NIJENHUIS ADVOCATEN VELP

ERKENNING VAN KINDEREN

De laatste jaren zijn er nieuwe regels gekomen met betrekking tot het erkennen van kinderen en de mogelijkheid van naamskeuze.

Erkenning gaat uitsluitend op afspraak. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met één van de medewerkers van de afdeling Burgerlijke Stand van uw woongemeente.

Gehuwd
Wanneer u gehuwd bent en er wordt een kind geboren, is erkenning niet van toepassing.
Wel hebben de ouders bij het eerste kind de mogelijkheid voor keuze van de achternaam van de vader of moeder. De keuze kan gemaakt worden vóór de geboorte van het kind of uiterlijk bij de geboorteaangifte. Dan dienen beide ouders in persoon aanwezig te zijn. Wanneer de ouders geen keuze maken, dan krijgt het kind de achternaam van de vader. Elk volgend kind krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind. De beide ouders hebben van rechtswege het ouderlijk gezag.

Niet gehuwd
Indien de ouders niet gehuwd zijn, kan de man het kind erkennen. Indien een kind door erkenning in familierechtelijke betrekking tot de vader komt te staan, houdt het de geslachtsnaam van de moeder, tenzij de moeder en de erkenner ter gelegenheid van de erkenning gezamenlijk verklaren dat het kind de geslachtsnaam van de vader zal hebben. Deze verklaring dient dan te worden opgenomen in de akte van erkenning.

Voor de erkenning zijn er de volgende mogelijkheden:

- Erkennen tijdens de zwangerschap (erkenning van de ongeboren vrucht)
U kunt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van erkenning ongeboren vrucht laten opmaken. Daarin wordt het volgende vastgelegd:
- de gegevens van de moeder
- de gegevens van de erkenner
- de keuze van de achternaam

- Erkennen tijdens de geboorteaangifte

Indien u bij de geboorteaangifte de erkenning doet en u wilt kiezen voor de achternaam van de vader, dan dienen beide ouders persoonlijk bij de aangifte aanwezig te zijn.
De erkenning geldt vanaf de geboorteaangifte, maar niet vanaf het tijdstip van de geboorte.

- Erkennen na de geboorteaangifte

Indien u na de geboorteaangifte de erkenning doet, dan dienen beide ouders persoonlijk bij de afspraak aanwezig te zijn. Betreft het de erkenning van een kind van 12 jaar of ouder, dan dient het kind ook mee te komen bij de afspraak.
De erkenning geldt vanaf de datum van erkenning en werkt dus niet terug tot de geboorte.

Belangrijk bij het erkennen tijdens en na de geboorteaangifte 
Indien de erkenning bij of na de geboorteaangifte plaatsvindt, dan kan dat gevolgen hebben voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Sinds 1 april 2003 is de Rijkswet op het Nederlanderschap gewijzigd.
Als de erkenner de Nederlandse nationaliteit heeft en de moeder een andere nationaliteit, dan kan het kind pas na drie jaar, onder bepaalde voorwaarden, de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Gezag
Indien de ouders niet gehuwd zijn, dan krijgt de moeder van rechtswege het gezag.
Voor de erkenner geldt dat er een verzoek bij de rechtbank ingediend kan worden om gezamenlijk ouderlijk gezag aan te vragen.
Een brochure over ‘Gezag, omgang en informatie’ kunt u opvragen via www.postbus51.nl

Geregistreerd partnerschap
Wanneer u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan gelden dezelfde voorwaarden als bij ongehuwde ouders. De man staat niet automatisch in familierechtelijke betrekkingen tot het kind. Er moet dus een akte van erkenning opgemaakt worden. De beide ouders hebben wel van rechtswege het ouderlijk gezag.

Zolang u niet gehuwd bent, moet er voor elk volgend kind een akte van erkenning worden opgemaakt.

De achternaam die u heeft gekozen voor het eerste kind uit uw relatie, geldt voor alle volgende kinderen die uit uw relatie geboren worden.

Het erkennen
In principe kan iedere Nederlandse man erkennen. Als de man niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand voor u nakijken of erkenning mogelijk is en welke documenten u dan dient te overleggen.