links


Jekk ghandek xi artiklu interessanti jew xi haga ohra li nistghu inziduha f`din is-sit dwar Rahal Gdid. Bhal ritratti antiki, ritratti ohrajn, kitba jew xi haga konessa ma Rahal Gdid ibaghtha b`email f`dan l-indirizz  :

           pawlist@gmail.com       

 

 

Links ma Siti li ghandhom konnesjoni ma` Rahal Gdid

Parrocca ta` Kristu Re Paola

Il-Gimgha l-Kbira f`Rahal Gdid                           

Socjeta Fil. Granmastru Fra. Ant. De Paule , Banda Kristu Re                     

Kummisjoni Zghazagh De Paule (Banda Kristu Re)

Ghaqda Socjali u Muzikali , Banda Paola  

Socjeta Filarmonika Lourdes, Rahal Gdid

Ghaqda tan-nar u armar , Parrocca ta` Lourdes  

Zghazagh Antonjani , Ghajn Dwieli

Hibernians F.C.

Insibu diversi websites ohrajn tal-Hibernians F.C.  mhux ufficjali imma huma ta` interess :

www.freewebs.com/hiberniansfc

www.freewebs.com/hibs_supporters

www.freewebs.com/paolaboys

www.freewebs.com/hibstalpagunsupporters

www.freewebs.com/hibernianschampions

www.tal-pagun.webs.com   

 

Kull rahal jew belt kollha jaghmlu dak kollu li jistghu biex ikabbru l-isem tar-rahal taghhom. Zur ukoll dawn is-siti ta` irhula ohrajn , fihom hemm attivitajiet li saru u li qed isiru , storja u ritratti li tajjeb li izzur.

Il-Knisja tal-Mosta u festi fil-Gzejjer Maltin

Il-Gimgha l-Kbira fil-Belt Valletta (Ta` Giezu)

Il-Parrocca ta` Sant` Andrija , Hal Luqa

Il-Festa tal- Karmnu fil-Fgura

Il-Festa ta` San Guzepp f`Hal Ghaxaq

Il-Festi f`Hal Qormi   www.festiqriema.webs.com  

Site ta` informazzjoni dwar il-belt ta` l-Imakkulata , Bormla

http://bormla-cittacospicua.webs.com   

Site interessanti u informattiva dwar kappelli li insibu fil-gzejjer Maltin. Idhol fuq :   www.kappellimaltin.com 

Online Forum ghall-Katekisti u ghall dawk li qed iffitxu l-verita`!   www.katekisti.tk

Site interessanti b`hafna informazzjoni u ritratti dwar il-Knisja u l-festa ta` Marija Annunzjata ta` Hal Tarxien bl-isem   "Hawn jien il-Qaddejja tal-Mulej, ha jsir minni skond kelmtek"       www.25thmarch.webs.com

Site interessanti u informattiva dwar il-Vari kollha tal-Gimgha l-Kbira f`Malta. Barra hafna ritratti u informazzjoni dwar il-vari hemm aktar sezzjonijiet ohra interessanti bhalma huma dwar artisti .  Tajjeb li izur din is-site     www.goodfridaymalta.webs.com

Website dwar il-Festa f`Haz-Zabbar      www.festazabbar.webs.com

Website dwar il-Knisja Marija Annunzjata fil-GudjaFesta fil-Gudja     www.freewebs.com/gudjamalta

Kumpanija li taghmel xoghol ta` restawr      www.heritage-resco.com

Website ta` informazzjoni dwar il-Parr tal-Kuncizzjoni fil-Hamrun       www.festakuncizzjonihamrun.com    

Create a Free Website