Kikipixie's Song Lyric English Translations

Chinese, Japanese, and French

Chinese Song Translations

Make sure you check the Chinese characters next to each title/name to make sure it matches that of the song you are searching.   

You can search Chinese songs by:

~Title~
alphabetical by pinyin title

~Artist~
alphabetical by last name

~Film~ or ~Show/Cartoon~
alphabetical by English title 

Chinese Song Title Index

Ai Hen Mei (Love Is Beautiful) 爱很美

Ai Lang Man De (People Who Love Romance) 爱浪漫的

Ai Qing De Tian Chuang (Skylight of Love) 爱情的天窗

Ai Yu Xi Wang (Love And Hope - written for the 5.12 earthquake) 爱与希望 

Ai Zai Mei Yi Miao (Love in Every Second) 爱在每一秒

Alone in Lonely

Bei Dou Xing De Ai (Love of the Northern Dipper) 北斗星的爱

Bei Feng Chui Guo De Xia Tian (The Summer Blown Past By The Wind) 被风吹过的夏天

Bei Ji Xing De Yan Lei (Tears of Polaris - theme of "Smiling Pasta") 北极星的眼泪

Bei Yi Wang De Shi Guang (The Times That Have Been Forgotten - insert song of "Infernal Affairs") 被遗忘的时光

Ben Pao (Run) 奔

Bian Gu Shi (Making Up Stories) 编故事

Bian Zuo Bian Ai (Doing While Loving) 边作边爱

Bu Qi Bu Li (No Abandoning, No Parting) 不弃不离

Bu Liu Lei De Wu Tai (Stage Without Tears) 不流泪的舞台

Bu Si Zhi Shen (Eternal Life) 不死之身

Cai Hong (Rainbow - main theme from "The Friends TV series") 彩虹 

Cai Hong (Rainbow - ending theme from "Qin's Moon") 彩虹 

Cai Se De Hei (Colorful Black) 彩色的黑  

Chang Qing Ge De Ren (Singer of Love Songs) 唱情歌的人

Chun Zhen Nian Dai (Age of Innocence) 纯真年代

City Story

Da Jiang Dong Qu (The Great River Surges East) 大江东去 

Dan Shen Nü Ren (Single Woman) 单身女人

Dao Bu Liao (I Can't Reach)

Dao Xiang (Rice Fragrance) 稻香

Di Xia Tie (The Subway - main theme from "Sound of Colors") 地下铁

Dong Ai De Gu Du (Understanding Love's Loneliness) 懂爱的孤独

Eyes Say (ending theme from "Qin's Moon") 

Fa Xian Ai (Discovering Love - commercial theme for the Cornello Ice Cream company) 发现爱

Fen Bie - Bi Ye Ge (Separation - The Graduation Song)  分别 - 毕业歌

Feng Sha (Wind and Sand - commercial theme of "Hero") 风沙

Fire

Gang Tie Ren (Man of Steel) 钢铁人

Ge Zhi Shi Ge Chuan Shuo (Brother's Just a Legend) 哥只是个传说

Gei Wei Lai De Ni (For the Future You) 给未来的你

Gu Cheng (Lonely City) 孤城

Guan Yu Jie Shu (On Endings) 关于结束

Hai Zai (Still Here) 还在

Hao Hao Huo Xia Qu (Live On Well - written for the 5.12 earthquake) 好好活下去 

Hao Xiang Dou Shi Yin Wei Ni (It Seems It Is All Because Of You - insert song from "Feng Shen Bang Chuan Qi") 好像都是因为你

Has It 

He Feng Shuo Hua De Hai Zi (Child Who Speaks With the Wind) 和风说话的孩子

Hit

Hua De Jia Sha (Wedding Dress of Flowers - theme of "Heaven's Wedding Dress") 花的嫁纱

Hua Tai Xiang (The Flower Is Too Fragrant - theme of "Chor Lau Heung 2001") 花太香

Hua Xin (Painted Heart - ending theme of "Painted Skin") 画心

Hua Yang Nian Hua (In The Mood For Love - theme of "In The Mood For Love") 花样年华

Hua Yuan (Flower Garden - ending theme of "Way of the Warriors") 花园

Hui Se Kong Jian (Grey Space - insert song of "The Outsiders II") 灰色空间

I'm a Dreamer

I Want You to Know

Ji Ke Chu Fa (Set Out Immediately) 即可出发

Ji Mo De Ji Jie (Season of Loneliness) 寂寞的季节

Jian Jian Dan Dan (Simply) 简简单单

Jiang Nan (Jiang Nan) 江南

Ju Hua Tai (Chrysanthemum Terrace - theme of "Curse of the Golden Flower") 菊花台

Ke Ke Hong Xin Hui Cheng Hai (Red Hearts Collect Into A Sea - written for the 5.12 earthquake) 颗颗红心汇成海 

Ku Le Nian Hua (Years of Joy and Sorrow - main theme from "The Wattled Wall, the Woman, and the Dog") 苦乐年华

Ling Jia Nan Hai (邻家男孩) Boy Next Door

Ling Xi Xiang Tong (Unspoken Connection - insert song of "Music Up") 灵犀相通

Long Zhan Qi Shi (Dragon Knight) 龙战骑士

Luo Dan De Lian Ren (Lovers Fallen to Loneliness) 落单的恋人

Ma Xing Wo (Scold Me Awake) 骂醒我

Mi Gong (The Maze - Mandarin ending theme of "Sound of Colors") 迷宫

Mi Yu (The Riddle) 谜语

Mian Hua Tang (Cotton Candy) 棉花糖

Ming Zi (The Name) 名字

Ming Tian (Tomorrow) 明天

Na Yi Nian, Zhe Yi Tian (That Year, This Day - theme of "Seoul Raiders") 那一年,这一天

Na Yi Tian (The Day - theme from "A World Without Thieves") 那一天

Na Yi Zhan (Which Stop) 那一站

Nan Fei Yan (South-Flying Geese - ending theme from "Qin's Moon") 南飞雁 

Ni Shi Ze Yang De Ren (You Are This Kind Of Person - written in memory of Premier Zhou Enlai) 你是这样的人

Ni Yao De Bu Shi Wo (I'm Not the One You Want) 你要的不是我

Niu Lang Zhi Nv (The Cowherd and the Weaver-girl) 牛郎织女

Nuan Nuan (Warm) 暖暖 

Pa Le Ni (Afraid of You) 怕了你

Pai Hang Bang (Rankings) 排行榜

Pu Gong Ying De Yue Ding (Dandelion's Promise - inspired by the "Xiao Yu writes with white-out" theme from the film "Secrets") 蒲公英的约定

Qi Li Xiang (Orange Jasmine) 七里香

Qin Ai De (Beloved) 亲爱的 

Qing Chun (Youth) 青春

Qing Cong (Verdant Green/Shallot) 青葱

Qing Dong (Feeling - ending theme from "Qin's Moon") 情动

Qing Ren Kuai Le (Lover Be Happy) 情人快乐

Rang Zhe Yi Fen Zhong Ting Liu (Let This Moment Remain - main theme from "How Long Is A Minute For A Girl") 让这一分钟停留 

Ren Jian (Human World) 人间

Ru Guo Ni Zhen De Ai Wo (If You Really Loved Me) 如果你真的爱我

Running

Say You Love Me Again

Shang (Hurt - final competition version) 伤

Shang Cheng Mi Mi (Wounded City Secrets - Chinese main theme of "Confession of Pain") 伤城秘密

Shen Mi Hai (Sea of Mystery - ending theme from "Qin's Moon") 神秘海

Sheng Ri Kuai Le (Happy Birthday - written in memory of Premier Zhou Enlai) 生日快乐

Shi Jie Mo Ri (The Last Day of the World) 世界末日 

Shi Ming (Mission - ending theme from "Qin's Moon") 使命

Shu Dao San Jiu Bu Ku (Count To Three And Stop Crying) 数到三就不哭

Shui Shen Huo Re (Deep Water and Scorching Fire) 水深火热

Si Yu Ji Mo (Death By Loneliness) 死于寂寞

Sui Meng Er Fei (Fly With Your Dreams - main theme from "An Empress and the Warriors") 随梦而飞 

Sweet Dream

Tang Ming Huang (main theme from "Tang Ming Huang") 唐明皇 

Tian Hei Tian Liang (Dawn and Dusk) 天黑天亮

Ting Hai (Hear the Sea) 听海

Tong Hua (Fairy Tale) 童话 

Tong Ku Guo (Suffered Before) 痛苦过

Wa Wa Lian (Babyface) 娃娃脸

Wang Le Ku (Forget To Cry - ending theme for the Korean drama "All In")  忘了哭

Wei Liao Qing (Unfinished Love - main theme for "Ye Shen Chen") 未了情

Wo De Qing Chun, Wo De Cheng (My Youth, My City) 我的青春,我的城

Wo De Xin Hao Leng (My Heart Is So Cold) 我的心好冷

Wo Men (We) 我们  

Wo Men Dou Yi Wei (We All Believe - ending theme from "Qin's Moon") 我们都以为

Wo Yi Ran Zai Deng (I'm Still Waiting) 我依然在等

Wo Zai Ye Bu Yao Dui Ni Na Me Hao (I Never Want to Be That Good to You Again) 我再也不要对你那么好

Wu Jian Dao (Infernal Affairs - main theme of "Infernal Affairs") 无间道 

Wu Suo Bu Ai (Nothing Do Not Loves/Nothing Isn't Loved) 无所不爱

Wu Tong Shi Lian (Painless Loveless) 无痛失恋

Xia Guang (Twilight Clouds - ending theme of "Century Sonny") 霞光 (alternate title: 希望 Hope)

Xiang Dui Ni Men Shuo - Bi Ye Ge (I Want To Tell You Guys - The Graduation Song)  想对你们说 - 毕业歌

Xiang Xin Ai (Believe In Love - opening theme of "Century Sonny") 相信爱

Xie Xia Zhe Shou Ge (I Write Down This Song) 写下这首歌

Xin Huo (Fire in the Heart - insert song from "Century Sonny") 心火

Xin Tiao (Precept) 信条

Xin Zhan (Heart War - main theme of "Red Cliff") 心战 

Xing Zhi Sui Pian (Fragments of Stars - Cantonese ending theme of "Sound of Colors") 星之碎片 

Xiong Di (Brothers - main theme from "Brothers (2007)") 兄弟 

Xiong Di (Brothers - main theme from "The Assembly") 兄弟 

Yan Lei Jiao Wo De Shi - The Science of Crying (What the Tears Taught Me) 眼泪教我的事

Yan Lei Xiao Le (The Tears Are Laughing) 眼泪笑了 

Yan Nan Fei (The Geese Fly South - main theme of "Returning Like An Arrow") 雁南飞

Yao Ji De Wo (You Must Remember Me - ending theme from "Qin's Moon") 要记得我

Ye Zi (Leaf) 叶子 by Yu Quan

Ye Zi (Leaves) 叶子 by A Sang

Yi Fen Wei Er De Gu Dan (Half Solitude) 一分为二的孤单

Yi Gen Ren Zou (Walk Alone) 一个人走

Yi Si Bu Gou (Not A Dog Out of Place) 一丝不狗

Yi Zhi Hen An Jing (Always Very Quiet) 一直很安静

Yin Xing De Chi Bang (Invisible Wings) 隐形的翅膀

Ying Xiong (The Hero) 英雄

You & Me  

You Meng Hao Tian Mi (Having Dreams Is So Sweet - insert song of "Music Up") 有梦好甜蜜

You Yi Zhong Ai Jiao Zuo Fang Shou (There Is A Kind of Love Called Letting Go) 有一种爱叫做放手 

Yuan Lai (Originally) 原来

Yue Guang (Moonlight) 月光 by Yu Quan

Yue Guang (Moonlight - opening theme of "Qin's Moon") 月光

Yue Guang Xia Xiang Ni (Missing You Under the Moonlight) 月光下想你

Yue Liang Wang Zi (Prince of the Moon - ending theme from "Qin's Moon") 月亮王子

Yue Wan Wan (Crescent Moon) 月弯弯

Zai Hui Shou (Look Back Again) 再回首

Zai Ni He Tian Kong Zhi Jian (In Between You and the Sky) 在你和天空之间

Zai Qing Mu Yuan De Di San Tian (The Third Day at Aokigahara) 在青木原的第三天

Zai Shuo Yi Ci Wo Ai Ni (Say I Love You One More Time - main theme of "All About Love") 再说一次我爱你

Zhan Qi Lai (Stand Up - main theme from "The One-Man Olympics") 站起来

Zhi Shao Hai You Ni (At Least There Is You) 至少还有你

Zhu Fu (Blessing) 祝福 

Zhu Tou (Pighead) 猪头

Zhui Xun Wo De Jiao Bu (Pursuing My Footsteps - insert song of "Way of the Warriors") 追寻我的脚步

Zi Ji Zhao Gu Zi Ji (You Take Care Of Yourself - insert song of "Way of the Warriors") 自己照顾自己

Zi Zuo Zi Shou (Road to Inferno - ending theme of "Infernal Affairs III") 自作自受

Zui Hou Yi Tian (The Last Day) 最后一天

Zui Hou Yi Zhi Wu (The Last Dance) 最后一支舞

Zui Kuai Le Na Yi Nian (The Happiest Year - insert song of "Way of the Warriors") 最快了那一年

Chinese Male Artists Index

A Mu  阿木 

Cao, Qin  曹秦  

Chan, Eason 陈奕迅  

Chan, Jackie 成龙

Chen, Celvin  陈旭

Cheung, Jacky  张学友

Chou, Jay  周杰伦

Chou, Nick 周汤豪

Chow, Emil (Huajian) 周华健 

Dong Lai Dong Wang 东来东往 

Guang, Liang  光良 

Hoho (Hou Xian) 后弦

Hu, Anson (Yanbin) 胡彦斌 

Huang, Zheng (Shawn)   黄征 

Jiang Yuheng 姜育恒

Lai, Leon  黎明  

Lau, Andy  刘德华 

Leung, Tony  梁朝伟 

Lin, Jimmy 林志颖

Lin, JJ  林俊杰

Liu, Chao 刘超

Liu, Huan  刘欢

Luo, Show (Alan, Zhixiang)  罗志祥

Ren, Richie  任贤齐

Rim 林埈永

Tao, David (Jie)  陶喆

Teo, Nicholas  张栋梁

Wang, Leehom  王力宏

Wong, Michael  光良  

Xiang, Yahong  项亚荭

Yang, Kun  杨坤  

Yu, Chris  游鸿明

Zhang, Jason  张杰 

Zhang, Xinjie  张心杰 

Zhang, Xueyou  张学友 

Chinese Female Artists Index

A Lan  阿兰

A Mei 阿妹 

A Sang  阿桑 

Chao, Bibi 赵之璧 

Chen, Kelly  陈慧琳 

Fan, Christine (Weiqi) 范玮琪

Han, Hong 韩红

HOCC (Ho, Denise) 何韵诗 

Hsiao, Elva  萧亚轩 

Hsu, Christine (Jingchun) 许景淳 

Kimi (Xiang Xiang) 香香

Kym (Jin Sha) 金莎

Lam, Sandy  林忆莲 

Li, Na  李娜  

Liu, Jade (Liyang) 刘力杨 

Leong, Fish (Jingru)  梁静茹 

Man, Fong  万芳 

Mok, Karen  莫文尉 

Qiao, Chuxi  乔楚熙 

Qu, Jinnan 曲锦楠

Sara

Summer (Jike Junyi) 吉克隽逸

Sun, Stefanie (Yanzi) 孙燕资

Tsai, Chin  蔡琴 

WaWa  哇哇  

Wang, Cyndi (Xinling) 王心凌

Yeung, Miriam  杨千桦 

Zhang, Angela (Shaohan) 张韶涵  

Zhang, Huimei 张惠妹 

Zhang, Jane (Liangying) 张靓颖 

Zhu, Hong 朱虹 

Chinese Groups Index

A-ONE (lit. Insect Group) 昆虫组合

Assassin 刺客乐队 

Crystal Butterfly 水晶蝶  

Fire

Hit-5

Idol Girls  爱朵女孩

Linggan Band (Inspirations) 灵感乐队

Nature Morte (lit. Still Life Paradise, or Nature Morte Paradise) 静物乐园

Nianshao Duo (Young)  年少乐队 

Power Station (lit. Power Train) 动力火车  

Rose Din (lit. Screw) 螺丝钉 

S.B.D.W.  咻哔嘟哗 

Shi San Music Group (Thirteen) 十三乐团 

Top Combine  至上励和

Wu Cai Jing Ling (Rainbow Fairy) 五彩精灵  

You Le Yuan (Worrisome Paradise) 忧乐园  

Yu Quan 羽·

Chinese Films Index

A World Without Thieves (Tian Xia Wu Zei)  天下无贼 

All About Love (Zai Shuo Yi Ci Wo Ai Ni) 再说一次我爱你

An Empress and the Warriors (Jiang Shan Mei Ren) 江山美人

The Assembly (Ji Jie Hao) 集结号

Brothers (Xiong Di) 兄弟

Confession of Pain (Shang Cheng) 伤城 

 1. Shang Cheng Mi Mi (Wounded City Secret) 伤城秘密 - Chinese Domestic Release Ending Theme
 2. Secret - International Release Ending Theme

 

Chor Hau Leung 2001 楚留香

Curse of the Golden Flower (Man Cheng Jin Dai Huang Jin Jia) 满城尽带黄金甲

Hero (Ying Xiong) 英雄

In the Mood for Love (Hua Yang Nian Hua) 花样年华

Infernal Affairs (Wu Jian Dao) 无间道 

 1. Bei Yi Wang De Shi Guang (The Times That Have Been Forgotten) - Insert Song
 2. Wu Jian Dao (Infernal Affairs) - Ending Theme for Film 1 (Cantonese)
 3. Zi Zuo Zi Shou (Road to Inferno) - Ending Theme for Film 3 (Cantonese)

 

The One-Man Olympics (Yi Ge Ren De Ao Lin Pi Ke)  一个人的奥林匹克

Painted Skin (Hua Pi) 画皮

Red Cliff (Chi Bi)  赤壁 

 1. Da Jiang Dong Qu (The Great River Surges East) 大江东去 - 2nd film ending theme
 2. Xin Zhan (Heart War) 心战 - 1st film ending theme

 

Returning Like An Arrow (Gui Xin Si Jian) 归心似箭

Seoul Raiders (Han Cheng Gong Lue) 韩城攻略

Sound of Colors (Di Xia Tie) 地下铁 

 1. Di Xia Tie (The Subway) 地下铁 - Insert Song
 2. Mi Gong (The Maze) 迷宫 - Ending Theme (Mandarin)
 3. Xing Zhi Sui Pian (Fragments of Stars) 星之碎片 - Ending Theme (Cantonese)

Chinese Shows/Cartoons Index

All In (*Korean Drama)

Century Sonny (Jing Ling Shi Ji) 精灵世纪

 1. Xia Guang (Twilight Clouds) 霞光
 2. Xiang Xin Ai (Believe In Love) 相信爱
 3. Xin Huo (Fire in the Heart) 心火

 

Chinese Paladin (Xian Jian Qi Xia Zhuan) 仙剑奇侠传

Feng Shen Bang Chuan Qi 封神榜传奇

The Friends TV Series (Ming Yang Si Hai) 名扬四海  

Heaven's Wedding Dress (Tian Guo De Jia Yi) 天国的嫁衣

How Long Is A Minute For A Girl (Nü Hai, Ni De Yi Fen Zhong You Duo Chang) 女孩,你的一分钟有多长

Music Up (Wo Wei Ge Kuang) 我为歌狂 

 1. Ling Xi Xiang Tong (Unspoken Connection) 灵犀相通
 2. You Meng Hao Tian Mi (Having Dreams Is So Sweet) 有梦好甜蜜

 

The Outsiders II (Dou Yu II) 斗鱼II

Qin's Moon (Qin Shi Ming Yue) 秦时明月 

 1. Cai Hong (Rainbow) 彩虹 - ending theme
 2. Eyes Say - ending theme
 3. Nan Fei Yan (South-Flying Geese) 南飞雁 - ending theme
 4. Qing Dong (Feeling) 情动 - ending theme
 5. Shen Mi Hai (Sea of Mystery) 神秘海 - ending theme
 6. Shi Ming (Mission) 使命 - ending theme
 7. Wo Men Dou Yi Wei (We All Believe) 我们都以为 - ending theme
 8. Yao Ji De Wo (You Must Remember Me) 要记得我 - ending theme
 9. Yue Guang (Moonlight) 月光 - opening theme
 10. Yue Liang Wang Zi (Prince of the Moon) 月亮王子 - ending theme

 

The Rose (Qiang Wei Zhi Lian) 蔷薇之恋

Smiling Pasta (Wei Xiao Pasta) 微笑PASTA

Tang Ming Huang  唐明皇

The Wattled Wall, the Woman, and the Dog (Li Ba, Nü Ren, He Gou)  篱笆·女人和狗

Way of the Warriors (lit. Legends of the Sui/Tang Heroes, or Sui Tang Ying Xiong Zhuan) 隋唐英雄传 

 1. Hua Yuan (Flower Garden) 花园 - Ending Theme
 2. Zhui Xun Wo De Jiao Bu A (Pursuing My Footsteps) 追寻我的脚步啊- Insert Song
 3. Zui Kuai Le Na Yi Nian (The Happiest Year) 最快了那一年 - Insert Song
 4. Zi Ji Zhao Gu Zi Ji (You Take Care of Yourself) 自己照顾自己 - Insert Song

 

Ye Shen Chen 夜深沉

Read Me

Hey, you!  If you got to this site and you're looking for a song that's listed but hasn't been posted, please feel free to let me know. 

 

My email is arcadaviamenasui@gmail.com, or you can leave a message in the shoutbox on the homepage.