itlob ‘l Alla għalina biex bil-Kelma ta’ Ibnek u bin-nar tal-Ispirtu s-Santu aħna nitwieldu kuljum għad-dawl tal-grazzja ta’ Alla. Ammen.

2. Meta Sidna Ġesù Kristu wera min Hu fit-Tieġ ta’ Kana.
O Verġni mbierka, itlob ‘l Alla għalina biex nimxu fuq il-parir tiegħek li nwettqu b’ubbidjenza u b’rieda tajba dak li l-Mulej isejħilna biex nagħmlu. Ammen.

3. Meta Sidna Ġesù Kristu ħabbar li qorbot is-Saltna ta’ Alla u sejjaħ għall-indiema.
O Verġni mbierka, itlob ‘l Alla għalina biex naħdmu bla heda għas-saltna ta’ Alla, li hi saltna ta’ mħabba, ta’ verita’, ta’ ġustizzja u ta’ paċi.
Ammen.

4. Meta Sidna Ġesù Kristu tbiddel quddiem l-Appostli fuq il-Muntanja Tabor.
O Verġni mbierka, itlob ‘l Alla għalina biex ħajjitna tinbidel f’ħajja ta’ qdusija hekk li kliemna u għemilna jixhdu d-dawl tal-grazzja li hemm ġo fina. Ammen.

5. Meta Sidna Ġesu’ Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Għid.
O Verġni mbierka, itlob ‘l Alla għalina biex l-Ewkaristija li nieħdu sehem fiha tagħmilna dejjem aktar sinjal ta’ komunjoni u ta’ qadi għall-oħrajn. Ammen.

Twelid ta’ Ġesù u twelid tal-Madonna, 1444-1445, Filippo Lippi, Palazzo Pitti, Firenze.

Din il-pittura tinsab fil-Palazz Pitti, Firenze u turi lill-Madonna b'Ġesù f'dirgħajha. Filwaqt li qed ibierek, Ġesù qed iħares lejn Ommu, donnu qed jiġbed l-attenzjoni tagħha. Il-Madonna tħares x'imkien ieħor, forsi qed tistħajjel minn xhiex se jgħaddu iktar 'il quddiem.

Fuq wara hemm mara xwejħa, imdawra min-nisa, qed tippreżenta lit-tarbija tagħha. Hi Anna, omm Marija. Fuq il-lemin hemm raġel xwejjaħ, Ġwakkin, tiela' t-taraġ lejn Anna. Isfel fuq il-lemin hemm tifel imqabbad ma’ djul ommu. Forsi referenza għat-trabi innoċenti li nqatlu minn Erodi.

Il-liberta'

Għall-poplu Lhudi, il-ħruġ mill-Eġittu mhux biss inawgura triq ta’ libertà soċjali, politika u ekonomika imma wkoll libertà spiritwali bis-smigħ tal-kelma t’Alla. Lilna, il-libertà soċjali, politika u ekonomika qed tħallilna libertà spiritwali fil-ħajja tagħna?

L-ASSUNTA, pittura ta’ Peter Paul Rubens


Altar maġġur, Kattidral ta’ Antwerp, Belġju - Peter Paul Rubens, 1577-1640

Kif tħares lejn il-pittura tat-Tlugħ ta’ Marija fis-Sema, li saret bejn l-1625 u l-1626, mill-ewwel jolqtok il-moviment li fiha, li hu rifless taż-żmien Barokk li nħadmet fih. Kien żmien tal-kontro-riforma, fejn reġgħet ingħatat importanza lill-persuna tal-Verġni Marija. Dan kien suġġett popolari ħafna mal-artisti, tant li nsibu diversi pitturi Ii jirrappreżentaw it-tlugħ is-sema ta’ Marija, inklużi eżempji oħra ta’ Rubens stess.

Fuq quddiem u taħt il-figura ta’ Marija naraw l-Appostli; uħud minnhom qed iħarsu lejha tielgħa s-sema, waqt Ii oħrajn qed iħarsu lejn il-qabar vojt, li hu forma ta’ sarcofagu, jistrieħ fuq żewġ tarġiet. Jidhru wkoll tliet nisa li qed jiflu l-liżar li Marija ħalliet warajha. Marija hi bil-qiegħda fuq sħaba, mimlija dawl u glorja. Hi mdawra mill-anġli li jidhru ferħanin hi u tiġi meħuda l-Ġenna. Fuq ix-xellug jidher anġlu, li hu kbir fid-daqs, fejn il-puttini, jiġifieri l-anġli ż-żgħar li qed iduru ma’ riġlejn Marija. Dan l-anġlu qed jgħaddi girlanda ta’ fjuri lil anġlu ieħor, biex jinkuruna lil Marija. ln-naħa l-oħra ninnutaw żewġ anġli oħra kbar. Fl-isfond tidher is-sema bil-kulur blu sabiħ, tipiku ta’ Rubens, miksur mis-sħab bajdani.

Din ix-xena ma nsibuhiex fil-Vanġelu iżda hi meħuda minn kitba apokrafa u dik tradizzjonali msejħa Legenda Aurea. ld-dettalji ppreżentati fiI-leġġenda nsibuhom kollha f’din iI-pittura ta’ Rubens. Skond it-tradizzjoni, Marija għexet fil-Palestina filwaqt li l-Appostli kienu xterrdu mad-dinja. B’mod mirakuluż inġabru kollha u kienu preżenti għall-mewt u d-difna tagħha. Difnuha f’qabar jixbah lil dak ta’ binha Ġesu’, li naturalment kien ħafna differenti minn dak li qed naraw fil-pittura ta’ Rubens. Qagħdu jishru mal-qabar u wara tlitt ijiem, bħal binha Ġesu’, rawha tielgħa s-sema, imdawra bi qtajjiet ta’ anġli. Ġisimha kien jidher ħaj, intatt u mingħajr taħsir. lt-tliet nisa li jidhru fin-nofs huma l-istess tliet nisa li skond il-leġġenda, keffnuha. Fosthom tidher waħda, fin-­nofs eżatt, liebsa l-aħmar li donnha ngħatat aktar importanza. FiI-fatt, il-wiċċ ta’ din il-mara hu dak tal-mara ta’ Rubens, Isabella Brant, li mietet fl-20 ta’ Ġunju tal-­1626, x’aktarx bl-epidemija tal-pesta li kienet għaddejja, jiġifieri waqt li Rubens kien qed jaħdem fuq dan il-kapulavur.

Ħsibijiet mill-Bolla tal-Ftuħ tal-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena, is-seba’ parti

IL-ĦNIENA FIL-PRATTIKA

Il-frażi s-“sena ta’ grazzja”, jew is-“sena tal-ħniena” niltaqgħu magħha wkoll fil-Vanġelu ta’ Luqa, li jirrakkonta kif, f’Sibt minnhom, Ġesù mar fis-Sinagoga ta’ Nazareth u sejħulu biex jaqra silta minn Iżaija u jitkellem dwarha. Kienet okkażjoni biex Ġesù jiddikjara li hu ġie msejjaħ biex, fost ħidmiet oħra, iwassal l-aħbar it-tajba lill-fqajrin, li jdewwi l-qalb miksura, li jħabbar il-ħelsien lill-imjassrin u lill-ħabsin u biex iniedi s-“sena tal-grazzja tal-Mulej”. Dakinhar, Ġesù fassal il-programm tal-missjoni tiegħu.

 Imma l-istorja ma tiqafx hawn. Dak li beda Ġesù jrid jitkompla minna, fix-xejriet ġodda ta’ jasar li jeżistu fi żmienna, fil-għama ta’ min mhux jara s-sewwa għax iltewa fuqu nnifsu u fin-nuqqas ta’ dinjità ta’ dawk li ġew imċaħħdin minnha. Irridu nwieġbu bil-fidi għax-xhieda li bħala Nsara aħna msejħin biex noffru. Dan għandna nagħmluh bil-qalb, kif jgħidilna San Pawl, li: Min għandu d-don tal-opri tal-ħniena, ħa jagħmel dan bil-ferħ”. (Rum 12, 8). Bi ftit rieda tajba, aħna wkoll jista’ jkollna dan id-don.

 Kienet ix-xewqa tal-Papa Franġisku li din is-Sena tal-Ġublew tgħinna biex niskopru mill-ġdid il-wiċċ ħanin tal-Missier! Il-konvinzjoni li l-Missier jaħfer mingħajr limitu hi importanti biex aħna nissieħbu ma’ Kristu u miegħu nwasslu l-fejqan lil min jeħtieġ. F’din is-Sena tal-Ħniena saret enfasi qawwija u kontinwa li Alla hu Missier ma jżommx f’qalbu, li hu Alla li jneħħi l-ħażen u jaħfer id-dnub. Anzi l-profeta Iżaija jgħidilna li Alla “jixħet id-dnubiet tagħna taħt saqajh u jarmi ħtijietna kollha f’qiegħ il-baħar”. Espresssjoni tassew sabiħa li rridu niftakru spiss fiha.

 Kliem bħal dan hu ta’ min nimmeditawh b’mod konkret, għax dak li jrid minna Alla mhuwiex biss li ngħixu ħajja tajba imma wkoll li nagħtu każ l-oħrajn u ngħinuhom. Niftakru f’dak li hemm miktub f’Iżaija: “Jaqaw mhux dan is-sawm li jiena rrid, jiġifieri li tħoll l-irbit tal-ħażen, u tqaċċat ix-xkiel tal-madmad, li tibgħat ħielsa l-maħqurin, u tkisser kull madmad? Mhux li taqsam ħobżok ma’ min hu bil-ġuħ, u ddaħħal f’darek lill-imsejken bla saqaf? Mhux li tlibbes lil min tara għarwien, u n-nies ta’ darek ma tinsihomx?” Huma mistoqsijiet prattiċi, li jħeġġuna nipprattikaw kemm nistgħu l-Opri tal-Ħniena li qed titlob minna s-Sena tal-Ġublew!

Ħsibijiet mill-Bolla tal-Ftuħ tal-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena, (is-sitt parti)

L-OPRI TAL-ĦNIENA

 Meta ta bidu għall-Ġublew tal-Ħniena, il-Papa Franġisku ħeġġeġ lill-Knisja biex twassal il-ħniena ta’ Alla fil-qalb u fil-moħħ ta’ kull bniedem; li tagħmel bħal Kristu li ltaqa’ ma’ nies ta’ kull xorta u ma ħalla lil ħadd barra; li l-Knisja tkun hi l-ewwel li tagħti xhieda tal-ħniena; li twassal il-messaġġ tal-ħniena b’mod ġdid u b’lingwaġġ li jinftiehem. B’hekk tinfed il-qalb tal-bnedmin u tqanqalhom jerġgħu jsibu t-triq it-tajba. Il-Papa ħeġġeġ il-Knisja biex tkun Knisja qaddejja, u dan irid jidher fil-parroċċi, fl-għaqdiet u kull fejn hemm l-Insara. B’hekk kulħadd ikun jista’ jsib fil-Knisja “oasi ta’ ħniena”.

 F’din is-sena, il-Knisja qed tagħtina l-għodod għall-konverżjoni, fosthom il-pellegrinaġġ li jwassal għall-Bieb tal-Ħniena. Li ngħaddu mill-Bieb tal-Ħniena jirrifletti x-xewqa tagħna li nikkonvertu, li ninbidlu għall-aħjar. Naċċettaw l-istedina ta’ Kristu biex ma niġġudikawx u ma nikkundannawx, biex ma npinġux f’dawl ikrah lill-oħrajn imma nagħrfu dak li hemm tajjeb f’kull persuna. Imma dan mhux kollox, għax il-Vanġelu jjitlobna aktar minn hekk, għax Kristu jikkmandana naħfru, anzi nkunu għodda ta’ maħfra. Jekk nagħmlu hekk, il-Mulej ikattar it-tjieba tiegħu fuqna b’ġenerożità liema bħalha.

 Meta l-Papa jgħidilna, kif juri l-motto tas-Sena Mqaddsa, biex inkunu “Ħanina bħall-Missier”, qed jistedinna biex ma nistennew xejn lura. L-eżempju ta’ Ġesu’ għandu jmexxina; hu ta kollox, anke ħajtu, bla ma ried xejn lura. Xħin ngħixu f’attitudni ta’ mogħdrija, ikun biżżejjed li nħossu l-preżenza ta’ Alla għax qed nieħdu sehem fil-kompassjoni tiegħu ma’ kulħadd. Irridu niftħu qalbna għal dawk li d-dinja moderna qed tinsiehom, dawk li huma mwarrba, li qed jgħixu fl-inċertezza u qed ibatu fis-skiet. Niftakru f’nies f’diversi pajjiżi li m’għadx għandhom iżjed leħen għax il-karba tagħhom qed tintefa minħabba l-indifferenza ta’ dawk sinjuri. Il-Knisja, f’dan il-Ġublew, hi msejħa turi li hi man-naħa ta’ dawn l-imsejkna hekk li jħossu s-sħana tal-preżenza, il-ħbiberija u l-fraternità tagħna. 

 Hawnhekk jidħlu l-erbatax l-Opra tal-Ħniena, li l-Papa qed jippreżentalna għal din is-Sena: li nkunu ġenerużi fil-karita’, li nżuru l-morda u anke lill-ħabsin, li nilqgħu b’imħabba lill-barranin, li nagħtu pariri tajba lil min hu fid-dubji, li ngħallmu lil min ma jafx, li nkunu viċin ta’ min qalbu mtaqqla, li naħfru lil min weġġagħna u li niftakru fit-talb tagħna lil Alla għall-proxxmu tagħna kollu.

Ma ninsewx li meta nagħlqu għajnejna għal din il-ħajja, il-Mulej se jistaqsina wieħed wieħed u waħda waħda jekk f’ħajjitna segwejniex jew le dawn l-Opri tal-Ħniena. 

Katekeżi dwar il-Ġublew tal-Ħniena

ĦSIBIJIET MILL-BOLLA TAL-FTUĦ TAL-ĠUBLEW STRAORDINARJU TAL-ĦNIENA

Il-ħames parti

Biex iwasslilna b’mod ħafif il-wiċċ tal-ħniena t’Alla (konna spjegajna dwar l-isem li ntgħażel mill-Papa: Misericordiae Vultus, il-Wiċċ tal-Ħniena, Ġesù jirrakkonta fost oħrajn tliet parabboli li smajnihom bosta drabi: tan-nagħġa l-mitlufa, tal-munita li tilfet waħda mara u tal-Iben il-Ħali. Dawn jgħinuna nifhmu l-ferħ ta’ Alla meta jsib dak li kien mitluf. Bħar-ragħaj, bħall-mara u bħall-missier, Alla qatt ma jieqaf milli jinkwieta għall-kreaturi tiegħu. Imur fuqhom hu stess biex jilqagħhom meta jiġu lura.

Il-ferħ jidher fil-mod kif dawk li nstabu ġabu l-ferħ, kif hemm għal sitt darbiet fit-tliet parabboli: “ifirħu miegħi għax sibt in-nagħġa l-mitlufa”, “jerfagħha fuq spellejh ferħan”, ‘ifirħu miegħi għax sibt il-munita li kont tlift”, “ikun hemm ferħ qalb l-anġli”, “ġibu l-għoġol ħa nieklu u nifirħu”, “jeħtieġ li nifirħu u nithennew għax dak li kien mitluf, instab”. F’dawn il-parabboli, Alla hu dejjem preżentat mimli ferħ. Tant jifraħ waqt li jaħfer.

Din hi stedina għalina, għax aħna wkoll imsejħin biex ngħixu l-ħniena, kif din intweriet lilna minn Alla. U bħala Nsara, il-ħniena hi kmand li ma nistgħux naħarbu minnu. Veru li xi drabi jkun diffiċli li naħfru imma meta nneħħu l-korla, ir-rabja u l-vjolenza, ikollna s-serħan tal-qalb li bih nistgħu ngħixu henjin. Dan hu għaliex Ġesù qalilna: “Henjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena”.

Ġesù rrakkonta l-parabboli tal-maħfra f’kultura fejn il-ħniena bilkemm kienu jafu x’inhi. Bħalma lllum ukoll naraw li l-imħabba, il-mogħdrija u l-maħfra huma mogħtija l-ġenb fil-ħajja ta’ kuljum, xi drabi wkoll minn min hu mistenni li jagħti eżempju ta’ dawn il-kwalitajiet. Il-Papa Franġisku jgħid li, filwaqt li hu ta’ swied il-qalb li l-maħfra fil-kultura tagħna qiegħda dejjem tonqos, is-Sena tal-Ħniena hi mill-ġdid iż-żmien li nxandru l-ferħ tal-maħfra. 

 F’dinja li għaddejja minn żmien imqalleb, kull wieħed u waħda minna għandna r-responsabbiltà li nwasslu t-tagħlim ta’ Kristu dwar il-maħfra, għax aħna rridu dinja aħjar. Bħala parti mill-Knisja, kif qalilna l-Papa Ġwanni Pawlu II, ngħixu ħajja vera meta nistqarru u nxandru l-ħniena.

Katekeżi dwar IL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA

ĦSIBIJIET MILL-BOLLA TAL-FTUH TAL-ĠUBLEW STRAORDINARJU TAL-ĦNIENA (Ir-raba’ parti)

Hawn min jaħseb li l-mogħdrija u l-ħniena huma dgħufija, imma fl-istorja Alla wriena li huma kwalitajiet ta’ min hu tassew qawwi. Dan narawh f’Alla, li l-ħin kollu jinsab ħdejna, lest biex jaħfrilna u jgħinna. Il-Bibbja turina kemm Alla jieħu paċenzja u kif dejjem tirbaħ it-tjieba tiegħu. Is-Salmi fihom espressjonijiet ta’ faraġ u kuraġġ għal min jixtieq iduq il-ħniena t’Alla, li jaħfer, ifejjaq u li jrid iħaddan miegħu lil kulħadd.

Il-ħniena ta’ Alla mhix xi ħaġa fl-ajru. Tinsab fil-ġewwieni tiegħu u tfur ’il barra, bħal dik ta’ omm u ta’ missier li ma jistgħux jaħbu l-emozzjonijiet tagħhom fl-imħabba lejn uliedhom. F’Alla, il-ħniena hi  sentiment naturali ta’ ħlewwa, ta’ mogħdrija u maħfra. Mhux ta’ b’xejn li wieħed mis-Salmi (numru 136), li fih ritornell għal 26 darba: “Għal dejjem hi l-ħniena tiegħu” ; se jkun fuq ilsienna matul din is-sena fl-innu tal-Ġublew. B’dan is-Salm inkantaw kif fl-istorja tas-salvazzjoni, il-bniedem kien dejjem taħt il-ħarsa ħanina tal-Missier. Ġesù kanta dan is-Salm mad-dixxipli tiegħu ftit qabel l-Aħħar Ikla, fejn fetaħ beraħ l-imħabba tiegħu. Ikun tajjeb li aħna wkoll nirrepetu kuljum fit-talb tagħna dan il-vers: “Għal dejjem hi l-ħniena tiegħu”,. 

Meta nkunu midħla tal-Vanġelu, nifhmu għaliex l-ittra li biha l-Papa Franġisku ta bidu għall-Ġublew tal-Ħniena semmieha Misericordiae Vultus, il-Wiċċ tal-Ħniena t’Alla, li hu Ġesù Kristu. L-aqwa idea tal-Missier tahielna Ibnu. U ’l quddiem, id-dixxiplu maħbub Ġwanni ġabar fi tliet kelmiet l-idea li tana Ġesù dwar il-Missier: “Alla hu Mħabba”. L-imħabba li dehret fostna nistgħu mmissuha b’idejna fil-ħajja kollha ta’ Ġesù’, kif missewha l-foqra, il-morda, l-imwarrbin u l-midinbin. Fost oħrajn, Ġesù ġietu ħasra għall-armla ta’ Najm, li kien mitilha binha l-waħdieni u Ġesù tahulha ħaj mill-ġdid. Ġesù waqaf quddiem il-mejda tat-taxxi u ħares b’imħabba ħanina lejn Mattew, raġel meqjus min-nies bħala midneb. Ġesù, minflok, iressqu lejh, juri fiduċja fih u jsejjaħlu biex ikun wieħed mid- dixxipli tiegħu.

 Illum ukoll, il-Mulej għadu jħares bl-istess ħarsa ta’ ħniena, u din il-ħarsa se tibqa’ msammra bil-ħlewwa fuqna lkoll, għax: “Għal dejjem hi l-ħniena tiegħu”.

 


Min jixtieq is-song li hemm fl-aħħar, jista' jistaqsi fuq josephgaleam@gmail.com

L-Art li Xxettel is-Slaleb
Fl-ERBGĦA TAR-RMIED, għalkemm m'aħniex obbligati li nisimgħu l-Quddies, tkun ħaġa sabiħa li nagħmlu hekk u nħajru lit-tfal u l-adolexxenti tagħna. F'din il-Quddiesa, is-saċerdot iqiegħed ftit irmied fuq rasna u jgħidlna: “Indmu u emmnu fl-Evanġelju.” jew “Ftakar li inti trab u trab terġa’ ssir.” Inżid li kien inkoraġġanti li fil-Quddiesa ta' dalgħodu attendew numru sabiħ ta' nies minn kull eta', ANKE TFALŻewġt uċuħ ta' tama għad-dinja. - Il-Papa Franġisku jgħannaq tifla wara l-Quddiesa ta' Pentekoste fid-19 ta' Mejju 2013 fi Pjazza San Pietru, il-Vatikan.


L-EWKARISTIJA TAL-ISQOF OSCAR ROMERO

San Salvador.

Sena elf, disgħa mija u tmenin.

Il-katidral tal-Kapitali.

Il-Quddiesa ta’ Oscar Romero, Arċisqof.

 

Stramba kif kien ġie magħżul Romero

mill-gvern militari ta’ El Salvador.

Ħasbu li minħabba n-natural mistħi tiegħu

mhux se jkunilhom ta’ nkwiet.

Dimostrazzjoni kontra t-taħwid fl-elezzjoni tal-President

ġiet imkissra b’kefrija mill-pulizija.

Sparaw fuq il-folla biex iferrxi d-dimostrazzjoni.

Ħafna ġew maqtula.

Romero pprotesta b’saħħa kontra dan.

 

Ftit wara, ħabib intimu ta’ Romero,

qassis Ġiżwita li kien jaħdem qalb il-foqra,

ġie maqtul mill-forzi tal-gvern.

Romero nbidel.

Beda jitkellem fil-beraħ kontra l-vjolenza,

kemm dik ġejja mill-gvern kit ukoll mill-forzi tax-xellug.

Huwa attakka wkoll lill-gvern

għall-moħqrija lill-bdiewa ta’ El Salvador.

Hekk hu sar figura ċentrali fil-pajjiż,

u x-xandira tiegħu kull ġimgħa fuq ir-radju

saret ħaġa mportanti fil-ħajja nazzionali.

Bdew jikkomplottaw kontra ħajtu.

 

Nhar l-24 ta’ Marzu, Romero kien qed jiċċelebra l-Quddiesa f’San Salvador.

Malli refa’ l-kalċi fil-għoli, qal:

“Is-Sagrifiċċju ta’ Kristu jagħtina l-kuraġġ

biex noffru lilna nfusna għall-ġustizzja u għall-paċi.

Sewwasew waqt il-konsagrazzjoni, sparatura,

u l-Arċisqof jaqa’ f’għadira demm f’riġlejn l-altar.

 

L-Ewkaristija tfisser sagrifiċċju!

Hekk bdiet, b’sagrifiċċju.

Kristu ta ħajtu għall-oħrajn.

Romero l-istess.

 

Imma aħna, illum, li waqt il-Quddiesa ntennu kliem sabiħ,

għandna lil Ġesu’ f’qalbna, fi ħsiebna, f’ħajjitna;

qegħdin inġorruh magħna fit-toroq tal-ħajja?

 

Il-fidi tagħna twieldet barra belt, dik ta’ Ġerusalemm,

fi vjolenza assoluta fuq is-salib,

u fidi li bdiet hekk, qatt ma tmut.

"Do not exchange your peace of heart with anything or anyone." Saint George Preca
 "Care towards the spoken word avoids regrets." Saint George Preca
"Be always ready to be happy and always ready to obey." Saint George Preca"In every breath we take, we have to  declare that God is loving." Saint George Preca"Share your love with everyone.” - Saint George Preca
"God blesses the soul with the water of peace." Saint George Preca"Saints never grumble." Saint George Preca
"Share your love with everyone.” - Saint George Preca


Talba għall-Festa tal-Qaddisin kollha, l-1 ta’ Novembru

Description: http://webzoom.freewebs.com/numrusei/Qaddisin%20kollha.jpg

FID-DAWL


Qaddisin ta’ Alla,
mirja tad-dawl divin,
kellmuna dwaru.

Intom, li ma sibtux data
fl-kalendarju tagħna
imma li rċevejtu minn Alla post għal dejjem,
Itolbu għalina.

Intom, il-ħaddiema umli tal-Art

li tiġbru l-frott tal-Ħolqien,
itolbu għalina.

Intom, in-nisa tad-dar, li tħitu u tgħaddu l-ħwejjeg, issajru,

li trabbu t-tfal fil-għozza,
li jum war l-ieħor, tizirgħu t-tenerezza,
itolbu għalina.

Intom, monaċi tas-silenzju, tat-talb u tal-ħajja komunitarja,

li tgħożżu f’qalbhom il-ferħ ta’ Alla,
itolbu għalina.

Intom l-għorrief, filosfi u nies tax-xjenza,

li fittixtu bla heda l-verita’
u sibtu fiha l-misteru ta’ Alla,
itolbu għalina.

Intom, artisti, u intom nies tal-ispettaklu,
li wassaltu f’din l-Art xi ftit mill-ġmiel u mil-ferħ ta’ Alla,
itolbu għalina.

Intom Qaddisin, beati ulied Alla,

tellghu lejh it-tifħir tagħna
prmezz tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Liturgija ghal tfal zgharPlay għall-Milied

 L-EŻAMI TA' L-IMĦABBA

 X e n a  1 

                  (Xena ta’ workshop. Żewġ irġiel lebsin ta’ ħaddiema tas-sengħa. Tinstema’ l-mużika tal-bidu, u mbagħad il-ħsejjes ta’ l-għodda. Frankie jqiegħed il-għodda f’ġenb u joħroġ il-ħobż u t-termos mill-basket. Joqgħod bil-qiegħda.)

 Frank:       Illum bil-kemm naf x’qed nagħmel.

 George:    Attent li ma tmurx tweġġa’. Hsiebek hemm!

 Frank:       Le, George,... mhux daqshekk gravi!          

 George:    Mela x’inqala’?

 Frank:       It-tifel!       

 George:    Martin, jew Charles?

 Frank:       Martin.

 George:    Xi ġralu?

 Frank:       Ma ġralu xejn,... imma qed jinkwetani.

 George:    Dejjem tgħidli li ż-żgħir hu bil-għaqal, u li jħobb l-iskola!

 Frank:       George,... għalhekk qed jinkwetani, għax illum għandu l-eżami, u allajħares ma jgħaddilix!

 George:    U x’jiġri?

 Frank:       Kieku,... ara George, lanqas irrid naħseb,...

 George:    Kieku nirraġuna bħalek, ngħaddi ħajti ninkwieta, għax Michael tagħna ma jagħmilx eżami wieħed li jgħaddi minnu.

 Frank:       George, skużani. Ma ridtx inweġġagħlek qalbek...

                   (Ftit mużika. Frank jerġa’ jintefa’ fuq ix-xogħol tiegħu)

  Frank:       Isma’, wara kollox, jiena l-mara ġabitli dan l-inkwiet.

 George:    Ara tisimgħek, għax tibqa’ bil-ġuħ il-lejla!

 Frank:       U le,... ma jien ngħid xejn.

 George:    L-omm dejjem omm, u ma tridx li t-tfal tagħha jkunu agħar minn ħaddieħor.

 Frank:       Imma jiena mhux hekk trabbejt. Għallmuni li ħaddieħor jagħmel li jrid. Kont kuntent li t-tfal tiegħi jitgħallmu s-sengħa bħali. Imma hi mhux hekk taħsibha.

 George:    Ma nagħtihiex tort, la t-tfal moħħom tajjeb, ...u jridu.

 Frank:       Ngħidlek li nitħassarhom. Il-ħin kollu jistudjaw.

 George:    Għandek xorti!

 Frank:       U l-iskola mhix biżżejjed. Imbagħad hemm il-privat. Meta nhar ta’ Sibt narahom sejrin bil-kotba f’idhom, taf x’ngħid:

 George:    Kieku jien ngħid kemm jiena xortija tajba li għandi tfal iħobbu l-istudju.

 Frank:       Jien ma ngħix hekk. Nitħassarhom, għax jiena meta konta żgħir, is-Sibt kont ngħaddih nilgħab il-football. U, ħa ngħidlek, ma jiddispjaċini xejn illum.

 George:    Imma kieku studjajt iktar?

 Frank:       Mhux xorta għaddej?

 George:    Taf x’ngħid ukoll, li meta konna tfal aħna, ma kienx hemm dal-bżonn li tistudja daqshekk.

Frank:       U l-privat, George.  Anke t-tfal żgħar imorru għall-privat.

 George:    U dan biex jidħlu ġo skola taż-żgħar.

 Frank:       Mela x’se jagħmlu biex jidħlu l-universita’.

 George:    ... Jagħmlu bħal m’għamel ħaddieħor.

 Frank:       Jaħlu ħajjithom. Studju fuq studju,...le,... mhux sew!

 George:    Frank, ara ma titkellimx hekk quddiemhom, għax jibdew jaħsbu li qed jinħaqru mill-kbar ta’ madwarhom.

 Frank:       Qed ninħaqar jiena, għax bilkemm nistgħu noħorġu. Kif nistgħu? Inħallu t-tfal id-dar jistudjaw u jien u l-mara nitilqu ‘l barra.

 George:    Naqbel miegħek, mija fil-mija.

 Frank:       Ma tistax ma taqbilx, George.  Dan l-aħħar qisna qegħdin f’gaġġa. Gaġġa li għamilniha aħna stess.

                   (Mużika li tinbidel f’waħda ta’ swied il-qalb. X’ħin titbaxxa,...)

 George:    Frank, xi tgħid kieku jkollok tifel li ma jridx jaf bi skola?... Mhux ħtija tiegħu, imma għax moħħu ma jtihx.

 Frank:     Oqgħod żgur li kieku m’għandix dan id-deni li qed inħoss bħalissa waqt li qed jagħmel l-eżami. Għax ngħid: dan mhux maħluq għall-iskola.

George:    Imma d-dinja mhux hekk tgħid. Le, George, mhux hekk tgħid.


X e n a  2

                   (Xena ta’ ġnien. Paul u John, żewgt itfal, bil-qiegħda fuq bank tal-ġnien. Stephen, tifel ieħor, bil-wieqfa b’idejh mad-dar tal-bank. Peter, tifel ieħor, bil-qiegħda fuq il-ħaxix. F’idejhom għandhom il-’kit’ ta’ l-eżami.)

 Paul:          Jiena,... li ħawditni,... it-tielet somma.

 John:         M’għamilthiex?

 Paul:          U le, naħseb tajba ġietni, imma mhux daqs l-oħrajn. Il-bqija kont nafhom sew.

 Stephen:   Jiena kollha għamilthom u naħseb li ġibthom tajbin.

 John:         La kont lestejt, jiena ħriġt qabel il-ħin!

 Paul:          Imma x’ġietkom it-three?

 Stephen:   L-answer kien,... sixty!

 Paul:          Mela tajba tiegħi! Daqshekk hu,... sixty!

 John:         Din is-somma mn’Alla konna għamilniha mas-sir tal-privat!

 Stephen:   Mela nistgħu ngħidu li għaddejna.

 Paul:          U se nagħmlu Milied kuntenti.

 John:         Issa jkollna l-vaganzi, u jekk ikun il-bnazzi,...

 Stephen:   Imma xorta jkollna l-privat!

 Paul:          (Fil-waqt li Paul jgħolli l-karti u l-biro)

                  Issa ħallik mill-privat!

 Stephen:   Eh,... inkella ma nibqgħux immorru tajjeb fl-eżamijiet.

 John:         Inti ara min ma jmurx il-privat.

                   (John idur lejn Peter)

 John:         Peter, inti m’għidtilna xejn!

 Stephen:   Għamiltha t-three?

 Peter:        Xi three?

 John:         It-tielet somma ta’ l-eżami tal-llum!

                  Peter:        (Mistħi)

                  Ma kontx nafha!

 Paul:          Jiena naħseb li la three, u la l-four, u l-ebda waħda m’għamilt.

 Stephen:   Ktibt ismek biss.

 John:         Aħjar mix-xejn!

 Peter:        Se mmur!... Niltaqgħu għada!

 Paul:          U ejja kemm tieħu għalik!

 John:         Imma inti għax ma tiġix il-privat?

 Stephen:   Dak tkun minnek. Ħeq,... ma tkunx tajjeb għall-iskola.

 John:         Għalxejn toqgħod tħallas il-flus.

 

X e n a  3

                   (Xena ta’ dar)

 Frankie:    Peter,... xi ġralek?

 Peter:        M’hemmx għalfejn ngħidlek! Is-soltu. Mort ħażin fl-eżami. M’għamilt xejn.

 Frankie:    Jiena qatt għidtlek xi ħaġa? Naf li għamilt ħiltek.

 Peter:        U sħabi jidħqu bija għax ma mmurx il-privat bħalhom.

 Frankie:    Kieku nista’, kont inħallaslek. Anzi, ippruvajna, imma ma stajtx tlaħħaq ma l-oħrajn. It-teacher stess qalli li mhux possibbli jpoġġik mal-klassi tal-privat, għax ikollu l-inkwiet mill-ġenituri. Biex ilaħħaq lilek, iżomm lura lill-oħrajn.

 Peter:        Naf, papa’, għalxejn immur il-privat. Flus fil-ħala. Irrid nara x’nagħmel xi ħaġa oħra. Nitgħallem xi sengħa.

 Frankie:    Imma l-iskola titlaqhiex. Xi ħaġa titgħallem.

 Peter:        Nitgħallem kemm sħabi kapa’i jweġġgħuni bi kliemhom.

 Frankie:    Għax ma tkomplix il-presepju li għandkom bħala kompetizzjoni?

                   (Jidħol Fadi, tifel samrani, rifuġjat mill-Iraq)

 Fadi :         Dalwaqt inħallikom.

 Peter:        Fadi, meta sejrin?

 Fadi:          Nhar il-Ħadd, fit-8 ta’ fil-għodu.

 Frankie:    Aħna niġu narawkom sejrin.

 Fadi:          Kont drajt f’din is-sena li ilna Malta.

 Peter:        Tgħallimt titkellem daqsna bil-Malti.

 Fadi:          U għamilt ħafna ħbieb. Kulħadd kien jgħinna.

                   (Jidħol Rami, ħu Fadi.)

 Rami:        Ġejt nara l-presepju.

 Frankie:    Ara Fadi.

 Rami:        Lest?

 Fadi:          Dalwaqt.

 Peter:        Li jonqos,... inżidu ftit zkuk, inwaħħlu l-mitħna u nqiegħdu l-pasturi f’posthom.

 

X e n a   4

                   (Kamra. Fuq mejda hemm presepju mgħotti b’biċċa drapp. Hemm is-Superjur tal-Museum u ftit tfal.)

 Superjur:   Il-lejla ltqajna biex nagħtu premju lil dawk li daħlu għall-kompetizzjoni tal-presepji. Il-presepji huma parti mill-ħajja Maltija f’dan iż-żmien sabiħ tal-Milied. Hija drawwa li ta’ min jibża’ għaliha, biex il-Milied ma jsirx festa li fiha mhemmx Ġesu’, kif ġara f’xi pajjiżi oħra. Xi tgħid, Paul?

 Paul:          Iva, hekk tgħallimna fin-Novena: il-Milied hu festa nisranija u mingħajr Ġesu’, m’hemmx il-veru Milied!

 Superjur:   Kellna biċċa xogħol biex nagħżlu l-aħjar presepju għax kollha kienu sbieħ. Aħna apprezzajna l-interess ta’ kull tifel li daħħal presepju għall-kompetizzjoni. Apprezzajna wkoll il-paċenzja tal-ġenituri, għax nafu kemm it-tfal iħammġu biex jagħmlu xogħol bħal dan.

 Stephen:   Tgħidx kemm gergret ommi, imma min-naħa l-oħra, bejn xogħol u

                  ieħor, kienet toqgħod ħdejja tarani nagħmel il-presepju.

 Paul:          Missieri ried jgħinni, biex inaqqas ftit tgergir, imma jien għidtlu li ma nistgħux. Hekk ir-regolamenti!

 Superjur:   Iva, hekk ftiehmna. Il-presepju ried ikun maħdum minkom, u matul din is-sena.

 Stephen:   Nista’ ngħid li issa tgħallimt nagħmel xi ħaġa li qabel ma kontx naf. Sena oħra inkun wieħed minn dawk li jaħdmu l-grotti

                  għall-premjazzjoni tat-tfal.

 Superjur:   Jekk Alla jrid, Steve, u,... nittama li ma tinsiex il-kelma li tajtni llum. Mela sena oħra, ix-xogħol tal-grotti f’idejk!

 Stephen:   Sena oħra tarani ġej bil-boiler suit, lest għax-xogħol.

 Superjur:   Issa niġu għall-premju tal-llum. Wara li studjajna bir-reqqa kull presepju li nġieb għall-kompetizzjoni, jiena u l-membri sħabi qbilna li kollha kienu sbieħ. Imma ridna nagħżlu wieħed. U naħseb li taqblu magħna li l-għażla tagħna, kull wieħed minna, waqgħet fuq il-presepju li hawn taħt din id-drapp.... Ħa naraw ta’ min hu...

                   (Is-Superjur jikxef id-drapp minn fuq il-presepju.)

 John:         Ta’ Peter.

 Stephen:   Jixraqlu!

 Paul:          Tiegħu kien l-isbaħ presepju fil-kompetizzjoni!

 Suerjur:     Ersaq Peter, ħa neħodlok b’idejk.

                   (Is-Superjur jifraħlu, u t-tliet itfal jifirħulu wkoll.)

 Superjur:   Naħseb li kulħadd kuntent b’dan ir-riżultat. Imma llum iltqajna wkoll biex nagħtu t-tislima tagħna lil Fadi, li għada stess jitlaq               lejn il-Kanada wara s-sena li għamel Malta. Fadi, ħuh u l-ġenituri tagħhom kienu ġew Malta wara l-gwerra ta’ l-Iraq, għax huma Kattolċi bħalna. Hemmhekk ma setgħux jgħixu ta’ Nsara. U aħna lqajnihom.

                  Għamilna ħbieb magħhom. Imma issa wasal iż-żmien biex ninfirdu.

                   (Fadi jibqa’ jħares lejn il-presepju bla ma jagħti kas ta’ dak li qed jgħid is-Superjur)

 Peter:        Fadi, x’qed taħseb?

 Fadi:          Kemm hu sabiħ!

 Peter:        Jogħġbok?

 Fadi:          Ħafna!

 Peter:        Tridux?

 Fadi:          Imma dan tiegħek!

 Peter:        Superjur, jiena rrid li bħala rigal, lil Fadi nagħtuh il-presepju tiegħi.

 Fadi:          Peter,... dak il-presepju hu l-isbaħ wieħed mill-kompetizzjoni! Il-presepju huwa

                  tiegħek!

 Peter:        Fadi, dan il-presepju għamiltu għalik!

 Superjur:   Taf x’nagħmlu, Peter?... Nistaqsu lill-papa’ tiegħek u naraw x’se jgħid hu. Inti agħmel kif jgħidlek hu.

 Peter:        Ħa mmur ngħidlu issa stess!

                  (ftit mużika)

 Frankie:    Iva, Peter. Mhux biss naqbel li tagħtih il-presepju bħala tifkira, imma nieħduhlu ħsieb biex inqiegħdu l-presepju f’kaxxa soda biex ma jinkisirx fil-vjaġġ.

 Peter:        Grazzi papa’.

 Frankie:    Mhux hekk biss. Inwassluhielu aħna sa’ l-ajruport, u nħallsulu l-ispejjeż tal-kaxxa fuq l-ajruplan.

                   (Jidħlu Paul, Stephen u John. Iġibu magħhom il-presepju ta’ Peter.)

 Paul:          Ġibnilek il-presepju biex ta’ l-inqas tgawdih illum, lejliet il-Milied, qabel ma tagħtih lil Fadi.

 Stephen:   Il-presepju tiegħek se jivvjaġġa mhux ħażin. Aħjar minna,... se jmur il-Kanada.

                   (Peter iħares ċass lejn il-presepju tiegħu. Jirranġa l-pasturi)

 John:         Peter, skużana għal dak li għidna dak inhar ta’ l-eżemi fuq is-somom u l-privat.

 Stephen:   Kif tlaqt, hekk għidna bejnietna.

 Paul:          Ma kellniex ngħidulek hekk.

 John:         Anzi jmissna għamilnielek ftit tal-kuraġġ.

 Stephen:   Minflok ma kellimnik fuq l-eżami, imissna kellimnik fuq il-kompetizzjoni tal-presepji,... ħaġa li inti kont kapaċi tagħmel aħjar mit-tfal kollha.

 Paul:          Ħadt l-ewwel.

 Stephen:   U kont hekk qalbek tajba li tajtu premju inti lill-min tant xtaqu.

                   (Peter jgħannaq lit-tliet itfal, imbagħad idur lejn Fadi)

 Peter:        Fadi, il-presepju huwa tiegħek. Dan huwa l-premju tagħna għalik! Ibqa’ ftakar fina.

                   (Ftit mużika)

 Frankie:    Qed tara, ibni, li għalkemm ma morniex tajjeb fl-eżami, għaddejna minn eżami ieħor,... għaddejna mill-eżami ta’ l-imħabba!

                         (Mużika ta' l-għeluq)

Liturgija ghal tfal zghar

Liturgija ghal tfal zghar

Liturgija ghal tfal zghar

Liturgija ghal Tfal Zghar

Liturġija ta' nhar il-Ħadd: ftit xogħol għal tfal żgħar.


ĠEJJA L-BANDA

Tifla ta’ disa’ snin kienet qed tilgħab weħidha;

titfa’ l-ballun mal-ħajt fil-ġnien tad-dar

u terġa’ tilqgħu.

Semgħet il-ħoss tal-banda;

il-banda tar-raħal!

Tal-banda,

lebsin sabiħ,

kollha bil-beritta,

kienu mexjin dritt dritt

fit-triq ta' fejn toqgħod it-tifla.

 

lt-tifla fetħet il-bieb tal-ġnien

u marret tiġri fit-triq

biex tara l-banda.

Ma ndunatx li kienet ġejja

karozza għal fuqha.

Tal-karozza żamm il-brejk bis-saħħa.

It-tifla waqgħet fl-art,

għax kienet laqtitha l-karozza.

 

Ħaduha l-isptar

u daru magħha l-infermiera.

Il-mamà u l-papà stennew

sakemm joħroġ it-tabib

u jgħidilhom li dalwaqt jgħaddilha.

Imma kellhom jgħaddu xi ġimgħat sakemm

setgħet tmur lura d-dar.

 

Kif ħarġet bdiet tinduna

kemm hu sabiħ li tkun b’saħħtek,

kemm hu sabiħ meta filgħodu

tiġi ommha maġenbha biex tqajjimha.

Bdiet tieħu gost li tqum bil-ġirja,

ferħana li tista’ tmur mill-ġdid l-iskola.

 

It-tfal ħbieb tagħha

wkoll qalu grazzi lil Ġesù

talli t-tifla fieqet għal kollox

wara li tajritha l-karozza.

 

Qalu grazzi lil Ġesù wkoll

li issa t-tifla saret iktar bil-għaqal,

ma tgergirx,

tgħid iżjed grazzi

u tagħmel kollox aħjar.

 

Jiena wkoll nixtieq ngħid grazzi lil Ġesù.

 

- mill-ktieb għat-tfal “QABEL NORQOD”. (Tista’ tikkkuntattja 79595312)

“Il-bniedem modern jisma’ iżjed bil-qalb lix-xhieda milli lill-għalliema, u jekk jisma’ lill-għalliema, dan jagħmlu għaliex huma xhieda”.  Pawlu VI, Evangelii Nuntiandi

"Modern man listens more willingly to witnesses than to teachers, and if he does listen to teachers, it is because they are witnesses.” Paul VI, Evangelii Nuntiandi

FOOTBALL AT NIGHT- a prayer by Michel Quoist

This evening at the stadium the night was stirring, filled with ten thousand shadows.
And when the flood-lights had painted green the velvet of the great field, 
The night was filled by a chorus of ten thousand voices.

The master of ceremonies had given the signal to begin the service, 
The impressive liturgy moved forward smoothly.
The ball flew from celebrant to celebrant, 
As if everything had been minutely planned in advance. 
It passed from foot to foot, slipped along the field, and flew away overhead. 
Each was at his post, taking the ball in turn, passing it to the next one who was there to receive and pass again. 

And because each one did his part in the right place, 
Because he put forth the effort required, 
Because he knew he needed all the others, 
Slowly but surely the ball gained ground, 
And made the final goal! 

While, at the end, the immense crowd flowed laboriously into the narrow streets,
I reflected, Lord, that human history, for us a long game, is for you this great liturgy,
A prodigious ceremony initiated at the dawn of time, which will end only when the last celebrant has completed his final rite.

In this world, Lord, we each have our place. 
You, the far sighted Coach, have planned it for us. 
You need us here, our brothers need us, and we need everyone.

It isn’t the position I hold that is important, Lord,
But the reality and strength of my presence. 
What difference whether I am playing forward or back, as long as I am fully what I should be?

Here, Lord, is my day before me... 
Did I sit too much on the sidelines, criticizing the play of others, my hands in my pockets?
Did I play my part well? 
And when you were watching our side, did you see me there? 
Did I catch my team mates pass and that of the player at the end of the field? 
Did I co-operate with my team without seeking the limelight? 
Did I play the game to obtain victory, so that each one should have a part in it? 
Did I battle to the end in spite of set- backs, blows and bruises? 
Was I troubled by the demonstrations of the crowd and of the team, discouraged by their lack of understanding and their criticisms? 
Made proud by their applause? 
Did I think of praying my part, remembering that in the eyes of God this human game is the most religious of ceremonies? 
I come in now to rest in the Pavilion, Lord, 
Tomorrow if you kick off, I’ll play a new position, 
And so each day... 

Grant that this game, played with all my brothers, may be the imposing liturgy that you expect of us, 
So that when your final whistle interrupts our lives, we shall be chosen for the championship of heaven.

Saturday 26th July is the 52nd anniversary from the death of Saint George Preca. The well-preserved body of the saint lies at the Chapel of Our Lady of the Miraculous Medal, in Blata l-Bajda,  in a glass urn, beneath the wax effigy. Praying in front of the figure of the saint, one notices that the hands are crossed on the chest with the fingers expressing the Mystery of the Holy Trinity, on which Fr Preca meditated profoundly and preached so ardently. The chapel is open on weekdays from 7.30 a.m. to noon and from 4.00 p.m. to 6.45 p.m. Mass is said at 7.30 a.m. and 6.00 p.m. from Monday to Saturday and at 8.00 a.m. on Sundays. (On Sunday 27th July Mass will be at 9.00 a.m. as it is being aired on TVM2). More information on St George Preca and the Society which he founded, the Society of Christian Doctrine, MUSEUM:

Saint George PRECA, priest, teacher, and founder

George Preca was born on 12 February 1880 in Valletta, the capital city of Malta, and was baptised in the Parish Church of Our Lady of Porto Salvo. In 1888, the Preca family moved to Hamrun where George received his First Holy Communion and the Sacrament of Confirmation in the Parish Church of St Caetan. He had his education at the Lyceum in Valletta and later at the University of Malta, where he studied Theology and other subjects. He was ordained priest on 22 December 1906.

Very early in his life, Fr George considered it his vocation to teach people the Word of God,  greatly inspired by the passage in II Tim 2, 2: “Pass on to reliable people what you have heard from me through many witnesses, so that they in turn will be able to teach others”.

In January 1907 Fr George invited a group of young people for a prayerful study on the Word of God, in the Chapel of Ta Nuzzu, in Hamrun.  On 7 March of the same year the group met for the first time in a small house, which they had rented for the purpose. These dates mark the very beginning of the Societas Doctrinae Christianae. The Society is also known as M.U.S.E.U.M., which is an acronym for Magister, utinam sequatur Evangelium universus mundus, (Divine Teacher, may the whole world follow your Gospel). The Society is made up of lay men and women who live the spirituality of their Founder, dedicating themselves to the formation in faith of children, youth and adults.

Saint George was well aware of the lack of spiritual literature in the Maltese language for the ordinary faithful. To fill this gap, he dedicated much of his time to writing. He enriched the Church with a great heritage of profound writings which reveal so well his spiritual insights, especially on his three preferred themes: the Incarnation, Christ Crucified and the Holy Trinity. He proposes a lifestyle characterized by the right intention, humility and meekness. Some books by Saint George Preca are now available in the English and Italian languages.

St George Preca has been acclaimed a pioneer of the lay apostolate, because from the early years of his priesthood he gave due importance to lay men and women in spreading the word of God. He developed a pedagogy that was simple enough to be accessible to all, irrespective of the level of education. He encouraged lay people to be quite familiar with the Bible, at a time when reading the Bible was mostly forbidden except for members of the clergy.

Saint George is well known as an apostle of the Incarnation and for promoting the devotion towards the words Verbum Dei caro factum est (the Word of God was made flesh - cf Jn 1, 14). He made this phrase the emblem of the Society of Christian Doctrine, and is worn by all members. Other devotions promoted by Saint George are towards the Wounds of Christ, the Scapular of Our Lady of Mount Carmel and the Miraculous Medal of Our Lady. Back in 1957 he also introduced the five Mysteries of Light adopted later by Pope John Paul II and included with the other Mysteries of the Rosary in 2003.

During his lifetime St George Preca became so renowned for holiness that thousands of persons from all over Malta sought his advice in moments of difficulty. Whenever the news spread through a town or village that Fr Preca was due to deliver a spiritual talk, all flocked to hear his inspired teaching.

Fr George Preca died on 26 July 1962 at the age of 82. Less than three months following his death, the Second Vatican Council was opened in Rome. Vatican II implicitly approved what Fr Preca had anticipated and practiced, including the importance of the lay apostolate, promotion of the Bible and the use of the vernacular in pastoral activity.

Fr George Preca was beatified by Pope John Paul II in Floriana, Malta, on 9 May 2001 and canonized by Pope Benedict XVI at the Vatican, Rome, on 3 June 2007.

THE SOCIETY OF CHRISTIAN DOCTRINE

The missionary vision of Saint George Preca can be found in the acronym M.U.S.E.U.M. - Magister Utinam Sequatur Evangelium Universus Mundus - (Divine Teacher, may the whole world follow your Gospel).

The Society of Christian Doctrine has missionary centres in Australia, Kenya, England, Albania, Peru, Poland and Cuba. Its main contribution to the Church community is teaching catechism to all children, young persons and adults. The Society has been publishing books and periodicals with articles on spiritual themes for quite a long time. It also runs two secondary schools, St Michael School in Malta, and Preca College in Korce, Albania.

The Society of Christian Doctrine has welcomed with great joy the canonization of its Founder, which providentially took place during the celebration of the 100th anniversary of its foundation. The Society looks at the future with enthusiasm and hopes to keep giving its share that Jesus Christ may become better known and loved by all, as was the fervent prayer of Saint George Preca.

Saint George Preca, pray for us!

IL-MAGHMUDIJA TAGHNA

Aħna msejħin biex kuljum ngħixu l-Magħmudija tagħna, bħal kreaturi ġodda, imlibbsin bi Kristu. (Papa Franġisku, 24 ta’ Jannar 2014)
KOMUNJONI
"Hu billi nisimgħu il-kelma t'Alla, billi nkunu msaħħa bil-ġisem u d-demm tiegħu, li Kristu jgħaddina mill-istat ta' KOTRA għall-istat ta' KOMUNITA', mill-ANONIMAT għall-KOMUNJONI." Papa Franġisku, Corpus Domini 2013GOAL-LINE TECHNOLOGY

Il-goal-line technology hi ħaġa tajba. Il-linja tal-lasti hi importanti, imma iktar hi importanti l-linja li m’għandniex naqbżu, fl-imġieba tagħna, fin-negozju, fi kliemna  u fir-relazzjonijiet kollha tagħna.

 

The goal-line technology is a good move. The goal-line is important, but more important is the line that one should not go beyond, in behaviour, in business, in our speech and in all relationships. 

La tecnologia della linea di porta è una buona mossa. La linea del gol è importante, ma più importante è la linea che uno non dovrebbe andare oltre, nel comportamento, nel commercio, nel nostro discorso e in tutti i nostri rapporti con gli altri.

La technologie de la ligne de but est une bonne initiative. La ligne de but est importante, mais plus importante est la ligne qu'il ne faut pas aller au-delà, en comportement, en affaires, dans notre discours et dans toutes nos relations.

PACI, FERH U FIDIFil-Vanġelu ta’ dawn il-ġranet, meta’ Ġesù jara li d-dixxipli tiegħu huma mħawda, ikellimhom dwar il-paċi; meta jara li huma mdejqa, ikellimhom dwar il-ferħ u meta jara li qed jiddubitaw, ikellimhom dwar il-fidi. Mulej, aħna wkoll għandna bżonn il-paċi, il-ferħ u l-fidi. Fuq kollox għandna bżonn li int tgħinna biex ngħixuhom.
'QABEL NORQOD'

Biex tgħin lit-tfal tal-eta' tal-Ewwel Tqarbina jitolbu, staqsi għall-ktieb ta' talb għat-tfal "Qabel Norqod". Din hi waħda mit-tpenġijiet tal-ktieb. Agħti l-ktieb bħala rigal li jibqa'. (tel. 79595312)

QUDDIESA MILL-ISQOF MARIO GRECH
Il-Ħamis 8 ta’ Mejju l-E.T. Mons.Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex ippresieda Quddiesa fil-kappella tal- Madonna tal-Medalja Mirakuluza, il-Blata l-Bajda għal grupp li akkumpanjawh f’pellegrinaġġ minn Għawdex u għall-komunità tal-Blata l-Bajda. Fl-omelija tiegħu, l-Isqof Grech elabora fuq il-ħtieġa tal-‘memorja’ li torbotna mal-egħruq tagħna Nsara.

MASS BY BISHOP MARIO GRECH
On Thursday 8th May H. G. Mgr Mario Grech, Bishop of Gozo presided a Holy Mass at the chapel of Our Lady of the Miraculous Medal in Blata l-Bajda for a group who accompanied him in a pilgrimage from Gozo and for the community of Blata l-Bajda. In his homily, Bishop Grech elaborated on the need of ‘memory’ which keeps us close to our Christian roots.

FESTA TA’ S. ĠORĠ PRECA
Il-Quddiesa tal-festa liturġika ta' San Ġorġ Preca fil-kappella tal-Madonna tal-Medalja Mirakuluża, il-Blata l-Bajda, tkun fis-6.00 p.m, ċelebrata minn Mons. Anton Portelli. Il-kappella tkun miftuħa l-ġurnata kollha.

FEAST OF ST GEORGE PRECA
Holy Mass on the occasion of the liturgical feast of St George Preca at the chapel of Our Lady of the Miraculous Medal, in Blata l-Bajda, will be celebrated with a Mass by Mgr Anton Portelli at 6.00 p.m. The chapel will be open all day.

VELJA TA’ TALB
Soċji u Kandidati tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija, MUSEUM, minn Malta u Għawdex ħadu sehem f’velja ta’ talb fl-Awditorju tal-Blata l-Bajda quddiem il-fdal qaddis ta S. Ġorġ Preca. Il-velja, li kellha bħala tema l-‘Unita’, kien fiha qari mill-Vanġelu, talb ta’ S. Porġ Preca, kant u ġest simboliku ta’ mixegħla f’forma ta’ qalb.

PRAYER VIGIL
Members and Candidates of the Society Christian Doctrine, MUSEUM, participated in a prayer vigil at the Auditorium in Blata l-Bajda in front of the sacred remains of St George Preca. The vigil, having ‘Unity’ as its theme, included readings from the Gospel, prayers of St George Preca, song and a symbolic gesture by candles.

Tassew veru u f’waqtu s-salm 84

 

Kemm hi sabiħa d-dar tiegħek, O Alla tal-eżerċti.

Tixxennaq u tinfena ruħi għall-btieħi tal-Mulej.       

Qalbi u ġismi jgħajtu mxennqin lejn Alla l-ħaj.

 

Sa l-għasfur isib dar; u l-ħuttafa bejta fejn tqiegħed friegħha.

Ħdejn l-artal tiegħek, sultan Alla tiegħi.

Henjin dawk li jgħammru f’darek.

Hieni l-bniedem li l-qawwa tiegħu hi fik.

 

Għalkemm jgħaddu minn wied niexef,

jagħmluh kollu għejun u b’kull barka tiksih ix-xita bikrija.

 

Mulej Alla tal-qtajja, agħti widen,

ja Alla ta’ Ġakobb.

Tassew aħjar jum wieħed fil-btieħi tiegħek minn eluf f’dari.

Il-Mulej hu l-ħajja u t-tarka tiegħi.

_____

 

So true and timely is psalm 84

 

How lovely is your dwelling place,

O Lord God of Hosts!

My soul yearns and pines for the courts of the Lord,

My heart and my flesh cry out;

 

Even the sparrow may find a home,

The swallow a nest for her young;

Your altars, my king and my God.

How happy are they who may dwell in your courts,

How happy when you are their strength;

 

Though they might go through the valley of death,

They make it a place of springs.

Your first rain will bring it to life.

 

O Lord of Hosts hear my cry,

And harken, O God of Jacob;

One day in your house is worth much more to me

Than ten thousand anywhere else.

The Lord is my sun and my shield.

FEsta ta’ s. Ġorġ preca

Il-festa ta’ San Ġorġ Preca fil-kappella tal-Madonna tal-Medalja Mirakuluża, il-Blata l-Bajda, tkun ċelebrata b’Quddiesa minn Mons. Anton Portelli fis-6.00 p.m. it-Tnejn 5, it-Tlieta 6, l-Erbgħa 7 u l-Ġimgħa 9 ta’ Mejju u b’Quddiesa fis-6.30 nhar il-Ħamis 8 ta’ Mejju preseduta mill-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex.

feast of st george preca

The feast of St George Preca at the chapel of Our Lady of the Miraculous Medal, in Blata l-Bajda, is being celebrated with a Mass by Mgr Anton Portelli at 6.00 p.m.on Monday 5, Tuesday 6, Wednesday 7 and Friday 9 and by a Mass on Thursday 8 at 6.30 p.m. presided by H. G. Mgr Mario Grech, Bishop of Gozo.

Festa San PubljuIl-festa ta’ San Publju meta fil-Quddiesa naqraw l-isem ta’ Publju, il-“Prinċep tal-gzira” kif imsemmi fil-Bibbja meta’ San Pawl wasslilna l-Fidi Nisranija. Tajjeb li ngħaddu xi ħin fil-knisja għaliex hemm qiegħed is-sens tal-festa. Nieħdu sehem fil-Quddiesa u nħejju ruħna billi nieħdu sehem fis-Sagrament tal-Qrar.


NOSTALĠIJA SABIĦA

Qabel tgħaddi l-Bieb tal-Bombi għall-Furjana hemm passaġġ li jagħti għal arkati li wrajhom hemm wesgħa żgħira. Darba kienet grawnd tal-futbol għalina li l-Ħadd wara nofsinhar konna nilagħbu hemm mal-membri tal-MUSEUM. L-art kienet imħarbta u għan-niżla imma konna nieħdu gost nilagħbu, u jgħidu li konna nilagħbu tajjeb. Illum hi kollha ħaxix għoli, imma xorta waħda hi għalja tifkira sabiħa. Xejn ma jiddispjaċini minn dik it-tfulija.

 

Hemm periklu li l-miżżewġin wara ftit żmien jegħrqu t-tnejn f’egoiżmu; huma l’ulied li jgħinuhom biex jirbħu dan. Flimkien jingħataw għall-ulied, għall-edukazzjoni tagħhom; imma għalihom, jinsew lil xulxin. Michel Quoist

TATIOUINE

Fil-Marokk hemm raħal qalb il-muntanji, jismu TATIOUINE. Fih ftit djar, mibnija mit-tajn. Fir-raħal joqogħdu żewġ sorijiet anzjani, ta’ komunità li ilha żmien tagħti servizz lin-nies f’dawn il-muntanji ta’ Tatiouine. Il-Berberi jiġu mill-bogħod biex jingħataw kura mis-sorijiet u t-tfal jiġu għall-iskola. Is-sorijiet ma jitkellmux dwar Kristu - hu pprojbit li ssemmih - imma jgħixuh.

San Nikola u Father Christmas

Father Christmas daħal tard fl-istorja tal-Milied, f’nofs is-seklu 19. Ġej mill-bogħod mill-istorja ta’ San Nikola li kien Isqof ta’ Mira, fit-Turkija, fis-seklu 4. Għalhekk lil Father Christmas isejħulu wkoll Santa Claus. Jista’ jkun li San Nikola ħa sehem fil-Konċilju l-Kbir ta’ Niċea (325). Hemm devozzjoni lejn fil-Lvant, Il-fdal tiegħu ħaduh f’Bari, l-Italja fis-seklu 11 billi Mira kienet waqgħet f’idejn il-Musulmani. Il-leġġenda tgħid li lukandier kien qatel tliet itfal u qiegħdhom fil-melħ biex iservihom għall-ikel. San Nikola, li nzerta għaddej minn hemm, tahom il-ħajja mill-ġdid. Hu wkoll patrun tal-istudent u tal-baħħara, minħabba mirakli oħra li jirrakkuntaw dwaru. Fix-xbihat tiegħu, naraw il-mitra u s-salib tal-Isqof u wkoll ġieli akkumpanjat bi ħmar, griż jew abjad, mgħobbi bir-rigali. Imma biss lit-tfal bravi! F’Malta kienet drawwa li fiċ-ċentri tal-MUSEUM, nhar is-6 ta’ Diċembru jsir programm għat-tfal biex jitfakkar dan il-qaddis, ħabib tat-tfal u jingħataw santa bix-xbiha tiegħu. Fin-Nord ta’ Franza hemm id-drawwa li t-tfal iqiegħdu l-kalzetti tagħhom ħdejn iċ-ċumnija meta jgħaddi San Nikola iħallilhom ir-rigali. Qrib il-festa tiegħu, jiena ġieli rajt statwi żgħar ta’ San Nikola fil-vetrini u fit-twieqi fil-Belġju. Għaliex ma ndaħħlux din id-drawwa f’Malta wkoll? Imqar nibdew mis-Siġġiewi, ir-raħal li tant iħobb lil San Nikola.

Titlob,... bhal meta


...bilqiegħda fuq sufan, għajnejk fuq il-purtiera, tistenna li wara d-drapp aħmar hemm sorpriża. Biżżejjed tqiegħed il-fiduċja tiegħek f’Dak li qed jistiednek, Ġesù.
__________

Kemm il-ħuttafa kif ukoll ir-rixa jittajru mar-riħ, imma d-differenza hi ċara: il-ħuttafa tagħżel triqtha, timxi kontra r-riħ u taffronta sidhirha; ir-rixa, min-naħa l-oħra, hi mbuttata minn kull kurrent ta’ arja u titbandal ma’ kull żiffa. Dawn iqiegħdulna mistoqsija: u aħna kif aħna? Ħuttaf ħieles u żgur jew rix jiċaqlaq ma' kull żiffa u tibdil?

Both the swallow and the feather hover with the air, but the difference is clear: the swallow chooses its path, navigates against the wind opposing it by its chest; the feather, however, is driven by any current of air and swings by every breeze. They ask us a question: and what are we? Are we free and safe swallows or feathers swayed by any breeze and change?

Sia la rondine sia la piuma si librano nell'aria, ma la differenza è netta: la rondine sceglie la traiettoria, naviga contro il vento opponendogli il suo petto carenato; la piuma, invece, è sospinta da ogni corrente d'aria, è succube a ogni soffio. Una domanda s'impone: e noi come siamo? Siamo rondini libere e sicure o piume agitate da ogni brezza e variabilità?

- Gianfranco Ravasi

Folja mill-ktieb ta' talb għal tfal żgħar 'QABEL NORQOD'. Aktar informazzjoni tel. 79595312

Darba rċevejt ittra li fiha ttrattawni bħala qaddis u fl-istess waqt irċevejt oħra b'insulti. Li kelli biss l-ewwel waħda, kont nitkabbar, u t-tieni waħda kienet titfagħni fi dwejjaq. Mhemmx għalfejn nagħtu każ la tal-waħda u lanqas tal-oħra. L-aqwa dak li aħna fil-għajnejn ta’ Alla. - Il-Qaddis Kurat ta’ Ars

Alla jiddiżappunta lil dawk li ma jafuhx bizzejjed; il-bnedmin jiddiżappuntaw lil min jafhom ħafna.

 God disappoints those who do not know him enough; people disappoint (Him) who knows them so much.

 Dio delude chi non lo conosce abbastanza; le creature deludono chi le conosce troppo.

- Gustave Thibon

Jannar 2012. Il-vapur lussuż Costa Concordia jinkalja fuq il-blat tal-gżira Del Giglio. Imutu n-nies. Għadhom itellgħu nies mejta minn ġol-vapur sal-lum. Ħafna batew. Il-vapur se jmur għall-iscrap. Dan kollu minhabba nuqqas ta’ PRUDENZA.

January 2012. The cruise liner Costa Concordia goes aground against the rocks of the island of Del Giglio. Pasengers lost their life. Rescuers are still drawing out corpses from the ship. Many suffered. The ship is destined to be scrapped. All this through a lack of PRUDENCE.

Ftit jiem ilu. Festa ta’ għeluq snin tifel fl-inħawi ta’ Milan. Il-missier fettilu joħroġ dawra lit-tfal li kienu mistednin. Fuq il-gaffa lejn il-barriera tiegħu! Il-gaffa ma ssibx art tajba, jitgħaffgu żewġt itfal u jweġġgħu gravi. Weġġgħu tfal oħra wkoll. Dan kollu minhabba nuqqas ta’ PRUDENZA.

A few days ago. A boy’s birtday party in the limits of Milano. The boy’s father decided to take the young guests for an excursion. On an excavator towards his quarry! The excavator found uneven ground. Two boys were run over by the heavy vehicle and were seriously injured. Other boys were hurt. All this through a lack of PRUDENCE.

Il-PRUDENZA hi virtù. Tgħinna nagħmlu kollox bil-qies. Ma nesaġerawx fl-ikel u x-xorb, fid-divertiment, fl-infieq; noqogħdu attenti fis-sewqan, fi kliemna u f’dak kollu li nagħmlu; ma nidħlux f’periklu; li l-ilbies tagħna jkun addattat għall-okkażjoni.

PRUDENCE is a virtue. It guides us to be balanced in our actions; in food and drink, in entertainment; in our spending, in driving, in our talk; in being dressed up according to the occasion.

L-1 t'Ottubru hi l-festa ta’ Santa Tereża ta' Lisieux. Tereża kienet tikteb il-poeżiji u l-plays u kienet tirreċta wkoll. F’dan ir-ritratt, meħud fl-ewwel kwart tal-1895 hi fil-parti ta’ Santa Giovanna d’Arco fil-ħabs. Kienet tammira lil din il-qaddisa bħala gwerriera u determinata li tagħmel dak li hu tajjeb.

SAN MIKIEL

Taf f’liema kappella f’Malta qiegħda din il-pittura? Segwi l-ħoss tal-murtali dalgħodu u tkun taf fejn qed issir attività marbuta ma’ din il-festa.

Id-29 ta’ Settembru hi l-festa ta’ San Mikiel, l-Arkanġlu hekk popolari fil-Knisja. Huma ħafna l-pitturi li juruh jirbaħ fuq il-‘ħazin’ ta’ tahtu. F’din il-ġlieda aħna ‘nżommu’ mad-difensur tal-Knisja San Mikiel. Imma ngħiduha, ġieli żammejna xi ftit mal-ieħor.

Kemm-il darba smajna ċ-ċajta dwar mara li talbet lis-sagristan biex jixegħlilha żewg xemgħat quddiem l-istatwa, waħda għal San Mikiel u l-oħra għal ‘ta’ taħtu’, għax qalet li “ma tafx lil min tiġi bżonn!” Dan jista’ jgħodd għalina li minbarra l-Quddies u d-devozzjonijiet, ikollna xi rabtiet oħra li ma jaqblux mal-liġi t’Alla. Il-festa ta’ San Mikiel tista’ tgħinna nirriflettu u niddeċiedu

“L-għan tagħna mhuwiex biss li nħarrġu persuni ħalli jkunu utli għas-soċjetà, imma li nedukaw persuni li jkunu kapaċi jittrasformaw is-soċjetà.” – Papa Franġisku

“Our goal is not just to train persons to be useful to society, but to educate persons to  be capable to transform society.” Pope Francis
Issa li se tibda l-iskola, dan il-ktieb jista' jkun RIGAL ideali għal tfal żgħar, mhux biss biex jitolbu b'mod sabiħ imma wkoll ghall-qari bil-Malti. Jiswa €12.50. (ikkuntjatta 79595312)
"L’imħabba għall-verità hi tfulija li ma tintemmx, friska u ħelwa. U l-aktar misteri għolja l-Mulej jirrivelahom lit-tfal, u jżommhom moħbija lill-intelliġenti u lil dawk li jgħidulhom l-għorrief tas-seklu." (Papa Ġwanni XXIII)Il-Vanġelu tal-lum, il-Ħadd 15 ta' Settembru, fakkarni fi
storja ħelwa ta' MAX LUCADO,

"INTI TIEGĦI".

Ikklikkja fuq l-istampa u stenna ftit..

__________

Dan is-sit hu ta' filmat li juri l-persekuzzjoni tal-Insara fin-Niġerja.

http://www.youtube.com/watch?v=ic9r1akcM6o

L-ewwel parti ta' dan il-filmat juri l-entużjażmu tan-nies għal ċelebrazzjoni fil-knisja fqira taghhom. Jipperikolaw ħajjithom biex imorru l-knisja. U AĦNA, bil-knejjes kollha madwarna,... qegħdin immorru għall-Quddies imqar darba nhar ta' Ħadd?


Dak li kull filgħodu jtella’ x-xemx, Dak li jnibbet iż-żerriegħa u jżomm ħaj kulma ħalaq, ma jistax forsi joħloq ħwejjeġ ġodda? Id-dinja spiritwali hi ħafna ikbar minn dik viżibbli. Il-ħwejjeġ tal-għaġeb tal-Mulej huma bla limiti, il-ħolqien tiegħu ma jieqaf qatt. (Anna Maria Cànopi)

Colui che fa sorgere ogni mattino il sole, colui che fa germogliare i semi e sostiene in vita tutto quanto ha creato, non potrà forse creare cose nuove? Il mondo spirituale è molto più vasto di quello visibile. Le meraviglie del Signore sono senza limiti, la sua creazione è incessante. (Anna Maria Cànopi)

“Kull tarbija li titwieled hi messaġġ li Alla għadu ma qatax qalbu mill-bniedem.”

“Every child comes with the message that God is not yet discouraged of man.” (Tagore)