MIHAIL KOGALNICEANU

O COMUNA EUROPEANA CU OAMENI EUROPENI

                                     ANEXA LA HCL NR.  15 / 17.03.2011

ROMANIA                                                 

JUDETUL TULCEA

COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     REGULAMENT LOCAL

 

PRIVIND  IMPLICAREA  PUBLICULUI  CU PRIVIRE LA ELABORAREA  SAU  REVIZUIREA  PLANURILOR DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM      IN COMUNA  MIHAIL KOGALNICEANU, JUDETUL TULCEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CAPITOLUL I  - Dispoziţii generale

ART. 1

     Prezentul regulament local stabileşte componentele obligatorii ale informării şi consultării publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, în conformitate cu art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare si a Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

ART. 2

     Informarea şi consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi este parte integrantă a procedurii  de iniţiere, elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.

ART. 3

     Informarea şi consultarea publicului se fac obligatoriu în următoarele etape din cadrul

procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului:

     a) etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de elaborare;

     b) etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;

     c) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;

     d) elaborarea propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi care se supune procedurii de transparenţă decizională.

ART. 4

     (1) Pentru toate documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului prevăzute de lege, pentru care se aplică prezentul regulament local, procesul de informare şi consultare a publicului se finalizează cu raportul informării şi consultării publicului, raport ce se supune atenţiei autorităţilor administraţiei publice responsabile cu aprobarea planului, împreună cu documentaţia completă.

     (2) Raportul informării şi consultării publicului fundamentează decizia autorităţilor

administraţiei publice responsabile cu aprobarea sau respingerea planului propus, în vederea respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă şi asigurării interesului general.

     (3) În baza raportului informării şi consultării publicului, consiliul local poate solicita

modificarea şi completarea documentaţiei de urbanism supuse aprobării.

     (4) În exercitarea controlului de legalitate referitor la hotărârile consiliului local privind aprobarea documentaţiilor de urbanism sau amenajare a teritoriului,  prefectul are obligaţia să verifice respectarea prevederilor prezentei metodologii, iar în cazul nerespectării să le atace în faţa instanţei de contencios administrativ în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

ART. 5

     Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face  conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, şi conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II  Responsabilităţi şi competenţe

ART. 6

     (1) Responsabilitatea privind informarea şi consultarea publicului pentru planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului revine revine autoritatilor administratiei publice locale, respectiv Consiliului local al comunei  Mihail Kogalniceanu, primarului comunei  Mihail Kogalniceanu si compartimentelor din aparatul propriu de specialitate al primarului, respectiv persoanei cu atributii de relatii cu publicul si Compartimentul de urbanism si amenajarea teritoriului  în colaborare cu  Comisia pentru agricultura, amenajarea  teritoriului si urbanism, munca si   protectie sociala  a consiliului local.

     (2) Pentru îndeplinirea acestor responsabilităţi  privind informarea si consultarea publicului  pentru planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, Consiliul Local  si Primaria comunei Mihail Kogalniceanu , prin persoana cu atributii de relatii cu publicul   si Compartimentul de urbanism si amenajarea teritoriului  organizeaza la sediul primariei, in holul public, un spaţiu permanent dedicat schimbului de informaţii cu privire la activitatea de urbanism şi amenajare a teritoriului.

CAPITOLUL III   Continut cadru  al Regulamentului local privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si urbanism

ART. 7

     (1) Pentru stabilirea modului specific de aplicare a prezentei metodologii, administraţia publica locala a comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, adopta prezentul  Regulamentul local.

     (2) Conţinutul  Regulamentului local stabileşte următoarele:

     a) atribuţiile în coordonarea informării şi consultării publicului pentru documentaţiile de urbanism şi/sau amenajare a teritoriului  revine persoanei cu atributii de relatii cu publicul  si Compartimentului de urbanism  si amenajarea teritoriului a comunei Mihail Kogalniceanu;

- persoana desemnata responsabila cu urmarirea si controlul indeplinirii procedeelor privind informarea şi consultarea publicului este inspectorul din cadrul Compartimentului  de urbanism;

     b) finantarea activităţilor de informare şi consultare se face diferentiat in functie de initiatorul documentaţiilor de urbanism şi/sau amenajare a teritoriului dupa cum urmeaza:

     1. pentru documentaţiile de urbanism initiate de Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu  finanatarea se asigura din bugetul local;

     2. pentru documentatiile de urbanism initiate de un investitor privat, persoana fizica sau juridica, respectiv un grup de investitori, finantarea se asigura prin grija acestuia; respectiv acestora;

     c) grupul-ţintă pentru informare şi consultare, pentru fiecare categorie de plan;

     1. la elaborare, reactualizare PUG vizeaza toti locuitorii comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea si persoanele fizice si juridice a caror proprietati se afla pe teritoriul administrativ al comunei;

     2. la elaborare, reactualizare PUZ grupul –tinta vizeaza toti proprietarii terenurilor care fac obiectul reglementarilor supuse aprobarii la care se adauga zonele invecinate de impact mentionate prin certificatul de urbanism in baza avizului de oportunitate.

     2.(1) in cazul cand PUZ –ul este de importanta locala sau cu impact major asupra teritoriului administrativ, grupul - tinta se adreseaza tuturor cetatenilor sau unei categorii definite in etapa pregătitoare de anunţare a intenţiei de elaborare, mentionata prin certificatul de urbansim in baza avizului  oportunitate.

     3. la elaborare PUD grupul –tinta vizeaza toti proprietarii terenurilor care fac obiectul reglementarilor supuse aprobarii si proprietarii terenurilor imediat invecinate pe toate laturile zonei care a generat PUD.

     d) accesul la informaţii şi documentaţii se face diferentiat functie de etapa de elaborare si anume:

     1. informatiile cu privire la etapa pregătitoare

     -  anunţarea intenţiei de elaborare se va realiza prin anunt in presa locala si/sau pe site-ul primariei www.clkogalniceanu.webs.com (functie de importanta reglementarilor urbanitice propuse) si in baza informatiilor cu caracter public a certificatelor de urbanism emise pentru elaborarea documentatiilor de urbanism ;

     2. in etapa de elaborare a reglementarilor urbanistice pentru:

     a) notificarea persoanelor  implicate in grupul – tinta pentru documentatiile initiate de administratia publica locala a comunei Mihail Kogalniceanu, modul de acces la  informatii si consultarea documentatiei intra in atributiile proiectantului si a persoanei cu atributii de relatii cu publicul , si Compartimentul de urbanism si amenajarea teritoriului sub indrumarea persoanei desemnata responsabila cu urmarirea si controlul indeplinirii procedeelor privind informarea şi consultarea publicului;

     b) pentru persoanele implicate in grupul – tinta pentru documentatiile initiate de un investitor privat, persoana fizica sau juridica, respectiv un grup de investitori, informatiile si consultarea documentatiei intra in atributiile proiectantului si a initiatorilor;

     3. consultand documentatiile la panoul de afisaj public unde se vor expune toate plansele, in etapa premergatoare de aprobare, etapa anuntata prin mijloace mass –media.

     4. informatii cu privire la detaliile suplimentare vor fi asigurate de persoana cu atributii  de relatii cu publicul, si Compartimentul de urbanism din cadrul  primariei comunei Mihail Kogalniceanu, sub indrumarea persoanei desemnata responsabila cu urmarirea si controlul indeplinirii procedeelor privind informării şi consultării publicului, inspectorul din cadrul Compartimentului de urbanism;

     e) se considera incompleta documentatia de urbanism care nu prezinta documentele de evaluare a proceselor de participare publica conform cu Regulamentul local aprobat, ca atare reglementarea urbanistica propusa nu poate fi supusa aprobarii de Consiliul Local comunei Mihail Kogalniceanu, ;

     (1) În cazul în care iniţiatorul planului este un investitor privat, persoană fizică sau juridică nerespectarea prevederilor prezentului Regulamentul local atrage dupa sine restituirea documentatiei de urbansim cu motivatia scrisa a incalcarii acestuia.

     f) evaluarea proceselor de participare publică se face pe baza :

     1. Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului în baza căruia se desfăşoară procesul de participare a persoanelor identificate ca facand parte din grupul – tinta;

     2. Raportul informării şi consultării publicului, care fundamentează decizia consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism.

     Cele 2 documente ce atesta indeplinirea procedurii de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea documentatiilor de urbanism fac parte integranta din documentatia de urbanism supusa aprobarii.

     Atributiile privind intocmirea  documentului de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului si  raportului informării şi consultării publicului, care fundamentează decizia consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism revine:

     - compartimentului de urbanism prin grija persoanei responsabile desemnate pentru documentatiile de urbanism initiate de administratia publica locala;  

     - inivestitorului prin grija proiectantului urbanist pentru documentatiile  de urbanism initiate de un investitor privat, persoana fizica sau juridica, respectiv un grup de investitori;

     g)  Comisia pentru agricultura, amenajarea  teritoriului si urbanism, munca si   protectie sociala  a Consiliului Local  va analiza, anual, raporturile de informare şi consultare a publicului care fundamentează decizia consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism si va propune modificarea Regulament local.

ART. 8

     Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului are următoarele atribuţii:

     a) coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat şi în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;

     b) răspunde de redactarea cerinţelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare şi desemnare a elaboratorului pentru documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale;

     c) răspunde de redactarea propunerilor de cerinţe specifice necesar a fi incluse în avizul prealabil de oportunitate pentru documentaţiile de urbanism iniţiate de investitori privaţi, persoane fizice sau juridice;

     d) gestionează activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, până la aprobare;

     e) este persoană de contact din partea administraţiei publice locale pentru activităţile de informare şi consultare a publicului în privinţa proiectului respectiv.

     f) redacteaza raportul informării şi consultării publicului care fundamentează decizia consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism initiat de administratia publica locala a comunei Mihail Kogalniceanu, prin Compartimentul de urbanism;

     g) verifica continutul documentatiilor de urbanism elaborat de un investitor privat, persoană fizică sau juridică privind cele 2 documente ce atesta indeplinirea procedurii de implicare a publicului si intocmeste, daca este cazul, adresa de restituire a documentatiei de urbansim cu motivatia scrisa a incalcarii prevederilor prezentului Regulament local;

     h) in funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului va fi sprijinită în îndeplinirea atribuţiilor sale de către un grup de lucru permanent, format din reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile, precum şi din reprezentanţi ai cetăţenilor.

ART. 9

     Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului în baza căruia se desfăşoară procesul de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

     a) identificarea părţilor interesate, persoane fizice sau juridice, instituţii publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a teritoriului;

     b) modalitatea prin care vor fi anunţaţi cei interesaţi şi cei potenţial afectaţi referitor la iniţierea procesului de elaborare a planului de urbanism şi de schimbările propuse;

     c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectaţi sau interesaţi de a discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul şi de a-şi exprima rezerve, a formula observaţii sau a sesiza probleme legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre avizare autorităţilor competente;

     d) calendarul propus de iniţiator pentru îndeplinirea obligaţiilor de informare şi consultare a publicului;

     e) datele de contact ale reprezentantului proiectantului, responsabil cu informarea şi consultarea publicului.

ART. 10

     Raportul informării şi consultării publicului, care fundamentează decizia consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism – PUG al  comunei Mihail Kogalniceanu, PUZ, PUD, va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

     a) detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul, inclusiv:

     1. datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului;

     2. conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, buletine informative şi alte publicaţii;

     3. localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

     4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

     b) un rezumat al problemelor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare şi consultare, inclusiv:

     1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenţionează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observaţiile şi rezervele exprimate de public;

     2. probleme, observaţii şi rezerve pe care iniţiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivaţia acestui lucru;

     3. orice alte informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau nepreluarea propunerilor.

ART. 11

     Raportul consultării, însoţit de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul autorităţii publice locale, se prezintă consiliului local spre însuşire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autorităţile administraţiei publice locale pot solicita opinia unor experţi atestaţi sau asociaţii profesionale din domeniu.

 

CAPITOLUL IV  Prevederi diferentiate pe categorii de planuri de urbanism

 

Planul urbanistic general (PUG) şi regulamentul local de urbanism (RLU)

                                        aferent acestuia

ART. 12

      Obiectivele implicării publicului în pregătirea, elaborarea, aprobarea şi monitorizarea PUG sunt următoarele:

     - public informat cu privire la intenţia de a elabora planul;

     -obiectivele PUG fundamentate pe baza obiectivelor strategice de dezvoltare durabilă, opiniilor factorilor-cheie implicaţi şi a semnalărilor publicului;

     -public informat cu privire la obiectivele şi cerinţele PUG, precum şi cu privire la acţiunile de -informare şi consultare a publicului pe parcursul elaborării PUG;

     -informaţii şi opţiuni cu privire la dezvoltarea urbanistică şi protecţia mediului colectate de la public şi analizate, ca parte a studiilor de fundamentare;

     -prognoze şi scenarii redactate în corelare cu opţiunile publicului;

     -opinii, reacţii şi sugestii ale publicului colectate, cunoştinţe şi competenţe puse în comun, interese mutuale identificate pe parcursul elaborării pentru verificarea propunerilor preliminare ori de câte ori este necesar;

     -public informat cu privire la propunerile preliminare şi atras să participe la consultarea asupra acestora;

     -opinii, reacţii şi sugestii ale publicului asupra propunerilor preliminare şi  raportului de mediu colectate, analizate şi incluse în propunerea finală.

     -public cu acces îmbunătăţit la informaţia de urbanism şi mediu;

     -public informat periodic cu privire la implementarea/aplicarea PUG;

     -date şi opinii privind implementarea colectate şi analizate;

     -procesul implicării publicului evaluat sistematic şi regulamentul-cadru al implicării actualizat în consecinţă.

    

 

 

 

     1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

ART. 13

     (1) Autorităţile administraţiei publice locale a comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea iniţiatoare informează publicul cu privire la intenţia de elaborare sau de revizuire a PUG, înainte de elaborarea documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului.

     (2) Informarea cu privire la intenţia de elaborare a PUG se face simultan, prin următoarele metode:

     - anunţuri afişate la sediul primariei  în spaţiile accesibile tuturor cetăţenilor si in locurile special amenajate din satele componente Lastuni si Randunica;

     - anunţ cu vizibilitate imediată pe pagina de deschidere a site-ului propriu www.clkogalniceanu.webs.com, anunţuri publicate în presa judeţeană  ;

     (3)Anunţurile prevăzute la alin. (2) vor cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele:

     a) prezentarea succintă a argumentării intenţiei de elaborare/revizuire a PUG şi a obiectivelor PUG;

     b) numele şi datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea şi consultarea publicului, către care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri;

     c) perioada, de maximum 25 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a intenţiei, în care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri sau exprimate nevoi;

     d) modul în care va fi pus la dispoziţia publicului răspunsul la observaţiile transmise în această perioadă.

     (4) Anunţurile publicate pe pagina proprie de internet www.clkogalniceanu.webs.com şi cele afişate trebuie menţinute pe toată perioada în care pot fi transmise observaţii şi propuneri.

     (5) Autoritatea administraţiei publice locale a comunei Mihail Kogalniceanu,   aduce la cunoştinţa publicului intenţia sa de elaborare sau revizuire a PUG şi prin anunţuri publicate în  presa locala, cel puţin două anunţuri publicate la interval de minimum 3 zile, panouri amplasate pe domeniul public, conferinţe, afişe, interviuri, organizarea unor evenimente şi/sau expoziţii cu hărţi, planuri, schiţe, tabele, grafice, orice alte materiale.

ART. 14

     Autoritatea administraţiei publice locale a comunei Mihail Kogalniceanu primeste de la public observaţii, sugestii sau propuneri cu privire la intenţia de elaborare sau revizuire a PUG şi la informaţiile furnizate prin anunţ şi pune la dispoziţia publicului sinteza acestora şi argumentaţia preluării sau nepreluării propunerilor, în maximum 15 zile de la data-limită stabilită pentru primirea lor.

ART. 15

     Toate propunerile obţinute şi nevoile identificate în urma procesului de informare şi consultare vor fi examinate şi sintetizate şi vor fi prezentate ca anexă la documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUG.

 

 

ART. 16

     (1) Elementele incluse în documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG privind obiectivele principale, aspectele  şi prevederile principale ce urmează a fi abordate, precum  şi procedurile specifice de informare  şi consultare a publicului pe parcursul elaborării  sau revizuirii PUG se redactează de către Viceprimarul comunei Mihail Kogalniceanu cu sprijinul unui grup cu rol consultativ format din reprezentantul Compartimentului de urbanism, Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism Tulcea (CTATU) din cadrul Consiliului Judetean Tulcea , Agenţiei Judeţene de Protecţie a Mediului Tulcea, Comisia pentru agricultura, amenajarea  teritoriului si urbanism, munca si  protectie sociala din cadrul Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, persoana cu atributii de relaţii cu publicul  şi comunicare, reprezentantul Direcţiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniul National Tulcea, alţi reprezentanţi ai unor organisme şi instituţii interesate de la nivel central, judeţean sau local, astfel incat sa se asigure identificarea prealabila a nevoilor la care PUG trebuie sa raspunda.

     (2) Acest grup se organizează, se întruneşte şi funcţionează în raport cu nevoile locale şi ori de câte ori Planul Urbanistic General al comunei Mihail Kogalniceanu este modificat sau înglobează în el noi planuri urbanistice zonale sau de detaliu.

      (3) Documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG include în mod clar obligaţiile ce derivă din derularea activităţilor de informare şi consultare a publicului.

 

          2. Implicarea publicului în etapa de documentare şi elaborare a studiilor

                                         de fundamentare

ART. 17

     (1) În etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerinţele şi opţiunile publicului legate de dezvoltarea urbană durabilă sunt obţinute de elaboratorul documentaţiei de urbanism prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse.

     (2) Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, derularea şi analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului administrativ.

 

          3. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

ART. 18

     (1) Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului sau a anumitor factori interesaţi, precum organizaţii ale societăţii civile, asociaţii profesionale, asociaţii ale sectorului de afaceri, reprezentanţi ai cetăţenilor, asupra evoluţiei propunerilor preliminare, a alternativelor şi opţiunii preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

     (2) În vederea reducerii birocratizării şi a costurilor se recomandă ca această consultare să fie organizată în mod unitar cu evaluarea de mediu, prin colaborarea cu autorităţile responsabile din domeniul mediului.

 

ART. 19

     Informarea şi consultarea publicului asupra propunerilor de PUG se fac astfel:

     a) autoritatea administraţiei publice locale a comunei Mihail Kogalniceanu, iniţiatoare a planului informează publicul prin următoarele activităţi simultan:

     1. publică cel puţin pe propria pagină de internet www.clkogalniceanu.webs.com anunţul cu privire la posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele complete ale propunerilor şi transmit observaţii la sediul autorităţii competente pentru aprobarea finală a PUG în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data ultimului anunţ, precum şi obiectivele, data, locul de desfăşurare, ora de începere şi durata estimată a dezbaterii publice care are loc la minimum 20 de zile de la data ultimului anunţ;

     2. afişează anunţul de mai sus şi propunerile însoţite de explicaţii succinte, scrise şi desenate, într-un limbaj nontehnic, pe o perioadă de cel puţin 30 de zile, la sediul propriu şi în alte locuri special amenajatein localitatile componente Lastuni si Randunica;

     3. trimit în scris către factorii interesaţi identificaţi anunţul publicat, cu cel puţin 15 zile înainte de data dezbaterii publice;

     b) autoritatea administraţiei publice locale a comunei Mihail Kogalniceanu  consultă publicul asupra propunerilor prin cel puţin următoarele activităţi:

     1. pun la dispoziţia publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe durata a cel puţin 45 de zile;

     2.expun materialele grafice cu explicaţii formulate într-un limbaj nontehnic, pe durata a cel puţin 45 de zile, într-un spaţiu special amenajat şi cu posibilitatea colectării în scris a observaţiilor cetăţenilor;

     3. pregătesc, organizează şi conduc o dezbatere publică cu privire la propuneri;

     c) autoritatea administraţiei publice locale a comunei Mihail Kogalniceanu informează publicul cu privire la rezultatele consultării, cel puţin prin publicarea pe propria pagină de internet www.clkogalniceanu.webs.com a observaţiilor şi sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare şi a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice;

     d) consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea documentaţiei pe circuitul legal de avizare.

ART. 20

     Pentru propunerile ce aduc modificări importante unor părţi mari din localitate sau care afectează un număr mare de persoane, administraţia publică locală  comunei Mihail Kogalniceanu poate să: 

     a) informeze publicul prin expoziţii în cartiere, emisiuni radio sau TV, broşuri, anunţuri în şcoli etc.;

     b) consulte publicul asupra propunerilor prin: dezbateri publice pe anumite subiecte critice, dezbateri sau întruniri în anumite zone, interviuri de grup, grupuri consultative structurate pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.;

     c) organizeze ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri itinerante etc., pentru identificarea propunerilor alternative şi ideilor iniţiate de public prin interacţiune cu echipele de lucru, punerea în comun a cunoştinţelor şi competenţelor sau identificarea interese mutuale etc.

ART. 21

     (1) În vederea introducerii în circuitul legal de avizare a PUG şi RLU, autorităţile administraţiei publice locale a comunei Mihail Kogalniceanu asigură realizarea raportului consultării populaţiei.

     (2) Raportul consultării însoţit de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul autorităţii publice locale se prezintă consiliului local al comunei Mihail Kogalniceanu spre însuşire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritatea administraţiei publice locale a comunei Mihail Kogalniceanu poate solicita opinia unor experţi atestaţi sau a unor asociaţii profesionale din domeniu.

 

          4. Implicarea publicului în etapa aprobării PUG

ART. 22

     Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării PUG se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, şi conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

 

          5. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUG

ART. 23

     Informaţiile conţinute în PUG şi RLU aferent reprezintă informaţii de interes public şi vor fi puse la dispoziţie automat prin publicare pe site-ul primăriei şi vor fi eliberate la cerere conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 24

     Anual, autoritatea administraţiei publice locale a comunei Mihail Kogalniceanu va face publice modalităţile privind aplicarea prevederilor PUG şi stadiul de aplicare.

 

     Planul urbanistic zonal (PUZ) şi regulamentul local aferent acestuia

ART. 25

 . Obiectivele implicării publicului în pregătirea, elaborarea, aprobarea şi monitorizarea PUZ sunt următoarele:

     - oferirea posibilităţii publicului de a aduce la cunoştinţa Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu eventuale observaţii, sugestii, semnalări cu privire la intenţia anunţată;

-       obiectivele PUZ fundamentate pe baza obiectivelor strategice de dezvoltare durabilă, obiectivelor şi prevederilor PUG în vigoare, opiniilor factorilor-cheie implicaţi şi semnalărilor publicului;

-       public informat cu privire la propunerile preliminare şi atras să participe la consultarea asupra acestora;

-       opinii, reacţii şi sugestii ale publicului asupra propunerilor preliminare şi, dacă este cazul, asupra raportului de mediu colectate, analizate şi considerate în propunerea finală.

 

           1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

ART. 26

      (1) În situaţia PUZ iniţiate de autoritatea administraţiei publice locale a comunei Mihail Kogalniceanu, in functie de complexitate, tema, obiectivele şi cerinţele PUZ vor fi elaborate cu sprijinul unui grup cu rol consultativ, format din reprezentantul Compartimentului de urbanism, ca persoană responsabilă cu urmarirea si controlul indeplinirii procedeelor privind informarea şi consultarea publicului, Agenţiei Judeţene de Protecţie a Mediului Tulcea, Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, munca si  protectie sociala din cadrul Consiliului Local al comunei Mihail Kogalniceanu, persoana cu atributiide relaţii cu publicul şi comunicare, şi ai altor instituţii sau organisme interesate de la nivel judeţean sau local, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a tuturor nevoilor la care PUZ trebuie să răspundă.

     (2) În funcţie de impactul estimat al PUZ, (suprafaţa studiată, modificări propuse, specificul investiţiei ce a generat elaborarea documentaţiei) pentru argumentarea unor obiective ale planului sau pentru identificarea şi evaluarea unor posibile opinii şi interese divergente, în vederea determinării oportunităţii planului în interes public, administraţia publică iniţiatoare poate aduce la cunoştinţa publicului intenţia de elaborare a PUZ şi obiectivele acestuia prin:

- anunţuri la sediul primariei si pe pagina proprie de internet www.clkogalniceanu.webs.com

- anunţuri către proprietarii din zonă , Direcţiei Judetene pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional a judeţului Tulcea în cazul în care zona tratată se află în perimetrul construit protejat, a siturilor arheologice sau a zonelor de protecţie a monumentelor istorice;

 - afişări ale anunţului în zona de studiu preconizată;

-  întâlniri cu locuitorii din zonă etc. 

     (3)Anunţul va cuprinde:

     - prezentarea succintă a argumentării intenţiei de elaborare a planului şi a obiectivelor  planului;

     - numele  şi datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea  şi consultarea  publicului către care pot fi transmise comentarii şi semnalări;

     - perioada, de minim 15 zile, în care pot fi transmise observaţii, comentarii sau semnalări;

     - precizarea modului în care va fi pus la dispoziţia publicului răspunsul la observaţiile transmise în această perioadă.

     (4) Anunţurile publicate pe site-ul propriu şi cele afişate trebuie menţinute pe toată perioada în care pot fi transmise observaţii, comentarii sau semnalări.

     (5) Consiliul local  al comunei Mihail Kogalniceanu, primeste de la public observaţii, sugestii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ  şi la informaţiile furnizate prin anunţ şi pune la dispoziţia publicului răspunsul la acestea în maximum 15 zile de la data limită stabilită pentru primirea lor.

     (6) Documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUZ trebuie să includă şi obligaţiile elaboratorului ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului.

     (7) Afişarea în vederea informării populaţiei se face pe panouri conforme cu modelul prevăzute în ANEXA 1 – MODEL A, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

ART. 27

     (1) În cazul în care iniţiatorul planului este un investitor privat, persoană fizică sau juridică, obligaţiile ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului se vor transmite iniţiatorului prin certificatul de urbanism şi avizul prealabil de oportunitate.

     (2) În funcţie de impactul estimat al PUZ, initiat de autoritatea administraţiei publice locale a comunei Mihail Kogalniceanu,  prin Compartimentul urbanism, responsabil cu emiterea certificatului de urbanism şi a avizului de oportunitate, pentru identificarea oportunităţii planului în interes public, poate organiza dezbateri publice referitoare la intenţia de elaborare;

     (3) In cazul cand initiatorul PUZ este un investitor privat, persoană fizică sau juridică, organizarea dezbaterii publice referitoare la intentia de elaborare intra in atributiile acestuia in colaborare cu Compartimentul de urbanism, sub indrumarea directa a persoanei desemnata responsabila cu urmarirea si controlul indeplinirii procedeelor privind informării şi consultării publicului.

     (4) Procedurile, modalităţile şi tehnicile specifice de informare şi consultare a publicului se stabilesc prin Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului, adoptat şi în concordanţă cu cerinţele ce derivă din obiectivele principale propuse, complexitatea şi impactul estimat al PUZ.

 

          2. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

ART. 28

     Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului asupra evoluţiei acestora, astfel încât să fie argumentate beneficiile aduse în interes public şi să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

ART. 29

     Informarea şi consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de transmiterea documentaţiei pe circuitul tehnic de avizare, astfel:

a) autoritatea administraţiei publice locale a comunei Mihail Kogalniceanu informează publicul prin cel puţin următoarele activităţi:

     1. publică pe propria pagină de internet  www.clkogalniceanu.webs.com  anunţul cu privire la posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmit observaţii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea PUZ în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anunţului, precum şi obiectivele, data, locul de desfăşurare, ora de începere şi durata estimată pentru fiecare metodă de consultare;

     2. identifică şi notifică proprietarii ale căror proprietăţi vor fi direct afectate de propunerile PUZ;

     3. pune la dispoziţia publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise şi desenate, într-un limbaj nontehnic, precum şi documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;

     4.afişează anunţul la sediul propriu şi în locurile special amenajate, pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate în cel puţin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate;

     5. investitorul privat iniţiator al PUZ afişează anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin ANEXA 1 - MODEL B, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

     b) autoritatea administraţiei publice locale a comunei Mihail Kogalniceanu, responsabila cu aprobarea planului au următoarele obligaţii:

     1. informează publicul cu privire la rezultatele informării şi consultării, cel puţin prin publicarea pe propria pagină de internet www.clkogalniceanu.webs.com şi la sediul propriu a observaţiilor şi sugestiilor publicului şi a răspunsului la acestea, în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului; 

     2. informează în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ şi care au trimis opinii, cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat la acestea.

ART. 30

     În funcţie de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ, autorităţile administraţiei publice responsabile cu aprobarea acestuia:

     a) informează publicul prin expoziţii în zonă, broşuri, anunţuri în şcoli etc.;

     b) consultă publicul prin: dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.;

     c) organizează ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri etc., pentru identificarea şi punerea în comun a cunoştinţelor şi competenţelor sau identificarea intereselor mutuale etc.

ART. 31

     În vederea aprobării PUZ în scopul fundamentării deciziei consiliului local, structura de specialitate, prin persoana desemnata responsabila, asigură elaborarea raportului consultării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor pentru PUZ de administratia publica locala acomunei Mihail Kogalniceanu;

     - in cazul cand initiatorul PUZ este un investitor privat, persoană fizică sau juridică, elaborarea raportului intra in sarcina acestuia.

     În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritatea administraţiei publice locale poate solicita opinia unor experţi atestaţi sau a unor asociaţii profesionale din domeniu.

 

 

 

 

          3. Implicarea publicului în etapa aprobării PUZ

ART. 32

     Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării PUZ se face cu respectarea prevederilor prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, şi conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

 

          4. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUZ

ART. 33

     Planşa de reglementări urbanistice şi regulamentul local reprezintă informaţii de interes public şi vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 34

      Documentatiile PUZ initiate de un investitor privat, persoană fizică sau juridică/grup de investitori vor cuprinde urmatoarele documente de evaluare a proceselor de participare publică:

     1. Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului în baza căruia se desfăşoară procesul de participare a persoanelor identificate ca fiind proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile cu terenul care a generat PUZ, intocmit in baza prevederilor art.10 din prezentul Regulament local – faza de avizare.

     Acest document va fi insotit de:

     a) poza dupa panoul conform cu modelul prevăzut în ANEXA 1 – MODEL TIP A, afisat in vederea informării populaţiei în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

     b) notificarile tuturor persoanelor identificate ca facand parte din grupul – tinta mentionat in certificatul de urbanism emis in vederea elaborarii PUZ, dupa modelul din ANEXA 3 ;

     2. Raportul informării şi consultării publicului, care fundamentează decizia consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism, intocmit in baza prevederilor art.11 din prezentul Regulament local – faza de aprobare.

     Acest document va fi insotit in copie de:

     a) toate documentele anexate in faza de avizare;

     b) poza dupa panoul conform cu modelul prevăzut în ANEXA 2 – MODEL TIP B, afisat in vederea informării populaţiei în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

     c) declaratiile tuturor persoanelor identificate ca fiind proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile cu terenul care a generat PUZ, dupa modelul din ANEXA 4;

     b) anuntul, intr-un ziar local, privind data afisarii in holul primariei a propunerii urbanistice – plansa de reglementare urbanistica -, astfel incat persoanele interesate sa poata semnala contestatii sau sa solicite relatii la personalul cu atributii privind gestionarea activităţii de informare şi consultare a publicului; in vederea promovarii spre aprobare reglementarea urbansitica propusa va trebui sa fie afisata minim 15 zile calendaristice;

     c) alte notificatii, in cazul in care eventualele contestatii sau solicitari ale persoanelor identificate ca facand parte din grupul – tinta, nu au fost adoptate si motivatia neadoptarii.

       

                 Planul urbanistic de detaliu PUD

 

           1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

ART. 35

     În situaţia solicitării elaborării unui PUD, autorităţile administraţiei publice locale informează şi consultă populaţia în conformitate cu regulamentul local aprobat, cel puţin prin următoarele modalităţi:

     a) se notifică proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a observaţiilor sau propunerilor de minimum 15 zile;

     b) în situaţia în care iniţiatorul PUD este o persoană fizică sau juridică interesată, în termen de 5 zile de la primirea tuturor observaţiilor, autoritatea administraţiei publice locale a comunei Mihail Kogalniceanu, persoana desemnata responsabila cu urmarirea si controlul indeplinirii procedeelor privind informării şi consultării publicului notifică iniţiatorul PUD cu privire la eventualele obiecţii primite şi solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui termen de transmitere a răspunsului în termen de maximum 10 zile;

     c) în termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al iniţiatorului PUD, autoritatea administraţiei publice locale a  comunei Mihail Kogalniceanu informează în scris proprietarii care au trimis opinii cu privire la observaţiile primite şi răspunsul la acestea.

 

     2. Implicarea publicului în etapa aprobării  PUD

ART. 36

     În vederea aprobării PUD, autorităţile administraţiei publice responsabile cu aprobarea planului asigură introducerea în documentaţia supusă aprobării consiliului local a raportului informării şi consultării publicului, însoţit de punctul de vedere al structurii de specialitate.

 

3. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUD

ART. 37

     Informaţiile cuprinse în PUD reprezintă informaţii de interes public şi vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 38

      PUD solicitate unui investitor privat, persoană fizică sau juridică/grup de investitori pentru modul de amplasare si conformare a constructiilor in interiorul parcelei va cuprinde urmatoarele documente de evaluarea a proceselor de participare publică :

     1. Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului care vizeaza proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism si care va fi intocmit in baza prevederilor art.10 din prezentul Regulament local.

     Acest document va fi insotit de:

     a) poza panoului conform cu modelul prevăzute în ANEXA 1 – MODEL TIP A si  B, afisat in vederea informării populaţiei în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUD;

     b) notificarile tuturor persoanelor identificate ca fiind proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD, dupa modelul din ANEXA 3;

     c) declaratiile, in urma notificarii, a tuturor persoanelor identificate ca fiind proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile cu terenul care a generat PUD, dupa modelul din

ANEXA 4.

     d) alte notificatii, in cazul in care eventualele contestatii sau solicitari ale persoanelor identificate ca facand parte din grupul – tinta, nu au fost adoptate si motivatia neadoptarii.

     2. Raportul informării şi consultării publicului, care fundamentează decizia consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism la depunerii documentatiei in vederea aprobarii, care va fi intocmit in baza prevederilor art.11 din prezentul Regulament local.

                                                                Intocmit

                                                     Cocona Ion

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ANEXA 1  la

 

 REGULAMENTUL LOCAL PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM  IN   COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUDETUL TULCEA  

 

MODEL PANOU  TIP A

 

PRIMARIA COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANU, JUDETUL TULCEA

| | |

Data anunţului: .......... (ziua/luna/anul) | | |

REPREZINTA INTENŢIA DE ELABORARE :

PLAN URBANISTIC GENERAL/ ZONAL/ DE DETALIU -

Denumire si Argumentare (cand este cazul)/......................................

VIZUALĂ SUGESTIVĂ , SCHEMATICA, INCADRAREA IN LOCALITATE

Iniţiator: ........................................

(numele şi prenumele/denumirea) |

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI |

privind intenţia de elaborare a planului urbanistic PUG/PUZ/PUD

în perioada (ziua/luna/anul) - (ziua/luna/anul) |

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului:

COCONA ION , COMPARTIMENTUL URBANISM

Str. Mihai Eminescu nr 94 telefon 0240 /563001,fax 0240 / 563177   

Observaţiile sunt necesare în vederea ................................... . |

(de exemplu: stabilirii cerinţelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate)

Răspunsul la observaţiile transmise va fi ............................... . |

(modul în care va fi pus la dispoziţia publicului, data şi perioada) |

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:|

| - ......................................................................... |

| - ......................................................................... |

| - ......................................................................... |

| (metoda/scopul/perioada) |

| |

|_________________________________________________________________________

- Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada.

- Literele vor fi tipărite având o înălţime de cel puţin 5 cm, respectiv 7 cm pentru "Intenţie ...", "Publicul este ...".

 

 

                                            

 

                                               ANEXA 2 la

 

REGULAMENTUL LOCAL PRIVIND  IMPLICAREA PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM IN   COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUDETUL TULCEA  

 

MODEL PANOU  TIP B

 

PRIMARIA COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANU, JUDETUL TULCEA

Data anunţului: .......... (ziua/luna/anul)

DESFASOARA ETAPA DE CONSULTARE privind PROPUNERILOR PRELIMINARE: PLAN URBANISTIC GENERAL/ ZONAL/ DE DETALIU -

Denumire si Argumentare (cand este cazul)/......................................

VIZUALĂ SUGESTIVĂ , SCHEMATICA, INCADRAREA IN LOCALITATE

Iniţiator: ..........................................

(numele şi prenumele/denumirea) |

Elaborator: ......................................... |

(denumirea) |

|

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII |

asupra documentelor expuse la sediul Primariei comunei Mihail Kogalniceanu, holul public/panoul de afisaj, str.Mihai Eminescu, nr.94, la compartimentul de urbanism,

în perioada ................. - ................ între orele: ........ .

(ziua/luna/anul) - (ziua/luna/anul)

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA

....................................................................... .

| (metoda/scopul/data, ora/locul, durata)

|

| Răspunsul la observaţiile transmise va fi |

| ...........................................................................

| (modul în care va fi pus la dispoziţia publicului, data şi perioada)

|

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului:

 COCONA ION , COMPARTIMENTUL URBANISM

Str. Mihai Eminescu nr 94 telefon 0240 /563001,fax 0240 / 563177  

_________________________________________________________________________

- Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada.

- Literele vor fi tipărite având o înălţime de cel puţin 5 cm, respectiv 7 cm pentru "Consultare asupra ....".

 

 

                                              ANEXA 3 la

 

REGULAMENTUL LOCAL PRIVIND  IMPLICAREA PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM IN   COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUDETUL TULCEA  

 

 

 

NOTIFICARE ,

 

 

 

 

                              CATRE, _______________________

 

          Va informam ca pe terenul aflat la adresa dincomuna Mihail Kogalniceanu, str. ......................................................................... , nr. ....................., jud. Tulcea  inscris in Cartea Funciara nr. ................................., nr. topo. / nr. cad. ..........................................................

aflat in imediata vecinatate a proprietatii dumneavoastra, va fi studiat cu o documentatie de urbanism ( P.U.Z./ P.U.D.) pentru: “denumire documentatiei “.

Va rog sa-mi comunicati eventualele obiectiuni in termen de 25 zile (PUZ), respectiv 5 zile (PUD) de la data instiintarii.

Mihail Kogalniceanu, data ..........................

- Am luat la cunostinta: Numele si prenumele, semnatura

- Sunt/ Nu sunt de acord cu reglementarile urbanistice propuse

Nota: In cazul unor obiectiuni notificarea va fi completata cu mentiunile privind propunerile de reglementare urbanistica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ANEXA 4 la

 

REGULAMENTUL LOCAL PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM IN  COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUDETUL TULCEA  

 

                                    

 

 

                                                    DECLARAŢIE

 

 

 

SUBSEMNATUL............................................., POSESOR AL C.I(B.I.) SERIA......, Nr.................., DOMICILIAT ÎN............................................., Str........................................., Nr.........., Bl..............., Ap.... . PROPRIETARUL IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF Nr.........................., Nr.CAD....................................... Nr.TOPO.........................................................................................., IMOBIL SITUAT ADMINISTRATIV ÎN ... ................................... Str.........................................,Nr.....,

ÎN CALITATE DE VECIN DIRECT al ............................................................ .........(NUMELE ŞI PRENUMELE BENEFICIARULUI/BENEFICIARILOR)

PROPRIETAR/PROPRIETARI AI TERENULUI OBIECT AL PUZ/PUD identificat prin

IMOBILUL/IMOBILELE INSCRISE ÎN

1. CF.NR....................Nr.CAD...............Nr.TOPO.....................................................................,

2. CF.NR....................Nr.CAD...............Nr.TOPO.....................................................................,

3. CF.NR....................Nr.CAD...............Nr.TOPO.....................................................................,

SUNT DE ACORD CU REGLEMENTAREA URBANISTICA propusa prin

PLANUL URBANISTIC ZONAL/PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru :

se completeaza denumire documentatiei “.............................................

CONFORM  PROIECT Nr........ DIN ................ ÎNTOCMIT DE ..............................................

 

 

 

DATA                                                                                  SEMNĂTURĂ