Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes

A.D. 1986

Merhba

Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes
A.D. 1986

 

F'isem il-President u l-Kumitat tal-Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes naghtik merhba f'dan is-sit ufficjali tal-Ghaqda taghna.  L-iskop ewlieni ta' dan is-sit huwa li jwassal aktar fil-berah il-messagg ewlieni li fuqu twaqfet l-Ghaqda, jigifieri biex aktar nies japprezzaw il-patrimonju Religjuz u artistiku li ghaddewlna Missirijietna.  

l-ahhar aggornamenti ...

LAQGHA GHALL-MEMBRI

Il-Hadd 7 ta' Mejju, 2017Aktar ritratti fis-sezzjoni Attivitajiet


wirja annwali 2016 ...

WIRJA ANNWALI 2016 ... SUCCESSIl-President u l-Kumitat tal-Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes jixtiequ jirringrazzjaw lill-membri kollha li taw is-sehem taghhom biex il-Wirja Annwali ta' din is-sena regghet kienet ta' success minn kull lat.  Grazzi wkoll lill-pubbliku ingenerali li gie jzur din il-wirja kif ukoll grazzi lill-gurnalisti u l-mezzi kollha tax-xandir li taw l-ghajnuna taghhom.

Aktar ritratti u taghrif fis-sezzjoni 'Wirja Annwali'

Avvizi generali ...

 

 

 

HALLAS IL-MENSWALITA' TAS-SENA 2013

Adulti - 5 Ewro

Tfal sa 16-il sena - 3 Ewro


INDIRIZZ:
"IL-KAXXIER"
37, TRIQ IL- LVANT,
VALLETTA

 

 

 

RITRATTI TA' MUDELLI TA' KNEJJES

Kull min ghandu xi mudell ta' knisja jew oggetti ohra konnessi mad-delizzju taghna, huwa mitlub sabiex jibghatilna ritratt halli nkunu nistghu ninkluduhom f'dan is-sit.  Wiehed jista' jibghat ir-ritratti permezz ta' dan l-email jew f'dan l-indirizz:

37, Triq il-Lvant,

Valletta

 

 

 

L-ahhar aggornament

25 / 12 / 2016