Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes

A.D. 1986

Merhba

Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes
A.D. 1986

 

F'isem il-President u l-Kumitat tal-Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes naghtik merhba f'dan is-sit ufficjali tal-Ghaqda taghna.  L-iskop ewlieni ta' dan is-sit huwa li jwassal aktar fil-berah il-messagg ewlieni li fuqu twaqfet l-Ghaqda, jigifieri biex aktar nies japprezzaw il-patrimonju Religjuz u artistiku li ghaddewlna Missirijietna.  


WIRJA ANNWALI 2018

Din is-sena l-Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes ser ittella' l-Wirja Annwali taghha propju mal-Ftuh tal-Festi Ufficjali tal-Valletta 2018.
Ghaldaqstant il-Wirja ser tigi inawgurata nhar is-Sibt 13 ta' Jannar 2018 fis-6:30pm gewwa s-Sala Santu Wistin, il-Belt Valletta.
Il-Wirja tibqa' miftuha sal-Hadd 28 ta' Jannar 2018.

Inheggu lill-membri kollha sabiex jippartecipaw bi hgarhom f'din l-esebizzjoni unika.


l-ahhar aggornament ...


MILIED FLIMKIEN 2018

Aktar ritratti fis-sezzjoni 'Attivitajiet (1)

Zjara Kulturali


ZJARA KULTURALI FIL-MUZEW TAL-PARROCCA TAZ-ZEJTUN

Aktar ritratti fis-sezzjoni 'Attivitajiet (2)'

l-ahhar aggornamenti ...

SEHEM FL-ATTIVITA' CASAL FORNARO

Is-Sibt 21 ta' Ottubru, 2017


Aktar ritratti fis-sezzjoni Attivitajiet


Avvizi generali ...

 

 

 

HALLAS IL-MENSWALITA' TAS-SENA 2013

Adulti - 5 Ewro

Tfal sa 16-il sena - 3 Ewro


INDIRIZZ:
"IL-KAXXIER"
37, TRIQ IL- LVANT,
VALLETTA

 

 

 

RITRATTI TA' MUDELLI TA' KNEJJES

Kull min ghandu xi mudell ta' knisja jew oggetti ohra konnessi mad-delizzju taghna, huwa mitlub sabiex jibghatilna ritratt halli nkunu nistghu ninkluduhom f'dan is-sit.  Wiehed jista' jibghat ir-ritratti permezz ta' dan l-email jew f'dan l-indirizz:

37, Triq il-Lvant,

Valletta

 

 

 

L-ahhar aggornament

25 / 12 / 2016