Double-click to start typing

 Älekulla Fiber Ekonomisk Förening 

-Framtiden är ljus

Här hittar ni protokoll från föreningsstämmorna och medlemsmötena vi haft.

Protokoll fört vid föreningsstämman för Älekulla Fiber Ekonomisk Förening 2017-05-30 i Bygdegården.

Närvarande: Markerades på bifogad röstlängd.

§

 219 Mötet öppnas.

Bengt hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Förklarar listan som kommer skickas runt där man markerar upp om man är på mötet.

Och har man ändrat e-mail adress eller telefon eller liknande så skriva ner de nya så vi har ett uppdaterat medlemsregister.

§ 220 Val av ordförande för mötet.

Som ordförande för mötet valdes Bengt Jansson.

§ 221 Ordförandes val av protokollförare för mötet.

Som sekreterare för mötet utsågs Ingegerd Stensson.

§ 222 Godkännande av röstlängden.

Närvaro listan där folk prickat av sig godkändes så som röstlängd.

§ 223 Val av 2 justeringsmän, samt rösträknare.

Som justeringsmän valdes Benny Larsson och Eva Noak. Rösträknare valdes Anders Karlsson.

§ 224 Godkännande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

§ 225 Frågan om stämmans utlysning.

Vi har sänt e-post till dem som lämnat e-post adress annars vanligt brev och annonserat på anslag vid affären samt annons i markbladet. Och lagt ut det på hemsida och Facebook sida. Mötet ansåg att detsamma var utlyst korrekt,

 

§ 226 A Verksamhetsberättelsen.

          Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

      B Ekonomisk berättelse.

          Resultatrapport:

Intäkter totalt 3339011 (medlemsavgifter, stamfibern och förskott av EU bidraget)

Kostnader totalt: 20773 kr.

Så resultatet är 3318238 kr.

 

          Balansrapport:

Tillgångar: 7596518 (materiella anläggningstillgångar(både stamfiber oh lokala nätet, checkhäftet.)

Eget kapital: -2796278 (insatser, förlust)

Skulder: -1481993 (leverantörsskulder, moms)

Så beräknat resultat är 3318238.

 

Vi har ju två olika projekt, stamfibern och det lokala nätet.

Dessa har vi särredovisat i bokföringen pga att bara det lokala nätet är bidragsgrundande.

 

§ 227 Revisionsberättelsen.

          Revisions berättelse lästes upp utav revisorn Sandra. Revisorerna tillstyrkte

          revisionsberättelsen.

§ 228  Fastställa  balans-  och resultaträkning. Mötet fastställde resultat- och balansräkning.  Mötet beslutade också att årets vinst/förlust övergår i ny räkning.

§ 229 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Medlemmarna beslöt att Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

§ 230 Arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.

Valberedningen föreslog samma som vid förra stämman.

Ge styrelsen 3000 kr för 2017 till reseersättningar och som styrelsen själv får fördela som den vill.

Samt att ordförande får ett arvode på 2000kr, Vice ordförande, kassör, sekreterare och projektledare får 1000 kr vardera.

§ 231 Medlems avgift för 2017 och 2018.

Styrelsen föreslog att nu när en bynätsavgift nu tas ut på förnärvarande 80kr/månad.

Så är 12,50 kr/månad av denna avgift en medlemsavgift.

Stämman godkände att medlemsavgiften för 2017 samt 2018 tas ut i samband med bynätsavgiften.

§ 232 Val av ordförande för 1år.

Bengt har lämnat in att avgår, men valberedningen har inte hittat någon ny ordförande.

Så Bengt har lovat att vara kvar ett år till ifall inte någon på mötet frivilligt tar ordförande rollen.

Men i så fall kommer han inte ha någon direkt kontakt med medlemmarna, utan ser till att avsluta projektet och redovisa till länsstyrelsen samt hålla styrelsemötena och jobba med styrelsen.  Och att det kommer ses ut personer i styrelsen som kommer ha kontakten med medlemmarna.

Så Bengt Jansson valdes om till ordförande.

§ 233 Val av styrelse ledamöter av dem som står i tur att avgå.

Ledamöter som har ett år kvar: Jonas Karlsson, Torbjörn Nordgren, Mikael Larsson, Björn Kenneryd och Jennie Nilsson.

Till styrelseledamöter på 2 år valdes: Dan Andersson, Kent Persson, Anders Karlsson, Joachim Tibell och Magdalena Dahlin.

§ 234 Val av suppleanter.

Till styrelseledamots suppleant på 1 år valdes Tore Andersson och Hans-Ulrik Göransson.

§ 235 Val av revisorer.

Till revisorer på 1 år valdes Sara Mild och Sandra Eriksson

§ 236 Val av revisorer suppleant.

Till revisor suppleant på 1 år valdes Bror-Gunnar Johansson och Carolina Skogsberg.

§ 237 Val av valberedning 3 personer Samt vem som sammankallar.

Till valberedning valdes Lars-Håkan Hansson, Jan-Olof Arnoldsson och Ida Johansson(sammankallande).


§ 238 Verksamhetsplan 2017.

* Bygga klart det lokala nätet,

* Lägga sjökabel till fastigheter Prästhult etc.

* Teckna fler anslutningsavtal?

*  Förvaltningsplan 

* Besiktning (Gjordes 23/5-17. Besiktningsmannen var glatt överraskad av ett bra job. Fick bara några små kommentarer. Även kommunen var med då även stamfibern besiktigades.)

* Följa upp, Jordbruksverkets regler

* Fastställa slutliga insatsen per medlem.

* Ansöka om utbetalning av bidrag från Länsstyrelsen.

* Skicka ut markavtal med karta.

* Redovisa till Marks kommun, (VGR).

* Stamfibern finansieras till 100% av Marks Kommun, detta är fakturerat och betalt.

* Insats per medlem max 25000:

* Beviljat bidrag från Marks Kommun för anslutning mot angränsande nät kommer att faktureras med 439 000:-.


Ingen ytterligare debitering av insats förrän styrelsen vet hur mycket länsstyrelsen betalar ut i bidrag.

 

§ 239 Övriga frågor

1. Finns det något i stadgarna runt tex skadegörelse på nätet?

SVAR: I stadgarna står det inget om sådana saker. De är för hur föreningen skall skötas.

Men den som vållar skadan är skadeståndsskyldig.

Vårt nät ligger inne på ledningskollen.

På sin egen mark bara till sin egen fastighet finns inget markavtal. Men har man ledning på sin mark som andra än man själv är beroende av så finns det ett markavtal med karta där man ser var ledningen går.

Även vägföreningarna i nätområdet och där vi lagt ner slang, kommer få ett markavtal med karta där fibern finns.

Men oberoende om markavtal finns eller ej och man skall göra ett jobb och är osäker på var ledningen går kan man kolla ledningskollen och begära utsättning.

Det gäller tex en bonde som skall gräva på sin mark eller börja plöja på nytt område eller en vägförening som skall byta vägtrummor eller liknande.

 

Ledningen ligger på följande djup (kommer läggas ut på hemsidan också)

Orörd mark 0,3 m, men vi har valt att lägga den på 0,45. Annars har vi lagt extra skyddsslang på den sträckan.

Åkermark minst 0,5 m men helst 0,7 m.

På egen tomt 0,3 m

 

  1. Stamfibern, Tjänar vi pengar på den eller är det en nollöverenskommelse?

  Svar: Just nu har vi ingen som använder den så vi tjänar något på den. Men vi har svartfiber så vi kan hyra ut. Så Är det någon som vill gå via vår fiber till annat nät vi är hopkopplade med så finns möjlighet att köpa in sig. Och då vårt nät har flera anknytningspunkter såkan det vara intressant i framtiden att använda sig utav det.

  Men annars är det en nolluppgörelse mellan föreningen och kommunen just nu.

   

  1. Fråga från vägföreningen för bron i anabäckshult, skall fibern bara sitta i buntband vid bron?

  Svar: Slangen skall hänga på bron, Men buntbanden skall bytas ut mot rostfria band.

 

§ 240 Mötet avslutas.

 

 

 

Vid protokollet:

 …………………………………..

(Ingegerd Stensson), sekreterare.

 

 Justeras:

 …………………………………..

(Bengt Jansson), ordförande

 

…………………………………..

(Benny Larsson)

 

…………………………………..

(Eva Noak)

 

Protokoll fört vid föreningsstämman för Älekulla Fiber Ekonomisk Förening 2016-05-24 i Bygdegården.

Närvarande: Markerades på bifogad röstlängd.

§ 201 Mötet öppnas.

Bengt hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Förklarar listan som kommer skickas runt där man dels markerar upp om man är på mötet eller inte samt om man är intresserad av få hjälp med håltagningen, grävningen på egen tomt samt rådgivning.

§ 202 Val av ordförande för mötet.

Som ordförande för mötet valdes Bengt Jansson.

§ 203 Ordförandes val av protokollförare för mötet.

Som sekreterare för mötet utsågs Ingegerd Stensson.

§ 204 Godkännande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

§ 205 Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.

Som justeringsmän och tillika rösträknare valdes Jan Andersson och Kent Stensson.

§ 206 Frågan om stämmans utlysning.

Vi har sänt e-post till dem som lämnat e-post adress och annonserat på anslag vid affären samt annons i markbladet. Och lagt ut det på hemsida och Facebook sida. Mötet ansåg att detsamma var utlyst korrekt,

§ 207 Godkännande av röstlängden.

Närvaro listan där folk prickat av sig godkändes så som röstlängd.

§ 208 A Verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

B Ekonomisk berättelse.

Balans och resultat räkningen redovisades.

C Revisionsberättelsen.

Revisions berättelse lästes upp utav revisorn Sara Mild. Revisorerna tillstyrkte

revisionsberättelsen.

§ 209 Fastställa balans- och resultaträkning. Mötet fastställde resultat- och balansräkning. Mötet beslutade också att årets vinst/förlust övergår i ny räkning.

§ 210 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Medlemmarna beslöt att Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015.

§ 211 Arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.

Valberedningen föreslog att ge styrelsen 3000 kr för 2016 till reseersättningar och som styrelsen själv får fördela som den vill.

Samt att ordförande får ett arvode på 2000kr, Vice ordförande, kassör, sekreterare och projektledare får 1000 kr vardera.

§ 212 Medlems avgift för 2017.

Stämman fastslog medlemsavgiften för 2017 till 150 kr.

§ 213 Val av ordförande för 1år.

Bengt Jansson valdes till ordförande.

§ 214 Val av styrelse ledamöter av dem som står i tur att avgå.

Ledamöter som har ett år kvar: Dan Andersson, Kent Persson, Anders Karlsson, Ingegerd Stensson och Joachim Tibell.

Till styrelseledamöter på 2 år valdes Jonas Karlsson, Torbjörn Nordgren, Mikael Larsson, Björn Kenneryd och Jennie Nilsson.

§ 215 Val av suppleanter.

Till styrelseledamöts suppleant på 1 år valdes Anders Jansson Haglund och Tore Andersson.

§ 216 Val av revisorer.

Till revisorer på 1 år valdes Sara Mild och Sandra Eriksson

§ 217 Val av revisorer suppleant.

Till revisor suppleant på 1 år valdes Bror-Gunnar Johansson och Carolina Skogsberg.

§ 218 Val av valberedning 3 pseroner Samt vem som sammankallar.

Till valberedning valdes Lars-Håkan Hansson, Jan-Olof Arnoldsson(sammankallande) och Ida Johansson.

§ 219 Information från styrelsen vad vi gjort fram till nu.

 • En av underleverantörerna till miljöschakt har gått i konkurs. Det är DE teknik som skulle blåst och svetsat fibern. Föreningen och Miljöschakt samarbetar för att försöka hitta en ny. Det har gått ut förfrågan till ett antal företag och det är gjort en första gallring.
 • Torbjörn pratar om grävning på egen tomt. Grävdjup minst 30 cm. Om man inte kan komma ner så djupt får hårda rör användas. Grävningen på egen tomt skall göras senast strax innan eller i samband med grävningen förbi fastigheten. Och att man skall ha både slang och grönt sökband i nedgrävningen. Och att det skall vara kvar ca 1 meter slang och sökband vid väggen som man kan dra uppåt på väggen i samband med installationen. Beroende på vilken fiberblåsningsföretag vi nu kommer välja så kan det bli ändring om dosan skall sitta på in eller utsidan av huset.

Slang och sökband finns att hämta hos Gunnar i skållared. Mät till så du hämtar lagom mängd av det.

Grävning på egen tomt är en kostnad på 3425 innan rotavdrag och 2615 efter rotavdraget. Detta är en affär mellan fastighetsägaren och Miljöschakt. Så räkningen kommer gå direkt till fastighetsägaren. Detta är max 20 meters grävning, vill man ha grävt på ett annat sätt så det blir längre så debiteras man med löpande räkning på överstigande stäcka.

Håltagningen i väggen. Ev kan priset komma att ändras nu när vi byter leverantör, återkommer så fort vi har besked,

Informationsträffen är samma pris för som DE teknik sagt även om vi byter leverantör.

Man kan gå in på sidan ledningskollen.se för att beställa utsättning av ledningar på egen tomt, så det inte blir några överraskningar i samband med grävningen på egen tomt.


 • Kommunen.
 • Anbud Bredbandsoperatör för sträckan Torestorp – Älekulla Dal, stamfiber.
 • Efter förhandling och förtydligandehar föreningen mottagit tilldelningsbeslut.
 • Älekulla fiber är bredbands operatör för sträckan under 7år, bygga stamfiberkabel och förvalta.
 • Samförlägger för det lokala nätat så som i Hemmingstorp, Lahall, Brastorp och några andra.
 • IKKAB är projektör på sträckan mellan Dal och Torestorp.
 • IKKAB har sökt tillstånd från trafikverket för vårt jobb. Och vi har fått det idag.
 • På onsdag startar Miljöschakt grävningen. Börjar vägen in till Rösås. Sedan börjar dom vid Holmen och tar sig ner mot Torestorp. Vägen ska få en ny beläggning och vi vill vara klara med vårt arbete innan så vägen inte blir skadad i samband med vårt jobb.
 • IKKAB har gjort samråd ihop med länsstyrelsen och vi har fåt ett svar på ca 70 sidor. Där det beskrivs vilka områden vi skall visa försiktighet med och vad det är vi skall vara rädda om.
 • IKKAB har även sökt åt oss en ledningsansökan för förläggning inom vägområdet.
 • Det finns fortfarande markavtal som IKKAB skickat ut som inte är tillbakasända. Gör det så fort som möjligt så vi inte får stopp i vår grävning pga. av detta.
 • Vattenfall
 • Samförlägger med dem.
 • I februari startade 2 av deras projekt här. Knapasjö-Holmen där det varit tufft och krävt mycket sprängning. Björkelund-Skållared flyter på lite mer även om de behövt spränga en hel del. De är framme i Gäddarp och gräver just nu.
 • Båda dessa projekt skall enligt vattenfall vara klart senast 31/12-16.
 • Jordbruksverket/Länsstyrelsen.
 • De började hantera ansökningarna i mars på denna nya bidragsperiod.
 • Vår ansökan är nu färdigbehandlad av länsstyrelsen, så det skall tas ett beslut på det den 30 maj.
 • Det är många detaljer och specifikationer som vi måste leva upp till.
 • Samrådet är klart. Och vi har fått dokumentationen på det.
 • Medlemmar.
 • 207 möjliga fastigheter. Tagit från Bredbandskartan på PTS hemsida.
 • Vi har tecknat 150 anslutningsavtal.
 • Dan håller på att diskutera med lägenheterna i byn om de skall vara med eller ej.
 • Fortfarande möjligt att ansluta sig innan grävmaskinen gått förbi fastigheten.
 • Prata med din granne o vän, det blir aldrig billigare än vad det är just nu.
 • Kommunikationsoperatör.
 • Ko belyser nätet.
 • KO är parten som har avtal med olika TO (tjänsteleverantörer).
 • Håller på att upphandla KO. Men när vi gör det måste vi samtidigt se vilka TO som är kopplade mot dem.
 • Ni kan titta på hemsidan Qmarket.se och se vad ZITIUS har att erbjuda. Ni kan även kolla på Varbergs energis hemsida för se vad de har att erbjuda. Det är två av de olika KO som vi tittar på.
 • Stamfibern måste vara klar 31/1-2017 och vi hoppas att majoriteten av det lokala nätet är klart till samma datum.
 • Områdesansvarig har gjort ett fantastiskt jobb och de flesta områdenas markavtal är klara.
 • Vi hoppas på ett positivt svar den 30 maj från länsstyrelsen. Vi kommer fokusera först på stamfibern så den säkert blir klar i tid.
 • Nodhus är inköpt. Det är en begagnad telestation som vi betalt 35 tusen för. Ett nytt hade kostat runt 100 tusen.

§ 220 Verksamhetsplan 2016.

 • Bygga stamnätet Torestorp-Älekulla Dal
 • Göra samförläggningen klar med Vattenfall
 • Bygga större delen av det lokala nätet
 • Teckna fler anslutningsavtal
 • Kvalitetskontroll
 • Följa upp, jordbruksverkets regler.
 • Debitera 2:a betalningen i juni 2016, förutsatt att vi får positiv beslut från länsstyrelsen
 • Öppna byggkreditiv för det lokala nätet och stamfibern, efter behov.
 • Medlemsavgiften för 2016 kommer skickas ut denna månad.
 • Stamfibern finansieras till 100% av Marks Kommun och Västra Götalands Regionen.
 • Anslutningspris max 25000:-
 • Beviljat bidrag från Mark Kommun för anslutning mot angränsande nät,

max 439 000:- Vi behöver kolla upp så de olika bidragen inte står i konflikt och i så fall välja det mest fördelaktiga.

 • Vi bör försöka få med minst ytterligare 10 anslutningsavtal för att säkra upp bidraget och få ner kostnaden för alla.
 • Vi vill att alla är så behjälpliga som möjligt när Miljöschakt kommer och gräver både stamfibern och det lokala nätet. Som tex flytta stängsel och djur där det skall grävas. Röja sly och högt gräs där det skall grävas. Staka ut grävningen så det är lätt att veta var det skall vara. Utstakningen är bra om det görs av områdesansvarig och fastighetsägaren.

Gräv på din egen tomt i god tid och staka ut där det idag går ledningar, tex el och vatten. Kan gå in på sidan ledningskollen.se för se hur man kan få hjälp med detta.

Ev kan man använda befintliga rör där dagens teleledning finns. Måste bla kolla upp tjockleken på röret så det fungerar att använda.

 • Om det blir några problem eller fel runt kanalisationsgrävningen så hör av er omgående så att det kan fixas till.
 • Miljöschakt börjar gräva imorgon mot Rösås.
 • Vi håller på med Marknet och skall skriva ett avtal med dem angående anslutningen till fibern som finns i pumphuset i Torestorp.

§ 221 Övriga frågor

 • Uppdatera era mailadresser hos föreningen. Vi har haft problem att nå vissa med de lämnade mailadresserna samt att en del haft fulla mailboxar. Vi skall försöka komma igång med att skicka info i mail till er. Samma kommer finnas på hemsidan och Facebook samt på anslaget vid affären.

§ 222 Mötet avslutas.

Mötesanteckningar fört vid informationsmöte för medlemmarna i bygdegården 2016-03-17.

Bengt började med övergripande information.

 • Stamfibern: Avtal skrivit med kommunen. Så nu är föreningen även en bredbandsoperatör. Viskall förlägga stamfibern och sköta den i 7 år.
 • Jordbruksverket: Det finns vissa regler att ta hänsyn till på landsbygdsbidragen.
 • Länsstyrelsen: De börjat ta beslut 29 mars för de ansökningar som har 500 poäng samt en del med 485 poäng. Vi har 465. De har ett beslutstillfälle per månad, så vi hoppas få vårt besked i maj.

Torbjörn berättar om statusen på projektet.

 • Vattenfall har börjat gräva och vi lägger ner kanalisation ihop med dem.
 • Knapasjö-Holmen. Där är vattenfall snart vid Knapasjö.
 • Björkelund-Bocksås-Byn-Skållared. Här har de kommit till Karlabo
 • Stamfibern Dal-Byn-Torestorp. Projekteringen görs av IKKAB. Andreas kommer skicka ut avtal i nästa vecka till de berörda markägarna. Han kommer även söka alla tillstånd för denna sträcka.
 • Vi har för avsikt att ansluta till möfiber och kungsäter och stamfibern i torestorp.
 • Vi kommer ha ca 47 skåp i nätet.


Sedan pratar Torbjörn en del om kanalisation på egen tomt.

 • Alla skall själva gräva från tomtgräns till huset. (15-20 meter).
 • Grävdjupet minst 30 cm och där skall slang och sökband ner.
 • Gunnar Nordgrendelar ut slang och sökband. Mät upp hur mycket ni behöver innan ni åker och hämtar.


Miljöschakt har tagit fram ett pris för få hjälp att gräva på egen tomt.

De räknar med att det tar ca 6 timmar per tomt + en liten grävare. Och det är prissatt till efter ROT avdrag 2615 och utan ROT avdrag 3425.

Anmälan om man vill ha denna tjänst skall göras senast 24 maj på föreningsstämman.


Sedan pratar Joacim om ledningsdragning i fastigheten.

 • Sätt ytterdosan så nära TV:n som möjligt om man kommer ta TV via fiber.
 • Tänk på att alla boxarna som installeras behöver ström, så ha bra med kontakter där inne boxen skall vara.
 • Om man placerar boxarna nära TV:n så blir det inte så mycket dragning inne i huset.
 • TV:n rekommenderas inte köras trådlöst.
 • Om man har flera TV apparater i huset skall man helst köra alla med kabel. Och sedan behövs en media box till varje TV apparat.
 • Telefonen behöver också en omvandlare.
 • För att göra huset mindre åskkänsligt rekommenderas att man drar ut den gamla telefonkabeln ur huset, ut genom ytterväggen. Annars finns den relativt lätta ingången för åskan finnas kvar och då har man samma större risk att åskan tar sönder oxar och telefoner.


Bengt pratar om KO. Det är en operatör som skall belysa vårt nät. Och en KO har olika TO kopplad mot sig TO är den som levererar tjänsterna till alla medlemmar.

KO skall upphandlas enligt offentlighets principen.


Torbjörn pratar om håltagning.

 • Fastighetsboxen skruvar DE teknik upp ute på huset.
 • Dragning ca 8 meter kabel inne i huset till första dosan + håltagningen kan man få hjälp med. Priset är satt till 840 kr efter ROT avdrag och 1200 kr innan ROT avdraget.
 • DE teknik kan även komma ut på besök innan för diskutera var som är bäst att sätta boxarna. Detta räknar man tas ca 30 minuter och kommer kosta 250 kr per fastighet.
 • Vill man ha hjälp av DE teknik på något av dessa två saker skal det anmälas senast på föreningsstämman 24 maj.


Dan pratar markavtal.

 • IKKAB kommer sköta arbetet med avtalen på stamfibern.
 • Bocksås-Abborhult-Tranbacken. Sune o Kent är klara med alla utom en markägare.
 • Bostebygd. Benny är klar med alla förutom en fastighet.


Bengt informerade om att det är viktigt att fylla i och skicka in överlåtelseblanketter om man tex säljer fastigheten. Så att föreningen har så uppdaterade och rätt medlemsregister som möjligt.


På frågan när det kommer vara klart. Så måste vi ha byggt nodhuset, valt KO och belyst stamfibern innan 31/1-17.


Skåpsättning: Vi kan välja att själva sätta våra skåp i nätet där vi samgräver med vattenfall eller låta vattenfall göra det mot en kostnad. Det rör sig om ca 40-50 skåp.

Mikael erbjuder sig att sätta skåp och Gustav, Benny, Gunnar N och Rune skall hjälpa honom.


Sedan gjordes en påminnelse om att föreningsstämman är 24 maj.

Protokoll fört vid föreningsstämman för Älekulla Fiber Ekonomisk Förening 2015-05-26 i Bygdegården.

Närvarande: Markerades på bifogad röstlängd.

§ 1 Mötet öpnnas.

Bengt hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande för mötet.

Som ordförande för mötet valdes Bengt Jansson.

§ 3 Val av sekreterare för mötet.

Som sekreterare för mötet valdes Ingegerd Stensson.

§ 4 Godkännande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.

Som justeringsmän och tillika rösträknare valdes Hugo Nordgren och Hans-Ulrik Göransson.

§ 6 Frågan om stämmans utlysning.

Vi har sänt e-post till dem som lämnat e-post adress och annonserat på anslag vid affären samt annons i markbladet.

§ 7 Godkännande av röstlängden.

Närvaro listan där folk prickat av sig godkändes så som röstlängd.

§ 8 A Verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

B Ekonomisk berättelse.

Balans och resultat räkningen redovisades.

C Revisionsberättelsen.

Revisions berättelse lästes upp utav revisorn Sandra Eriksson. Revisorerna tillstyrkte

revisionsberättelsen.

§ 9 Fastställa balans- och resultaträkning. Mötet fastställde resultat- och balansräkning. Mötet beslutade också att årets vinst övergår i ny räkning.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Medlemmarna beslöt att Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014.

§ 11 Arvode till styrelseledamötena och revisorerna.

Valberedningen föreslog att ge styrelsen 3000 kr för 2015 till reseersättningar och som styrelsen själv får fördela som den vill. Detta förslag gick igenom.

§ 12 Medlems avgift för 2016.

Stämman fastslog medlemsavgiften för 2016 till 150 kr.

§ 13 Val av ordförande för 1år.

Bengt Jansson valdes till ordförande.

§ 14 Val av styrelse ledamöter av dem som står i tur att avgå.

Ledamöter som har ett år kvar: Johan Hansson, Torbjörn Nordgren, Ludvig Nordgren, Per Billhäll och Anders Jansson Haglund. Här har Johan Hansson, Ludvig Nordgren och Anders Jansson Haglund valt att avgå redan nu. Följande personer valdes i ett fyllnadsval, Jonas Karlsson, Johnny Johansson och Mikael Larsson.

Till styrelseledamöter på 2 år valdes Dan Andersson, Kent Persson, Anders Karlsson, Ingegerd Stensson och Joachim Tibell.

§ 15 Val av suppleanter.

Till styrelseledamöts suppleant på 1 år valdes Anders Jansson Haglund och Björn Kenneryd.

§ 16 Val av revisorer.

Till revisorer på 1 år valdes Sara Mild och Sandra Eriksson

§ 17 Val av revisorer suppleant.

Till revisor suppleant på 1 år valdes Bror-Gunnar Johansson och Carolina Skogsberg.

§ 18 Val av valberedning 3 pseroner Samt vem som sammankallar.

Till valberedning valdes Lars-Håkan Hansson, Jan-Olof Arnoldsson(sammankallande) och Ida Johansson.

§ 19 Information från styrelsen vad vi gjort fram till nu.

 • Anslutningsavtal 140 st. Vi tar fortfarande emot anmälningar om fler vil gå med.
 • Ritat kartor för fibernätet.
 • Styrelsen har fortsatt att arbeta med markavtal och kartor.
 • Haft en tät dialog med andra fiberföreningar och myndigheter
 • Kommunen.
 • upphandling entreprenad för stamfiber.
 • finansiering med 50% vid anslutning mot annat fibernät.
 • ej beslutad finansiering av fastigheter som ligger långt bort, samtal pågår.
 • Marks kommun, kommer att lägga ut en anbudsförfrågan för entreprenad inklusive förvaltning för stamfiber till Älekullas telestationer.
 • Länsstyrelsen.
 • Lämnat in en ny ansökan till Jordbruksverket.
 • Beräknad behandling av ansökan juni-september.
 • Bidragsperiod 2014-2020.
 • Svenska regeringens ska besluta om reglerna för landsbygdsstöd.
 • Länsstyrelsen kommer att prioritera mellan fiberföreningarna.
 • Ett poängsystem ligger till grund för prioriteringarna.
 • 40% EU bidrag av kostnader för kanalisation, fiber, mm.
 • Utvärderas enligt poäng system.
 • Ansökte hösten 2014.
 • Ansökan behandlas juni 2015.
 • Bidrags beslut troligen hösten 2015
 • Vattenfall
 • 3 projekt inom vårt område.

Björkelund-Karlabo-Gäddarp-Byn; Åsen-Knapasjö; Åsen-Holmen.

 • De har bytt beredare på det ena området, så nu är det samma på alla tre.
 • Ett av de tre områdena skall påbörjas till hösten. Mest troligt ytterligare ett.

§ 20 Verksamhetsplan 2015.

 • Bevaka ansöka om bidrag från länsstyrelsen och påbörja kanalisationen när vi fått positivt svar på ansökan.
 • Bevaka upphandlingen för entreprenad för stamfiber, samförlägga lokala nätet.
 • Bevaka Vattenfallsplaner och samförlägga när möjlighet ges.
 • Vattenfall
  • Vattenfall projekterar 3 olika projekt med ny beredare, det är vår förhoppning att några av dessa projekt påbörjas 2015.
 • Marks kommun
  • Upphandlingen av entreprenad för stamfiber behandlas av teknik och service, tyvärr har man akut personalbrist men förvaltningschefen har lovat att titt på detta.
 • Insatts nummer 2 á 8000:- debiteras i oktober 2015, förutsatt att entreprenaden har startat.
 • Del av Budget nästa år (2015-2016)
  • Kanalisation: 5 300 000:-
  • Byggkreditiv: 2 980 000:-
  • Eget kapital: 2 320 000:-
 • Områdesansvariga
  • Områdesansvariga kommer att gå igenom markavtal och kartor med respektive markägare och ”staka ut” bästa sträckningen för fiberkabeln samt ta fram underlag till markavtal för respektive sträckning.
  • Tillsammans med markägare bestämma var fiber ska grävas ned.
  • Rita in sträckning på karta, ange hinder.
  • Hantera markavtal
  • Svara på frågor om anslutning i huset.
  • Klara i augusti.
 • Fastighetsanslutning
  • Var som helst i huset!
  • Router ska ha fast förbindelse med bostadswitch
  • Fördel med fast förbindelse till TV.
  • Schakt på egen tomt, håltagning i fastigheten och dossättning inne i huset är inte bidragsgivande. Däremot kan man utnyttja rotavdraget. Vi skall försöka få till ett paketpris för håltagning och dossättningen som man sedan kan utnyttja rotavdraget på.

§ 21 Övriga frågor

 • Vi hoppas att vi skall kunna ha igång nätet i december 2016. Men det hänger på EU-bidraget, stamfiber och hur vattenfalls grävning går.
 • Känns som det saknas områdesansvarig i Hemmingstorp. Det skall ses ut en dit.

§ 22 Mötet avslutas.

Protokoll fört vid medlemsmöte för Älekulla Fiber 2015-01-20 i Bygdegården.

§ 1 Mötet öppnas. Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötets ordförande. Till mötets ordförande valdes Bengt Jansson.

§ 3 Val av mötets sekreterare. Till mötets sekreterare valdes Ingegerd Stensson.

§ 4 Val av justeringsman. Till justeringsman valdes Kent Persson.

§ 5 Godkännande av dagordning. Dagordningen fastställdes.

§ 6 Har mötet utlysts i behörig ordning?

Mötet har utlysts i Markbladet, anslag vid affären, via facebook och hemsida och utskickade mail till alla med mailadress samt brev till de övriga. Mötet ansåg att det var utlysts rätt.

§ 7 Godkännande av röstlängd.

Det blev godkänt att utnyttja den medlemslista som man kryssat för vilka fastigheter som hade representanter på mötet. Röstningen skulle i först hand ske via handuppräckning.

Det är en röst per fasighet.

§ 8 Hur långt har vi kommit.

 • Största byggprojektet i Älekulla historia?? Ansökt på bidrag baserat på nästan 9 miljoner.
 • Nu har vi 140 anslutningsavtal.
 • Lämnat in en ny ansökan om EU bidrag
 • Finansieringen av stamfibern är klar. 100 % finansiering av kommunen & VGR.
 • Tagit fram markavtal.
 • Detaljritat kartor på dragningen av fibern.
 • Konstant dialog med vattenfall.
 • Samverkar med angränsande fiberföreningar.
 • Deltagit i ett antal utbildningar och informationsmöten.

§ 9 Stamfibern, anslutning till huvudnätet.

 • Huvudkabel (matarkabel) som ansluter Noden för Älekulla Fiber med huvudnätet.
 • Separat projekt, en förutsättning att kunna bygga ett lokalt fiber nät.
 • Vi har idag ingen fiberanslutnings punkt i Älekulla.
 • Finansieras till 100% av Marks Kommun & VGR.
 • Föreningen samförlägger delar av det lokala nätet som berör fastigheter utmed stamfibern utan kostnad för schaktning.

§ 10 Vattenfall, tidsplan, samverkan

Samförläggning med Vattenfall ger bättre ekonomi i projektet. Avvakta Vattenfalls tidsplan.

Har tyvärr fått besked att de inte gräver här 2015 utan tidigast 2016. Detta påverkar främst vårt lokala fibernät.

§ 11 Anslutning av din fastighet, hur?

 • 3 dagsverken i anslutningsavtalet. Tex röja gräs, buskar och träd där det skall grävas, flytta stängsel. Och liknande saker.
 • Kabeln bör ligga 60 cm ned i rörd mark som tex åker och 35 cm på orörd mark.
 • Det kommer vara en överlämningslåda på ca 20*15 cm som sitter på utsidan av fastigheten.
 • Mellan denna överlämningslåda och överlämningspunkten vid fastighetsgränsen skall fastighetsägaren själv gräva ner kabeln. Material kommer att finnas att hämta. Det skall även med ett grönt signal band nära intill kabeln. Detta för att man sedan skall kunna söka kabeln om det skulle behövas. Vi kommer även GPS inmäta hela fibernätet och lägga ut på ledningskollen för att säkra upp så den inte blir skadad i onödan.
 • Från överlämningslådan får fasighetsägaren själv dra en enkel fiber dit man vill ha sitt fiberuttag (bostadsswitch). Där utrustingen fiberanslutningen samlas.
  • Det är en låda som omvandlar ljus till koppar
  • En låda för telefonin som man kopplar in till telefonjacken eller har trådlöst.
  • En router för bredbandet. Kan köras via kabel eller trådlöst.
  • Tv-box.

Till dessa kommer krävas 4 st eluttag.

Bostadsswitchen kan sitta var som helst i huset. Men man skall tänka på


  • Router skall ha fast förbindelse med bostadsswitchen
  • Fördel med fast förbindelse till TV. Det blir bäst bild då.
  • Om man har smart tv så måste man ha både kontakt via tv-mottagaren för se tv-sändningar men även kontakt med bredbandet för att komma åt ”dator” delen i smarttv:n.

Vilka tjänster och vem som skall leverera dem beror på följande.

Först måste fiberföreningen upphandla en kommunikationsoperatör (KO). Detta skall göras via en offentlig upphandling. Vi har inte påbörjat denna upphandling ännu. KO belyser fibernätet.

När en KO upphandlas är ofta en tjänsteleverantör (TO) knuten till den.

Men nätet måste vara öppet för alla tjänsteleverantörer. Så teoretiskt sett kan alla fastigheter välja vilken TO de vill ha (det som behövs är att den TO man vill ha, har avtal med den upphandlade KO:n att få sända via deras belysning). TO är den som levererar tjänster som tex tv utbudet, telefonen via fiber och bredband via fiber.

Runt KO och TO samlar vi fortfarande på oss information så vi skall kunna göra en bra upphandling.

§ 12 Markavtal och kartor.

 • Standardavtal, liknande Vattenfalls
 • Ingen ersättning.
 • Reglererar rättigheter o skyldigheter mellan markägare o Älekulla Fiber.
 • Ska skrivas där fibern berör mer än egen fastighet.
 • Ligger till grund för inskrivning/lantmäteriförrättning
 • Avtal skrivs med:

  • Markägare
  • Vägsamfällighet, Underliggande fastigheter
 • Korrekt karta ska medfölja underskrivet avtal. Tas fram tillsammans mellan markägare och områdesansvarige.
 • Din kontakt är områdesansvarig i ditt område.

§ 13 Områdesansvariga.

 • Tillsammans med markägare bestämma var fiber ska grävas ned.
 • Rita in sträckning på karta, ange hinder både ovan och under mark.
 • Hantera markavtal
 • Svara på frågor om anslutning i huset.

Vi har idag 7 områden med områdesansvariga än så länge. Föreningens hela täckning är inte indelat i områden ännu. Något område saknar fortfarande en områdesansvarig.

De områdsansvariga vi har hittills för följande områden är:

 • Sune Johansson och Kent Persson
  • Rökåsen, Bocksås, Karlabo, Abborhult
 • Lars-Gunnar Svensson
  • Älekulla Lilla, Lunden, Sjöbo
 • Roger Stensson
  • Gäddarp, Nordgärdet
 • Benny Larsson
  • Bostebygd, Björnås
 • Hans-Ulrik Göransson
  • Prästhult, Vivhult, Kinnared
 • Björn Kenneryd
  • Annabäckshult, Killingsås
 • Dan Andersson
  • Rökås, Bratteberg, Dunkared, Härmundstorp

§ 14 Nya bidragsregler.

Ett snabbt bredband gör det möjligt för oss som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram. Regeringen satsar därför 3,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden

Regeringen har antagit budget för Landsbygdsprogrammet och i juni sändes den till EU-kommissionen som nu ska granska. Beslut förväntas i juni 2015. Länsstyrelsen kan inte besluta om stöd innan budgeten är antagen och de behöver också förordningar som gäller för stödet.

Det som de kommit fram med hittills är:

 • 40% EU bidrag av kostnader för kanalisation, fiber, mm. (för västra götaland)
 • Utvärderas enligt poäng system. (försöker via detta styra upp så alla länsstyrelser i landet bedömer på samma sätt)
  • Prioriterat geografiskt område.
  • Anslutningsgrad, permanentboende, företag & fritidshus.
  • Kompetens i projektorganisationen.
  • Att upphandlingen konkurrensutsätts.

Vi ansökte hösten 2014. Ansökan behandlas våren 2015.

Bidragsbeslut troligen hösten 2015.

Följande text är hämtad från länsstyrelsens hemsida. (Är ni intresserade av hur det går på den nivån kan ni läsa på deras hemsida.)

Enligt Jordbruksverket kommer de inte att kunna fatta beslut förrän september 2015. Det innebär en osäkerhet hos föreningar om vilka som kommer att bli beviljade stöd eller inte.

När din ansökan kommit in får du ett bekräftelsebrev med ett journalnummer. Efter detta kan du börja dra på dig kostnader på egen risk eftersom du ännu inte fått något beslut om stöd.

Ansökningarna bedöms utifrån ett antal urvalskriterier. Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.

Vi har fått ett journalnummer. Så om vi vill skulle vi kunna dra igång på egen risk.

§ 15 Finansieringsalternativ.

Projektet är beroende av:

 • Vattenfall

Samförläggning med Vattenfall ger bättre ekonomi i projektet. Avvakta Vattenfalls tidsplan.

 • Stamfiber

Utan anslutning till ”huvudnätet” kan vi inte belysa fibern. Avvakta kommunens upphandling och genomförande. (Godkänt hos kommunen, upphandling tidigt ivår så förhoppningsvis ingång med detta i vår)

 • Finansiering

Hantering av bidragsansökan. Byggkreditiv.

Finansiering stamfibern:

 • Marks kommun & VGR.
 • Marks kommun upphandlar entreprenaden.
 • Styrelsen har för avsikt lämna anbud. (För den som bygger den kommer även äga den och har även underhållsskyldighet på den.)
 • Byggkreditiv under byggtiden.

Finansiering lokala nätet:

 • Insats från medlemmar (Max 25000:-).
 • Bidrag från Länsstyrelsen.
 • Byggkreditiv under byggtiden.

Styrelsen behöver ert godkännande att söka byggkreditiv.

 1. Byggkreditiv för byggnation av lokala nätet.
 2. Byggnation av stamfiber.

Byggkreditiv 1

Byggkreditiv avser kreditiv fram till att Länsstyrelsen betalar ut beviljat bidrag.

Mjöbäcks Sparbank behöver följande underlag:

 • Dokumentation av positivt bidragsbeslut från Länsstyrelsens.
 • Dokumentation av Kommunens beslut angående stomnätsdragning.
 • Kopia på undertecknade anslutningsavtal mellan abonnent och fiberföreningar jämte förteckning över inbetalning av första delen av insatsen.
 • Likviditetsbudget.
 • Stadgar.
 • Styrelsemötesprotokoll som inkluderar medlemsbeslut.

Byggkreditiv 2

Styrelsen har för avsikt att lämna anbud på byggnation av stamfibern. Blir föreningen tilldelad uppdraget innebär detta att föreningen utför entreprenaden tillsammans med underentreprenörer. Föreningen kommer därefter äga och förvalta stamfibern.

Byggkreditiv avser tiden för entreprenaden och faktura betalning från Marks Kommun.

Mjöbäcks Sparbank är villiga att bevilja kredit mot kommunens beslut att finansiera stamfibern.

§ 16 Frågor och kaffe.

Vilken ränta skulle det vara på byggkreditiven? Det banken sagt nu när vi diskuterat är mellan 2-3%.

§ 17 Sammanfattning

Styrelsen behöver ert godkännande att söka byggkreditiv.

 1. Byggkreditiv för byggnation av lokala nätet. Säkerhet, beviljat bidrag
 2. Byggnation av stamfiber. Säkerhet beviljad finansiering från kommunen

§ 18 Frågor.

Inga frågor kom upp här.

§ 19 Beslut finansiering

Byggkredit 1 säkerhet = bidragsansökan.

Kan ni ge styrelsen i uppdrag att söka byggkredit mot beviljad bidragsansökan så som säkerhet i Mjöbäcks sparbank när styrelsen finner behov av detta, samt ansöka om kommunal borgen vid eventuellt behov?

§ 19 A ”Styrelsen och föreningens medlemmar beslutade att uppta kontokredit i Mjöbäcks Sparbank om högst 2.000.000 kr för byggnation av optiskt fibernät inom Älekulla Fibers område och uppdrog åt styrelsen att påteckna kredithandlingar. Krediten ska upptas när behov föreligger”. (Justeras av alla i styrelsen)

Byggkredit 2 säkerhet = Beslut Marks Kommun.

Kan ni ge styrelsen i uppdrag att söka byggkredit mot Marks Kommuns beslut om finansiering så som säkerhet i Mjöbäcks sparbank när styrelsen finner behov av detta, samt ansöka om kommunal borgen vid eventuellt behov?

§ 19 B ”Styrelsen och föreningens medlemmar beslutade att uppta kontokredit i Mjöbäcks Sparbank om högst enligt anbudssumma, för byggnation av stamfiber, vid tilldelning av entreprenaden, och uppdrog åt styrelsen att påteckna kredithandlingar”.

(Justeras av alla i styrelsen)

§ 20 Övriga frågor

När tror ni vi har fiber? Som det ser ut nu så tidigast 2017.

Kan man inte aktivera delar av nätet, ifall stamfibern och fibergrävningarna mot torestorp blir klara innan vattenfall drar igång med de delar vi skall samgräva med dem ???

Vi måste ha klart stamfibern innan vi kan få kontakt till vårt nät.

Sedan måste vi ha fram fiber till vår NOD för kunna ge fiber ut tillfastigheterna. Som det är nu skall Noden stå uppe i Älekulla samhälle. Detta är något vi får se över ifall det blir stor tidsskillnad mellan stamfiber och den övriga grävningen.

Men det är också beroende av upphandlingen av KO.

§ 21 Mötet avslutas

Protokoll fört vid föreningsstämman för Älekulla Fiber Ekonomisk Förening 2014-05-26 i Bygdegården.

Närvarande: Markerades på bifogad röstlängd.

§ 1 Mötet öpnnas.

Bengt hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande för mötet.

Som ordförande för mötet valdes Bengt Jansson.

§ 3 Val av sekreterare för mötet.

Som sekreterare för mötet valdes Ingegerd Stensson.

§ 4 Godkännande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.

Som justeringsmän och tillika rösträknare valdes Eva-Marie Svensson och Hans-Ulrik Göransson.

§ 6 Frågan om stämmans utlysning.

Vi har sänt e-post till dem som lämnat e-post adress och sänt brev till övriga medlemmar. Mötet annonserades även på anslag vid affären.

§ 7 Godkännande av röstlängden.

Närvaro listan godkändes så som röstlängd.

§ 8 A Verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen lästes upp.

B Ekonomisk berättelse.

Balans och resultat räkningen redovisades.

C Revisionsberättelsen.

Revisions berättelse lästes upp utav revisorn Sandra Eriksson. Revisorerna tillstyrkte

revisionsberättelsen.

§ 9 Fastställa balans- och resultaträkning. Mötet fastställde resultat- och balansräkning. Mötet beslutade också att årets vinst övergår i ny räkning.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Medlemmarna beslöt att Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013.

§ 11 Arvode till styrelseledamötena och revisorerna.

Inget arvorde skall utgå. Frågan skall förberedas inför nästa årsstämma.

§ 12 Medlemms avgift för 2015.

Stämman fastslog medlemsavgiften för 2015 till 100kr.

§ 13 Val av ordförand eför 1år.

Bengt Jansson valdes till ordförande.

§ 14 Val av styrelse ledamöter av dem som står i tur att avgå.

Ledamöter som har ett år kvar: Dan Andersson, Kent Persson, Anders Karlsson, Ingegerd Stensson och Sune Johansson.

Till styrelseledamöter på 2 år valdes Johan Hansson, Torbjörn Nordgren, Ludvig Nordgren, Per Billhäll och Anders Jansson Haglund.

§ 15 Val av suppleanter.

Till styrelseledamöts suppleant på 1 år valdes Mikael Larsson och Björn Kenneryd.

§ 16 Val av revisorer.

Till revisorer på 1 år valdes Sara Mild och Sandra Eriksson

§ 17 Val av revisorer suppleant.

Till revisor suppleant på 1 år valdes Bror-Gunnar Johansson och Karolina Skogsberg.

§ 18 Val av valberedning 3 pseroner Samt vem som sammankallar.

Till valberedning valdes Lars-Håkan Hansson (sammankallande), Jan-Olof Arnoldsson och Ida Johansson.

§ 19 Information från styrelsen vad vi gjort fram till nu.

 • Anslutningsavtal 137 st nu, 129 vid årsskiftet.
 • Visat exempel på de kartor vi ritat hur fibern skall dras.
 • Vattenfall har tidigarelagt sträckan Åsen-Holmen så vi kan samfärlägga.
 • Dialog med kommunen:
 • Marks Kraftvärm AB har nu ansvaret för kommunens bredbands utbyggnad samt drift..
 • Vi kan söka finansiering med 50 % vid anslutning mot annat nätverk. Vi planerar att ansluta mot Kungsfiber(tjänsteleverantör Varbergs Energi) och Mö-fiber (Net at Once).
 • Ej beslutat, men det diskuteras en eventuell möjlighet att söka bidrag för anslutning av fasigheter som ligger långt bort.
 • Finansiering av stamfibern Torestorp-Älekulla Dal. Västra Götalands Regionen har visat sig vara positiv att medfinansiera med 50%. Vi avvaktar beslut från Marks Kommun om ytterligare finansiering med 50 %.
 • Vi kommer bygga ett nät motsvarande ”Scanova standard” och svenskt stadsnät för att säkerställa kvaliten på nätet och säkerställa att nätet är aktuellt och intressant för andra aktörer ifall vi vill sälja av det.
 • Tagit fram mark och fastighets avtal.
 • Haft tät dialog med andra fiberföreningar.
 • Tät dialog med länsstyrelsen.
 • Fått avslag på vår ansökan till länsstyrelsen. Hade vi fått bidraget 2013 hade vi behövt vara helt klara 2014.
 • Sökt bidrag från allmäna arvsfonden och sparbanken sjuhärad. Avslag från båda.
 • Länsstyrelsen
 • Ny avtalsperiod 2014-2020
 • EU skall godkänna svenska regeringens förslag till landsbygds stöd.
 • Bidraget kan sökas från ca 1 september
 • Vi måste skicka in en ny ansökan.
 • Länststyrelsen kommer prioritera mellan fiberföreningarna. Vad detta innebär vet vi inte just nu.
 • Offentlig upphandling
 • Förffrågningsunderlag
 • Mängsförteckning
 • Kartor
 • 6 entrepenörer har lämnat in anbud: 2-grävare, Överlida grus, Stenssons entrepenad, maskintjänst & martin grävare, Imtech, Varbergs anläggnins service.
 • Vi börjar bli klara med utvärderingen av entreprenörerna, men inte till100%..

§ 20 Verksamhetsplan 2014.

 • Skriva avtal med entrepenören.
 • Ansöka om bidrag från länsstyrelsen
 • Bevaka ansökan om finansieringen av stamfibern.
 • Entrepenören får inte påbörja sitt arbete innan vi har fått bidragsbeslut rån länsstyrelsen,
 • Bevaka bidraget från länsstyrelsen och skicka in nya ansökan i tid.
 • Trolig byggstart våren 2015.
 • Förbereda projekteringen.
 • Vi behöver områdes ansvariga. Dessa hjälper oss att gå igenom fiberdragning med respektive markägare och ”staka ut” bästa sträckningen. Sedan skriva markavtal med markägaren. Följande anmälda sig frivilligt på mötet. Lars-Gunnar/Lilla Älekulla, Dan Andersson/Holmen, Roger Stensson/Gäddarp. Vi behöver fler områdesansvariga.
 • Vi kommer ev hänga upp en del fiber i stolpar på de sträckor där vattenfall redan har vädersäkrat ledningen.

§ 21 Övrigt.

 • När realistiskt att börja använda den? Hoppas julen 2015.
 • Nästa delbetalning? Ej beslutat ännu. Men när vi påbörjar projektetm troligen sent 2014 eller tidigt 2015.
 • När vi drar igång och gräver behöver vi hjälp med att flytta hinder så som stängsel och röja buskar. Vi kommer även ha möten i mindre grupper för förklara vad man skall tänka på vid sitt hus och inne i det. Det bästa är att ha kopparkabel mellan ”dosan” och Tv:en.
 • Visar upp kartan som visar var vi kommer samgräva med vattenfall.
 • Noden i nätet kommer stå vid vattenverket i Älekulla.
 • Tänk på att inte teckna för långa avtal med nuvarande leverantörer på TV, telefon och bredband ifall ni snabbt vill kunna komma ur dem när fibern är klar.
 • Vi har tre steg/uppahndlingar som skall göras:

1. Entrepenören som skall gräva/blåsa fiber nätet.(offentlig upphandling)

2. KO leverantören, belyser nätet (offentlig upphandling)

3. Tjäsnte leverantören där alla medlemmar kan välja sin egen ifall de vill.

§ 22 Mötet avslutas.

Vid protokollet:

…………………………………..

(Ingegerd Stensson), sekreterare.

Justeras:

…………………………………..

(Bengt Jansson), ordförande

…………………………………..

(Eva-Marie Svensson)

…………………………………..

(Hans-Ulrk Göransson)

Protokoll fört vid föreningstämman för Älekulla Fiber 2013-05-30 i Bygdegården.


Närvarande: Se bifogad röstlängd för närvarande på mötet.

§ 1 Mötet öpnnas.

Bengt hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande för mötet.

Som ordförande för mötet valdes Bengt Jansson.

§ 3 Val av sekreterare för mötet.

Som sekreterare för mötet valdes Ingegerd Stensson.

§ 4 Godkännande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.

Som justeringsmän och tillika rösträknare valdes Kent Persson och Sune Johansson.

§ 6 Frågan om stämmans utlysning.

Vi har annonserat i markbladet, skickat mail till dem vi hade adresser på och satts upp anslag vid affären i Älekulla.

§ 7 Godkännande av röstlängden.

Vi använder medlemsregistret som ett underlag för upprätta röstlängden.

§ 8 A Verksamhetsberättelsen.

          Verksamhetsberättelsen lästes upp.

     B Ekonomisk berättelse.

         Balans och resultat räkningen visades upp.

     C Revisionsberättelsen.

        Revisions berättelsen lästes upp utan revisorn Sandra Eriksson.

§ 9 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den faststälda balans räkningen.

Vinset skall stå kvar på kontot,

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2012 från stämman.

§ 11 Arvode till styrelseledamötena och revisorerna.

Inget arvorde skall utgå.

§ 12 Medlemms avgift för 2014.

Stämman fastslog medlemsavgiften för 2014 till 100kr.

§ 13 Ändring av stadgarna.

Inga ändringar i stadgarna just nu.

§ 14 Val av ordförand eför 1år.

Bengt Jansson valdes till ordförande.

§ 15 Val av styrelse ledamöter hälfen på 1 år och hälften på 2 år.

Till styrelseledamöter på 2 år valdes Dan Andersson, Kent Persson, Anders Karlsson, Ingegerd Stensson och Sune Johansson.

Till styrelseledamöter på 1 år valdes Johan Hansson, Ulrika Svensson, Torbjörn Nordgren, Ludvig Nordgren och  Per Billhäll.

§ 16 Val av suppleanter.

Till styrelseledamöts suppleant på 1 år valdes Mikael Larsson och Björn Kenneryd.

§ 17 Val av revisorer.

Till revisorer på 1 år valdes Sara Mild och Sandra Eriksson

§ 18 Val av revisorer suppleant.

Till revisor suppleant på 1 år valdes Bror-Gunnar Johansson

§ 19 Val av valberedning 3 pseroner Samt vem som sammankallar.

Till valberedning valdes Lars-Håkan Hansson (sammankallande), Jan-Olof Arnoldsson och Ida Johansson.

§ 20 Information från styrelsen vad vi gjort fram till nu.

Styrelsen har träffats ungefär var 14 dag. Vi har delat upp jobbet mellan de olika styrelsemedlemmarna så man har olika ansvarsområden. Mellan mötena har var och en jobbat på sitt ansvar med att bla leta information och ta kontakt med andra föreningar och bla kommunen.

Styrelsen har även varit med på möten där vi träffat andra fiberföreningar och på informationsmöten som bla kommunen och västra götalandsregionen har hållt.

Vi har just nu 136 medlemmar. Vissa skall ha 2 anslutningar.

Det kommer bli kostsammare att gå med senare, för vi behöver ta bort den fiber som finns och blåsa om ny. Vilka som är medlemmar just nu finns markerat på en karta på föreningens hemsida.

Vi har ritat ett första förslag/utkast på hur fibern skall dras. Vi väntar bla in hur vattenfall skall dra sina kablar på de delar vi skall samgräva för att kunna göra en mer detaljerad karta över fiber dragningen.

§ 21 Informationom projektet.

Dan pratade om varför vi skall ha fiber.

 1. Snabb och stabil internet uppkoppling
 2. Påverkas inte av antalet användare
 3. Samma villkor oberoende på avståndet till sändaren
 4. Störningssäkrare för väder och vind
 5. Framtidssäkert då fiber har hög kapacitet.
 6. Det blir attraktivare fastigheter och boende
 7. Det blir billigare än det vi ha idag.
 8. En investering med relativt kort återbetalningstid.

Visar upp de kostnadsförslags bilder och återbetalnings bilder som vi skicckade ut till alla hushåll. Visade även upp delar av den offert som vi fått från NetatOnce där vi har fått en månadskostnad på 225 kr för telefon/tv/bredband. Det bästa är om alla kollar upp sin verkliga kostnad idag för tv, telefon och bredband och utifrån det sedan räknar på hur lång tid det kommer för just dig att få anslutningen återbetalbar. Räkan med en månads kostan mellan 230 och 300 kr för tjänsterna. Och sedan en nätservice avgift på just nu mellan 50 och 100 kr. Och sedan även kostnade för nedgrävninga av fiber på din tomt och håltagningen i väggen för få in fibern.

Bengt berättade att

 1. Stamfibern mellan älekulla och torestorp skall ”VGR” (västragötalandsregionen) betala 50% av kostnadenoch kommunen 50%.
 2. Vi har ansökt bidrag från länsstyrelsen. Det är ett bidrag på 50% av kanalisationen, inte fiberblåsningen. När vi skickade in var vi på 118 plats. Nu är vi på 78 plats och det finns 127 sökande.
 3. Vi skall se om vi kan söka bidrag från investeringsstödet då vi är en glesbygd.
 4. Vi har som ända mål att ha ett 0 saldo i föreningen.
 5. Vi föreslår 3 betalningstillfällen för insatsen. VI hoppas det kan bli sept-13, mars-14 och feb-15. Men det beror på hur snabbt vi kommer framåt i projektet, ju snabbare projektet går desto snabbare behöver insatsen in.
 6. Mjöbäcks sparbank: De har ett färdigt koncept till fiberföreningarna som anlitar dem.

Mjöbäcks sparbank var där och presenterade sitt koncept. När medlemmarna betalt 50% av insatsen och vi fått ok på stödet från länstyrelsen så kan mjöbäcks sparbank lånaut pengar till föreningen tills vi får ut de sista bidrags pengarna.

De ställer även upp ned blanco lån till föreningens medlemmar när de skall betala anslutningsavgiften. Det har ingen uppläggningskostnad, man gör den vanliga kreditupplysningen och det är en förmånlig ränta. Idag ca 3%.

Om medlemmen besöker mjöbäcks sparbank och tar emot information om vad de har att erbjuda så får föreningen 300 kr för varje besökande medlem.

§ 22 Information om budgetkostnaden för fiberanslutning av fastigheterna.

Torbjörn visar karta över vårtfiber område. Det började med Älekulla socken med omnejd.

Men det har växt med hemmingstorp i torestorp.

(Detta för att vi skall ändå dra en stamfiber mellan Älekulla och Torestorp som kommunen och västra götalands regionen skall betala 50% vardera. Det är för att telestationerna i älekulla skall läggas ner, då de har få kunder och gamal utrusting och koppar kablar. Och skall ersättas med ”fast” mobil telefon.) Och då vi ändå gräver förbi fastigheterna i hemmingstorp så erbjuder vi dem fiber.

Sedan visas de kartor där vi grovprojekterat fiber dragningen och som ligger tilll grund för kostnadsberäkningen.

Berättar om de sträckor som vi vattenfall skall gräva inom området. Först är det från hallandsgränsen mot gunnarsjö till bocksås, abborhult, nordgärdet, gäddarp och upp til byn och skållared. Sedan skall de även gräva mellan Killingsås och mot bredhult. Dessa två områden håller de på att projekterar.

Sedan skall det även grävas mellan skårebo och dal. Men här har de inte påbörjat något ännu.

Om vi skall korsa vägverkets vägar så måste vi trycka under dem, man får inte gräva av dem. Sedan kostar det per meter att få lägga ner kabel utmed deras vägar. Och skulle vägen göras om/flyttas så måste vi flytta vår kabel med egen bekostnad.

Torbjörn berättar vad som behövs i huset och att alla själva måste gräva från tomtgränsen (15-20 meter) in till huset samt ta hål i väggen där fibern skall in. Det är bra att tänka igenom var i huset man vill ta in kabeln. Det skall vara någon bra central plats i huset. Föreningen kommer så gott de kan att hjälpa till med tips inför detta och vilka som kan hjälpa en med det. Exakt hur kopplingen/anslutningen av fibern nära huset skall göras beror lite på vilken aktör vi väljer för fiber blåsningen. Vissa gör enskarv vid husväggen och vissa blåser rätt in i huset. Detta får vi avtala med dem som vi kommer ha till att blåsa vår fiber.

Allt ligger i rör. Så det först är att vi gräver ner rör. Därefter blåser man in fibern i rören.

Stamfiber noden kommer vi sätta någonstans på lämpligt ställe mitt i Älekulla samhälle.

Torbjörn visar upp den kalkylsida som man får fram när all kabel utritning är klar. På detta blad finns alla fastigheter med och de nodskåp som vi kommer behöva.

Vi har då fått fram att stamfibern kommer bli ca 1,2 mil (100% bidrag). Vi skall samgräva ca 1,5 mil med vattenfall och vi har ca 3,8 mil som vi själva skall schakta. Det blir då ca 6,5 mil som skall schaktas för att få ner fibern.

Vi har stoppat in kalkylerade priser i dokumntet och fått hjälp av DE-teknik att sätta in priser för fiber blåsningen och vad som behövs där. Så vi kan få en budgeterad total kostnad.

För kanalistionen räknar vi 2,9 miljoner sedan tillkommer diverse kostander som projektering, servitutavtal m.m. Så vi kommer upp i en total kostnad för kanalisationen på ca 3,4 miljoner. 50% av detta räknar vi med att få bidrag till.

Sedan kommer vi få en kostnad på ca 1,3 miljoner för fiberblåsningen.

Och sedan har vi även kostnad för elanslutningar.

Total för hela projektet kommer älekulla fiber föreninging ha en budgeterad kostnad på ca 3 miljoner. Vilket med dagens 130 medlemmar skulle ge en kostnad på runt 23540 kr/anslutning.

Det som mest styr vad kostnaden per fastighet kommer bli är vad vi får för kostand per meter på vår egen schaktning och hur många medlemmar vi skall dela ut kostnaden på.

Ju fler vi blir desto billigare anslutning. Och främst om det är fastigheter utmed där vi gäver som ansluter sig.

§ 23 Beslut om vi skall fortsätta med fiber eller ej.

Det beslutades att vi skall gå vidare med projektet och dra fram fiber i Älekulla fiberförenings område.

§ 24 Fastställande av en takkostnad för fiberanslutning av fastigheter.

Det beslutades om en takkostnad på 25000 kr per ansluten fasighet (ej hyresfastigheter, de betalar en hel anslutningsavgit för första lägenheten och sedan en lägre avgift för de andra lägenheterna i fasigheten.)

§ 25 Verksamhetsplan 2013.

Under 2013 skall vi bla

 1. Skriva fastighetsanslutningsavtal med alla som vill gå med.
 2. Skriva markupplåtelse avtal med de fasigheter där den gemensamma kabeln skall gå.
 3. Vi kommer behöva hjälp med dagsverken som tex, röja buskar och träd där vi skall gräva, flytta/ta ner/sätta upp stängsel m.m.
 4. Skriva avtal med nätanslutningen till statsionen i torestorp.
 5. Upphandla entrepenörer för bla grävning.
 6. Förhandla fram ett avtal för drift och underhåll.
 7. Se till att få i kanalisationen där Vattendfall gräver.

§ 26 Övrigt.

Anslutningaavgiften: Den första insatsdelen på 8000 kr skall betalas in senast sista

september 2013 efter att man skrivit på ett fastighetsanslutningsavtal.

Styrelsen kommer sedan besluta när de andra delarna av insatsen skall betalas  och hur stora de skall vara.

Information från styrelsen om vad som händer i föreningen kommer läggas ut på vår hemsida och sättas upp anslag vid affären i Älekulla.

§ 27 Mötet avslutas.

Vid protokollet:

…………………………………..

(Ingegerd Stensson), sekreterare.

Justeras:

…………………………………..

(Bengt Jansson), ordförande

…………………………………..

(Kent Persson)

…………………………………..

(Sune Johansson)

Protokoll fört vid mötet för att starta Älekulla Fiber 2012-11-05 i Bygdegården.

Närvarande: Se bifogad närvarolista för mötet.

Dan Andersson hälsar alla välkommna och föklarar varför vi har kallat till möte och visar lite vad det innebär med fiber.

Torbjörn viasr mer tekniskt vad det innebär och var tex vattenfall skall gräva där vi skall försöka få ned slang samtidigt.

Efterkaffe och frågestund beslutades att vi skulle starta en förening.

§ 1 Mötet öpnnas.

Sammankallande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av ordförande för mötet.

Som ordförande för mötet valdes Bengt Jansson.

§ 4 Val av sekreterare för mötet.

Som sekreterare för mötet valdes Ingegerd Stensson.

§ 5 Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.

Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Jan-Olof Arnoldsson och Gunnar Nordgren.

§ 6 Beslut om att bilda förening och teckna föreningen.

Mötesdeltagarna beslutade att bilda en förening och teckna den.

§ 7 Beslut om föreningen namn.

Namnet på föreningsn beslutades till Älekulla Fiber Ekonimisk Förening.

§ 8 Fastställande av stadgar.

Stadgarna gicks igenom och godkännes.

§ 9 Val av ordförande till förening.

Till ordförande för föreningen valdes Bengt Jansson

§ 10 Val av styrelseledamöter.

Till styrelseledamöter valdes Dan Andersson, Kent Persson, Johan Hansson, Anders Karlsson, Ulrika Svensson, Torbjörn Nordgren, Ingegerd Stensson, Ludvig Nordgren, Sune Johansson, Per Billhäll.

§ 11 Val av suppleanter.

Till styrelseledamöts suppleant valdes Mikael Larsson och Iréne Hesselroth.

§ 12 Val av revisorer.

Till revisorer valdes Sara Mild och Sandra Eriksson

Till revisor suppleant valdes Bror-Gunnar Johansson

§ 13 Val av valberedning

Till valberedning valdes Lars-Håkan Hansson (sammankallande), Björn Kenneryd och Ida Johansson.

§ 14 Budget och ekonomi.

Interimstyrelsen har varit i kontakt med Mjöbäckssparbank men skall även kolla med Sjuhärads sparbakn.

§ 15 Medlamesavgift. Insats 100 kr och medlemsaavgift 100 kr.

Mötet fastslog medlemsavgiften till 100 kr.

Mötet fastslog insatsavgiften till 100 kr.

§ 16 Övrigt.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan mötet.

Mötet ger styrelsen i uppgift att ta fram förslag på bla kostnad och fiber dragning för Älekulla Fiber ekonomisk förening.

§ 17 Mötet avslutas.

Vid protokollet:

…………………………………..

(Ingegerd Stensson), sekreterare.

Justeras:

…………………………………..

(Bengt Jansson), ordförande

…………………………………..

(Jan-Olof Arnoldsson)

…………………………………..

(Gunnar Nordgren)